woensdag 25 juli 2012

Amerikaans Congres onderzoekt commerciele informatieverzamelaars waaronder Experian

Uit de NYT:

"In a move that could lay bare the inner workings of the consumer data industry, eight members of Congress have opened a sweeping investigation into data brokers — companies that collect, collate, analyze and sell billions of details annually about consumers’ offline, online and mobile activities for marketing and other purposes. 

Representative Edward J. Markey, Democrat of Massachusetts, and Representative Joe L. Barton, Republican of Texas, co-chairmen of the Bipartisan Congressional Privacy Caucus, along with six other lawmakers, sent letters of inquiry on Tuesday afternoon to nine leading industry players. In the letters, the legislators requested extensive information about how the companies amass, refine, sell and share consumer data. 

Data brokers often collect details about people’s financial, retail and recreational activities to help clients like airlines, automakers, banks, credit card issuers and retailers retain their best customers and woo new ones. 

The letter’s recipients included marketing services firms like Acxiom and Epsilon; consumer reporting agencies like Experian and Equifax, which have separate credit reporting and consumer analytics divisions; Fair Isaac, now known as FICO, the credit scoring services company; and Intelius, a company that offers reverse phone look-up and background check services. The letter gave the companies three weeks to respond.

The Congressional inquiry heightens the scrutiny of a largely unregulated industry whose companies sell their services to third parties, rarely interacting directly with consumers".

dinsdag 24 juli 2012

Kamervragen afboeking geincasseerde rente op hoofdsom door banken

Vragen Tweede Kamerleden Recourt en Groot (beiden PvdA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Financien:

"Vraag 1
Bent u ermee bekend dat gerechtsdeurwaarders bij het innen van vorde-ringen eerst de eigen kosten verhalen, dan de rente en ten slotte afboeken op de hoofdsom?
Vraag 2
In het geval gerechtsdeurwaarders maandelijks de opbrengsten overmaken naar hun opdrachtgevers, ontvangen deze opdrachtgevers dan ook eerst rente over de vordering en pas daarna de aflossing op de schuld?

Vraag 3
Staat het de opdrachtgevers vrij om door de gerechtsdeurwaarder geïncas-seerde rente te boeken als afbetaling op de hoofdsom?
Vraag 4
Wat zijn de fiscale gevolgen van het direct afboeken op de hoofdsom in plaats van het eerst opvoeren van rente-inkomsten? Is er mogelijk sprake van belastingontduiking?
Vraag 5
Wat zijn de juridische gevolgen van dit onder vraag 4. genoemde handelen? Is er mogelijk sprake van strafbaar handelen?
Vraag 6
Bent u op de hoogte van de omstandigheid dat ABN-AMRO in twee voorkomende gevallen direct heeft afgeboekt op de hoofdsom daar waar de deurwaarder eerst de rente-inkomsten waar deze bank aanspraak op maakt heeft geïncasseerd? Is dit de gebruikelijke gang van zaken bij deze bank?
Vraag 7
Zijn er ook andere banken en/of financieringsinstellingen die op deze wijze boekhouden? Zo ja, welke?
Vraag 8
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de belastinginkomsten van de staat?
Vraag 9
Is nader fiscaal en strafrechtelijk onderzoek geïndiceerd?
Vraag 10
Wat is de stand van zaken van het door het Bureau Financieel Toezicht te verrichten onderzoek naar de berekende rente door incassobureaus? Op welke manier kan in dit onderzoek de wijze waarop banken en financierings-instellingen rente-inkomsten uit incasso opvoeren worden betrokken?
"

maandag 23 juli 2012

Schulden zorgverzekering rijzen de pan uit en het wordt nog erger

 Uit het NRC:

"Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft getroffen met hun zorgverzekeraar is in de eerste helft van dit jaar met 35 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad. Niet alleen voor de zorgpremie, maar ook voor het eigen risico wordt steeds vaker een regeling getroffen. Uit een rondgang langs zeven zorgverzekeraars met in totaal 14 miljoen klanten blijkt dat dit jaar ruim 164.000 Nederlanders een betalingsregeling hebben getroffen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 122.209. Het gaat om verzekerden met een betalingsachterstand van maximaal een half jaar. Mensen die langer niet betalen worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat dan de premieheffing overneemt. Dit overkomt jaarlijks rond 290.000 mensen.

De meeste zorgverzekeraars bieden klanten inmiddels na twee maanden achterstand een betalingsregeling aan. “We gaan bewust soepeler en coulanter om met deze regelingen”, zegt een woordvoerster van CZ, een van de grootste verzekeraars met 3,4 miljoen klanten:
“De afbetalingstermijn is verruimd en het minimale aflossingsbedrag verlaagd. We denken met mensen mee om te voorkomen dat ze verder in de financiële problemen komen.”
Bij een aantal verzekeraars kunnen klanten met de regeling behalve de premie ook het eigen risico gespreid betalen. VGZ (4,1 miljoen verzekerden) biedt die mogelijkheid ook voor de eigen bijdrage. ONVZ daarentegen royeert klanten die na drie maanden nog niet betaald hebben. Een woordvoerder:
“Wij zijn van mening dat zes maanden een te lange periode is om te wachten met het nemen van ingrijpende maatregelen. Dat draagt niet bij aan de betaalmoraal.”
ONVZ (400.000 klanten) schrijft per maand ongeveer 150 klanten uit. Zij moeten zich aanmelden bij een andere zorgverzekeraar, die wettelijk verplicht is hen te accepteren.

Bij wanbetalers die langer dan zes maanden niet betalen, wordt de premie van het loon of de uitkering ingehouden. De premie wordt bovendien verhoogd met 30 procent. Sommige advocaten vinden dit een onrechtvaardige regeling omdat verzekerden geen bezwaar kunnen maken tegen de verhoging. “Je kunt mensen niet dwingen te betalen als zij niets hebben”, zegt een van hen.

Sommige verzekeraars verklaren de toename van het aantal betalingsregelingen uit de verhoging van het eigen risico, begin dit jaar, van 170 naar 220 euro. Volgend jaar stijgt deze verder naar 350 euro. Nadja Jungmann, lector rechten, schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht: “Mensen die met z’n tweeën leven van één AOW-uitkering, en aan het begin van het jaar veel zorg nodig hebben, moeten dan in één klap 700 euro eigen risico betalen. Zorg is al lang geen kleine kostenpost meer.”

"Dreigen met de koevoet" - over laakbaar optreden incassobureau's's

Onder deze kop heeft de Consumentenbond in de Geldgids een zeer kritisch artikel geplaatst over het optreden van incassobureau's.

