donderdag 5 mei 2011

"Last known combat veteran of the First World War, died"

"Claude Stanley Choules, the last known combat veteran of the First World War, died Thursday in Perth, Western Australia, his family said.

The British-born Mr. Choules, who spent more than 40 years in the Royal Navy in England and Australia, was 110. His family was told of his death early Thursday morning, said Malcolm Edinger, his grandson". 

"Mr. Choules lied about his age to join the navy at 14 in 1915. He followed two older brothers who served in the Gallipoli campaign, where a force of Allied soldiers—many from Australia—attempted to seize control of the Dardanelles strait from Turkish troops of the Ottoman Empire.

"There was definitely no glory in it from his point of view," Mr. Edinger said. "He firmly believed that war was a pure waste of time, resources and human life."

Mr. Choules became the war's last known surviving combatant after the death of American Frank Buckles in February, according to the Order of the First World War, a U.S.-based group that tracks veterans".

Zie Wallstreet Journal

Nadja Jungmann: "Wanneer keert het tij"


"Als je het bovenstaande op je in laat werken dan zien we dus een toename bij jong, oud en specifieke groepen. Een column over de groepen waar we geen toename zien van de schuldenproblematiek was waarschijnlijk aanmerkelijk korter geweest. En voor geen van de groepen geldt dat we een directe aanleiding hebben om te veronderstellen dat hun behoefte aan schuldhulpverlening in 2012 of 2013 zo veel lager zal zijn. Kortom, het tij is nog niet gekeerd.

En wat betekent dat voor gemeenten? Dat de opgave ‘meer met minder’ op het terrein van de schuldhulpverlening echt meer (want aanvragen) met minder (want bezuinigingen) is. De meeste gemeenten zijn op dit moment bezig om de bezuinigingsopgave op de schuldhulp in te vullen. En die is echt flink: de tijdelijke middelen schuldhulp van het rijk vallen weg, het rijk kort 20 miljoen op het gemeentefonds en daarbovenop ontkomt ook de schuldhulp vaak niet aan de brede gemeentelijke bezuinigingsopgave.

Met lede ogen zie ik een aantal gemeenten terugvallen op de oude (bezuinigings)strategieën: stellen van inkomensgrenzen, doelgroepenbeleid, eigen bijdragen et cetera zonder eerst de mogelijke alternatieven na te gaan. Wel wordt ik enthousiast van de nieuwe concepten die anderen (samen met mij) zoeken. Flexdienstverlening: een schuldenaar doet zelf wat hij zelf kan en de schuldhulpverlener doet alleen datgene wat iemand niet zelf kan. Een soort jobcarving. Motivatie als selectiecriterium: nagaan wie het eigen gedrag wil en kan veranderen en waar zinvol hen daarbij op weg helpen. Klantprofielen, een screeninings- en diagnose-instrument: stappen om doordacht en professioneel te segmenteren en zo te bepalen wie welke ondersteuning krijgt. De mogelijkheden van de schuldenaar zijn hier bepalend. Turbosaneren: door de aflossingscapaciteit te schatten en vorderingen te kopen, proberen om de doorlooptijd te verkorten. Kortere doorlooptijd betekent minder klantcontact en dus ook bezuinigen. En last but not least: schuldpreventie. Want voorkomen is beter dan genezen.

Maar eenvoudig is het niet. Net als de meeste velden heeft ook de schuldhulp nog wel wat vet op de botten. Is ook meer met minder hier echt mogelijk. Maar in een context van een jarenlange toename van het aantal aanvragen, de verwachting dat die nog wel even aanhoudt en de bezuinigingen, komt er ook een moment dat de nieuwe concepten die we nu uitwerken niet meer voldoende zijn. Als we echt denken dat het aantal aanvragen blijft toenemen, dan begint wellicht ook de tijd aan te breken om na te denken over de fundamentele opbouw van ons stelsel van schuldhulpverlening. Zonder de opgave van 2012 (meer met minder) los te laten, ga ik ook graag met het veld de uitdaging aan om eens voorzichtig na te denken over de manier waarop de schuldhulpverlening er in 2020 uitziet" (onderstreping hs).

