dinsdag 14 februari 2012

AMvB Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in voorbereiding

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) meldt:

"De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is op 30 juni 2011 in de Tweede Kamer aangenomen en momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Om goede uitvoering te kunnen geven aan deze wet is het voor gemeenten noodzakelijk om tijdens het proces te kunnen beschikken over relevante informatie. De wet maakt het via artikel 7 mogelijk om ook voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze wet voor de uitwisseling van informatie gebruik te maken van de GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi). Via een AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) zal verdere worden geregeld welke informatie en welke aangewezen personen en instanties het betreffen. De VNG, Divosa en het ministerie van SZW hebben KING gevraagd om - vooruitlopend op de behandeling in de Eerste kamer - samen met het gemeentelijk domein te willen inventariseren welke informatie van belang is voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze wet".