woensdag 20 juni 2012

KBvG adviseert deurwaarders huishoudtoets niet meer toe te passen

Bericht van de KBvG:

"Ten aanzien van de huishoudtoets hebben wij de leden, gezien de brief van de minister, vanochtend als volgt geadviseerd:
1. Er wordt niet meer gevraagd naar de bronnen van inkomsten van de inwonende meerderjarige kinderen op de voet van art 475 g lid 2 Rv. en evenmin wordt de halveringssanctie toegepast als bronnen van inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen niet worden gegeven (op de partners/echtgenoten blijft dit wél van toepassing);
2. bij de BVV-vaststelling wordt 475d lid 6 Rv. zo toegepast dat geen rekening wordt gehouden met inkomsten van de meerderjarige inwonende kinderen, uitsluitend met die van de partner;
3. voor de gezinsnorm wordt de echtgenoten-norm gelezen.

Met dit advies wordt dus afgeweken van de vigerende wetgeving en wordt geanticipeerd op de komende afschaffing van de wettelijke huishoudtoets.

Wij menen dat er goede grond is om af te wijken gezien de voorgenomen terugwerkende kracht. Indien daarop niet wordt geanticipeerd worden er bij derdenbeslag meer dan een half jaar lang bedragen geïnd waarvan nu reeds vaststaat dat deze met terugwerkende kracht zullen moeten worden gerestitueerd. Los van het restitutierisico en de administratieve rompslomp dat dat met zich mee zal brengen is het niet goed uit te leggen waarom de beslagvrije voet lager wordt vastgesteld op grond van een regel waarvan vast staat dat die met terugwerkende kracht zal worden afgeschaft.”