woensdag 30 november 2011

Steeds meer Belgen in schulden

"Steeds meer Belgen moeten zich in de schulden steken om normale basisbehoeften als energie en huur te kunnen betalen. Volgens de Nationale Bank zijn er momenteel 93.884 dossiers in collectieve schuldregeling, 9,4 % meer dan vorig jaar. Ook het aantal mensen die betalingsachterstand hebben opgelopen met hun leningen gaat de hoogte in. Vooral na de crisis van 2008 neemt hun aantal toe. In oktober 2010 waren ze al met 455.000. Een stijging met 11 % ten opzichte van juni 2007. Nieuw is ook dat steeds meer jongeren in de (schuld)problemen komen".

Bron: Espresso

RKKnipsel: kort geding tegen de Staat met bevel tot wetsvoorstel tegen verjaring seksueel misbruik

Trouw meldt het volgende:

"Drie slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk spannen een kort geding aan tegen de Staat. Ze nemen het de Nederlandse Staat kwalijk dat jarenlang geen actie is ondernomen, terwijl er veel aanwijzingen waren voor het misbruik.

In het kort geding eisen zij dat er een wetsontwerp wordt ingediend waarin de verjaring van die feiten ongedaan wordt gemaakt.

Advocaat Anneke Bierenbroodspot vindt het onbegrijpelijk dat de Staat jarenlang niet ingreep, terwijl er duidelijke signalen naar buiten kwamen over misbruik binnen katholieke instellingen. Daarnaast staat de Staat naar haar mening nu toe dat de kerk aan eigenrichting doet door het misbruik met eigen commissies te onderzoeken. Namens haar cliënten Frans Houben en Gus en Benedict Schillemans deed zij dinsdag de dagvaarding de deur uit. Ze hoopt op een zittingsdatum in januari bij de rechtbank in Den Haag".

Commentaar:
Het lijkt mij -op afstand- niet waarschijnlijk dat deze vordering wordt toegewezen: geen spoedeisendheid, bevel indiening wetsontwerp staat haaks op scheiding der machten, verjaring kan bovendien ook doorbroken worden met een beroep op redelijkheid en billijkheid.

VNG: De grootste klappen vallen bij de minst draagkrachtigen

Van de website van de VNG:

"Huishoudens met lage inkomens krijgen last van de stapeling van effecten rond nieuwe kabinetsmaatregelen. Hun inkomen kan dalen met tientallen procenten.

Vooral huishoudens in grote en middelgrote gemeenten die afhankelijk zijn van uitkeringen worden getroffen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Nicis Institute en economisch onderzoeks- en adviesbureau Ecorys in opdracht van de G32.

Jeugdbeleid, uitvoering van de Wajong en de dagbegeleiding AWBZ worden overgedragen naar gemeenten terwijl er minder geld tegenover staat dan voorheen en ondertussen stijgen de zorgpremies en dalen de toelagen.

De VNG waarschuwt al langer voor deze ontwikkeling. Veel aanstaande maatregelen komen neer bij dezelfde groep. Dat leidt tot een ongewenste cumulatie van effecten. Het kabinet houdt geen rekening met de gevolgen voor armoedebeleid en schuldhulpverlening en de bijbehorende kosten voor gemeenten."

Gemeentelijke lasten stijgen

"Hoewel de gemiddelde woning met 3,4 procent goedkoper is geworden, stijgt de gemiddelde aanslag voor de onroerende-zaakbelasting met 3,9 procent. Dat schrijft het AD vandaag.

Ook de rioolheffing stijgt, meldt de krant. Landelijk gaat het daarbij gemiddeld om 4,3 procent. De afvalstoffenheffing daalt wel licht, maar kan de stijging van de twee andere belastingen niet compenseren. In Laren is een gezin volgend jaar 100 euro meer kwijt, in Schiedam en Rotterdam ongeveer 60 euro.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 114 gemeenten. In totaal is een gemiddeld gezin met een eigen huis volgend jaar 684 euro kwijt aan gemeentelijke heffingen. Dat is 14 euro (2,2 procent) meer dan dit jaar".

RKKnipsel: Boetekleed hangt niet in paramentenkast

"Altijd wat wijzer":Tijd zal leren hoe realistisch het begrote bedrag ad EURO 5 miljoen is. In ieder geval is het goed dat nu de onderste stenen boven wordt gehaald om duidelijk te maken hoe velen binnen de R.K. Kerk de andere kant hebben opgekeken, terwijl het leven van aan instellingen toevertrouwde minderjarigen tot een hel werd gemaakt.  

dinsdag 29 november 2011

RKKnipsel: 'They knew exactly what was going on but decided to do nothing about it'

"The Catholic church was aware of child abuse at orphanages and other institutions throughout the Netherlands as early as 1954, according to documents found by researchers in church archives. Senior church officials have consistently claimed they were not aware of the abuse.

