woensdag 27 juni 2012

LOSR: "Fraudewet veroorzaakt nieuwe schulden"


"De Tweede kamer behandelt een wetsvoorstel om uitkeringsfraude harder aan te pakken. De boetes worden gelijk gesteld aan het fraudebedrag en bij recidive anderhalf maal het fraudebedrag. Wanneer sprake is van recidive en men ontvangt nog een uitkering, dan wordt de boete gedurende vijf jaar volledig op de uitkering in mindering gebracht. Wanneer men een bijstandsuitkering ontvangt, zal gedurende drie maanden geen uitkering worden verstrekt.

Aanpak
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) is van oordeel dat fraude zoveel mogelijk met preventieve maatregelen voorkomen moet worden. En als er wel gefraudeerd wordt rechtvaardigt dat een stevige aanpak. Fraude ondergraaft de solidariteit die aan sociale verzekeringen en voorzieningen ten grondslag ligt.

Verdubbeling schulden
De door het kabinet voorgestelde aanpak schiet echter z’n doel voorbij. Het fraudebedrag, verhoogt met belastingen en premies, wordt verdubbeld met een boete wat op zich zelf al tot een uitzichtloze situatie zal leiden omdat de schulden meer dan verdubbelen. Bij recidive gedurende drie maanden de boete volledig in mindering brengen op de bijstandsuitkering, leidt eveneens tot nieuwe schulden. Noodzakelijke uitgaven als huur en energie komen in het gedrang met een voortzetting van een neerwaartse spiraal tot gevolg. Straffen door geen uitkering te geven, door megaschulden in het vooruitzicht te stellen, helpt dat fraude te voorkomen?

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken komt naar voren dat de meeste Nederlanders willen dat de uitkering al dan niet tijdelijk gestopt wordt bij fraude. Er is dus kennelijk draagvlak voor deze maatregelen. Maar is bij het onderzoek ook betrokken wat de maatschappelijke effecten zijn van het stopzetten van de uitkering bij fraude? Zicht op deze effecten zal het draagvlak verkleinen.

Paritas Passé
De LOSR/MOgroep heeft samen met de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) onderzoek gedaan naar de gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden voor debiteuren en crediteuren. De overheid heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen ingevoerd die de ongelijkheid tussen schuldeisers vergroten. Het gaat dan om maatregelen als:
- dat bepaalde schuldeisers beslag op toeslagen kunnen leggen;
- de speciale regels die gelden voor de inning van de premie ziektekostenverzekering;
- het vereenvoudig bankbeslag door de belastingdienst dat zelfs een roodstand tot gevolg kan hebben.

Het meest zorgwekkende gevolg van deze ongelijke bevoegdheden is dat de beslagvrije voet, d.w.z. het gedeelte van het inkomen dat je bij loonbeslag minimaal over moet houden om van te leven, niet meer gewaarborgd is met alle gevolgen van dien.

Aanbevelingen
In het rapport Paritas Passé staan aanbevelingen die juist moeten voorkomen dat de overheid wederom nieuwe maatregelen neemt die de ongelijkheid tussen schuldeisers vergroot en de beslagvrije voet wederom onder druk zet, zoals: - ontwikkel een integrale Rijksincasso visie; - voer een incasso-effectrapportage in, als verplicht onderdeel, bij de totstandkoming van nieuwe bevoegdheden.

Pas op de plaats
De LOSR roept de Tweede kamer op een pas op de plaats te maken met deze nieuwe fraudewetgeving en van het kabinet te verlangen eerst de totale effecten in kaart te brengen. Voorkom dat de ongelijkheid tussen schuldeisers nog groter wordt en de debiteur nog verder onder het bestaansminimum zakt.

Namens de LOSR/MOgroep
Saskia Noorman-denUyl, voorzitter LOSR
André Moerman, voorzitter signaleringscommissie LOSR"

Vindplaats: schuldinfo.nl