vrijdag 31 augustus 2012

Steeds meer malafide schuldhulpverleners. Ze dronken een glas en deden een plas.

Uit het NRC:

"Nederlanders die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen krijgen steeds vaker te maken met oplichters die zich voordoen als budgetcoach. ‘Foute’ bureaus en bewindvoerders verdienen volgens het AD geld over de rug van slachtoffers.

De Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) en de brancheorganisatie voor bewindvoerders en inkomensbeheer (BPI) krijgen steeds meer meldingen van oplichting binnen. De diensten die worden aangeboden zijn relatief simpel maar worden voor grote bedragen gefactureerd.
Het BPI zegt in het AD dat slachtoffers soms rekeningen krijgen van duizenden euro’s zonder dat het geldprobleem is opgelost". 

Commentaar:
Strafrechtelijk wordt nauwelijks opgetreden tegen wetsovertreding.
EZ teut al jaren met een AMvB die er al jaren geleden had moeten zijn.
Over de bestaande schuldhulp bestaan zeer veel, niet zelden zeer terechte klachten. Inhoudelijke kwaliteitsnormen worden niet in regels vastgelegd.

Politiek en bestuur zijn van alles op de hoogte. Wat gebeurt er? Gewoon niets!
"Ze dronken een glas en deden een plas en lieten alles zoals het was".

Zorgverzekering voor velen onbetaalbaar. Nou en?

Uit het AD:

"Voor veel mensen is de maandelijkse zorgpremie financieel niet meer op te brengen. Dat meldt het AD vandaag. Uit een rondgang langs vier grote verzekeraars blijkt dat elke maand enkele duizenden klanten geen geld meer hebben voor de verzekering.
De zorgverzekeraars zien het aantal klanten dat een betalingsregeling wil treffen toenemen ten opzichte van vorig jaar en verwachten dat die stijging doorzet.

'Zo'n 200 mensen per dag doen bij ons een aanvraag voor een betalingsregeling,' weet woordvoerder Richard Lancée van Menzis. 'Dat waren er vorig jaar om deze tijd nog honderd per dag. Wij verwachten dat die groep mensen met financiële problemen alleen maar groter wordt.'

Commentaar:

Het is al zeer geruime tijd bekend dat de Wet wanbetaling zorgverzekeraars een monstrum is waarbij feitelijk de paritas creditorum wordt geschonden en de aanwezige middelen door 30% verhoging en bronheffing worden weggezogen ten laste van de andere crediteuren en niet zelden bovendien debiteuren onder het bestaansminimum van 90% van de beslagvrije voet terechtkomen als gevolg van samenloop van incassobevoegdheden.

Op politiek en bestuurlijk niveau is dit allang bekend maar kennelijk zijn deze ernstige problemen die in sommige gevallen zelfs levensbedreigend kunnen zijn, geen redenen om in actie te komen.

donderdag 16 augustus 2012

Meer dan 500.000 werklozen, dus ook weer meer problematische schuldsituaties

Van nu.nl:

"Meer dan een half miljoen Nederlanders zit momenteel zonder werk. Dit is voor het eerst sinds 1996. Dit blijkt uit de cijfers van juli van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit komt neer op 6,5 procent van de beroepsbevolking. Al meer dan een jaar komen er iedere maand meer werklozen bij. Dit komt doordat mensen hun baan verliezen en bestaande werklozen relatief minder vaak nieuw werk vinden. Ook in 2004 en 2005 was de werkloosheid al hoog, maar nog niet eerder doken de cijfers boven de half miljoen.
In vergelijking met toen hebben relatief meer mannen en mensen boven de 45 jaar geen baan. Er zijn minder vrouwen en mensen onder de 45 jaar werkloos".

woensdag 15 augustus 2012

Kamervragen over loonbeslagen en rapport "Paritas Passé"

Zie deze link

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid over een stijgend aantal loonbeslagleggingen (ingezonden 14 augustus 2012)