Aan de orde komen onder meer:
- een klacht over Intrum Justitia die maandenlang niet reageert op klacht dat de verkeerde persoon wordt gedagvaard en doorgaat met "stalken";
-  een klacht over Intrum Justitia die blijft dreigen dat er beslag wordt gelegd zonder aan te geven dat daartoe eerst door de rechter een uitspraak moet worden gedaan;
- Intrum Justitia ondanks de quasi objectieve benaming een in Zweden ten beurze genoteerd bedrijf is;
- afwezigheid van vergunningenstelsel  en toezicht op incassobedrijven;
- klachten over de kwaliteit van de  klachtenbehandeling door NVI, waarbij beslissingen op klachten niet worden gepubliceerd;
- vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de klachtencommissie van NVI (slager keurt eigen vlees);
- handel in non-existente vordering waarbij de rechtsbijstandsverzekeraar uit overwegingen van kostenbesparing de onterechte vordering betaalt;
- (terecht) streven Consumentenbond om te komen tot verlaging van het minimumbedrag van EURO 40,00  dat sinds 1 juli mag worden gerekend na de eerste betalingsherinnering;
- risico van ongewenste praktijk van stapeling van incassokosten door die te berekenen over iedere vervallen termijn.

Plukken banken consumenten met rentetarieven?

"In Duitsland is ophef ontstaan over de hoge rentes die banken consumenten in rekening brengen over leningen. Ook in Nederland rekenen banken rentes tot 14,5 procent op bijvoorbeeld rood staan, terwijl de banken zelf tegen lage tarieven geld lenen.

Hoe kan dit en wordt er in Nederland ook onderzoek gedaan naar deze praktijken?
EenVandaag spreekt met de consumentenbond en een hoogleraar over deze werkwijze van de banken. Daarnaast geeft Z24 de maandelijke stand van het land op economisch gebied".


Zie link

Vanavond om 18.15 uur op Nederland 1

RB Utrecht tikt GKB Utrecht op de vingers

Rb Utrecht 12 juli 2012, BX2303:
"Op 12 juli 2012 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek tot het instellen van een dwangakkoord plaatsgevonden. Hierbij zijn verschenen:
- verzoeker;
- zijn partner, mevr[X];
- de heer [A] namens de Rabobank;
- mevrouw [B], namens de Kredietbank Utrecht, schuldhulpverlener.

Ter zitting is het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. In dit vonnis wordt deze uitspraak nader verklaard.

De rechtbank overweegt als volgt.
Gelijktijdig met het verzoek van verzoeker is een gelijkluidend verzoek ingediend door zijn partner met wie hij samenwoont, mevrouw [X]. Er bestaat tussen verzoeker en zijn partner geen gemeenschap van goederen. Uit de schuldenlijst van verzoeker en van zijn partner blijkt dat beiden een schuld hebben aan de Rabobank. Ter zitting is echter gebleken dat de Rabobank niet beschikt over een verzoek tot medewerking aan een minnelijke regeling, terwijl een afwijzing door de Rabobank zich niet in het door de schuldhulpverlener overlegde dossier bevindt. De schuldhulpverlener heeft ter zitting niet kunnen aantonen dat er een daadwerkelijk aanbod is gedaan aan de Rabobank. Daarbij heeft de schuldhulpverlener ter zitting desgevraagd verklaard dat van schuldeiser VGZ nog geen akkoordverklaring is ontvangen. Zij verwacht echter geen problemen, want er is een convenant gesloten met VGZ dat zij akkoord gaan met een aanbod indien alle andere schuldeisers akkoord gaan, aldus de schuldhulpverlener.
Nu het verzoek tot het instellen van een dwangakkoord is gericht tegen de Rabobank maar niet duidelijk is geworden of de schuld van verzoeker aan de Rabobank bestaat, laat staan dat er een aanbod is gedaan voor een minnelijke regeling, is de rechtbank van oordeel dat er niet alleen sprake is van een onvolledig maar bovendien van een onjuist verzoek. Om die reden zal het verzoek niet ontvankelijk worden verklaard".

Naschrift:
Ik citeer een van mijn leermeesters in de rechtspraktijk:
"Er zijn in de rechtspraktijk drie zaken heel belangrijk: huiswerk maken, huiswerk maken en huiswerk maken"

Schuldenvrij naar de schuldhulp?

Het AD (hard copy) meldt vandaag dat steeds meer huishoudens een beroep doen op kredietbanken om hun maandelijkse rekeningen te betalen, omdat zij zelf niet in staat zijn het overzicht over de huishoudfinancien te bewaren.

De GKB Assen betaalt al voor "honderden schuldenvrije huishoudens gas, water, licht en andere nota's". Bij de Stadsbank Oost Nederland gaat het om "1000 op een totaal van 6500 huishoudens" Landelijk gaat het volgens het AD om minstens "15.000 huishoudens".

"Schuldhulpverleners wijzen het toeslagenstelsel van de overheid als grote boosdoener aan voor de toeloop".

Mij benieuwt:
- welke onderzoeksgegevens aan het aantal van 15.00 ten grondslag liggen;
- en of de huishoudens in kwestie een kostendekkende vergoeding betalen voor deze vorm van dienstverlening;
- of wordt gekeken in hoeverre de functie " repressieve schuldhulp" in het totaal van de dienstverlening minder  budget heeft als gevolg van deze van overheidswege verleende busgethulp aan debiteuren zonder problemen.

Of zou het gewoon een komkommertijd-verhaaltje zijn omdat het AD ook eens aandacht aan schuldenproblematiek wilde besteden? Onduidelijk is wat de aanleiding is geweest voor juist dit bericht op juist dit moment.

woensdag 18 juli 2012

22 november- 19e editie Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

"Alle actualiteiten in één dag

Na de bankencrisis en de inmiddels jaren durende recessie neemt de schuldenproblematiek ongekend grote vormen aan. Het Bureau Kredietregistratie gaf recent aan dat 700.000 personen regelmatig moeite hebben hun schulden te betalen.

Nieuwe groepen debiteuren melden zich: jongeren, ouderen, ZZP-ers, eigen woning-bezitters. Deze groepen vragen om een specifieke benadering die ook kostentechnisch optimaal moet zijn. Want iedere euro die aan schuldhulp wordt uitgegeven wordt drie keer omgedraaid.

Daarnaast speelt preventie en vroegsignalering een steeds belangrijker rol om te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren als er moet worden bijgestuurd. 

Tijdens het 19e Actualiteitencongres Schuldhulpverlening komen alle relevante ontwikkelingen aan bod en worden oplossingsrichtingen besproken.

Wie het congres heeft bezocht weet niet alleen wat er in het veld speelt, maar is ook beter toegerust om daarmee om te gaan.

Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van: Schulden komen nooit alleen - Publicatie de Nationale Ombudsman Hoe geven gemeenten invulling aan de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening?Gemeentelijke invulling van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, een vraagstuk in transitie - Publicatie Nadja Jungmann Discussieer mee over de toekomst van schuldhulpverlening!