However, television current affairs show Altijd Wat reported on Monday night the church's council for child protection issued warnings about child abuse in church-run homes and boarding schools in 1959 and 1962. The warnings were sent to the authorities at 112 homes and residential schools.  The letters urged institution managers to be aware of the dangers of employing people who are 'unsuitable' to give leadership to children. 

The 1959 circular, for example, says the child protection group was aware of a number of cases, 'with sad and serious outcomes'. RTL news has discovered a warning made by a senior cleric in Tilburg in 1954 in which monks in Tilburg were told: 'be careful in how you relate to children and do not make your lives unhappy. Keep your hands to yourself.' 

The documents shed new light on the church's claim not to have known about the widespread abuse of children living in church institutions.  Lawyer Martin de Witte, who is representing a number of victims, said the letters showed the church could no longer say it was not aware of the abuse and claim that the cases are now too old. 'They knew exactly what was going on but decided to to nothing about it,' De Witte told the Volkskrant".

Bron: dutchnews.nl

En wie meent dat deze praktijken tot het verleden behoren, vergist zich deerlijk.

Voor wie het aangaatMet uitdrukkelijk dank aan een van de leden van de projectgroep die deze suggestie zojuist deed.

Zijn er binnen de R.K. Kerk in Nederland geledingen aan te merken als criminele organisaties in de zin van artikel 140 WvSr?

"Bij de vraag of er sprake is van een criminele organisatie zijn de volgende aspecten van belang:
•zekere structuur en organisatiegraad, in het samenwerkingsverband heeft bijv. ieder van de verdachten zijn of haar eigen aandeel, op zijn of haar eigen niveau
•het samenwerkingsverband moet ook een duurzaam karakter hebben
•welke organisatie tot doel had het plegen misdrijven
•het samenwerkingsverband hoeft niet te bestaan uit verschillende geledingen of een bepaalde hierarchie.
•Ook is niet vereist dat alle leden hetzelfde doel nastreven

Criminele organisatie in de jurisprudentie LJN: BM2037, Rechtbank Breda, 16 april 2010
Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria.
Er moet sprake zijn van deelname aan een samenwerkings¬verband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. De eis dat zo’n organisatie gekenmerkt moet zijn door gemeenschappelijke regels en gemeenschappelijke doelstellingen waardoor een zekere druk op de individuele leden kan worden uitgeoefend, kan niet worden aangenomen.
De deelnemers aan zo’n organisatie dienen niet ieder voor zich, maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te behoren tot de organisatie, zonder dat vereist is dat zij met alle personen in de organisatie samenwerken. De deelnemers zullen in het kader van zo’n samenwerking niet slechts over en weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover die organisatie gebonden moeten achten.
Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven. (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr 50; HR 18 november 1997, NJ 1998, 225; HR 08 oktober 2002 NJ 2003, 64; HR 22 januari 2008 LJN BB7134; HR 22 februari 2010 LJN BR 5193)

Vindplaats: juridisch kennisportaal

Zodra de praktijk het toelaat en na verschijning van het rapport van de Commissie Deetman kom ik op deze vraag terug onder toevoeging van mijn persoonlijke ervaringen met diverse personen en geledingen binnen de R.K Kerk in Nederland, waarop het Wetboek van Strafrecht van toepassing kan worden geacht.

RKKnipsel: "Wir haben es nicht gewusst"

maandag 28 november 2011

RKKnipsel: eindrapport Commissie Deetman verschijnt op 16 december

"Het eindrapport over het onderzoek naar misbruik van minderjarigen binnen katholieke instellingen verschijnt 16 december. Dat heeft de commissie vandaag bekend gemaakt.

De Deetman-commissie houdt daarna op te bestaan".
 
Vindplaats: Trouw
 
Opmerking:
Het zou van transparantie getuigen wanneer er door de Commissie en de opdrachtgevers ook inzicht werd gegeven in de kosten gemoeid met de werkzaamheden van de Commissie. Misschien kan een journalist daar alvast enige onderzoeksactiviteit op plegen?

Meer crimineel gedrag bij jongeren met schulden "in de schuld, in de fout"

"Jongeren en jongvolwassenen die meer of hogere schulden hebben, vertonen gemiddeld meer crimineel gedrag. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Problemen met schulden bij jongeren die met justitie in aanraking komen, zorgen ervoor dat het moeilijker is om te stoppen met een criminele carrière.

Hoe schulden en crimineel gedrag elkaar exact beïnvloeden, weten de onderzoekers nog niet. Het is nog niet duidelijk of schuldenproblematiek voortvloeit uit bekende risicofactoren voor crimineel gedrag. Onderzoeken naar risicofactoren voor het maken van schulden zijn vaak gericht op financiële kwesties. Risicofactoren voor crimineel gedrag worden daarentegen vaak gezocht in de domeinen individu, gezin, vrienden, school en maatschappij. Het hebben van schulden is daarbij niet als afzonderlijke factor te onderscheiden. Of er overeenkomsten bestaan tussen de risicofactoren voor schulden en criminaliteit kunnen de onderzoekers daarom niet zeggen.

