vrijdag 29 juni 2012

Amendement Sterk: "voorkomen dat burgers zonder enige vorm van inkomen raken"


"Met dit amendement vervalt de verplichting tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand. Hiermee kan voorkomen worden dat burgers drie maanden zonder enige vorm van inkomen raken met alle kwalijke maatschappelijke consequenties en kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Met name als het om gezinnen gaat, moet worden voorkomen dat kinderen de dupe worden

Teneinde dit mogelijk te maken, regelt dit amendement dat de verplichte verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive over de beslagvrije voet een discretionaire bevoegdheid van het college van B&W en de Sociale verzekeringsbank wordt. In verband hiermee kan de mogelijkheid om bij dringende redenen af te wijken van de eerdere verplichte verrekening worden geschrapt. Ook wordt geregeld dat de uitoefening van deze bevoegdheid wordt vastgelegd in een gemeentelijke verordening, zodat de gemeenteraad het beoogde gemeentelijke beleid kan vaststellen".