Onder deskundige begeleiding van dagvoorzitter Pieter Webeling, gaat u in gesprek met topsprekers vanuit NVVK, de Nationale Ombudsman en Nadja Jungmann en Erica Schruer"

Zie deze link

Oud, ziek en in de schuld - en hier gaat het nu om bij schuldhulpverlening


En daar gaat het nu om bij schuldhulpverlening:

"Op instigatie van de GKB X heeft zich tot mij gewend de heer Y wonende te  Z. Cliënt is 80 jaar, heeft terminale prostaatkanker en verkeert in een problematische schuldsituatie. U hebt twee vorderingen op cliënt gekocht van respectievelijk A en B Finance ad totaal EURO 2.500,00. Omtrent de financiële en andere details bent U deels direct en deels via Uw deurwaarder op de hoogte uit de brieven van de GKB over de regeling van de schulden

Het totale schuldenpakket bedraagt EURO 20.000. Met inachtneming van de NVVK-gedragscode is aan schuldeisers een aanbod gedaan ad 15% van de vordering tegen finale kwijting. Inmiddels zijn 19 van de 21 schuldeisers accoord die gezamenlijk 87,5% van de totale schuldenlast vertegenwoordigen. U wijst dit aanbod ongemotiveerd van de hand.

U gelieve mij uiterlijk binnen vijf dagen na heden te laten weten of U het aanbod alsnog aanvaardt. Doet U dat niet, dan zal met toepassing van artikel 287a Fw  de medewerking aan de sanering van schulden worden gevorderd, waarbij tevens zal worden verzocht U  in de met deze procedure gemoeide kosten te veroordelen

Wellicht ten overvloede wijs ik U dat B Finance B.V. krachtens haar vergunningsvoorwaarden gehouden is aanbiedingen te aanvaarden die voldoen aan de NVVK-gedragsregels. Als U bij Uw weigering blijft, zal deze kwestie dan ook onder de aandacht van de AFM worden gebracht met het verzoek handhavende maatregelen te nemen tegen B Finance, waarbij tevens een uitgebreider onderzoek kan worden ingesteld naar de wijze waarop B Finance aan U schulden verkoopt. Ik ga ervan uit, dat U B Finance wijst op de gevolgen, indien Uw besluitvorming tot de gevolgen leidt zoals hiervoor aangegeven.

Ik heb cliënt ook geadviseerd een klacht tegen U in te dienen bij de klachtencommissie van de NVI, zowel gelet op Uw wijze van incasseren als gelet op het feit dat U kennelijk grootschalig vorderingen koopt en die vervolgens voor U zelf incasseert op naam van de verkoper. U weet vermoedelijk dat deze praktijken voor deurwaarders hebben geleid tot royement. Het lijkt mij dat ook de NVI hierop een standpunt zal moeten bepalen.

Het lijkt mij bovendien dat Uw crediteuren/opdrachtgevers weinig waardering zullen hebben voor de wijze waarop U hier voor U zelf een hoogbejaarde, letterlijke doodzieke debiteur in een wurggreep houdt.

De termijn van vijf dagen zal strikt in acht worden genomen, aangezien de heer Y voor alles rust nodig heeft om vredig te kunnen sterven. Onnodig U erop te wijzen dat U door aanvaarding van het aanbod het overlijdensrisico kunt afwentelen op de herfinancier van de schulden, zijnde de GKB X
In afwachting verblijf ik,

Hoogachtend,

H.D.L.M. Schruer".

RCC behandelt op 2 augustus klachten tegen godslasterlijke reclame NEM

De Reclame Code Commissie meldt

"Klachten over reclame van Nederlandse Energie Maatschappij voor zonnepanelen-actie worden op 2 augustus behandeld.
De Reclame Code Commissie heeft diverse klachten ontvangen over een televisiecommercial van de Nederlandse Energie Maatschappij. In deze televisiecommercial wordt, onder verwijzing naar het scheppingsverhaal in de Bijbel, een actie aangeprezen waarbij men drie zonnepanelen ontvangt. De klachten komen in essentie erop neer dat de reclame in strijd is met de goede smaak en het fatsoen, nodeloos kwetsend is voor gelovigen en misleidend is.
De Reclame Code Commissie heeft een aantal klachten geselecteerd die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd. De Commissie zal deze klachten behandelen op 2 augustus 2012. De uitspraak volgt kort daarop.
Om vertraging van de behandeling van de klachten te voorkomen, worden vergelijkbare klachten niet meer in behandeling genomen. De beslissing van de Reclame Code Commissie over de toelaatbaarheid van een reclame is niet afhankelijk van aantal ingediende klachten".

Burgemeester Van der Laan: ""Steeds meer mensen zakken onder beslagvrije voet"

Uit de Telegraaf:

"De financiële situatie van veel Amsterdammers heeft schrijnende vormen aangenomen. Het aantal hoofdstedelingen dat bij de schuldhulpverlening aanklopt, neemt zo’n enorme vlucht dat er in een stadsdeel zelfs een wachtlijst is. 

Daarbij zijn er steeds meer bewoners die moeten rondkomen van de zogenoemde beslagvrije voet. Dat houdt voor een alleenstaande volwassene een bedrag van 601,39 euro per maand in en voor een ouder met kind 841,94 euro.

Nog erger zijn de mensen eraan toe die zelfs dat inkomen niet meer halen. „Er zijn steeds meer gevallen bekend van mensen met schulden die door een opeenstapeling van beslagen terechtkomen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan in de wet vastgelegd”, legt burgemeester Van der Laan uit.

In totaal kampen zo’n 100.000 Amsterdammers met problematische schulden. Van hen klopten er vorig jaar 17.000 aan bij de schuldhulpverlening. Dat waren er 2239 meer dan het jaar ervoor. In Nieuw-West heeft de vraag om hulp geleid tot een wachtlijst".

Vaticaanse bank diep onder de Europese maat

"A European report on Wednesday identified serious failings in the Vatican's scandal-plagued bank, sharply criticizing its management and giving it a negative rating in almost half the most important transparency-related assessment criteria.

The report, by Moneyval, a department of the Council of Europe, suggests the Vatican still has a long way to go before it can be included on an international "white list" of countries that abide by global norms on combating money laundering, the financing of terrorism and tax evasion.
It was particularly pointed in its criticism of the management of the Vatican bank, officially known as the Institute for Works of Religion (IOR), and "strongly recommended" it be "independently supervised by a prudential supervisor in the near future".

Zie link

maandag 16 juli 2012

Dien een klacht in tegen blasfemische tv-reclame NEM!

Uit de Telegraaf:

"Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn klachten binnengekomen over een tv-reclame van de Nederlandse Energie Maatschappij. Dat heeft de commissie maandag bekendgemaakt op haar website.

Het animatiefilmpje legt een link tussen het scheppingsverhaal en een commerciële actie voor zonne-energie. Ik zeg, doen!, laat 'God' aan het eind van het filmpje weten.