1 Bent u op de hoogte van het bericht “150.000 jongeren zwaar in de schulden”? 1)
2 Deelt u de zorg over het stijgende aantal loonbeslagleggingen, met name de stijging onder jongeren, met 20 procent?
3 Kent u het rapport ‘Paritas Passé‘ van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt dat er vaak meerdere schuldeisers tegelijk beslag leggen, zonder dat deze schuldeisers dit van elkaar weten? 2)
4 Deelt u de mening dat mensen aangegane financiële verplichtingen moeten nakomen, maar dat er wel een minimale wettelijke bescherming moet bestaan bij schuldenproblematiek en dat deze goed moet worden gewaarborgd?
5 Hoe beoordeelt u de situatie, waarbij schuldenaren steeds vaker terecht komen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet, te weten 90 procent van de bijstandsnorm?
6  Deelt u de zorg dat dit tot onhoudbare situaties leidt? Zo nee, waarom niet?
7  Deelt u de mening dat er een eenvoudige rangorde moet zijn tussen concurrente en preferente crediteuren en dat de huidige beslagwetgeving te complex is? Zo nee, waarom niet?
8 Bent u bereid om een inhoudelijke reactie aan de Kamer te sturen over het rapport ‘Paritas Passé’ en een reactie te geven op de in dit rapport geschetste situaties en aanbevelingen? Zo nee, waarom niet?
1) http://wwwrtl..nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/11/binnenland/aantalloonbeslagen-stijgt-explosief.xml
2) Via http://www.kbvg.nl  , 10 april 2012

Debiteuren vogelvrij in Nederland omdat overheid nalaat centrale regie te nemen

"Schuldenaren zijn zo goed als vogelvrij in Nederland. En helaas zijn dat er steeds meer. Naar schatting een kwart van de gezinnen heeft betalingsproblemen en wordt als gevolg daarvan behoorlijk achter de broek gezeten.

Dat blijkt uit het nieuws dat het aantal loonbeslagen afgelopen kwartaal met 15 procent is gestegen. Gezinnen met schulden hebben het meest te duchten van de overheid. Verschillende onderdelen van het staatsapparaat, zoals de Belastingdienst, waterschappen, gemeenten en provincies hebben het recht verkregen om vorderingen rechtstreeks van de bankrekeningen van de schuldenaar te laten afschrijven. Die hebben het loonbeslag daarvoor niet eens nodig.

Ook het College voor Zorgverzekeringen heeft vergaande bevoegdheden en mag zorgpremie rechtstreeks laten inhouden van het salaris. Zorgverzekeraars en verhuurders kunnen niet zomaar bij het salaris, maar kregen van de wetgever wel de mogelijkheid om beslag te leggen op toeslagen.

Gewone crediteuren moeten naar de rechter voor een loonbeslag. Of voor beslag op goederen of vermogen. Zij doen dat steeds vaker en veel sneller. Enerzijds omdat het crediteurenbeheer vaak wordt uitbesteed aan bedrijven die weinig boodschap hebben aan de schuldenaar, anderzijds om niet helemaal achteraan te staan als eerst overheden en verzekeraars al rechtstreeks een greep naar het inkomen hebben gedaan.

Deurwaarders en incassobureau's sluiten in toenemende mate prestatiecontracten om hun marktpositie te behouden. Dat is slecht nieuws voor de schuldenaren, want deze kantoren moeten 'scoren'.

Het enige houvast voor de schuldenaar is de bepaling dat de beslagvrije drempel ligt op 90 procent van de bijstandsnorm. Maar als er van meerdere kanten wordt gejaagd is het moeilijk te voorkomen dat een gezin daar onder schiet. Daarom is het zeer wenselijk dat er een vorm van centrale regie wordt geregeld".

Vindplaats: De Stentor

maandag 13 augustus 2012

"Meer steun werkgever bij schulden?" Laat de Vader Staat eerst zorgen voor bodembescherming!

De NVVK wil kennelijk even in de media meesurfen op het bericht over de loonbeslagen,  zie website NOS:

"Werkgevers moeten personeel met schulden beter ondersteunen. Daarmee kan het ziekteverzuim onder mensen met financiele problemen flink worden teruggedrongen. Dat zegt de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK.

Het aantal schuldgevallen stijgt snel en daarmee het aantal loonbeslagen. Bij sommige bedrijven heeft de deurwaarder bij een op de vier werknemers beslag gelegd op het loon. Werkgevers zijn daar niet goed op voorbereid, zegt de NVVK. 

Loonbeslag heeft volgens de NVVK grote gevolgen:mensen slapen slecht en kunnen zich slecht concentreren omdat al hun energie naar hun financien gaat".

Naschrift:
Dit is allemaal leuk en aardig maar het zou beter zijn geweest nog eens te hameren op de noodzaak dat iedereen in Nederland recht heeft op bescherming te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, onder meer aan de orde gesteld in het onderzoeksrapport "Paritas Passé".

