dinsdag 23 augustus 2011

Na tien maanden aanvraag schuldhulp in behandeling genomen


"Ten aanzien van verweerders verwijt dat eiser onvoldoende voortvarend te werk is gegaan met het op orde brengen van zijn financiën, merkt de rechtbank op dat uit de bij brief van 10 maart 2011 overgelegde stukken, die de rechtbank aanmerkt als een nadere onderbouwing van een eerder ingenomen stelling, blijkt dat niet geheel aan eiser te wijten is dat hij ten tijde van het bestreden besluit nog weinig voortgang had gemaakt met het op orde brengen van zijn financiën. Uit de brieven van 18 februari 2011 en 22 februari 2011 volgt immers dat eiser voor 20 juli 2009 heeft gevraagd om schuldhulpverlening, maar dat deze aanvraag eerst op 13 april 2010 in behandeling is genomen. Uit de stukken volgt eveneens dat de Kredietbank hiervoor de volledige verantwoordelijkheid neemt. Omdat eiser erop mocht vertrouwen dat deze instantie hem zou bijstaan in zijn schuldenproblematiek, is de rechtbank van oordeel dat hem vanaf 20 juli 2009 niet het verwijt kan worden gemaakt dat hij onvoldoende voortvarend te werk is gegaan met het op orde brengen van zijn financiën".

De betrokken procespartij woont in Rotterdam ...