De klachten die de RCC ontving, komen erop neer dat de reclame in strijd zou zijn met de goede smaak en het fatsoen, nodeloos kwetsend is voor gelovigen en misleidend is".

Klachten kunnen on line worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.

zondag 15 juli 2012

RKKnipsel: vooraankondiging Moreel gedrag bij dieren

Zie deze link: http://www.ted.com/talks/view/lang/nl//id/1417

SSPX niet bereid tot verzoening met Rome: veel te gezellig in het ghetto.

Van cathcon:

“Announcement due tomorrow. There is no return to Rome. The superior of the Lefebvrists of Spain and Portugal, Juan Maria Montagut, will communicate to the faithful, after the mass of 11, that the hierarchy of the FSSPX, gathered in Ecône, have decided to say "no" to the Vatican.

The followers of Lefebvre will not return to the Roman fold. Primarily, because they are not willing to accept the Second Vatican Council in all its extremes. The Vatican, through the Congregation for the Doctrine of the Faith, Cardinal Levada, had demanded "full acceptance of the Council". And the Lefebvrists are not willing to return with that condition. They believe that accepting the Council would accept its errors, which, according to them, they are particularly focused on the chapters of "religious freedom, ecumenism and conciliarismo". 

The decision of their hierarchy will be well accepted among the followers of the Lefebvrists, which did not see with good eyes a return to Rome conditional on the acceptance of the Council, in which they criticized much of the evils of the present church. However, they are thankful to Rome for the rapprochement and the possibility that has been provided for them to be able to present their doctrinal point of view.

Tomorrow, the superiors of the local FSSPX will read out the statement setting out the reasons and circumstances of their refusal to return to Rome and to reintegrate into the Catholic Church”.

Naschrift:

Heel veel tijd, geld en moeite verspild aan een slecht gekozen project dat bovendien zeer veel imago-schade heeft veroorzaakt omdat de episcopale idioot Williamson de holocaust ontkent en zich ophoudt met allerlei vreemde mensen.

Het was al enige tijd te voorzien dat dit de afloop zou worden zie onder meer de eerdere uitlatingen van de nieuw benoemde prefect van de CDF Mueller, zie link.

Misschien kan de paus nu weer prioriteit geven aan functioneringsonderzoek van bisschoppen en de sanering van het liturgisch milieu voor de gewone gelovigen die toch ook wel iets mogen hebben tegen over "to pray, pay and obey".

vrijdag 13 juli 2012

Nieuwe reeks: De schaamteloze incassopraktijken van het CJIB


"Justitie gaat beslag leggen op de parkiet en het koffiezetapparaat van een gedetineerde die nog een verkeersboete moet betalen.

Aan de poort van de gevangenis in Vught meldde zich vorige week een gerechtsdeurwaarder met een dwangbevel aan de gedetineerde, Paul van der A. Die had nog een boete openstaan van 288 euro wegens te hard rijden. Het bedrag is opgelopen tot 479,26 euro. Betaalt de 40-jarige gedetineerde niet, dan laat het Centraal Justitieel Incassobureau beslag leggen op zijn bezittingen, die worden verkocht".


Naschrift:
Toenemend hoor ik klachten over de incassopraktijken van het CJIB dat net niet over lijken gaat maar verder meent dat alles geoorloofd is. Ondertussen wordt gehuicheld over onderscheid maken tussen "niet willers" en "niet kunners"

Regel 1: We maken onderscheid tussen "niet willers" en "niet kunners"
Regel 2: "Niet kunners" bestaan niet

In hoger genoemd voorbeeld wordt duidelijk dat voor het CJIB vrijgestelde inboedel niet bestaat en dat kosten en baten geen rol spelen bij incassomaatregelen die worden ingezet om de debiteur extra onder druk te zetten. Is de volgende fase dat beslag wordt gelegd op de minderjarige kinderen en als losgeld betaling van de boete van het CJIB te eisen.

En Vader Staat - laat het CJIB zijn gang gaan en strijkt de centen op. Wat Paritas Passe, niks Paritas Passe. Wij zijn de staat en daarom mogen wij alles!

Wie meer voorbeelden heeft wordt uitgenodigd die aan mij door te geven, waarna een zwartboek kan worden aangeboden aan de Minister van Justitie.

  Pas op voor valse e-mails incassobureaus met malware

  Van nu.nl:

  "Al die mensen hadden hetzelfde probleem. Ze ontvingen een e-mail namens een incassobedrijf omdat ze nog ergens een bedrag niet zouden hebben betaald, aldus de zegsman van de Fraudehelpdesk. In de berichten worden mensen soms met dreigende taal gemaand te betalen.

  De hoogte van de neprekeningen verschilt nogal. De bedragen variëren van enkele tientallen tot vele duizenden euro's. Wie meer informatie wil over de rekening en het bijgevoegde verwijzinkje aanklikt, haalt problemen binnen omdat dan een kwaadaardig computerprogramma wordt geïnstalleerd.

  Volgens de FHD is sprake van een nieuwe trend en gaat 80 procent van de binnenkomende meldingen over valse e-mailberichten van incassobureaus. Donderdag ontstond ophef over zo'n bericht omdat de naam van een bestaand incassobureau werd gebruikt dat van niets bleek te weten".

  Niet in de WSNP door gemeentelijk gepruts


  "In het verzoekschrift staat vermeld dat er geen minnelijk traject is gestart en als reden daarvoor wordt aangegeven: Door het verleden van clienten is het onmogelijk om een stabiel schuldenpakket boven tafel te krijgen. Elders in het verzoekschrift wordt overigens nog vermeld dat het Mevrouw [X.] (van de Gemeente [Y.]) door systeemtechnische problemen niet lukt om alle schulden in de WSNP verklaring te krijgen. 


  De rechtbank is van oordeel dat de verklaring, die is opgemaakt door de Gemeente [Y.], onvoldoende met redenen is omkleed. Naar het oordeel van de rechtbank mag de omstandigheid dat door het verleden van verzoekers geen statisch schuldenpakket boven tafel is te krijgen er niet aan in de weg staan om aan de hen wel bekende schuldeisers, die zich in de voorgaande drie jaren hebben gemeld, een aanbod te doen. Systeemtechnische problemen bij de gemeente [Y.] kunnen al helemaal geen reden zijn om geen minnelijk traject te starten, nu volgens de Memorie van Toelichting de gemeenten op grond van hun expertise een belangrijke rol hebben te vervullen bij het tot stand komen van saneringsplannen".