Terwijl duizenden Nederlanders tot over hun oren in de schulden zit worden zij door samenloop van incassoinstrumenten gedwongen om te leven van een bedrag dat soms aanzienlijk lager is dan 90% van de bijstandsnorm. Ook betrokkenheid van de werkgever bij de schulden lost dit niet op! Vader Staat draait zich schaterend om en laat hen tobben! Ik zie uit naar een nieuw kabinet dat aandacht heeft voor deze problematiek en maatregelen neemt om te voorkomen dat het geknapte riet wordt gebroken!

zondag 12 augustus 2012

Margareth Thatcher on the Euro anno 1990: "No, no, no!"

Dramatische stijging beroep op voedselbanken - zeker allemaal een tekort aan verantwoordelijkheidsbesef, stas De Krom!


BNR meldt:

"De negatieve invloed van de crisis wordt ondersteund door cijfers van Voedselbanken Nederland. Die organisatie spreekt tegenover NRC van een dramatische groei: het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de dagelijkse voedselpakketten steeg van ruim 10.000 in 2007 naar 26.000 nu".

Meer loonbeslagen dan ooit; kop in het zand, "Paritas passé" in de prullenmand

Het NRC meldt:

"Het aantal beslagleggingen op salarissen stijgt explosief. Ten opzichte van de eerste maanden van vorig jaar steeg het aantal loonbeslagen in dezelfde periode dit jaar met elf procent. Dit meldt RTL Nieuws vanavond op basis van gegevens van gerechtsdeurwaarder GGN, de grootste deurwaarder van Nederland.

Mensen die in de problemen komen, zijn vaak in hun inkomsten achteruit gegaan of hun baan kwijtgeraakt. Vooral bij mensen onder de 30 jaar is de toename van het percentage loonbeslagen met twintig procent fors. Alleen al bij GGN zou het gaan om vijftienduizend jongeren, in het hele land om ongeveer 150 duizend.

Jongeren zouden vooral moeite hebben met het betalen van de maandelijkse zorgpremie, maar ook andere vaste lasten als water, elektra en gemeentelijke belastingen zorgen voor problemen. Daarnaast scharen postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen zich in het rijtje schuldeisers die steeds vaker beslag laten leggen op het loon".

vrijdag 10 augustus 2012

En na de hypothekencrisis kwam de studieschuldencrisis


Uit de Gelderlander: 

"Economen zien na de hypotheekcrisis een nieuwe ramp voor de Amerikaanse economie opdoemen: de gigantische studieschuld. Een landelijke actiedag vraagt vandaag aandacht voor dat probleem.

Lea Clark (30) dacht met een goede studie te ontsnappen aan een arme jeugd in Ohio, waar met kerst willekeurige dingen in huis werden ingepakt zodat Lea nog iets onder de boom aantrof. Nu heeft ze twee universitaire titels op zak en werkt ze als advocaat in Washington. Toch is ze armer dan ooit. "Toen had ik geen schulden, nu heb ik een studieschuld van 100.000 dollar."

In de Verenigde Staten staat in totaal 740 miljard euro aan studentenleningen open, meer dan alle openstaande creditcardrekeningen bij elkaar. En afbetalen gebeurt amper want de baan die bij het begin van de studie werd beloofd, is er door de crisis niet meer of betaalt véél minder. Tientallen miljoenen jongeren zijn gedupeerd. De rente op de studentenleningen, die doorgaans door de Amerikaanse overheid worden aangeboden, is nu nog 3,4 procent. Maar per 1 juli wordt dat 6,8 procent. Zo wordt het nog moeilijker af te betalen".

RKKnipsel: Tijd voor haldol voor Godgewaagde meiden in VS die over de rand van de afgrond dreigen te schuiven?

Uit de NY Times:

"The nuns sat in silence for a long stretch, sang songs about truth and mystery accompanied by a guitar and a choir, and heard a keynote address by a futurist who was escorted to the podium by seven liturgical dancers waving diaphanous scarves of pink and tangerine.

“Crisis precedes transformation,” the futurist, Barbara Marx Hubbard, told the nuns. “You are the best seedbed that I know for evolving the church and the world in the 21st century. Now, that may be a surprise to the world. But, you see, new things always happen from unexpected places.”

The nuns, most dressed informally in pants or skirts, gave a standing ovation to Ms. Hubbard, a beatific presence with a mantle of white hair who quoted Jesus, Buckminster Fuller, the Jesuit philosopher Pierre Teilhard de Chardin and the current pope, Benedict XVI.

But if the nuns submit to the Vatican’s plan to overhaul their organization, it is doubtful that their meetings will feature a keynote speaker like Ms. Hubbard, who grew up a nonreligious Jew in a Scarsdale, N.Y., mansion (her father founded the Marx toy company) and is now acclaimed by New Age luminaries like Deepak Chopra for helping to lead what she calls the “conscious evolution” movement.  

