dinsdag 5 april 2011

Als het zo moet, laat die wet dan maar zitten!

Gisteren heeft de Staatssecretaris SZW De Krom de derde Nota van Wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhuplverlening. Deze voorgestelde wijziging luidt als volgt:

"In artikel 3 wordt onder vernummering van het derde en het vierde lid tot het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

3. Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval weigeren in geval een persoon fraude heeft gepleegd die financiƫle benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd".
 
In de toelichting staat:
"Fraudebestrijding is een van de speerpunten van het kabinetsbeleid. Fraude moet worden bestreden en ontmoedigd (zie o.a. Kamerstukken II 2010/11, 17 050, nr. 403). Dit signaal moet ook doorklinken in de gemeentelijke schuldhulpverlening".

Deze toevoeging is zinloos evenals de eerdere toevoeging dat de gemeente eveneens tot in eeuwigheid recidivisten mag uitsluiten van schuldhulp. De gemeente mag volgens het voorstel inmiddels sowieso schuldhulp maken tot een vrije oefening en dus ook andere uitsluitingen bedenken mits voor dat onderscheid een aanvaardbare verklaring wordt gegeven: rood haar, bruine ogen, een hoofddoekje, trouwring links. Het doet er niet toe.

De wet had een vervolg moeten zijn op de certificering: het NEN en andere zakkenvullers hebben de certificering in een stroperig proces weten te torpederen en een monstrum gegenereerd dat alleen tegen betaling mocht worden bekeken en waarover inmiddels nagenoeg iedereen zijn schouders ophaalt.

Intentie van de wet was dat in Nederland voor iedereen een kwalitatief ingevulde aanspraak zou komen op schuldhulpverlening. De wet is echter steeds verder verworden van codificatie van een recht op schuldhulp tot exegese wie er allemaal uitgesloten mogen worden , terwijl sowieso in het algemeen niemand meer ergens recht op heeft.  Eufemistisch uitgedrukt: de eigenlijke doelstelling van de wet wordt met dit voorstel niet gerealiseerd. Integendeel!

Het kabinet had er beter aan gedaan de volgende passage in het regeeraccoord op te nemen: "het wetsvoorstel schuldhulpverlening trekken we in. Het "Eigen schuld, dikke bult"-principe is immers een "speerpunt van kabinetsbeleid" en iedereen in Nederland moet in staat zijn bij voortduring te voorkomen dat hij in financiele problemen raakt.

"Het interesseert eens geen moer hoe U Uw problemen oplost, want in ons koninkrijk geldt het recht van de sterkste. Hebt u een probleem dan is dat in ieder geval niet onze zorg, ook niet als u kinderen hebt". 

"De gemeenten zullen we maximaal snijden. Een folder met linkje naar de website "zelfjeschuldenregelen" volstaat in onze visie om op adequate wijze de gemeentelijke schuldhulp in te richten. Eigenlijk is trouwens ook een folder in onze eigentijds papierloze wereld anno nu ook niet nodig, zet het desnoods op de website en dat is trouwens ook niet nodig want met Google moet iedere zelfredzame, in het verleden veel te veel door de overheid gepamperde burger dat ook wel zonder hulp van de gemeente kunnen uitvinden".

Als het zo moet, laat die wet dan maar zitten!