woensdag 4 juli 2012

Advocaat-boek 1 bewindvoerder berisping na gebroddel

Uit NJD:

"Klager heeft zit met de navolgende klachten. 1. Verweerder (de advocaat) is in zijn taak als bewindvoerder tekort geschoten omdat gebleken is dat er tijdens de bewindvoering schulden zijn ontstaan bij o.a. energiebedrijf EON, Nuon en Menzis. 2. Verweerder heeft geweigerd rekening en verantwoording af te leggen over de door hem gevoerde bewindvoering. 3. Verweerder heeft zonder opgave van redenen tweemaal verstek laten gaan bij mondelinge behandelingen op de rechtbank waarvoor hij wel was opgeroepen.
Opvallend is ook klacht 5. Verweerder heeft eerst vier maanden na zijn ontslag als bewindvoerder het dossier overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Ondanks herhaalde verzoeken heeft hij dat niet eerder gedaan.
Ter zitting heeft de advocaat erkend het in de klachtonderdelen 2 tot en met 5 gestelde.
Oordeel raad
De klacht betreft het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van bewindvoerder. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline, zo merkt de raad op, blijft het tuchtrecht ook gelden wanneer een advocaat in een andere hoedanigheid dan die van advocaat optreedt.
Indien hij zich bij die vervulling van die andere hoedanigheid zodanig gedraagt (dan wel misdraagt) dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt ondermijnd, zal in het algemeen sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt, waarvan hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.
In deze zaak werd geen rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde bewind; er was niet gereageerd op oproepen van de rechtbank voor een mondelinge behandeling en er is verzuimd deken informatie te verstrekken. Al met al dus tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De maatregel van berisping is opgelegd". YA2940 Raad van Discipline Leeuwarden 20/11 19 september 2011