I’ve already offered my thoughts on how the spiritual trends embodied by a figure like Ms. Hubbard fit into broader trends in American religion, but let me put her LCWR address in the context of the mini-debate over the future of liberal Christianity that I’ve been engaged these last few weeks. Looking at the decline and dissolution of self-consciously progressive denominations, churches and religious orders over the last two generations, one possible conclusion is that their central problem has been a deficit of real, genuine belief, and that only a reaffirmation of historical Christian practice and conviction can restore liberal Christianity’s vitality".

Naschrift:
Het Vaticaan heeft veel te laat de jacht ingezet op dolgedraaide, hoogbejaarde vrouwencongregaties in de VS die zijn blijven hangen in het pathetisch AMB-gedachtengoed, zichzelf daarmee de nek om hebben gedraaid en nu bezig zijn in een pg-indicatie-waardige toestand in een even pathetisch achterhoedegevecht over de rand van de afgrond te schuiven, zonder dat zelf nog in de gaten te hebben. Behandeling met haldol is wellicht een nog te onderzoeken optie.

Alleen de ranken die met de wijnstok verbonden blijven, dragen vruchten (Joh 15).

Schuldhulpverleners in Den Bosch! Een Rechtbank is geen afvalputje!


De afgelopen maand was het drie maal raak bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch:
Rb Den Bosch  27 juli 2012, LJN BX3688: aanvraag Wsnp zonder problematische schuldsituatie en zonder minnelijk traject - afgewezen
 Rb 's-Hertogenbosch 27 juli 2012, LJN BX3683:                                                                      
Aanvraag Wsnp zonder minnelijk traject omdat hulpverlener dat in zijn almacht overbodig had geoordeeld wegens een Strabis-boete - afgewezen
Gecombineerde aanvraag Wsnp waarbij zonder goederengemeenschap door hulpverlener schulden en inkomen van twee samenlevingspartners op een hoop waren gesmeten - afgewezen

De Rechtbank was zo  vriendelijk in de uitspraken in het midden te laten welke schuldhulpverleners dit broddelwerk hadden geproduceerd; bij strafbare feiten wordt de naam van de dader ook weggelaten Misschien waren het er meerdere en dan is het nog erger. Ieder incident is op zichzelf beschamend, in gezamenlijkheid lijkt het mij hoog tijd voor een cursus juridische aspecten van minnelijk en wettelijk traject en enige activiteit van toezichthouders en interne kwaliteitsmedewerkers om "de eer van de stand" hoog te houden, ook in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

Ik heb als advocaat bevestigd door een eed eerbied aan de rechterlijke macht gezworen. Dat hebben schuldhulpverleners niet maar een kleine poging de Rechtbank broddelwerk te besparen zou U niet misstaan. Schuldhulpverlening is een ambacht en een goede ambachtsman weet welk gereedschap hij wanneer gebruikt. Zagen met een schroevendraaier lukt niet!

Een Rechtbank is geen afvalputje maar een professionele organisatie die mag verwachten dat andere professionals kwalitatief aanvaardbaar werk voorleggen! 

donderdag 9 augustus 2012

Welke kredietbank zou dit zijn geweest?


Geen problematische schuldsituatie en geen minnelijk traject, dus niet in de Wsnp!

Rb Den Bosch (alweer!) 27 juli 2012, LJN BX3688:

"Ingevolge artikel 285 lid 1 sub f Fw, dient in het verzoekschrift of een daarbij te voegen bijlage, te worden opgenomen een met redenen omklede verklaring waaruit blijkt dat er geen reële mogelijkheid bestaat om te komen tot een buitengerechtelijke schuldregeling. In de bij bovengenoemd verzoekschrift gevoegde verklaring wordt door de kredietbank echter volstaan met de mededeling dat het minnelijke traject niet is gestart zonder nadere motivering. De rechtbank merkt voorts op dat zonder een verklaring dat de schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen om met zijn schuldeisers tot een minnelijk vergelijk te komen de schuldsaneringsregeling niet van toepassing kan worden verklaard (kamerstukken II, vergaderjaar 1997/1998, 25672 nr 3). Ter zitting verklaart verzoekster overigens zelf van mening te zijn dat zij voor het indienen van het schuldhulp verzoek niet in een problematische schuldenpositie verkeerde. Volgens haar beschermingsbewindvoerder diende verzoekster echter om een schuldsaneringsregeling te verzoeken omdat zij een gezamenlijke huishouding voert met een partner met problematische schulden. Nu er geen sprake is van enige vorm van gemeenschap van goederen blijft de rechtbank onduidelijk waarom verzoekster gebaat zou zijn bij een dergelijk verzoek"

Breaking: "Eind 2013 1 op 4 woningen onder water"

Van RTL:
"Het aantal huishoudens met een hypotheek die boven de marktwaarde van het huis ligt zal eind 2013 zijn gestegen naar 800.000. Dat is bijna een kwart.

