zaterdag 18 februari 2012

Verheugd en dankbaar bij een kardinaalsbenoeming

"Verheugd en dankbaar" ben ik dat het besluit van de paus om de aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal te benoemen niet onder de pauselijke onfeilbaarheid valt.

Naar mijn zeer stellige overtuiging namelijk is dit besluit onjuist tenminste als je ervan uit gaat dat het de bedoeling dat een kardinaal “eminent” is dat wil zeggen dat hij uitsteekt boven het gewone volk in christelijke deugdenbeoefening met aandacht voor waarheid en gerechtigheid.

Ik troost mij met de wetenschap dat het kennisniveau ten Vaticane bij de benoeming kennelijk niet uitsteeg boven de informatie op wikipedia. Op 9 januari 2012 meldde onder meer de NOS dat de persdienst van het Vaticaan bij de presentatie van de creaturen –zonder bronvermelding- teksten van wikipedia had overgenomen, zie link. "Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij".

Had het Vaticaan beter kunnen weten? Ja zeker, het is mij bekend dat in Rome klachten over de aartsbisschop van Utrecht liggen. Ik heb er zelf ook een klachtdossier neergelegd waarbij het voor kardinaal Bertone nog te veel moeite was om de ontvangst van het uiteraard aangetekend verzonden, zeer omvangrijke document met vele bijlagen te bevestigen.

Wilde het Vaticaan beter weten? Kennelijk niet; deze benoeming past wel in een pontificaat waarvan de contouren van de mislukking zich steeds duidelijk aftekenen, terwijl velen onder wie ondergetekende daarvan bij aanvang zulke hoge verwachtingen hadden. Terwijl de paus in zijn studeerkamer boek na boek schrijft, verschijnen in de media inmiddels bijna dagelijks berichten over schandalen vanuit de curie inclusief financiĆ«le malversaties, moordplannen en machtsspelletjes tot en met opvolging van de huidige paus aan toe.

Wat betekent de benoeming voor Nederland? Erg weinig; dat wordt wel bevestigd doordat er in Nederland nauwelijks aandacht aan wordt besteed. De benoeming wordt door de aartsbisschop in Nederland niet gevierd met het argument dat een dergelijke viering niet past na het rapport Deetman. Echter, eerder vierde de aartsbisschop ook zijn zilveren priesterfeest niet en dat was voor verschijning van het rapport Deetman. Zou het erg druk zijn geweest als de creatie wel was gevierd? De titelkerk die hij bij gelegenheid van zijn creatie in Rome kreeg, ligt in Trastevere en is zo oninteressant dat deze zelfs nog niet wordt besproken op wikipedia, zie link. Hoe moeten we dit interpreteren?

Zou de non-celebratie van de creatie in Nederland wellicht te maken hebben met het feit, dat in de ogen van de wereld met de benoeming van de aartsbisschop, die de gekozen leider is van het huidige episcopale team, de kroon is gezet op de marginalisering van de R.K. Kerk in Nederland. Ik citeer de Volkskrant: “De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan”.

Weinigen in Nederland zullen zich bekreunen om de nieuwe creatie. Velen binnen de R.K. Kerk in Nederland hebben al lang besloten om “in stilte te scheiden” en "geen cent en geen seconde" meer te besteden aan RKK NL, zeker niet zolang daar staf en mijter zijn vervangen door de doofpot en de botte bijl, in handen van een arrogant stelletje onder aanvoering van een “dokter zonder patiĆ«nten" die –eminent en wel- dreigt te eindigen als “een herder zonder schapen” (in de woorden van kerkhistoricus Van Schaik).

Persoonlijk volsta ik vandaag met de volgende opmerkingen: noch voor de Hoogste Rechter noch voor de gewone mensenrechter heeft een roodkapje enige toegevoegde waarde.  In ieder geval heeft wat mij betreft de Kerk van Rome zich met deze benoeming verder gediskwalificeerd.