Op basis van dit onderzoek lijkt het erop dat crimineel gedrag een risicofactor is voor het ontstaan van schulden. Met name bij adolescenten die op jonge leeftijd beginnen met het plegen van delicten. Doordat de schulden oplopen tijdens de jongvolwassenheid, wordt de kans op herhaalde criminaliteit vergroot. Vooral bij kwetsbare groepen, zoals dakloze jongeren, gedetineerden en (gok)verslaafden, komt schuldenproblematiek voor. Ex-gedetineerden en jongeren met schulden die in een justitiële jeugdinrichting verbleven, hebben een hoger risico om te recidiveren. Daarom is het van belang dat er in resocialisatieprogramma’s aandacht is voor de aanpak van eventuele schulden en financiële problemen".

Link voor download onderzoek
Vindplaats: jso.nl

zondag 27 november 2011

RKKnipsel: "Eijk niet uitgenodigd op feest Simonis"

"Kardinaal Adrianus Simonis is gisteren 80 jaar geworden. Vanmiddag vindt er in de Sint-Aloysiuskerk in Utrecht een viering plaats ter gelegenheid van zijn verjaardag. Volgens de Utrechtse kerkhistoricus Ton van Schaik is aartsbisschop Wim Eijk, opvolger van Simonis, daar niet bij aanwezig omdat hij niet uitgenodigd zou zijn. Dat zei Van Schaik gisteren in Kruispunt Radio.

Ook de twee hulpbisschoppen van Eijk zijn volgens Van Schaik niet uitgenodigd, “want die drie zijn één”. Geruchten gaan al langer dat het niet botert tussen de emeritus en de huidige aartsbisschop van Utrecht".

Bron: rkk.nl

Commentaar: Gaan er nu bij rrk.nl koppen rollen. Kan Ton van Schaik nog ergens uit worden getrapt? Of krijgt hij weer een brief van Wijn & Stael en ik een nieuwe tuchtklacht? Kom er maar in! Over!

RKKnipsel: Bij gelegenheid van een verjaardag: Kardinaal Simonis op wikipedia

"Hoewel Adrianus Simonis in 1970 nog gold als conservatief, kwam dit in zijn beleid in het aartsbisdom Utrecht niet tot uitdrukking. Liturgische experimenten en kerkelijke veranderingen konden doorgang vinden. Aan verschillende moderne veranderingen en initiatieven gaf Simonis zijn zegen. Zo sprak Simonis ondanks het uitdrukkelijke kerkelijke verbod op lidmaatschap en ondersteuning van de vrijmetselarij[7] in de Loge Ultrajectina aan de Maliebaan in Utrecht tijdens een serie lezingen over vrijmetselarij en godsdienstige genootschappen.[8"]

Vindplaats: wikipedia

Ook trad hij in 2006in Utrecht op als mannequin bij een show van Noord-Afrikaanse bruidsjurken, zie Mokumtv en Unieuws

Bij het begin van de Advent

zaterdag 26 november 2011

RKKnipsel: Plaatselijk episcopaal trio morgen afwezig bij verjaardagsviering kardinaal Simonis in Utrecht

Van de website van de Martinusparochie In Utrecht-stad:

"Zondag 27 november zal Kardinaal Simonis zijn tachtigste verjaardag en zijn veertigjarig bisschopsjubileum in de Aloysiuskerk vieren.

De viering begint om 16.00 uur met een eucharistieviering. Naast de kardinaal zullen de bisschoppen G.de Korte en A.van Luyn, Mgr K. Kasteel en pastoor P. Rentinck in concelebratie voorgaan".

Op de website van de kathedrale parochie Salvator  wordt van dit feest geen melding gemaakt.\

Naschrift:
Een lezer wijst mij erop dat het evenement ook besmuikt wordt genoemd op de website van de Ludgerusparochie (kolom rechts, agenda) met de volgende tekst:
■zo 27-11 16u Adr.v.Ostadelaan 4 Eucharistieviering met Kardinaal Simonis

In memoriam Charles de Wolff

"Kom van dat dak af!

Neen, dit bericht gaat niet over Sinterklaas en Zwartepiet maar over een wanbetaler in Den Haag:

"Een 21-jarige Hagenaar heeft zich vanmorgen op het dak van zijn woning aan de Zuidwal voor agenten verstopt. De politie kwam naar zijn huis omdat hij nog ruim 1400 euro aan boetes moest betalen. Er ontstond een worsteling met de moeder waarna de agenten het huis doorzochten. De man werd uiteindelijk op het dak gevonden. Zijn broer heeft later op het bureau de boetes betaald".

Vindplaats: Stadsomroep Den Haag

RKKnipsel: "Het kapitaal van 'ome Toon'" - Fatsoen moet je doen!