Dat staat in de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt. De recente toename van het aantal verkochte woningen komt door de aanvankelijk tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Die stijging van het aantal verkochte woningen is echter tijdelijk, aldus ING. Het aantal woningen dat te koop staat neemt niet meer toe, maar het aantal van 230.000 huizen dat te koop staat is nog altijd het dubbele van voor de crisis. Huizenprijzen zullen dus verder omlaag moeten, aldus ING.

Dat betekent wel dat meer mensen met een restschuld te maken zullen krijgen, zo meent ING. De Vereniging Eigen Huis berekende dat medio vorig jaar ruim 500.000 huishoudens te maken hadden met een reschuld. Volgens ING zal dat bij een verdere prijsdaling van ruim 10% ertoe leiden dat eind 2013 800.000 huishoudens een hypotheek 'onder water' hebben. 

'Voor huishoudens die niet willen verhuizen of die de restschuld kunnen financieren hoeft dat echter geen probleem te zijn', zo voegt ING er geruststellend aan toe. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het vervelend kan zijn. Daarbij zijn er ook veel huishoudens voor wie het wél een punt zal zijn".

woensdag 8 augustus 2012

Geen Wsnp indien STRABIS-boete wordt gebruikt als reden geen minnelijk traject uit te voeren

 Rb 's-Hertogenbosch 27 juli 2012, LJN BX3683:

"Ingevolge artikel 285 lid 1 sub f Fw, dient in het verzoekschrift of een daarbij te voegen bijlage, te worden opgenomen een met redenen omklede verklaring waaruit blijkt dat er geen reële mogelijkheid bestaat om te komen tot een buitengerechtelijke schuldregeling. In de bij bovengenoemd verzoekschrift gevoegde verklaring wordt door de kredietbank echter volstaan met de mededeling dat het minnelijke traject niet is gestart omdat er sprake is van verschillende STRABIS boeten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) geen medewerking geeft aan een minnelijk traject. De rechtbank merkt voorts op dat zonder een verklaring dat de schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen om met zijn schuldeisers tot een minnelijk vergelijk te komen de schuldsaneringsregeling niet van toepassing kan worden verklaard (kamerstukken II, vergaderjaar 1997/1998, 25672 nr 3).
Het spreekt het voor zich dat het CJIB geen medewerking verleent aan voorstel tegen finale kwijting nu een STRABIS boete een niet saneerbare vordering betreft. Dit staat echter niet in de weg aan het doen van een reëel en kwalitatief behoorlijk aanbod aan de overige schuldeisers. De rechtbank verstaat onder de kwaliteit van het aanbod onder meer dat de schuldenaar in zijn aanbod recht doet aan de juridische positie van de onderscheidenlijke schuldeisers, zoals dit geldt in het traject van de wettelijke schuldsaneringsregeling".

Geen Wsnp bij combi-aanbod partners zonder goederengemeenschap


Rb 's-Hertogenbosch 9 juli 2012, LJN BX3693:

"De rechtbank heeft geconstateerd dat er tussen verzoekster en haar partner [X] geen sprake is van een gemeenschap van goederen. Hieruit volgt dat zij ieder over een individuele schuldenlast beschikken. Het ingediende verzoekschrift bevat slechts één gezamenlijke schuldenlijst. Er kan derhalve niet worden afgeleid voor welke schulden verzoekster daadwerkelijk kan worden aangesproken. Daarnaast is gebleken dat schuldenaren gezamenlijk aan alle schuldeisers een betaling van 4,45% op ieders vordering hebben aangeboden. Verzoekster dient in dit aanbod mee te betalen aan schulden waarvoor zij wettelijk niet aansprakelijk is en het aanbod doet voorts geen recht aan de juridische positie van de schuldeisers. De rechtbank merkt op dat verzoekster blijkens het verzoekschrift niet beschikt over een eigen inkomen. Van een reëel aanbod aan de schuldeisers is onder die omstandigheden geen sprake.

De rechtbank stelt vast dat voorafgaand aan het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling geen deugdelijke poging is ondernomen om te komen tot een reële buitenrechtelijke schuldregeling. Verzoekster dient deze mogelijkheid te onderzoeken voordat zij gebruik kan maken van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De rechtbank zal verzoekster derhalve niet-ontvankelijk verklaren".

dinsdag 7 augustus 2012

Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek!


