donderdag 9 augustus 2012

Welke kredietbank zou dit zijn geweest?


Geen problematische schuldsituatie en geen minnelijk traject, dus niet in de Wsnp!

Rb Den Bosch (alweer!) 27 juli 2012, LJN BX3688:

"Ingevolge artikel 285 lid 1 sub f Fw, dient in het verzoekschrift of een daarbij te voegen bijlage, te worden opgenomen een met redenen omklede verklaring waaruit blijkt dat er geen reƫle mogelijkheid bestaat om te komen tot een buitengerechtelijke schuldregeling. In de bij bovengenoemd verzoekschrift gevoegde verklaring wordt door de kredietbank echter volstaan met de mededeling dat het minnelijke traject niet is gestart zonder nadere motivering. De rechtbank merkt voorts op dat zonder een verklaring dat de schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen om met zijn schuldeisers tot een minnelijk vergelijk te komen de schuldsaneringsregeling niet van toepassing kan worden verklaard (kamerstukken II, vergaderjaar 1997/1998, 25672 nr 3). Ter zitting verklaart verzoekster overigens zelf van mening te zijn dat zij voor het indienen van het schuldhulp verzoek niet in een problematische schuldenpositie verkeerde. Volgens haar beschermingsbewindvoerder diende verzoekster echter om een schuldsaneringsregeling te verzoeken omdat zij een gezamenlijke huishouding voert met een partner met problematische schulden. Nu er geen sprake is van enige vorm van gemeenschap van goederen blijft de rechtbank onduidelijk waarom verzoekster gebaat zou zijn bij een dergelijk verzoek"