  Naschrift:
  De Rechtbank is zo kies de naam van de gemeente in kwestie niet te vermelden. Hoe geergerd de Rechtbank is blijkt mijns inziens uit de woorden "al helemaal". Het is ook een evident gebrek aan respect voor de Rechtbank (en de debiteur) om dergelijke gebroddel ter beslissing voor te leggen. Maar ja, wie houdt er toezicht op de kwaliteit van het werk van de Gemeente. Deze gemeente zelf kennelijk niet.

  donderdag 12 juli 2012

  Butler paus langer in voorarrest

  Het RKK fatsoen laat zich weer eens in kennen in de wijze waarop voorarrest wordt toegepast in dit geval. En maar bidden, en maar bidden, jongens, in een cel van 3,5 x 4 meter. Mensenrechten, neen daar doen we niet aan behalve natuurlijk als we ons kunnen beroepen op de vrijheid van godsdienst. Vergelijk Reuters:

  "Pope Benedict's butler, suspected of leaking documents that allege corruption in the Vatican, was denied a requested transfer to house arrest and ordered on Thursday to remain in a small police 'safe room', where he prays daily.

  The Vatican said a prosecutor had decided to keep Paolo Gabriele, 46, in preventive custody beyond the usual 50 days that Vatican law says a defendant can be held before being ordered to stand trial. The period can be doubled in some cases.

  But spokesman Father Federico Lombardi told reporters this did not mean that Gabriele would spend another 50 days in the room at the Vatican police station, which measures 3.5 by 4 meters (11.5 by 13 feet), and has a single small window, a small table and a separate bathroom".

  woensdag 11 juli 2012

  Zeewering Maasvlakte 2 gesloten. Wie het ook kan, mag het zeggen!

  Wee U als U in Epe woont! Schuldhulp vertraagd door "overmacht"

  Uit De Stentor:

  "De schuldhulpverlening aan mensen die zoveel schulden hebben gemaakt dat ze er op eigen houtje niet meer uitkomen heeft vorig jaar vertraging opgelopen.

  Dit als gevolg van ziekte bij de medewerkers van de gemeente, die de intakegesprekken doen en het proces van schuldhulpverlening alvast op de rails zetten. De Stadsbank in Apeldoorn, waaraan Epe de schuldhulpverlening voor een belangrijk deel heeft uitbesteed, heeft daardoor de helft minder dossiers gekregen dan in voorgaande jaren. De dossiers met de meeste urgentie zijn doorgestuurd, maar dossiers die nader onderzoek nodig hadden zijn blijven liggen. Verwacht wordt dan ook dat dit jaar een inhaalslag zal plaatsvinden. De vertraging als gevolg van overmacht kwam op een moment dat Epe de procedure voor de intakegesprekken en stabilisatie heeft verbeterd".

  Naschrift:
  Zou de Gemeente dit argument ook voor andere gemeentelijke taken gebruiken. Of wordt er dan gewoon een vervanger gezocht en desnoods ingehuurd? Schaamteloos!

  dinsdag 10 juli 2012

  "Vroegsignalering van schulden werkt op de korte termijn"

  Nadja Jungmann in Trouw:

  "Al meer dan vijf jaar zijn verschillende partijen, zoals thuiswinkels, woningcorporaties en banken, bezig om gezamenlijk het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) te creëren.

  Tot twee keer toe trapte het College Bescherming Persoonsgegevens op de rem. Jungmann erkent de problematiek rond de privacy. Ze wijst echter op de Kamerbrief die staatssecretaris Paul de Krom (sociale zaken) hier vorige week over schreef, en verwacht dat er snel schot in de zaak komt.

  "Of het nu het BKR wordt of een nieuwe instantie, het is heel belangrijk dat meer typen schulden worden geregistreerd. Zodat de samenhang te zien is, en zodat we die schulden in een vroeg stadium in het vizier krijgen.

  Een dergelijk systeem van vroegsignalering werkt op de korte termijn. Voor de lange termijn is meer schuldpreventie nodig: meer en betere voorlichting. Want schulden zijn volgens de lector een gedragsvraagstuk".

  Kijk, kijk! Er komt een proef-LIS en dat mogen we ook nog weten!

  Na de wazige brief van de Stas van gisteren is gisteren kennelijk besloten dat het Nederlandse volk alsnog mag weten dat het CBP heeft bewilligd in een proef-LIS. Zou onder meer mijn weblog hebben gemaakt dat SZW de NVVK bereid heeft gevonden hierover meer openheid te geven?

  De Stas heeft als hij dit bij het schrijven van de brief gisteren al wist de Kamer minst genomen nogal abstract op de hoogte gehouden. Zo werkt kennelijk democratie anno 2012.

  Documentatie van het CBP die normaal op de website wordt vermeld is daar niet te vinden. Ook het gewijzigd plan van het LIS is trouwens niet bekend. Typisch polderlands om alles behalve open en transparant te zijn.

  De NOS schrijft:

  "Eerdere plannen om informatie over betalingsachterstanden op te slaan in een landelijk systeem, werden door het College Bescherming Persoonsgegevens geweigerd. Het CBP staat nu wel positief tegenover het plan, maar wil dat er eerst een proef wordt uitgevoerd.

  De NVVK zegt dat niet alle betalingsachterstanden in het systeem worden opgeslagen. Het gaat vooralsnog om onder meer huur- en hypotheekachterstanden, leningen bij gemeenten en thuiswinkelbedrijven en achterstanden op de energierekening. Telefoonrekeningen die niet zijn betaald worden bijvoorbeeld niet in het informatiesysteem opgeslagen".

  Al zeer lang is dringend noodzakelijk dat het LIS er komt. Het is dus zeer toe te juichen dat daartoe nu eindelijk stappen worden gezet. Dit heeft allemaal weer veel te lang geduurd. Hoofdschuldigen zijn het CBP in combinatie met de rijksoverheid. Door dit schuldig verzuim is de schuldenproblematiek in Nederland nodeloos vergroot.

  Tijd zal leren hoe lang het daadwerkelijk gaat duren voordat die stappen worden gezet en op welke wijze die worden gezet. Stay tuned!

  maandag 9 juli 2012

  Nieuw boek Nuzzi over Vaticaan op komst?

  Le Figaro meldt:

  "Autre ombre au tableau, le livre scandale de Gianluigi Nuzzi, qui a publié en mai dernier des courriers privés adressés à Benoît XVI - ce qui a valu l'arrestation du majordome du Pape -, est traduit dans plusieurs langues et va sortir, à la rentrée, dans de nombreux pays, dont la France. M. Nuzzi laisse entendre qu'un second volume pourrait suivre… Bref, la paix n'est pas encore revenue dans les palais pontificaux même si les plus proches collaborateurs du Pape le disent «très serein» et occupé à rédaction d'un troisième tome de son ­Jésus, et par une encyclique sur la foi catholique".

  Naschrift:
  Er is niets meer vernomen na de Vaticaanse spierballentaal over rechtsmaatregelen die tegen Nuzzi en zijn uitgever zouden worden ondernomen. Zou er daar ook tuchtrecht voor journalisten zijn? Of is al bekend dat een actie kansloos is en is men ten Vaticane wel zo slim in dat geval acties achterwege te laten?