Uit het Eindhovens Dagblad van heden:

"Ruim drie jaar geleden brengt Penne de Bergeijkenaar, die samenwoonde met vier ongehuwde broers en zussen en uiteindelijk als laatste is overgebleven, zelf naar de notaris in Waalre om het testament te laten aanpassen. Nadat Jansen op 17 juli van dit jaar op 86-jarige leeftijd overlijdt, blijkt hij een vermogen na te laten. Dat bestaat uit een bankrekening met een saldo van negen ton en een boerderij in het buitengebied met een geschatte waarde van 400.000 euro. Dat stelt de familie.

Tijdens de koffietafel roept Penne een neef bij zich. Wat hij vertelt slaat in als een bom: 'ome Toon' heeft drie jaar voor zijn dood zijn testament aanpast. Zijn volledige kapitaal gaat naar de buiten het centrum gelegen kerk. De familieleden wisten al dat de trouwe kerkbezoeker eerder al had laten vastleggen dat zijn nalatenschap niet naar de familie zou gaan maar naar een bevriende non, de kerk en de Kankerbestrijding. 

De zeventien neven en nichten zijn ervan overtuigd dat hun oom al sinds 2006 dement was. Hij kan vanaf dat moment slecht voor zichzelf zorgen, reageert regelmatig verward en praat vaak over het bezoek dat hij ontvangt van zijn broers en zusters, terwijl die al jaren eerder zijn overleden. 

Woest zijn ze, met name over de rol van Penne, tot 1 augustus pastoor in Bergeijk. "Het deugt niet om met iemand die dementeert naar de notaris te gaan", aldus Ans Sesink, een nicht van de overleden man. "Natuurlijk is het leuk als wij iets zouden krijgen maar ons gaat het niet om het geld. Het gaat de familie om het onrecht wat ome Toon is aangedaan."

Penne vindt niet dat hij iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan. "Hij heeft mij gevraagd om met hem naar de notaris te gaan. Daar blijkt dat hij zijn geld wil nalaten aan de kerk. Maar om hoeveel geld het zou gaan, wist ik toen niet."

Naar mijn mening dient een professioneel beroepsbeoefenaar te allen tijde de schijn te vermijden dat hij zijn zakken -of die van het instituut waaraan hij zijn vertrouwenspositie bij de erflater ontleent- heeft gevuld uit het vermogen van degene aan wie hij geestelijke bijstand heeft verleend. Fatsoen moet je doen!

Het BW bepaalt in artikel 4: 59 B:W:

1.De beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden, bijstand hebben verleend, alsmede de geestelijk verzorgers die hem gedurende die ziekte hebben bijgestaan, kunnen geen voordeel trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen die zodanig persoon gedurende de behandeling of de bijstand te hunnen behoeve heeft gemaakt.

En wie een tuchtklacht tegen mij wil indienen, omdat ik een wetsartikel op mijn weblog noem, moet dat vooral doen.

Naschrift:

Lezers melden mij dat de pastoor is kwestie is vertrokken naar Belgie in het diocees van Leonard (het woord Mgr wordt tot nader order op dit weblog niet meer gebruikt). In een interview zegt Penne:  "Het bezoeken van mensen is naast de sacramentenbediening en de verkondiging de belangrijkste taak voor een priester".  Ja, ja, het bezoeken van de notaris  met zelfbegunstiging van de R.K. Kerk wordt niet apart genoemd.

Het zou mij niet verbazen als er geen sancties zijn getroffen, de R.K. Kerk niet besluit de erfstelling te weigeren en betrokkene in Belgie straffeloos hetzelfde kunstje kan gaan flikken bij onbeschermde demente bejaarden. Zou zijn nieuwe parochie hiervan weten?

Penne twittert in ieder geval nog vrolijk wijwater spuwend door met een lawine aan vrome teksten en een foto in koorkap, die hij kennelijk aantrekt als hij kinderen doopt.

Op 23 juli 2011 twitterde hij:

"10.30u: uitvaartmis Janus; 13.30u: uitvaartmis Antoon; 17u: rouwbezoek; 18.30u: bezoek aan stervende. http://www.youtube.com/watch?v=o6LhcA4kdHU"

De wijze van twitteren zou bij fatsoenlijke beroepsgroepen overigens tuchtrechtelijk verwijtbaar worden geacht, omdat iedereen die de pastoor ziet met het tijdstip erbij op twitter kan nalezen wat die kwam doen. Maar ja, bij priesters en bisschoppen bestaat geen tuchtrecht en worden brieven van gelovigen niet beantwoord.

