maandag 8 augustus 2011

PGB ondanks Wsnp - aanvrager heeft belang bij "zekerheid en vrijheid"

Voorzieningenrechter Rb Zwolle Sector Bestuursrecht 19 mei 2011:

"Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat verweerder er reeds in juli 2010 van op de hoogte was dat verweerder in een Wsnp-traject zit. Ook was verzoeker er van op de hoogte dat het pgb door de Kredietbank al die tijd op een aparte rekening van verzoeker werd beheerd en dat de betalingen aan Difference4you zonder problemen werden verricht vanaf die rekening. Het financieel risico voor verweerder bij verstrekking van een pgb was (en is) in deze situatie dan ook erg klein. Dit is door verweerder zowel in het bestreden besluit als ter zitting ook erkend.

Zoals uit de hiervoor onder 2.3 omschreven aanvullende motivering van het bestreden besluit blijkt, is het belang van verweerder bij stopzetting van het pgb dan ook niet gelegen in het huidige financiĆ«le risico dat verzoekers Wsnp-traject met zich brengt, maar in een toekomstige situatie waarvan het allerminst zeker is dat deze zich voor zal doen. Nog daargelaten of een dergelijk belang een “rechtstreeks bij het besluit betrokken belang” is dat bij de belangenafweging betrokken dient te worden, acht de voorzieningenrechter dit belang dusdanig klein dat verweerder naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang van verzoeker bij verstrekking van de zorg in de vorm van een pgb zwaarder had dienen te laten wegen. Dat de zorg die verzoeker nu in de vorm van ZIN ontvangt feitelijk dezelfde is als de zorg die hij ontving toen hij over een pgb beschikte, doet daaraan niet af: naast dat dit ten tijde van het bestreden besluit nog niet bekend was, kan verzoeker naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog steeds belang hebben bij een pgb, gelet op de zekerheid en vrijheid die dat voor verzoeker met zich brengt om de door hem gewenste zorg te ontvangen".

Commentaar:

Deze uitspraak doet recht an het maatwerk-karakter dat wordt beoogd met het pgb waarbij de zorgverzekeraar er niet mee kan volstaan de toepassing van de Wsnp aan te voeren als weigeringsgrond voor een pgb.

Voor de aanvrager worden de randvoorwaarden geschetst waarmee zoveel mogelijk moet worden verzekerd dat het pgb overeenkomstig de bestemming wordt besteed - dat zou echter niet alleen moeten gelden tijdens de Wsnp maar altijd.

Tot voor kort placht de "materiele controle" door de zorgverzekaars weinig om het lijf te hebben. Intensivering is op zijn plaats om te verzekeren dat publiek geld overeenkomstig de bestemming wordt besteed en verantwoord.

De wsnp-bewindvoerder zal de besteding en verantwoording moeten bewaken in zijn toezicht houdende taak het ontstaan van nieuwe schulden te voorkomen.