Verder nadenkend over de vorige bijdrage hoop ik dat banken kunnen worden beteugeld in hun mateloze executiedwang voor incasso van hun restschulden, nadat zij eerst debiteuren in het pak hebben geholpen door hen in krediet te verzuipen. Pertinent onwaar lijkt mij de stelling dat de Rabo bank "met honderd van dergelijke gevallen te maken zal krijgen". Dat zijn er namelijk veel meer. Eerst wordt de debiteur gegijzeld met de onherroepelijk volmacht en daarna uitgemergeld voor de restschuld. Recent pleegde een debiteur van jawel de Rabobank zelfmoord, zie "Op deze wijze vult de Rabobank haar zorgplicht in bij betalingsachterstand". 

 Misselijk makend zijn de uitlatingen van de Rabo die ik aantrof op de website van BNR van afgelopen zaterdag:  "In maart zei de financieel directeur van de coöperatieve bank, Bert Bruggink, dat hij zich geen zorgen maakt over de hypotheekportefeuille van de bank: “Onze klanten zijn buitengewoon netjes met afbetalen en met de rente.’’ Alsof iedereen die zijn schulden niet kan betalen "niet netjes" is! De strategie van de banken is de schaal van het probleem te ontkennen ("downplaying") om overheidsinterventie zo veel mogelijk te voorkomen en zo de handen vrij te houden om de debiteur te knippen en te scheren zonder pottenkijkers.

Effect van executoriaal beslag van de bank op het inkomen is, dat alle afloscapaciteit wordt weggezogen en gewone concurrente crediteuren inclusief de verhuurder en de energieleverancier het nakijken hebben.

Mijn oplossing zou zijn: achterstelling van de bank als crediteur bij incasso in combinatie met gedwongen herfinanciering uit de Wsnp waarbij de theoretische restschuld onder de schone lei wordt geveegd. Die herfinanciering zou door de Rijksoverheid moeten worden gestimuleerd bijvoorbeeld door een garantieregeling voor de kredietbanken. Laat de banken maar bloeden voor de puinhoop die zij zelf hebben veroorzaakt, waarbij de banken bij mij niet aan boord behoeven te komen dat zij worden getroffen door de gevolgen van echtscheiding. Die waren namelijk statistisch voorzienbaar en het is het risico van de banken te hebben gekozen voor het maximale verdienmodel bij de 120%-hypotheek.

De economische crisis is primair veroorzaakt door de banken die mateloos consumentisme hebben aangemoedigd tegen beter weten in doordat jaar in jaar uit meer werd uitgegeven dan verdiend vanuit de onzinnig stelling dat deze schulden uit economische groei voldaan zouden kunnen worden -terwijl in de tussentijd betrokkenen hun zakken vulden met even onzinnige bonussen. De consument had dat krediet natuurlijk kunnen weigeren  maar dat eiste zelfdiscipline in de vorm van uitstel van behoeftenbevrediging. Uitstel van behoeftenbevrediging is echter in onze samenleving eerder uitzondering dan regel -en waar dat toe leidt kunnen we dagelijks zien. Hoe komt dat toch? Komen banken in de problemen dan moeten zij maar worden genationaliseerd, niet tijdelijk maar voorgoed wegens structureel misbruik van maatschappelijk vertrouwen c.q. zakkenvullerij.

Ik verheug mij op een nieuwe regering die niet voortdurend, schaterend van het lachen, wegkijkt van de schuldenproblematiek en de mensen die als gevolg daarvan dag in dag uit moeten doortobben (samen met hun minderjarige kinderen). Ik hoop dat dan ook de koe bij de horens wordt gevat voor wat betreft de problematiek van de samenloop van incassobevoegdheden; deze problematiek heeft kunnen ontstaan door kortzichtig handelen van de wetgever in formele zin en de populistische verlustiging in spierballentaal zonder na te denken over het integraal incasso effect voor de debiteur in een problematische schuldsituatie.

Als dit een column was, zou die nu moeten eindigen met een onverwachte wending; ik hoop dat die er komt na 12 september 2012. "We hebben er zin in".

Is hypotheekakte titel voor executie restschuld na verkoop? Laat de bank maar wachten!

"Op verzoek van de Rabobank heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdag een zogeheten prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad over de mogelijkheden die een geldverstrekker heeft om een restschuld te innen bij een hypotheekklant van wie de woning bij een executieveiling is verkocht.