Na-naschrift:
En lezers die zich afvragen of er deze week iets wezenlijks is veranderd in mijn kijk op de dingen en de mensen, moeten vooral nog maar even verder blijven lezen. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, kunnen dat betrekken in hun gewetensonderzoek om na hun mineure boosje te hebben gebiecht weer geabsolveerd en getroost naar huis te worden gezonden. Daarmee is echter wat mij betreft de kous nog lang niet af. Degene die het aangaat en dit ongetwijfeld weer leest, kan nu weer dankbaar zijn dat hij dit allemaal voor de Kerk mag lijden. Hij kan gerust zijn! Daar zullen wat mij betreft de komende jaren nog heel wat meer uitgelezen kansen voor komen! "Stay tuned! The best is yet to come!"

vrijdag 25 november 2011

RKKnipsel: "The hierarchy in Ireland is filled with prelates inclined to defend the episcopal “club” rather than the institutional Church"

"The fundamental cause, I suspect, is not the number of bishops but the selection of bishops. The hierarchy in Ireland (and not just in Ireland) has been filled with prelates who are inclined to defend the episcopal “club” rather than the institutional Church—to serve the needs of the chanceries rather than those of the People of God. Pare the size of the irish hierarchy, but fill its ranks with the same sort of clerics, and the decline of the Church will continue. Find the right leaders for the Church—bishops who think of themselves as pastors rather than administrators, and evangelists rather than fundraisers—and Irish Catholicism will soon be on the road to recovery".

Bron: Catholic Culture

Kortom: fatsoen moet je doen. En wie tegen mij wegens deze opmerking een tuchtklacht wil indienen, moet dat vooral doen.

donderdag 24 november 2011

RKKnipsel: "all bishops must realize that their mission is to serve Christ and not themselves"

Kardinal Ouellet, prefect Congregatie Bisschoppen:

"Ultimately, all bishops must realize that their mission is to serve Christ and the Church and not themselves, he stressed.

“Bishops should know who they are working for, that is, for the Lord and for the Church,” Cardinal Ouellet said. “Not for themselves. When this happens, it becomes apparent in the way in which their personality is expressed. The ladder-climber’s self-interest prevails or tends to prevail"

Bron: Catholic News Agency

RKKnipsel: bloeit de steppe met tromgeroffel en vaandels?

"Bisschop Bluyssen viert op 27 december zijn gouden bisschopsjubileum. Op die dag vijftig jaar geleden is Jan Bluyssen uit Nijmegen tot bisschop gewijd in de Sint-Jan in Den Bosch.

Bluyssen was van 1966 tot 1983 bisschop in Den Bosch. Als zijn gezondheid het toelaat, zal de bisschop zelf op die dag de eucharistieviering leiden. Daarbij zijn ook verschillende Nederlandse bisschoppen aanwezig.

Een stoet van gildes uit Brabant en Gelderland zal de intocht van de emeritus bisschop begeleiden. De Schola Cantorum zingt de Sint-Jansmis".

Vindplaats: Omroep Brabant

RKKnipsel: Duitse bisschoppen verkopen porno-uitgeverij "after papal rebuke"

"After a decade of complaints by lay Catholics, and a public rebuke from the Pope himself, Germany’s bishops have reportedly decided to sell WELTBILD – the lucrative book publishing company that was recently outed by mainstream media for carrying some 2,500 pornographic titles".

Vindplaats: lifesitenews

Documentatie Actualiteitencongres schuldhulpverlening 22 november 2011

1. voordracht "Schuldhulpverlening loont" Roeland van Geuns
2. voordracht "De ene klant is de andere niet" Nadja Jungmann
3. voordracht "Status schuldhulpverlening anno nu" Erica Schruer
4. voordracht "Vroegsignalering schuldenproblematiek" Wolter Karssenberg

Aanvullende documentatie waarnaar ik heb verwezen in mijn voordracht:
4. Memorie van Antwoord Eerste Kamer Wet zorgplicht gemeentelijke schuldhulpverlening
5. arrest Hoge Raad 18 november 2011 - kinderalimentatie niet preferent
6. "exploiten voor dummies" KBvG

Link naar documentaire over klantmanagement Sociale Dienst "Sta me bij"

woensdag 23 november 2011

Kamervragen over wenselijkheid preferentie kinderalimentatie

"Vragen van de Tweede Kamer-leden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de Hoge Raad inzake kinderalimentatie bij schuldsanering:

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt vastgesteld dat kinderalimentatie niet automatisch een preferente vordering is bij schuldsanering (en faillissement)? (LJN: BU4937, Hoge Raad, 11/03698 (CW 2634))

Vraag 2 Wat is de beleidsconsequentie van het oordeel van de Hoge Raad, dat hij geen uitspraak kan doen over de algemene lijn ten aanzien van het bevoorrechten van kinderalimentatie omdat dit niet in de wet is opgenomen?

Vraag 3 Deelt u de mening dat bij een faillissement en bij schuldsanering kinderalimentatie voorrang moet krijgen boven andere schuldeisers dit in het belang van het kind? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 Herinnert u zich de brief van 15 januari 2010 waarin uw ambtsvoorganger toezegt het bevoorrechten van de vordering tot kinderalimentatie nader te onderzoeken?1 Wat is de stand van zaken van dat onderzoek?

