vrijdag 13 juli 2012

Niet in de WSNP door gemeentelijk gepruts


"In het verzoekschrift staat vermeld dat er geen minnelijk traject is gestart en als reden daarvoor wordt aangegeven: Door het verleden van clienten is het onmogelijk om een stabiel schuldenpakket boven tafel te krijgen. Elders in het verzoekschrift wordt overigens nog vermeld dat het Mevrouw [X.] (van de Gemeente [Y.]) door systeemtechnische problemen niet lukt om alle schulden in de WSNP verklaring te krijgen. 


De rechtbank is van oordeel dat de verklaring, die is opgemaakt door de Gemeente [Y.], onvoldoende met redenen is omkleed. Naar het oordeel van de rechtbank mag de omstandigheid dat door het verleden van verzoekers geen statisch schuldenpakket boven tafel is te krijgen er niet aan in de weg staan om aan de hen wel bekende schuldeisers, die zich in de voorgaande drie jaren hebben gemeld, een aanbod te doen. Systeemtechnische problemen bij de gemeente [Y.] kunnen al helemaal geen reden zijn om geen minnelijk traject te starten, nu volgens de Memorie van Toelichting de gemeenten op grond van hun expertise een belangrijke rol hebben te vervullen bij het tot stand komen van saneringsplannen".

Naschrift:
De Rechtbank is zo kies de naam van de gemeente in kwestie niet te vermelden. Hoe geergerd de Rechtbank is blijkt mijns inziens uit de woorden "al helemaal". Het is ook een evident gebrek aan respect voor de Rechtbank (en de debiteur) om dergelijke gebroddel ter beslissing voor te leggen. Maar ja, wie houdt er toezicht op de kwaliteit van het werk van de Gemeente. Deze gemeente zelf kennelijk niet.