donderdag 6 september 2012

"Ja, "Paritas Passé" kennen we" maar "Neen, we hebben daarover geen standpunt"

Uit de antwoorden van Staatssecretaris SZW De Krom op Kamervragen  PvdA: 

"Vraag 3
Kent u het rapport ‘Paritas Passé‘ van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt dat er vaak meerdere schuldeisers tegelijk beslag leggen, zonder dat deze schuldeisers dit van elkaar weten?
Antwoord 3
Ja

Vraag 4
Deelt u de mening dat mensen aangegane financiële verplichtingen moeten nakomen, maar dat er wel een minimale wettelijke bescherming moet bestaan bij schuldenproblematiek en dat deze goed moet worden gewaarborgd?

Antwoord 4
Ja, essentieel uitgangspunt is dat het vertrouwen in het handelsverkeer vergt dat aangegane financiële verplichtingen ook worden nagekomen en als dat niet gebeurt, dat dat rechtens ook kan worden afgedwongen. De keerzijde is dat ten behoeve van de schuldenaar een bepaald bestaansminimum als rechtsbescherming is geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de situatie, waarbij schuldenaren steeds vaker terecht komen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet, te weten 90 procent van de bijstandsnorm?

Vraag 6
Deelt u de zorg dat dit tot onhoudbare situaties leidt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de mening dat er een eenvoudige rangorde moet zijn tussen concurrente en preferente crediteuren en dat de huidige beslagwetgeving te complex is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u bereid om een inhoudelijke reactie aan de Kamer te sturen over het rapport ‘Paritas Passé’ en een reactie te geven op de in dit rapport geschetste situaties en aanbevelingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5, 6, 7 en 8
In de brief van 28 juni 2012 in het kader van de behandeling van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Kamerstukken II 2011/12, 33207, nr. 15) heeft het kabinet aangegeven een standpuntbepaling naar aanleiding van het rapport ‘Paritas Passé Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden’ over te laten aan het volgende kabinet. Uw vragen zullen worden meegenomen in genoemde standpuntbepaling."