  Vroegsignalering schulden volgens Stas De Krom "nog niet eerder zo dichtbij"

  Uit de brief van de Staatssecretaris SZW aan Tweede Kamer:

  "15 juni jl. lag er nog geen zienswijze van het CBP. Stichting LIS heeft tijdens de bijeenkomst toegelicht dat het CBP wel een opening geboden heeft om ook de laatste stap, de realisatie van het systeem, te kunnen zetten. De vraagpunten van het CBP richten zich met name op de vraag in hoeverre de schulden die worden geregistreerd voorspellend zijn voor het ontstaan van problematische schulden. De voorspellende waarde van de registratiecriteria kan op verschillende manieren – vooraf dan wel achteraf - worden aangetoond. Dit biedt perspectief om daadwerkelijk tot een schuldenregistratie te komen.

  De partijen betrokken bij het LIS beraden zich thans op een reactie richting het CBP en daarmee dus ook op besluitvorming over het vervolg. Ik heb inmiddels begrepen dat alle partijen betrokken bij het LIS willen meewerken aan de verdere ontwikkeling van het systeem.

  De mogelijkheid om tot een systeem van schuldenregistratie te komen is naar mijn indruk nog niet eerder zo dichtbij geweest. Dit is het moment voor partijen om door te pakken. Daarom heb ik er op aangedrongen om de uitdaging aan te gaan, hun verantwoordelijkheid te nemen en ook de laatste stap te zetten. De verantwoordelijkheid en het initiatief ligt weliswaar bij hen, maar ik heb aangegeven dat ik uiteraard bereid ben om het verdere proces te faciliteren. Ik zal uw Kamer informeren over de verdere ontwikkelingen".
   
  Naschrift:
  De tijd zal het leren.
   
  Nog steeds wordt door de overheid geen verantwoordelijkheid genomen en is wat mij betreft onduidelijk wat het "faciliteren van het proces" dan wel mag inhouden zonder wetswijziging. Kopje koffie met een koekje?
   
  Inmiddels zijn we vier jaar bezig. Misschien zijn de optimisten onder de lezers blij met deze vrijblijvende persoonlijke indruk. Dat zij hun gegund!

  Reactie NL Vereniging van Budgetcoaches (NVVBC) op budgetcoaching Rabo en Adago

  "Beste mevrouw Schruer,

  Als initiatiefnemer en bestuurslid van de NVVBC kan ik zeggen dat onze vereniging in haar visie en missie niet negatief staat tegenover budgetcoaching door private partijen, zo lang de geldende wetten, beleidsregels, statuten en gedragscodes nageleefd worden. Ik ben het met u eens, dat budgetcoaching door banken en (dochter-ondernemingen van) gerechtsdeurwaarders een groot risico met zich mee brengen van bevoordeling van bepaalde crediteuren en van onduidelijke scheiding van persoonlijke, commerciële en maatschappelijke belangen. De 'zuiverheid' van de geboden dienstverlening dreigt in het gedrang te komen, tenzij een grote mate van scheiding, transparantie en verantwoording van toepassing is. Dit geldt ons inziens evenzeer voor publieke partijen die zich met budgetcoaching of schuldhulpverlening bezig houden. Ook daar is nog het nodige te verbeteren, en niet alleen in Gemeente Gemert-Bakel...

  Wellicht is het een (toekomstige) gezamenlijke taak van de bedrijfs-, branche- en beroepsverenigingen om toezicht te houden op de kwaliteit, kwantiteit, integriteit en betrouwbaarheid van de uitvoering van budgetcoaching en schuldhulpverlening? Of denkt u dat dit een echte overheidstaak is? Hoe zou een en ander praktisch georganiseerd moeten worden?"

  Bestuurlijke chaos Vatican haalt nu ook "The Economist"


  "Behind the rows is an intense and vituperative power struggle to determine the nature of the next papacy. It is largely waged in and around the Vatican’s financial institutions. The Institute for the Works of Religion (IOR), to give the Vatican bank its formal title, is no stranger to controversy. In the 1980s it was accused of involvement in financial skulduggery and responsibility for the still-mysterious death of a prominent Italian banker, Roberto Calvi.

  Now it is seeking to clear its name of involvement in money laundering. According to La Repubblica, a newspaper, a draft report of the Council of Europe gives the Vatican a clean bill of health on all but eight of 49 criteria. More than ten objections would expose the Vatican to the risk of being blacklisted by the Financial Action Task Force, a body that polices banks. (A Council of Europe meeting in Strasbourg on July 4th reviewed the report; the Vatican now has a month to respond.)"

  "On July 4th, before going to his summer retreat, Benedict issued a rare public statement decrying “unjust criticism” of Cardinal Bertone and praising his “discreet support” and “enlightened counsel”, which were “of particular help in recent months”. The pontiff may fear that, by dropping his chief aide, he would be tacitly admitting to poor judgment in appointing him. But as long as the secretary of state stays, the infighting in the Vatican seems likely to continue, and the outside world’s grave concerns about its administration will remain".

  Naschrift:
  Het is meer dan tijd dat personeel puin wordt geruimd. Het lijstje telt wat mij betreft dan niet alleen de naam  van Bertone.

  Ook een perswoordvoerder uit de kringen van het Opus Dei en het gedetineerd houden van de katvangende butler die gelieerd is aan weer een andere nieuwe beweging lossen dit niet op. Ik vraag mij af hoe het deze butler en zijn gezin verder zal vergaan, nadat het Vaticaan de behandeling heeft voltooid. Het Vaticaan heeft het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens niet getekend en maandenlang opsluiten in een cel van 4 bij 4 in een niet voor detentie geschikt omgeving lijkt mij voor discussie vatbaar.

  Ik ben benieuwd hoe lang de HH Geestelijken weg komen met de mededeling dat de butler OLH moet danken voor deze uitgelezen mogelijkheid zich met Diens Lijden te verenigen. Bij mij werd in ieder geval na verloop van tijd deze topper uit het clericale smoezenboek nogal sleets en als je gevangen zit - terecht of onterecht- gaat dat waarschijnlijk wel wat sneller.

  Steeds meer schulden maar het kabinet ziet geen reden vroegsignalering te initieren

  De NOS meldt:

  "Steeds meer mensen hebben betalingsproblemen. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) verwacht dat eind dit jaar 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben bij het aflossen van schulden bij bijvoorbeeld banken en internetwinkels of het betalen van de hypotheekrente. Dat is 8 procent van de mensen met een lening. In 2008 kon ruim 6 procent niet op tijd aflossen, blijkt uit de BKR Kredietbarometer.

  Het BKR sluit niet uit dat de problemen nog groter zijn, omdat achterstanden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, woningcorporaties en zorgverzekeraars niet zijn opgenomen in het overzicht. Deze 'spookschulden' vormen volgens het BKR een bedreiging, omdat ze niet worden meegenomen bij het afsluiten van een nieuwe lening. Zo kunnen de problemen zich opstapelen, vreest het BKR.

