woensdag 19 september 2012

Kantonrechter Amsterdam bedankt voor grabbelton buitengerechtelijke incassokosten

De Kantonrechter bedankte in een vonnis van 17 september 2012, LJN: BX7498 voor de hem door eiseres aangereikte grabbelton en wees de vordering af met de volgende overweging:

"Uit de productie bij dagvaarding blijkt dat in de gevorderde hoofdsom een bedrag van € 25,00 aan aanmaankosten en een bedrag van € 5,69 aan rentenota zijn begrepen. Deze bedragen worden afgewezen nu hiervoor onvoldoende is gesteld.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende. De vordering heeft betrekking op huurachterstand, berekend tot en met augustus 2012. Per 1 juli 2012 is artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek gewijzigd en gelden er ten aanzien van vorderingen met betaling waarvan schuldenaren per die datum in verzuim zijn andere voorschriften om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke kosten. Eiseres heeft in de dagvaarding geen onderscheid gemaakt in huurachterstand waarmee gedaagden vóór 1 juli 2012 en na 1 juli 2012 in verzuim waren en dus ook geen uitsplitsing gemaakt van de incassokosten die zouden kunnen worden toegewezen over de huurachterstand vóór 1 juli 2012 en na 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten worden daarom in zijn geheel afgewezen".