zondag 19 februari 2012

RKKnipsel: Is Roodkapje volgens de bisschop van Groningen een donatist?

Bisschop De Korte heeft de dag van de creatie van zijn collega van gisteren gebruikt om samen met Prof Paul van Geest een ingezonden stuk in Trouw te schrijven dat lijkt te zijn bedoeld als een draai om de oren voor het nieuwe creatuur,  zeker wanneer het wordt gelezen tegen de achtergrond van dit artikel in de Volkskrant, waaruit ik om te beginnen maar weer eens citeer:"De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan".

Wat schrijven De Korte en Van Geest? "Augustinus benadrukte dat de katholieke kerk aan globalisering moest doen (lang voordat het woord was uitgevonden). Haar opdracht was de hele wereld te omspannen. Zij mocht dus geen veilige, naar binnen gekeerde monocultuur in de hand werken, maar moest juist de wereld en 'andersdenkenden' open tegemoet treden. Hij verweet de donatisten dan ook hun 'ketterse' isolationisme. De donatisten zagen hun kerk als de ark van Noach: van binnen en buiten geteerd en waterdicht om de vervuilde wateren van de wereld buiten te houden.

Augustinus had een broertje dood aan gelovigen die de kerk zagen als een organisme dat een heilloos soort isolationisme nastreeft. Aan de donatistische bisschop Gaudentius schrijft hij dat hij dit ook in zijn eigen kerk ziet voortkomen uit een gebrek aan realiteitszin. Hij is ervan overtuigd dat ook zijn orthodoxe katholieken de kerk ontluisteren omdat zij krachten als heerszucht, triomfalisme, hoogmoed en arrogantie in zichzelf niet onderkennen".

Het zou mij zinnig lijken zeker in de Veertigdagentijd dat het paars college collectief extern gewetensonderzoek bedrijft over de laatste passage (en over nog heel veel meer zoals het indienen van tuchtklachten tegen mede-gelovigen). De kans daarop is echter niet groot. Daar is men om te beginnen veel te gelukkig met zichzelf en speelt men liever spelletjes vanuit het struikgewas met dolkstootbrieven getekend door drie bisschoppen die vervolgens in originele versie lekken naar de pers en nu met een ingezonden brief in Trouw waarvan ongetwijfeld met droge ogen zal worden volgehouden dat deze brief niets met Roodkapje te maken heeft en vervolgens de incrowd stiekem gniffelt omdat hij op de dag van zijn creatie over zijn isolationisme met citaten van Augustinus om de oren is geslagen.

Of is de actie van De Korte een zet in de strijd om de Utrechtse successie die ontstaat als Roodkapje naar Rome wordt gehaald (oremus!) en  Rome inmiddels donders goed weet maar uiteraard nooit erkent, wat er in Utrecht allemaal moet worden hersteld om nog iets van de RKK NL over te houden op de ruines van het aartsbisdom na het episcopaat van Eijk (en het daaraan voorafgaande van het duo Simonis/Rentinck) en de zoveelste verkeerde benoeming dreigt omdat de balans weer te ver doorslaat naar de andere kant inclusief beatmissen zoals nu al uit dat bisdom worden uitgezonden?

Komt er nu weer een nieuwe dolkstootbrief die toevallig in de pers lekt? Een persverklaring van de bisschop van Groningen-Leeuwarden dat hij niet heeft willen suggereren dat de aartsbisschop van Utrecht de ketterij van het donatisme bedrijft? Of wordt er via Rome actie ondernomen met procedures van de inmiddels eminente aartsbissschop tegen de bisschop van Groningen waarover eerder in de media al melding werd gemaakt?

Of dienen we gewoon weer, samen verenigd tegen de boze vijand, een nieuwe tuchtklacht tegen mij in omdat ik het nieuwe creatuur Roodkapje noem, hem voor niet integer houd  en zijn recente benoeming een kwetsuur acht voor het Mystiek Lichaam van Christus. "Today we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from enemies on the outside, but is born of the sin within the Church", zei de paus op 11 mei 2011.  What would Jesus want?