Vraag 5 Bent u bereid de wet zo te veranderen dat kinderalimentatie een wettelijke preferente vordering wordt bij faillissement en schuldsanering? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer uw voorstel verwachten?"

Zie overheid.nl

Mededeling voor deelnemers actualiteitencongres SHV 22-11-2011

Streven is morgen de teksten op dit weblog te plaatsen, zoals  gisteren toegezegd.

"Sta me bij"Op het actualiteitencongres Schuldhulpverlening werd gisteren een gedeelte van deze deze documentaire vertoont. Zie ook: stamebij.nl

"Rechter volgt eis OM bij geweld tegen hulpverleners"

"Bij geweld tegen politie en hulpverleners volgen rechters bijna altijd de door het OM geëiste straf. De opgelegde straffen bedragen gemiddeld 93 procent van de strafeis en ook in de strafkeuze wordt het OM vrijwel altijd gevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University".

Vindplaats met links naar onderzoek: recht.nl 

Meer aanvragen schuldhulp in Amsterdam

"Het aantal Amsterdammers dat zich dit jaar heeft gemeld voor een schuldhulpverleningstraject, is fors gestegen. Tot en met oktober trokken ruim 13 duizend mensen met financiële problemen aan de bel, een stijging van bijna 20 procent.

Bij de verschillende stadsdelen meldden zich dit jaar 12.358 mensen. Bij verschillende commerciële schuldhulpverleners klopten ruim 1200 mensen aan. Vooral in Zuidoost steeg het aantal enorm. Daar verdubbelde het aantal aanmelders bijna (2478 dit jaar tegenover 1490 vorig jaar)"

Vindplaats: Binnenlands Bestuur

Meer aanvragen schuldhulp in regio Eindhoven

"Zo klopten in Helmond dit jaar al bijna twee keer zoveel mensen voor hulp bij de gemeente aan als in 2008. Ook in Eindhoven en de gemeentes daar omheen zijn veel meer mensen in de problemen gekomen. 

De explosieve stijging van mensen met schuldenproblemen wordt volgens de gemeentes en schuldhulpverleners veroorzaakt door de economische crisis.

Als gevolg daarvan krijgen hulpverleners bovendien te maken met nieuwe doelgroepen.

"We zien bijvoorbeeld veel ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel, red.) die het niet redden", zegt Ingrid van Delft van de regionale welzijnsorganisatie DommelRegio. 

Ook steeds meer tweeverdieners melden zich aan het loket van de schuldhulpverlening. Van Delft: "Hun leven is ingericht op twee salarissen. Als één van die salarissen wegvalt, raken ze in de problemen." Een andere opvallende 'nieuwe groep' is die van mensen die al een nieuw huis hebben gekocht, maar hun oude woning niet verkocht krijgen".

Vindplaats: ED

Meer Nederlanders lossen hypotheek af met spaargeld

"Steeds meer mensen stoppen hun spaargeld in hun hypotheek. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs banken en hypotheekverstrekkers.

Een spaarrekening doet met de lage rente niet veel voor je geld en beleggen is voor veel mensen veel te eng in tijden van crisis. Daarom stoppen veel mensen het geld dat ze hebben gespaard, in hun hypotheek".

"Rabobank, Van Lanschot en De Hypotheker zien allemaal een duidelijke trend: door de onzekerheid over de economie en de huizenmarkt kiezen veel mensen voor het aflossen van de hypotheek en dus voor lagere maandlasten".

Bron: RTLnieuws

maandag 21 november 2011

Onbetaalde rekeningen kosten miljarden en 100.000-den banen

Geplukt van nu.nl:

"Het aantal onbetaalde rekeningen stijgt onrustbarend. In 2010 bleef in Europa 2,7 procent van alle uitgeschreven rekeningen onbetaald. Wanner alle bedrijven, overheden en consumenten hun rekening op tijd zouden betalen, levert dit Europa 312 miljard euro en 500.000 banen op. Dat concludeert financiële dienstverlener Intrum Justitia uit het Europese betalingsonderzoek EPI onder bijna 6000 Europese bedrijven".

Schuldinfo: "WSNP-richtlijn kinderalimentatie in strijd met wet"

Schuldinfo.nl heeft al een annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag waarin een einde wordt gemaakt aan de oneigenlijke preferentie die in het Rappport VTLB is toegekend aan de alimentatieverplichting voor kinderen:

"Sinds 1 juli 2010 wordt in de wsnp bij de berekening van het vrij te laten bedrag, op basis van een tussen rechters afgesproken richtlijn, standaard rekening gehouden met verschuldigde kinderalimentatie. Volgens de Hoge Raad is deze werkwijze in strijd met de wet en gaat het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten".