  Een probleem is dat veel mensen geen zicht hebben op hun financiële situatie. Consumenten die dat wel hebben, zijn volgens het BKR beter te behoeden voor langlopende geldzorgen".

  Naschrift:
  Kamerbreed wordt de noodzaak van vroegsignalering onderschreven maar het kabinet doet niets en meent het aan de marktpartijen over te kunnen laten. Naar het kabinet echter bekend is wordt dit initiatief structureel gedwarsboomd door het CBP. Tienduizenden debiteuren raken door deze bewuste en opzettelijke nalatigheid van dit kabinet vermijdbaar verder in de problemen.

  En wat vindt de KBvG van deurwaarders die aan budgetcoaching doen

  In de nieuwsbrief van Groenewegen & Partners lees ik:

  "Budget Coaching

  In een vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Als de schuldhulp bij de gemeenten door het wetsvoorstel nog verder onder druk komt te staan, kunnen we via Adago Budget Coaching snel een oplossing bieden.

  Door de toevoeging van Legiteam kunnen we nu ook Budget Coaches detacheren. Naast Budget Coaching voor een vast tarief per cliënt, kunnen wij nu ook een ervaren Budget Coach bij u detacheren die daardoor direct beschikbaar is voor uw cliënten als de situatie daarom vraagt.
  Geïnteresseerd in een kennismaking met Adago Budget Coaching? Stuur een mail"

  Over het verschijnsel Adago uitte ik al eerder mijn zorgen nadat lezers mij hadden gemeld dat de pretense budgetcoaches van toetsen of blazen wisten ten aanzien van de beslagvrije voet, de paritas creditorum en geen antwoord gaven op de vraag of crediteuren van Groenewegen een preferente behandeling kregen. Adago slaagde er in december 2011 de lijsttrekker van de SP als uitgangbord te gebruiken.

  Herinnert U zich nog de budgetcoaches van de DSB die er in slaagden staatssecretaris Klijnsma in de luren te leggen, terwijl later bleek dat onder het genot van een kopje koffie thuis een handtekening kon worden gezet voor looncessie waarbij de beslagvrije voet werd geschonden. Zie ook deze link Op 17 november 2009 ging de DSB Bank failliet. De Commissie Scheltema sprak hierover in juni 2010 duidelijke woorden: looncessie belemmert schuldsanering en bedreigt gelijkheid schuldeisers. Later bleek dat DSB-directeur Van der Zalm had geschreven aan de DNB dat er minder op debiteuren behoefde te worden gereserveerd omdat middels de looncessie het debiteurenrisico zeer was verkleind. Zo kon Scheringa meer geld uitgeven aan AZ en kunst voor zijn museum.

  Ik hoop dat de KBvG  een onderzoek instelt naar deze nevenactiviteit van deurwaarders op insolventieterrein en de daarbij al dan niet aangehouden kwaliteitseisen. Daar gaat men in ieder geval niet twee maanden op vakantie en vragen ook de verkiezingen op 12 september geen aandacht die het bedrijfsproces stil legt.

  Wee U, debiteur, als U in Gemert woont

  De Gemeente Gemert-Bakel helpt mensen met een schuldenpakket onder EURO 10.000,00 niet meer. Zij moeten naar de Rabobank of het zelf uitzoeken.Per 1 juli 2012 kreeg in Nederland iedere ingezetene recht op gemeentelijke schuldhulp maar in de gemeente Gemert-Bakel geldt dat kennelijk niet.

  Het ED meldt:
  "Mensen met schulden tot 10.000 euro die bij de gemeente Gemert-Bakel aankloppen voor schuldhulpverlening, kunnen gratis hulp krijgen van de Rabobank Peel Noord. Dat is namelijk de nieuwste partner van deze gemeente op dit vlak.

  De ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis. Maar de 'oude' manier, waarbij een ambtenaar hielp bij het financieel orde op zaken stellen, vervalt wel. Het is dus óf de Rabobank, of zelf iets verzinnen. Wie meer schuld heeft dan 10.000 euro valt in een andere regeling".

  Geen woorden worden gewijd aan de kwaliteit van de geboden hulp. Wordt het vrij te laten bedrag op de juiste wijze berekend? Wordt aan schuldeisers op de juiste wijze proportioneel uitgedeeld. Verkoopt de Rabobank en passant kredietjes van zichzelf voor herfinanciering. Wordt er indirect door de schuldeisers uit het VLTB wel degelijk een  vergoeding betaald?

  Is het geen schending van privacy als de Gemeente je dwingt je hebben en houden aan een private partij bloot te leggen? Vindt het CBP hier ook nog iets van?

  Een bank heeft niet per definitie verstand van schuldhulp, omdat het een bank is. Sterker nog vele debiteuren zijn (en worden) door banken in de problemen gebracht, zeker in de tijd waarin het krediet nog aan de bomen groeide. Schuldhulp hoort bij deskundige partijen en de Wet op de Gemeentelijke schuldhulp geeft de gemeente Gemert niet het recht met deze truc ingezetenen van schuldhulp die aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet uit te sluiten.

  Naar ik vrees zijn Kamerleden inmiddels te druk met de vakantie en verkiezingen om hier vragen over te stellen. Dat is erg jammer voor al degenen die nu in Gemert Raboschuldhulp door de strot gewurgd krijgen en zo door de bank worden genomen.

  zaterdag 7 juli 2012

  "Kardinaal heeft zoon"

  De Telegraaf schrijft:

  "Een kardinaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft een zoon van ongeveer 30 jaar oud. Dat meldt het Italiaanse weekblad Panorama in zijn nieuwste editie. Het tijdschrift noemt geen naam, maar zegt dat het gaat om iemand uit de kring van Tarcisio Bertone, de omstreden nummer 2 van het Vaticaan.

  Het is niet duidelijk wat de bron van Panorama is. De Rooms-Katholieke Kerk spreekt het bericht tegen. De bewering is „volkomen onjuist en ongegrond”, zei de pauselijke woordvoerder".

  Naschrift:
  De tijd zal leren wat het waarheidsgehalte van deze mededeling is. Gegeven de moraliteit van kardinalen met leugenaar Eijk wat mij betreft voorop en het persbeleid van het Vaticaan weten we dat aan de ontkenning door het Vaticaan geen betekenis kan worden toegekend. Kreuznet heeft al een kandidatenlijstje waarvan het na lezig te meer frappeert dat de paus het recent al dan niet op eigen initiatief nodig vond in kardinaal Bertone nog eens publiek zijn vertrouwen te bevestigen.

  vrijdag 6 juli 2012

  BREAKING: Beslagvrije voet bij steunfraude gerespecteerd!

