zaterdag 14 januari 2012

Toelichting met voorbeelden op wijziging beslagvrije voet na 1-1-12

Bron: André Moerman:

"Het wetsvoorstel tot wijziging WWB met o.a. de invoering van de gezinsnorm, is inmiddels aangenomen door de eerste kamer. Deze wetswijziging die in werking treedt met ingang van 1 januari 2012, zal ook de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend wijzigen.

In de nieuwe WWB komen ouders en hun meerderjarige thuiswonende kinderen gezamenlijk de gezinsnorm toe. Er is dus geen sprake meer van een zelfstandig recht op bijstand. Het inkomen van het kind is van invloed op het recht op bijstand van de ouders en vice versa. Er worden twee uitzonderingen gemaakt. Tot het gezin wordt niet gerekend
- studerende kinderen bij wie het inkomen (inclusief norm levensonderhoud wsf) niet hoger is dan € 1 023,42 per maand;
- zorgbehoevenden die minimaal 10 uur zorg nodig hebben, vastgesteld middels een indicatiebesluit".