donderdag 2 februari 2012

Opdrachtgevers van LAVG , denkt om Uw goede naam!

Via schuldinfo, zie Rb 's-Hertogenbosch Sector Kanton Locatie Den Bosch 19 januari 2012:

"3.2. Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de deurwaarder verklaard dat bij dit deurwaarderskantoor nog een andere incassoprocedure jegens [gedaagde] liep. Dit betrof een vordering van een andere crediteur. De deurwaarder heeft de betaling van € 700,-- op deze andere vordering in mindering gebracht. Naar de mening van de vertegenwoordiger van de deurwaarder staat het de deurwaarder vrij om, als de debiteur niet aangeeft op welke vordering de betaling betrekking heeft, deze af te boeken op een vordering naar keuze van de deurwaarder. De deurwaarder stuurt geen bevestiging van betaling aan de debiteur en deelt in gevallen zoals de onderhavige niet aan de debiteur mede op welke vordering de betaling in mindering is gebracht.

3.3. De kantonrechter is van oordeel dat er geen rechtsregel is, op grond waarvan de deurwaarder mag kiezen op welke bij hem in behandeling zijnde vorderingen een betaling door een debiteur wordt afgeboekt. Artikel 6:43 lid 2 BW geeft de bevoegdheid tot toerekening van een betaling indien de schuldenaar niet aanwijst op welke verbintenis de betaling betrekking heeft. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen bij twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser. Dat de deurwaarder vorderingen voor meerdere schuldeisers incasseert, maakt echter niet dat deze vorderingen als verbintenissen jegens een en dezelfde schuldeiser mogen worden beschouwd.

Het had op de weg van de deurwaarder gelegen aan [gedaagde] te vragen welke vordering zij beoogde te betalen. Nu de deurwaarder dit heeft nagelaten en [gedaagde] bij eerste gelegenheid heeft aangegeven dat de betaling van € 740,21 betrekking had op de vordering van De Friesland, wordt zij geacht die vordering te hebben voldaan en wel voordat de dagvaarding werd uitgebracht.

De vordering van De Friesland wordt derhalve afgewezen".