woensdag 27 juli 2011

Eigen bijdrage schuldhulpverlening Den Helder is korte termijn-denken

"De tekorten bij de gemeente op het ‘sociale domein’ zijn nog verder opgelopen. Het college heeft de leden van de gemeenteraad via een zogeheten raadsinformatiebrief laten weten dat het tekort inmiddels meer dan vijf miljoen is. B&W willen een aantal maatregelen nemen om dit terug te dringen.

Die maatregelen bestaan onder meer uit een eigen bijdrage voor de schuldhulpverlening. “Terugdringing van de kosten van de schuldhulpverlening (minnelijke traject) trachten we te bereiken door de introductie van een eigen bijdrage, eventueel op termijn te betalen, een beperking van het productaanbod, een verkorting van de begeleidingsperiode en een snellere overgang van uitgebreide naar beperkt budgetbeheer”, zo schrijft het college".

Zie Den Helder Actueel en column Aukelien Jellema (PvdA) "Een zomerzotheid".

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven.

Mijn commentaar:
Het lijkt mij dat de gemeente Den Helder zich laat leiden door korte termijn- overwegingen die dan wel besparing opleveren maar op langere termijn leiden tot meer kosten die elders naar boven komen in de kosten. Zie daarvoor  ook "Bezuinigen op schuldhulp kost geld".

Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is. Zou ik schrijven over de R.K. Kerk, dan was dat anders. Daar blijf je namelijk lachen. Zoals Pieter Webeling, mij bekend als gewaarderde dagvoorzitter bij Elsevier bij het actualiteitencongres SHV en schrijver van het door mij eveneens zeer gewaardeerde en ontroerend boek "De lach en de dood" zegt: "Humor is een goedmakertje van God". Waarom ik nu niet over de R.K. Kerk schrijf, kunt U hier lezen. However, stay tuned, the best is yet to come.