"Vanaf 1 juli 2010 zijn de regels veranderd. Er wordt sindsdien wel bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag rekening gehouden met verschuldigde kinderalimentatie. In het ‘vtlb-rapport staat hierover o.a.:
"In het geval een onderhoudsplichtige ouder is toegelaten tot de schuldsanering, kan ervan worden uitgegaan dat het VTLB (vrij te laten bedrag) van die ouder is, dan wel zal worden verhoogd met de bij de rechterlijke uitspraak of overeenkomst vastgestelde kinderalimentatie, zij het per kind tot een maximum van het bedrag dat recht geeft op de persoonsgebonden aftrek als gevolg van de bijdrage in de onderhoudskosten van een kind (in 2010 € 136,- per maand). Deze aanbeveling geldt niet in het geval waarin de onderhoudsgerechtigde dan wel de rechthebbende ouder een Wwb-uitkering geniet. In dat geval is er geen reden af te wijken van het uitgangspunt dat de belangen van de overige crediteuren prevaleren boven die van de collectiviteit.“

Volgens de Hoge Raad gaat de rechter z’n boekje te buiten door het vrij te laten bedrag standaard met de verschuldigde alimentatie te verhogen".
Het arrest van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat de schuldenaar die toegelaten wordt tot de wsnp en alimentatie verschuldigd is, bij de alimentatierechter om nihilstelling zal moeten vragen. De werkwijze van voor 1 juli 2010 zal dus weer gaan gelden. Voor de schuldenregeling in het minnelijk traject zullen de consequenties hetzelfde zijn".

zondag 20 november 2011

RKKnipsel: 100% participatie Duitse bisdommen uitgever van "erotische boeken"

"De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Joachim Meisner, eist dat de uitgeverij Weltbild-Verlag geheel los komt te staan van de Rooms-Katholieke Kerk. De reden is dat zij ook erotische boeken uitgeeft.

"Het is onmogelijk dat wij in de week geld verdienen met zaken waartegen wij zondags preken'', zei de kardinaal zondag in de krant Welt am Sonntag. De uitgeverij heeft 6400 medewerkers. Zij zorgen voor een jaaromzet van 1,6 miljard euro. Het bedrijf is eigendom van tien bisdommen, de organisatie van Duitse bisdommen en het krijgsmachtpastoraat".

Bron: Stentor

Feest van Christus, Koning van het Heelal

zaterdag 19 november 2011

RKKnipsel: "Tweederde van de Nederlanders vertrouwt de kerk niet"

Uit het dagblad Trouw:

"Het vertrouwen in de kerk was nog nooit zo laag. Noemde in 2006 nog ongeveer de helft van de Nederlanders de kerk een betrouwbaar instituut, in 2010 deed slechts 35 procent dat. De grootste kerken zagen een vijfde van hun leden vertrekken. 

De kerk is het minst vertrouwde instituut. Zowel de geschreven pers als de politiek, vakbonden, en het rechtssysteem scoren fors beter. In 2000 vertrouwde 40 procent de kerk, zo'n 5 procent meer dan vorig jaar. Halverwege het afgelopen decennium beleefde het vertrouwen een opleving: in 2006 had ongeveer de helft van de bevolking vertrouwen in de kerk.

Dat blijkt uit het rapport De Sociale Staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het dalende vertrouwen heeft volgens het SCP te maken met het nieuws over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Onduidelijk is welk aandeel de protestantse kerken in de dalende populariteit hebben".

Commentaar:
Het is jammer dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar het Aartsbisdom Utrecht. Wie meent een tuchtklacht tegen mij te moeten indienen omdat ik dit commentaar geef, moet dat vooral doen.

vrijdag 18 november 2011

Bij Wsnp geen voorrang voor kinderalimentatie

"De Werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak adviseert in haar rapport `Tremanormen' sinds 1 juli 2010 aan alimentatierechters dat deze ervan kunnen uitgaan dat de rechter-commissaris in de schuldsanering het voor die onderhoudsplichtige ouder wettelijk geldende vrij te laten bedrag verhoogt met de verschuldigde kinderalimentatie tot een maximum van EUR 136 per maand per kind. Deze verhoging van het vrij te laten bedrag wordt geadviseerd in een richtlijn aan de rechters-commissarissen in schuldsaneringen. Deze richtlijn is opgesteld in overleg met het landelijk overleg van rechters-commissarissen in insolventies (Recofa).

De Hoge Raad heeft beslist dat het systematisch verhogen van het bij schuldsanering vrij te laten bedrag met een bedrag voor kinderalimentatie in strijd is met de in de Faillissementswet opgenomen regeling van de schuldsanering. De rechter-commissaris mag alleen in individuele gevallen het vrij te laten bedrag verhogen. Daarbij moet hij naar de omstandigheden van het geval kijken. De alimentatierechter moet bij de bepaling van de draagkracht van de ouder vervolgens uitgaan van hetgeen de rechter-commissaris heeft beslist.