  Tweet ‏@MirjamSterk

  "Amendement over de beslagvrije voet bij boete bij uitkeringsfraude heeft het gehaald"

  Hartelijke gelukwensen voor al degenen die aan dit project hebben meegeduwd waaronder naast uiteraard Mirjam Sterk speciaal Nadja Jungmann, Anna Hooijenga (VNG) en André Moerman (LOSR)!

  Zie ook dit artikel

  In memoriam Gerrit Komrij 1944-2012

  woensdag 4 juli 2012

  Advocaat-boek 1 bewindvoerder berisping na gebroddel

  Uit NJD:

  "Klager heeft zit met de navolgende klachten. 1. Verweerder (de advocaat) is in zijn taak als bewindvoerder tekort geschoten omdat gebleken is dat er tijdens de bewindvoering schulden zijn ontstaan bij o.a. energiebedrijf EON, Nuon en Menzis. 2. Verweerder heeft geweigerd rekening en verantwoording af te leggen over de door hem gevoerde bewindvoering. 3. Verweerder heeft zonder opgave van redenen tweemaal verstek laten gaan bij mondelinge behandelingen op de rechtbank waarvoor hij wel was opgeroepen.
  Opvallend is ook klacht 5. Verweerder heeft eerst vier maanden na zijn ontslag als bewindvoerder het dossier overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Ondanks herhaalde verzoeken heeft hij dat niet eerder gedaan.
  Ter zitting heeft de advocaat erkend het in de klachtonderdelen 2 tot en met 5 gestelde.
  Oordeel raad
  De klacht betreft het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van bewindvoerder. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline, zo merkt de raad op, blijft het tuchtrecht ook gelden wanneer een advocaat in een andere hoedanigheid dan die van advocaat optreedt.
  Indien hij zich bij die vervulling van die andere hoedanigheid zodanig gedraagt (dan wel misdraagt) dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt ondermijnd, zal in het algemeen sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt, waarvan hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.
  In deze zaak werd geen rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde bewind; er was niet gereageerd op oproepen van de rechtbank voor een mondelinge behandeling en er is verzuimd deken informatie te verstrekken. Al met al dus tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De maatregel van berisping is opgelegd". YA2940 Raad van Discipline Leeuwarden 20/11 19 september 2011

  maandag 2 juli 2012

  RKKnipsel: nieuwe prefect CDF Mueller wierp eerder een bom over de SSPX-schutting


  Van Zeitlonline met Engelse vertaling Cathcon: 
   
  "ZEIT ONLINE: Can the SSPX be easily integrated into the Catholic Church?

  Müller: The theological views of SSPX deviate in part from the Catholic Church. And politically, they are for ideas, which we reject. In France, there are links of the SSPX to the extreme right. From these the SSPX must clearly dissociate themselves.

  ZEIT ONLINE: What is now going to happen to the SSPX bishops after the excommunication?

  Müller: The illegal Episcopal consecration canot lead to a receipt of office. The bishop is a minister of unity. The four Archbishop Lefebvre consecrated bishops do not have the aptitude for this office.

  ZEIT ONLINE: What do you expect now from the bishops of the SSPX?

  Müller: The four bishops of the SSPX should all resign and in political and no longer comment on ecclesiastical policy issues. They should lead an exemplary life as a simple priest and chaplain as part of the reparation for the damage that the schism has caused".

  Naschrift:
  De nieuwe prefect komt uit het persoonlijke vrindjescircuit van de paus. Zie link

  Moet uit deze benoeming worden afgeleid dat de paus inmiddels ook niet meer het vertrouwen heeft dat hij het schisma tot een oplossing brengt?

  Ingangsdatum 1 juli 2012: wet gemeentelijke schuldhulpverlening en wet incassokosten

  Per 1 juli 2012 zijn twee wetten in werking getreden die van betekenis zijn voor de schuldenproblematiek:

  1. de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening die gemeenten verplicht beleidsplannen op te stellen en die in beginsel aan iedere ingezetene een recht op schuldhulp geeft; veel gemeenten zijn of hebben beleidsplannen geschreven waarin het recht op schuldhulp als zodanig wordt beperkt; de staatsecretaris liet gisteren in een interview weten dat schulden de eigen verantwoordelijkheid zijn -net zoals het in zijn visie tot de eigen verantwoordelijkheid behoort om betaald werk te vinden. De Kamer stelde een amendement bij deze wet vast (het brede moratorium) dat door het kabinet actief wordt tegengewerkt en er dus in ieder geval voorlopig niet zal komen. De tijd zal leren of deze wet voor de debiteur daadwerkelijk een recht op schuldhulp geeft of verwordt tot een handvat om schuldhulp juist te kunnen weigeren.

  Het is te hopen dat in een volgend kabinet schuldhulp terecht komt in de portefeuille van een bewindspersoon die het nut daarvan inziet en die eindelijk ook iets doet met de wens van de Kamer dat er een wettelijk systeem van vroegsignalering komt waarvan de marktpartijen keer op keer hebben aangegeven dat zij afstuiten op het almachtige CBP, dat je niet hoort wanneer inkomensgegevens zonder wettelijke grondslag door de belastingdienst aan woningcorporaties worden gegeven maar dat al jaren dwars voor initiatieven voor vroegsignalering ligt en dan wel privacy als maatschappelijk belang verabsoluteert.

  Wat lezen we hierover in de Telegraaf: "Om voortaan tijdig financiële problemen in beeld te hebben, hoopt de VVD'er nog op invoering van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van onder meer banken, Leger des Heils, woningbouwcorporaties, energieleveranciers en thuiswinkelbedrijven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) was enkele jaren geleden nog kritisch over dit plan, maar De Krom is optimistisch over een nieuw voorstel van de verschillende partijen". Hier, beste lezers, kunnen we zien hoe openbaar bestuur in de dagelijkse praktijk werkt!

  VVD-senator Schaap schreef recent een boek met de titel "Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen in de samenleving" -en dan maar niet begrijpen waar al die rancune vandaan komt!

  2. de wet op de buitengerechtelijke incassokosten die het totaal van de kosten begrenst en daarmee stapelen van posten als administratiekosten, dossierkosten en andere kulposten begrenst, maar waarbij het wel mogelijk wordt per termijn het minimale kostenbedrag van EURO 40,00 te  incasseren, als de crediteur tijdig en voor iedere termijn apart een aanmaning heeft gestuurd. Incassobureaus en zakkenvullende crediteuren zullen hun verdienmodel moeten bijstellen. Deze nieuwe wet is per saldo aanzienlijke winst voor de debiteur, te weten bescherming tegen zakkenvullers. Wie alles wil weten over de wet en berekeningen van incassokosten wil controleren, leze schuldinfo.nl waar door de geestelijke vader van het wetsontwerp,  André Moerman, een duidelijke en grondige toelichting bij de wet is geschreven met kostencalculator.