zaterdag 23 juli 2011

De civiele flitsprocedure is onderweg!

Uit de brief van de Minister van Justitie aan de SER van 12 juli 2011:

"Thans acht het kabinet de tijd echter rijp om, samen met de Raad voor de rechtspraak, concrete stappen te zetten in de verdere uitwerking van een eenvoudige digitale procedure. Ik ben voornemens om in september 2011 een innovatieprogramma naar de Tweede Kamer te sturen waar ik onder andere aangeef dat in 2012 een snelle, informele en digitale procedure zal worden ingericht die partijen in de gelegenheid stelt hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. In de pilotfase ziet de procedure op zaken die onder art.96 Rv. vallen. In de vervolgfase zal worden bekeken of uitbreiding kan plaatsvinden.

Uw opvatting, dat het kabinetsbeleid erop gericht moet zijn om het goed functioneren van het hele stelsel van geschilbeslechting, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke rechtspraak, te bevorderen, deel ik. Het eerder genoemde innovatieprogramma zal zowel betrekking hebben op innovatie in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures".

Deze procedure zal ook voor debiteuren leiden tot besparing, terwijl gelijktijdig sprake is van borging van de kwaliteit van de geschillenbeslechting door de onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Aan het feit dat dit bericht geen grapje behelst, kunt U trouwens bepaald niet de conclusie verbinden dat dit weblog "doorgaans een serieuze toon heeft", zoals sommige lezers die tuchtklachten tegen mij indienen hebben gesteld.

Ik schrijf ook dit bericht -net als alle ongeveer 3300 voorafgaande uiteraard op persoonlijke titel en niet als advocaat.