Op zichzelf is het wenselijk dat rechters in onderling overleg richtlijnen opstellen voor het beleid op gebieden waar de wet hun grote vrijheid geeft, zoals hier het geval is. Maar het geadviseerde beleid heeft tot gevolg dat de vordering tot betaling van kinderalimentatie in feite voorrang krijgt op de andere vorderingen op de persoon op wie de schuldsanering van toepassing is, en dat is in strijd met de wet. Het is de wetgever die moet beslissen of zo'n voorrang er moet komen. De minister heeft in 2010 op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek naar die wenselijkheid aangekondigd.

Hoge Raad 18 november 2011, LJN BU4937

10% huurders woningcorporatie betaalt niet op tijd

"... bijna 10 procent van de 2,4 miljoen huurders in een corporatiewoning, betaalt de huur niet op tijd, zo blijkt uit gegevens van Aedes. Bij een toenemend deel daarvan loopt de huurachterstand verder op dan één maand".

Bron: aedesnet

donderdag 17 november 2011

Erg mooie scene uit "The Pillars of the Earth" van Ken Follett

RKKnipsel: Bisschop op eigen verzoek onder curatele

"Bisschop Robert Finn van Kansas City in de Verenigde Staten heeft er mee ingestemd dat het Openbaar Ministerie nauwlettend toezicht op zijn handelingen houdt. Zo voorkomt hij dat hij wordt aangeklaagd, omdat hij een priester die van het maken van kinderporno wordt verdacht, de hand boven het hoofd heeft gehouden.

De zeer behoudende Finn (58), die het bisdom met 134.000 rooms-katholieken sinds 2005 leidt, werd vorige maand in staat van beschuldiging gesteld".

Vindplaats: Trouw

Commentaar: onder deze omstandigheden behoort in mijn visie een bisschop-behoudend of niet- zich niet onder gezag van de wereldlijke overheid te stellen maar op te krassen dan wel uit zijn functie te worden verwijderd. Ik ken trouwens wel meer bisschoppen, die naar mijn zeer stellige overtuiging uit hun functie zouden moeten worden verwijderd.

Stay tuned, want er komt nog heel veel meer! Voor wie het aangaat; er staat in de Rotterdamse haven een heel groot schip gevuld met containers vol mandjes met appels die de komende decennia nog moeten worden geschild, zolang de R.K. Kerk persisteert in haar politiek van verdoofpotting en de andere kant opkijken in een kwestie die voor mij een zeer moeilijk jaar nog veel moeilijker heeft gemaakt en zeer veel tijd heeft gekost.

En wie een tuchtklacht tegen mij wil indienen, omdat ik dit hier als persoonlijke mening schrijf, moet dat vooral doen!

zondag 13 november 2011

RKKnipsel: "Een zeer groot excuus" - blijven oefenen!

"Bisdom diep door het stof"

"Het bisdom Roermond heeft een slachtoffer van seksueel misbruik “een zeer groot excuus” aangeboden. De nu 62-jarige man is begin jaren zestig als kind vier jaar lang door een kapelaan in Valkenburg misbruikt. Dat schrijft NRC Weekend vandaag.

Niet eerder reageerde een bisdom in Nederland zo schuldbewust op een concrete zaak. Doorgaans zijn kerkelijke organisaties terughoudend en zelfs afwijzend. De commissie-Deetman riep deze week nog de Rooms-Katholieke Kerk op om vaker „welgemeende spijt” te betuigen en inlevingsvermogen te tonen".
 
Vindplaats: NRC-H

vrijdag 11 november 2011

Lied opgedragen aan Jan Peijnenburg en al de zijnen

RKKnipsel: "Van paapsche stoutigheden" en Jan Peijnenburg

"Peijnenburg schildert prelaten die ondanks hun hoogkerkelijke waardigheid soms list en bedrog niet schuwden om adellijke machthebbers en burgerlijke overheden – en vooral de gereformeerden – de voet dwars te zetten".

Zie Berneboek.com

RKknipsel: Diocesane dag van de humor en de lach in Den Bosch

Zie deze link

RKKnipsel: "Dat U de kat in het donker knijpt, vinden wij niet zo erg, als U daarover schrijft moet U weg"

"Priester Jan Peijnenburg (81) moet voor 1 december weg bij zijn 85-jarige vriendin Threes. De twee hebben 46 jaar samengewoond. Hier maakt het Bisdom Den Bosch volgens het Algemeen Dagblad nu een eind aan. De kerk dreigt de priester met verwijdering uit zijn ambt als hij zijn vriendin niet verlaat".

"De priester die in Eindhoven woont, laat in het Algemeen Dagblad al weten te kiezen voor zijn Threes. Dan maar geen priester meer, zo zegt hij in de krant. Volgens woordvoerder Michiel Savelsbergh van het Bisdom Den Bosch was het inderdaad al geruime tijd bekend dat Peijnenburg samenwoont. Wat de kerk nu vooral heeft aangezet tot deze actie, zijn volgens hem de brochures waarin Peijnenburg vraagtekens zet bij het celibaat".

Vindplaats: Omroep Brabant