Zojuist voltooide ik een evenmin erg optimistische column voor het Tijdschrift voor Schuldsanering met de titel "Dreigt er een aardverschuiving in incassoland?" waarin wordt ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel buitengerechtelijke incassokosten, de concentratie van incasso-activiteiten van de overheid bij het CJIB, het verschijnsel "e-court" dat wordt geafficheerd als middel om snel en goedkoop een executoriale titel te genereren en de stijging van de griffierechten bij de gewone rechter. Deze zal in het volgende nummer van TvS verschijnen.

woensdag 4 mei 2011

Ombudsman uit zorgen over verschuiven betaalmoment ao-uitkeringen UWV

"De Nationale ombudsman heeft zijn zorgen aan het UWV gemeld over het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het betaalmoment van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verschuiven. De Nationale ombudsman heeft er bij het UWV onder meer op aangedrongen de uitkeringsgerechtigden alsnog juiste informatie te verstrekken over dit besluit en de mogelijkheden om een renteloos voorschot aan te vragen.

Het UWV heeft bij brief van 2 mei 2011 laten weten dat het zijn cliënten inmiddels per brief heeft geïnformeerd. Het UWV heeft aangegeven welke uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen een voorschot aan te vragen, zij zijn hierover bij brief geïnformeerd. Ook de Stadsbanken en de Gemeentelijke Kredietbanken zijn inmiddels geïnformeerd voor die mensen die in de schuldsanering zitten. Als beslag is gelegd is er de mogelijkheid, bij acute financiële problemen, in samenspraak met het UWV en beslaglegger een betalingsregeling af te spreken waardoor het verstrekken van een voorschot eventueel toch mogelijk is. Dat voorschot moet wel zelf worden aangevraagd".


Aangenomen mag worden dat door deze verschuiving onbalans ontstaat in kwetsbare huishoudens die niet voldoende vaardig zijn om tijdig het voorschot aan te vragen. Had het UWV niet zelf kunnen besluiten tot automatische bevoorschotting in die categorie waar uit de aard (arbeidsongeschiktheid) en uit hoogte van de uitkering kan worden afgeleid dat sprake is van een kwetsbare situatie? Wat zou de reden zijn geweest van deze verschuiving van het betaalmoment. Tijd voor kamervragen? Of is men ook daar inmiddels murw geslagen?

Sociaal krediet voor inburgeraars in Amsterdam?

De Amsterdamse GroenLinks wethouder Andree van Es is van mening dat er een sociaal leenstelsel zou moeten komen voor mensen die moeten deelnemen aan een inburgeringscursus.
Volgens wethouder van Es moet de lening gaan lijken op de studiefinanciering: "Dat je tegen weinig of geen rente geld kan lenen. Waar je vervolgens lang over kan doen om die lening terug te betalen."

Het Kabinet is juist van plan om het budget voor inburgeringstrajecten verder terug te schroeven. Volgens van Es zullen vooral de zogeheten oudkomers die vrijwillig deelnemen aan het inburgeringstraject hier van de dupe worden. Deze mensen zullen dus binnenkort zelf op moeten draaien voor de kosten van hun inburgeringscursus, die nu nog vergoed wordt door de gemeente.

Zie lening & geld lenen

dinsdag 3 mei 2011

Pandhuis Stadsbank Amsterdam booming

"Het aantal beleningen bij de Stadsbank van Lening groeit de laatste jaren enorm. Vooral mensen die geen lening krijgen bij een financiële instelling kloppen hier aan om voorwerpen te ruilen voor geld.

Tien jaar geleden werden er jaarlijks 280.000 voorwerpen door de bank beleend. Nu zijn dat er ruim 100.000 meer, een groei van 36 procent. De groei komt onder andere doordat het aantal Nederlanders met schulden flink toeneemt.

In 2009 werd er door gemeentelijke kredietbanken voor 44 miljoen euro aan kredieten verstrekt. Dit bedrag liep een jaar later op naar 47 miljoen. Dat meldde de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociale bankieren (NVVK) vorige week".

Zie Spitsnieuws

maandag 2 mei 2011

Breaking: behandeling wetsvoorstel SHV pas na mei-reces

In de april-nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wetsvoorstel: stand van zaken
Veel belangstelling voor schuldhulpverlening tijdens SZW-dagen
Regionale accountmanagers gaan van start
Verantwoordelijkheid terug naar de consument
Wie wil verkopen aan consumenten die niet betalen?
In de maak: de Nibud GeldGripper
Nibud helpt vrijwilligers
Werkenden vaker diep in het rood
Tip van de maand: Geld op orde

Voor mij nieuw was de volgende mededeling: "De tweede termijn van het plenair debat over het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening zal worden gepland na ontvangst en bespreking van het advies van het BOR door de vaste TK-commissie voor SZW. De behandeling zal na het meireces kunnen plaatsvinden".

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de wet niet voor 2012 wordt ingevoerd.