woensdag 27 april 2011

"Basisbankrekening voor iedereen"

"Met het Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten namen de grote banken in Nederland eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de toegang tot het betalingsverkeer voor een ieder te waarborgen. De banken beseften dat degene die geen toegang heeft tot het betalingsverkeer wordt bedreigd met sociale uitsluiting. Het was de eerste keer dat banken vrijwillig afzagen van het recht op contractvrijheid: immers, een ieder die nog geen bankrekening heeft en bij de bank aanklopt moet in het bezit van een werkende rekening worden gesteld. Ook als hij of zij commercieel niet 'interessant' is. De banken hebben er vertrouwen in dat de ingeslagen weg de juiste is.

In september 2004 is de werking van het Convenant, samen met betrokken hulpverleningsinstanties, geëvalueerd. Geconcludeerd werd destijds dat er nog wel het één en ander te verbeteren viel, maar dat het Convenant voor steeds meer mensen een oplossing was gebleken. Verder werd geconcludeerd dat het Convenant nog bij veel hulpverleningsinstantie een onbekend fenomeen was. Dit was aanleiding tot het uitbrengen van de brochure 'Een bankrekening voor iedereen'. Deze werd door alle betrokken partijen verspreid onder hun leden. Dit had tot resultaat dat de bekendheid van het product veel groter werd hetgeen duidelijk te merken was aan de sterk gestegen vraag naar aanvraagformulieren en de vele reacties van hulpverleningsinstanties die de Nederlandse Vereniging van Banken vanaf dat moment wisten te vinden voor vragen en advies.

Was het Convenant in eerste instantie bedoeld voor cliënten van betrokken hulpverleningsinstanties, de doelgroep is inmiddels aanzienlijk uitgebreid. Zo is het Convenant constant in ontwikkeling. Dat benodigde flexibiliteit bij de banken aanwezig is, mag blijken uit het gegeven dat in 2008 ook mensen met een W-document (tijdelijke verblijfsvergunning), die nog verblijven in een Asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden opgenomen in het Convenant. Met het openen van een bankrekening op naam van deze groep mensen is een belangrijke stap gezet voor hun zelfstandig functioneren in Nederland. 

In 2010 hebben de gezamenlijke partners bij het Convenant besloten deze website te lanceren en het Convenant in de eigen organisaties en daarbuiten weer onder de aandacht te brengen en daarmee recht te doen aan het belang van toegang tot betalingsverkeer voor iedereen".

Zie Basisbankrekening.nl