maandag 2 juli 2012

Ingangsdatum 1 juli 2012: wet gemeentelijke schuldhulpverlening en wet incassokosten

Per 1 juli 2012 zijn twee wetten in werking getreden die van betekenis zijn voor de schuldenproblematiek:

1. de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening die gemeenten verplicht beleidsplannen op te stellen en die in beginsel aan iedere ingezetene een recht op schuldhulp geeft; veel gemeenten zijn of hebben beleidsplannen geschreven waarin het recht op schuldhulp als zodanig wordt beperkt; de staatsecretaris liet gisteren in een interview weten dat schulden de eigen verantwoordelijkheid zijn -net zoals het in zijn visie tot de eigen verantwoordelijkheid behoort om betaald werk te vinden. De Kamer stelde een amendement bij deze wet vast (het brede moratorium) dat door het kabinet actief wordt tegengewerkt en er dus in ieder geval voorlopig niet zal komen. De tijd zal leren of deze wet voor de debiteur daadwerkelijk een recht op schuldhulp geeft of verwordt tot een handvat om schuldhulp juist te kunnen weigeren.

Het is te hopen dat in een volgend kabinet schuldhulp terecht komt in de portefeuille van een bewindspersoon die het nut daarvan inziet en die eindelijk ook iets doet met de wens van de Kamer dat er een wettelijk systeem van vroegsignalering komt waarvan de marktpartijen keer op keer hebben aangegeven dat zij afstuiten op het almachtige CBP, dat je niet hoort wanneer inkomensgegevens zonder wettelijke grondslag door de belastingdienst aan woningcorporaties worden gegeven maar dat al jaren dwars voor initiatieven voor vroegsignalering ligt en dan wel privacy als maatschappelijk belang verabsoluteert.

Wat lezen we hierover in de Telegraaf: "Om voortaan tijdig financiële problemen in beeld te hebben, hoopt de VVD'er nog op invoering van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van onder meer banken, Leger des Heils, woningbouwcorporaties, energieleveranciers en thuiswinkelbedrijven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) was enkele jaren geleden nog kritisch over dit plan, maar De Krom is optimistisch over een nieuw voorstel van de verschillende partijen". Hier, beste lezers, kunnen we zien hoe openbaar bestuur in de dagelijkse praktijk werkt!

VVD-senator Schaap schreef recent een boek met de titel "Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen in de samenleving" -en dan maar niet begrijpen waar al die rancune vandaan komt!

2. de wet op de buitengerechtelijke incassokosten die het totaal van de kosten begrenst en daarmee stapelen van posten als administratiekosten, dossierkosten en andere kulposten begrenst, maar waarbij het wel mogelijk wordt per termijn het minimale kostenbedrag van EURO 40,00 te  incasseren, als de crediteur tijdig en voor iedere termijn apart een aanmaning heeft gestuurd. Incassobureaus en zakkenvullende crediteuren zullen hun verdienmodel moeten bijstellen. Deze nieuwe wet is per saldo aanzienlijke winst voor de debiteur, te weten bescherming tegen zakkenvullers. Wie alles wil weten over de wet en berekeningen van incassokosten wil controleren, leze schuldinfo.nl waar door de geestelijke vader van het wetsontwerp,  André Moerman, een duidelijke en grondige toelichting bij de wet is geschreven met kostencalculator.