De bank had een kort geding aangespannen tegen een hypotheekklant die nog een restschuld had, omdat de woning bij de executieverkoop minder had opgebracht. Via een deurwaarder wilde de Rabobank de restantvordering innen op andere goederen van de voormalige woningeigenaar. De deurwaarder weigerde dat echter omdat in de hypotheekakte alleen een recht van hypotheek is gevestigd en de akten van geldlening onderhands zijn opgemaakt.

Volgens de Rabobank kan de restschuld echter wel worden geïnd; de bank verwacht dit jaar met honderd van dergelijke gevallen te maken te krijgen.

De voorzieningenrechter heeft nu aan de Hoge Raad gevraagd of bepaalde hypotheekaktes van de Rabobank zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden ingezet om restantvorderingen te innen.

Het is sinds 1 juli voor rechtbanken mogelijk om een dergelijke prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad. Voorwaarde is onder meer dat de vraag aan de orde is in een groot aantal samenhangende kwesties. De concrete vraag luidt: "Levert de grosse van de tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op in de zin van artikel 430 Rv, voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden?"

Vindplaats: AM

maandag 6 augustus 2012

Onvoldoende toezicht op incassobranche - Keurmerk NVI verkooppraatje voor opdrachtgevers

Persbericht LOSR-MOGroep: 

Zelfregulering incasso-branche faalt 

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) is blij met de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie: het incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) voldoet niet als ‘glasharde kwaliteitsgarantie’. De LOSR is al langer van oordeel dat het toezicht op de incassobranche niet in handen van de NVI kan worden gelaten. Er is wetgeving nodig om onafhankelijk toezicht te realiseren. De LOSR/MOgroep pleit ervoor om de onafhankelijke consumentenautoriteit bevoegd te maken. Gegronde klacht De burger die op basis van negatieve ervaringen met incassobureaus een klacht over de NVI had ingediend bij de Reclame Code Commissie kreeg onlangs gelijk in hoger beroep. Het College van Beroep baseerde zich daarbij onder meer op stukken van de 

De Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) - 70 à 80% van de incassomarkt –gaat prat op haar incassokeurmerk. Dat keurmerk zou garanderen dat de aangesloten incassobureaus incassoactiviteiten correct en zorgvuldig uitvoeren. Volgens de folder van de NVI geeft het Keurmerk die garantie, glashard. Een burger had een klacht ingediend tegen de ‘glasharde garantie door het NVI’, op basis van eigen slechte ervaringen met incassobureaus die wel dit keurmerk dragen.


Het College van Beroep gaf hem als volgt gelijk: ‘Het College is van oordeel dat de NVI op zichzelf genomen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het Incasso Keurmerk bepaalde waarborgen biedt met betrekking tot de van NVI-leden te verwachten dienstverlening, en aldus voordelen heeft voor (potentiële) opdrachtgevers van NVI-leden.’ De vraag is of deze waarborgen zo ver strekken dat zij de mededeling kunnen rechtvaardigen dat sprake is van een ‘glasharde garantie met betrekking tot het op correcte wijze uitvoeren van diensten door NVI-leden. In dit verband is van belang dat de NVI heeft erkend dat het onvermijdelijk is dat ‘in individuele gevallen wel eens iets mis gaat’. ‘Mede gelet hierop kan naar het oordeel van het College niet worden aangenomen dat het Keur-merkinstituut een dusdanig effectief toezicht uitoefent op NVI-leden dat deze leden hun incasso-activiteiten altijd correct en zorgvuldig uitvoeren. Appellant heeft bovendien gemotiveerd gesteld dat bij een NVI-lid dat handelde in strijd met het Incasso Keurmerk, geen effectieve naleving van het keurmerk is afgedwongen. Voorts is van belang dat in de brief van het LOSR aan de Minister van Veiligheid & Justitie onder meer staat dat (sommige) NVI-leden incassokosten dubbel in rekening brengen. Dat deze brief zou zijn geschreven in de context van een lobby is onvoldoende om deze buiten beschouwing te laten, nu niet is gebleken dat het verwijt met betrekking tot het dubbel berekenen feitelijke grondslag mist.’

