dinsdag 24 juli 2012

Kamervragen afboeking geincasseerde rente op hoofdsom door banken

Vragen Tweede Kamerleden Recourt en Groot (beiden PvdA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Financien:

"Vraag 1
Bent u ermee bekend dat gerechtsdeurwaarders bij het innen van vorde-ringen eerst de eigen kosten verhalen, dan de rente en ten slotte afboeken op de hoofdsom?
Vraag 2
In het geval gerechtsdeurwaarders maandelijks de opbrengsten overmaken naar hun opdrachtgevers, ontvangen deze opdrachtgevers dan ook eerst rente over de vordering en pas daarna de aflossing op de schuld?

Vraag 3
Staat het de opdrachtgevers vrij om door de gerechtsdeurwaarder geïncas-seerde rente te boeken als afbetaling op de hoofdsom?
Vraag 4
Wat zijn de fiscale gevolgen van het direct afboeken op de hoofdsom in plaats van het eerst opvoeren van rente-inkomsten? Is er mogelijk sprake van belastingontduiking?
Vraag 5
Wat zijn de juridische gevolgen van dit onder vraag 4. genoemde handelen? Is er mogelijk sprake van strafbaar handelen?
Vraag 6
Bent u op de hoogte van de omstandigheid dat ABN-AMRO in twee voorkomende gevallen direct heeft afgeboekt op de hoofdsom daar waar de deurwaarder eerst de rente-inkomsten waar deze bank aanspraak op maakt heeft geïncasseerd? Is dit de gebruikelijke gang van zaken bij deze bank?
Vraag 7
Zijn er ook andere banken en/of financieringsinstellingen die op deze wijze boekhouden? Zo ja, welke?
Vraag 8
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de belastinginkomsten van de staat?
Vraag 9
Is nader fiscaal en strafrechtelijk onderzoek geïndiceerd?
Vraag 10
Wat is de stand van zaken van het door het Bureau Financieel Toezicht te verrichten onderzoek naar de berekende rente door incassobureaus? Op welke manier kan in dit onderzoek de wijze waarop banken en financierings-instellingen rente-inkomsten uit incasso opvoeren worden betrokken?
"