woensdag 18 juli 2012

Oud, ziek en in de schuld - en hier gaat het nu om bij schuldhulpverlening


En daar gaat het nu om bij schuldhulpverlening:

"Op instigatie van de GKB X heeft zich tot mij gewend de heer Y wonende te  Z. Cliënt is 80 jaar, heeft terminale prostaatkanker en verkeert in een problematische schuldsituatie. U hebt twee vorderingen op cliënt gekocht van respectievelijk A en B Finance ad totaal EURO 2.500,00. Omtrent de financiële en andere details bent U deels direct en deels via Uw deurwaarder op de hoogte uit de brieven van de GKB over de regeling van de schulden

Het totale schuldenpakket bedraagt EURO 20.000. Met inachtneming van de NVVK-gedragscode is aan schuldeisers een aanbod gedaan ad 15% van de vordering tegen finale kwijting. Inmiddels zijn 19 van de 21 schuldeisers accoord die gezamenlijk 87,5% van de totale schuldenlast vertegenwoordigen. U wijst dit aanbod ongemotiveerd van de hand.

U gelieve mij uiterlijk binnen vijf dagen na heden te laten weten of U het aanbod alsnog aanvaardt. Doet U dat niet, dan zal met toepassing van artikel 287a Fw  de medewerking aan de sanering van schulden worden gevorderd, waarbij tevens zal worden verzocht U  in de met deze procedure gemoeide kosten te veroordelen

Wellicht ten overvloede wijs ik U dat B Finance B.V. krachtens haar vergunningsvoorwaarden gehouden is aanbiedingen te aanvaarden die voldoen aan de NVVK-gedragsregels. Als U bij Uw weigering blijft, zal deze kwestie dan ook onder de aandacht van de AFM worden gebracht met het verzoek handhavende maatregelen te nemen tegen B Finance, waarbij tevens een uitgebreider onderzoek kan worden ingesteld naar de wijze waarop B Finance aan U schulden verkoopt. Ik ga ervan uit, dat U B Finance wijst op de gevolgen, indien Uw besluitvorming tot de gevolgen leidt zoals hiervoor aangegeven.

Ik heb cliënt ook geadviseerd een klacht tegen U in te dienen bij de klachtencommissie van de NVI, zowel gelet op Uw wijze van incasseren als gelet op het feit dat U kennelijk grootschalig vorderingen koopt en die vervolgens voor U zelf incasseert op naam van de verkoper. U weet vermoedelijk dat deze praktijken voor deurwaarders hebben geleid tot royement. Het lijkt mij dat ook de NVI hierop een standpunt zal moeten bepalen.

Het lijkt mij bovendien dat Uw crediteuren/opdrachtgevers weinig waardering zullen hebben voor de wijze waarop U hier voor U zelf een hoogbejaarde, letterlijke doodzieke debiteur in een wurggreep houdt.

De termijn van vijf dagen zal strikt in acht worden genomen, aangezien de heer Y voor alles rust nodig heeft om vredig te kunnen sterven. Onnodig U erop te wijzen dat U door aanvaarding van het aanbod het overlijdensrisico kunt afwentelen op de herfinancier van de schulden, zijnde de GKB X
In afwachting verblijf ik,

Hoogachtend,

H.D.L.M. Schruer".