woensdag 8 augustus 2012

Geen Wsnp indien STRABIS-boete wordt gebruikt als reden geen minnelijk traject uit te voeren

 Rb 's-Hertogenbosch 27 juli 2012, LJN BX3683:

"Ingevolge artikel 285 lid 1 sub f Fw, dient in het verzoekschrift of een daarbij te voegen bijlage, te worden opgenomen een met redenen omklede verklaring waaruit blijkt dat er geen reële mogelijkheid bestaat om te komen tot een buitengerechtelijke schuldregeling. In de bij bovengenoemd verzoekschrift gevoegde verklaring wordt door de kredietbank echter volstaan met de mededeling dat het minnelijke traject niet is gestart omdat er sprake is van verschillende STRABIS boeten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) geen medewerking geeft aan een minnelijk traject. De rechtbank merkt voorts op dat zonder een verklaring dat de schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen om met zijn schuldeisers tot een minnelijk vergelijk te komen de schuldsaneringsregeling niet van toepassing kan worden verklaard (kamerstukken II, vergaderjaar 1997/1998, 25672 nr 3).
Het spreekt het voor zich dat het CJIB geen medewerking verleent aan voorstel tegen finale kwijting nu een STRABIS boete een niet saneerbare vordering betreft. Dit staat echter niet in de weg aan het doen van een reëel en kwalitatief behoorlijk aanbod aan de overige schuldeisers. De rechtbank verstaat onder de kwaliteit van het aanbod onder meer dat de schuldenaar in zijn aanbod recht doet aan de juridische positie van de onderscheidenlijke schuldeisers, zoals dit geldt in het traject van de wettelijke schuldsaneringsregeling".