donderdag 28 juli 2011

Gemeente mag debiteur niet tien jaar uitsluiten van shv

Interessante column van Mr. D. Schulinck op IPSZ.nl:

"Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag roept vragen op over de houdbaarheid van de gemeentelijke bevoegdheid tot het weigeren van schuldhulpverlening aan personen die daar al eerder een beroep op hebben gedaan. Deze bevoegdheid is ook opgenomen in het wetvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

De gemeente heeft de bevoegdheid om schuldhulpverlening te weigeren. Wordt echter de verzoeker alleen maar uitgesloten van de schuldhulpverlening omdat hij daar al eerder gebruik van heeft gemaakt, dan wordt hem daarmee ook een beroep op het wettelijke schuldsaneringstraject ontnomen. Een verzoek tot toelating tot een schuldsaneringsregeling kan namelijk niet in behandeling worden genomen als niet geprobeerd is tot een minnelijk vergelijk met de schuldeisers te komen bronnen.

De rechtbank concludeert hieruit dat de wettelijke saneringsregeling er dus vanuit gaat dat de gemeente een hulpverleningsvraag, waarbij het de schuldenaar er om te doen is om bij een eventuele mislukking van het minnelijk traject een verzoek te doen tot toelating schuldsaneringsregeling, niet weigert op de enkele grond dat de schuldenaar eerder gebruik heeft gemaakt van de schuldhulpverlening bronnen".

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven. Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is. Zou ik schrijven over de R.K. Kerk, dan was dat anders. Daar blijf je namelijk lachen!