Het College van Beroep stelt dus dat het keurmerk van het NVI niet garandeert dat aangesloten incassobureaus die dit keurmerk voeren daadwerkelijk werken volgens de gewenste norm. Het College erkent in zijn uitspraak de argumentatie in stukken van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) als gezaghebbend. De LOSR wijst er al langer op dat de kwaliteit van incassobureaus, ondanks het incassokeurmerk, veel te wensen over laat. Verborgen en dubbele incassokosten berekend door NVI-leden, betreft één van de ergernissen uit de LOSR Incasso ergernissen Top 10">

In memoriam Sir John Keegan

Gedeeltelijk overgenomen uit The Guardian:

"The military historian Sir John Keegan, who has died aged 78, possessed a rare ability to describe warfare from the standpoint of the frontline soldier. For this he depended in great part on imagination, since poor health prevented him from wearing a uniform. It was only in 1984 that he acquired a close-up view of battle (in the Lebanese civil war), which he described as physically disgusting and very frightening.

His third book, The Face of Battle (1976), made his name as a fine writer and is still widely regarded as his best despite more than 20 other works. He portrayed the life of the common soldier in three great British battles: Agincourt (1415), Waterloo (1815) and the Somme (1916). He used original sources to bring out the physical and mental aspects of warfare, including bloodlust, fear, comradeship and the ugliness, dirt and even stink of the battlefield. ... 

Histories of both world wars, of military intelligence and War in Our World, the printed version of his Reith lectures of 1998, added to an impressive body of work. However, there was controversy too as Keegan drew criticism from colleagues for his emphatic rejection of the doctrine of the Prussian strategist Carl von Clausewitz that war was a continuation of policy by other means. He was sometimes accused of political naivety.

But his journalistic output was very influential. Highly conservative, at least in the non-political sense, he overcame initial doubts to become a strong supporter of the Falklands war in 1982 under the nom de plume (he was still employed at Sandhurst) of Patrick Desmond in the Spectator, and of the first Iraq war eight years later under his real name. He was appointed OBE in 1991.

His support for the second Iraq war in 2003 was unconditional even though he was highly critical of the lack of an exit strategy. He viewed western intervention in Afghanistan as justified if also highly dangerous, but thought premature withdrawal would make matters worse. Unsurprisingly he was strongly in favour of the British nuclear deterrent and its renewal, but was surprised and disturbed by the idea of a British nuclear strike against pariah states such as Iran and North Korea, as envisaged by Geoff Hoon, the Labour defence secretary, in 2002.

Keegan was knighted in 2000 and further honoured with membership of the Commonwealth War Graves Commission. He took to writing a whimsical column in the Telegraph magazine about rural life as seen from his 17th-century manor house in Wiltshire. More ill-health dogged his later years when he was struck by a spinal failure, then had a leg amputated. Using a wheelchair, he continued to visit the office once a week and write articles. In April 2009 he suffered a stroke, but made a remarkable partial recovery".

Naschrift:
Kennisname van de werk van Sir Keegan is zeer geboden voor wie wil overleven in RKK NL. Nog belangrijker is het stevig te studeren op de geschiedenis en werkwijze van de Maffia. Al decennialang verdiep ik mij zowel in de militaire geschiedenis als de werkwijze van de Maffia. Therefore: "Stay tuned the best is yet to come!" Amen!

6 augustus: Verheerlijking op de Berg Thabor (Transfiguratie)

donderdag 2 augustus 2012

Dupuis voorstander gedwongen abortus bij erfelijke ziekten en wat doet RKK NL?


Uit Trouw:

"Tot slot Heleen Dupuis. De VVD-senator en hoogleraar medische ethiek in Leiden ruilt in het AD het ene ethische vraagstuk in voor de andere.'We moeten ons afvragen of we de geboorte van nieuwe Pompe- of Fabry-patiënten willen. Het gaat om erfelijke ziektes. De maatschappij moet zich beraden op de vraag of we die zorg op ons willen nemen, in de wetenschap dat die medicijnen een kind niet beter maken, maar hun leven alleen draaglijker. En dat terwijl hun levensgeluk door hun ziekte al minder groot is. Moeten die kinderen geboren worden?' .

Naschrift:
Heeft de R.K. Kerk meer specifiek aartsbisschop Eijk (oud-promovendus van Dupuis) hierover nog een mening. Die weet immers alles van (de theorie van) ethiek en behoorlijk handelen!

Of blijven we weer lui onderuit hangen in de inmiddels maanden heersende staat van inactiviteit waarbij alle tijd wordt besteed aan de moeizame onderlinge verhoudingen en op zijn tijd een tuchtklacht tegen een mede-gelovige die toevallig ook nog advocaat is -en niet te vergeten natuurlijk het rondsturen van staatsieportretten aan alle kerken en kapellen in het aartsbisdom. Daarom vandaag een liedje voor de aartsbisschop  die ook de komende maanden mag blijven rekenen op mijn onverminderde belangstelling!