donderdag 7 april 2011

Uit de praktijk gegrepen: brief aan een woningcorporatie

"Op instigatie van de Gemeente X heeft zich tot mij gewend mevrouw Y, wonende aan de Z-straat 123 in een woning die zij van U huurt.

Mevrouw Y verkeert in een problematische schuldsituatie. De Rechtbank te A heeft bij beschikking van 22 december 20110 een moratorium gelast ex artikel 287b Fw voor de duur van zes maanden. De schuldhulpverlening verloopt voorspoedig en lopende huur is steeds op tijd betaald.

In strijd met dit moratorium bent U niettemin van plan cliënte te gaan ontruimen op 13 april aanstaande omdat het bedrag van de huurverhoging ad afgegrond EURO 95,00 dat volgens U telefonisch is doorgegeven aan de gemeentelijke afdeling Schuldhulpverlening daar niet is ontvangen. Zodra de achterstand wel bekend was is deze direct volledig voldaan. Er is op dit moment geen achterstand. Naar verluidt vinden de deurwaarder en U het een interessant experiment om te kijken of U niettemin een alleenstaande moeder met een kind op straat kunt zetten.

U hebt door dit standpunt al zeer veel extra werk veroorzaakt bij de gemeente en zorgen en ellende bij mijn cliënte. Door Uw persisteren maakt het nu ook nog nodig dat een advocaat wordt ingeschakeld en eventueel zelfs een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Voor alle materiële en immateriële schade wordt U aansprakelijk gehouden, en dat geldt ook voor degenen die hiervoor persoonlijk verantwoordelijk zijn binnen Uw organisatie en binnen het kantoor van de deurwaarder. De kosten van rechtsbijstand zijn onderdeel van de schade.

U hebt tot uiterlijk heden 15.00 uur de tijd mij te laten weten dat de ontruiming van de baan is, bij gebreke waarvan ik een kort geding entameer bij de Voorzieningenrechter en een klacht indien bij de klachtencommissie van Uw koepel Aedes aangezien U flagrant in strijd handelt met de sociale pretenties van woningstichtingen. De  meest ordinaire huisjesmelker zou dit uit zijn hoofd laten. U kennelijk niet. De klacht zal ook ter kennis worden gebracht van het Ministerie van VROM.

Een copie van deze brief gaat aan Uw deurwaarderskantoor , waar de verantwoordelijke deurwaarders er ook op kunnen rekenen dat er vanmiddag klachten liggen bij het bestuur van de KBvG en de tuchtrechter, als deze zaak niet heden uiterlijk 15.00 uur om uit de wereld is en er dan nog meer kosten gemaakt moeten worden om U tot redelijke inzicht te bewegen.

Ik zend U deze brief per fax en aangetekend".