maandag 27 december 2010

Concurrente crediteuren (opnieuw) benadeeld door beperking woonmobiliteit sociale woningbouw

"Vanaf 1 januari moeten woningcorporaties 90 procent van de woningen met een huur tot 647 euro per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro. De overige 10 procent mogen ze verhuren aan mensen met hogere inkomens. De regels gelden alleen voor nieuwe huurders.

Waarom is dit?
De nieuwe regels kwamen tot stand onder druk van de Europese Commissie i. Corporaties krijgen namelijk staatssteun en de commissie vindt dat dat alleen kan als dit ten goede komt aan sociaal zwakkeren. Als ook mensen met een hoger inkomen een corporatiewoning kunnen krijgen, zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie met andere partijen op de woningmarkt.

Is iedereen er blij mee?
Nee, veel woningcorporaties zijn niet blij met de nieuwe regels. Hun belangrijkste bezwaar is dat veel gezinnen tussen wal en schip zullen vallen. Mensen met een iets hoger inkomen dan 33.614 euro kunnen geen sociale huurwoning meer krijgen, maar verdienen te weinig voor een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector".

Zie europa.nu

Voor de debiteuren in een problematische schuldsituatie betekent dit dat het moeilijker wordt de tering naar de nering te zetten door besparing op de huurkosten. Onbeoogd effect van deze Europese maatregel is dus (opnieuw) dat concurrente crediteren minder zullen ontvangen dan zonder deze maatregel het geval zou zijn geweest.

Onduidelijkheid over bezuiniging schuldhulp gemeente Zwolle

"De SP wil van wethouder van As nog voor het einde van het jaar informatie hoe de bezuinigingen op de schuldhulpverlening van € 200.000 worden ingevuld. De partij stelde deze vraag ook al tijdens de begrotingsbehandeling in november. De wethouder gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken, maar moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ambtelijke navraag van de SP leert nu dat de informatie pas in januari 2011 wordt aangeboden, terwijl de bezuinigingen per 1 januari 2011 ingaan.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius (een oude bekende!, met hartelijke groet es): ‘Of ik in paniek raak, laat ik niet door de wethouder dicteren. De wethouder lijkt de grip op de schuldhulpverlening volkomen kwijt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zijn ambtenaren navraag bij de SP deden waar deze bezuiniging te vinden was in de begroting. Ik raak eerder in paniek van een wethouder die zijn eigen begroting niet kent.’ De SP wil weten hoe er wordt bezuinigd op de schuldhulpverlening. Volgens de partij mag het niet ten kosten gaan van de hulp aan mensen met financiële problemen. Naast deze twee ton bezuiniging op de schuldhulpverlening wordt er ook nog € 17.000 bezuinigd op de thuisadministratie.

De SP maakt zich ernstige zorgen over de groei van de wachtlijst en is bang dat de uitvoering van dit belangrijke werk in gevaar komt. Juist in crisistijd is het aantal mensen dat een beroep moet doen op deze instellen aan het groeien".

Vindplaats: Weblog Zwolle (12 december 2010)

"Vraagtekens bij werkwijze Stadsbank Oost Nederland"

"Gemeentebelangen Twenterand stelt vraagtekens bij de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland.

De partij krijgt steeds vaker klachten van inwoners die schuldhulp krijgen van de stadsbank. Vice-fractievoorzitter Paters stelt dat eenvoudige hulp op zich wel goed gaat, maar dat het fout gaat als crisisinterventie wordt toegepast. Dan zou de stadsbank alle verantwoordelijkheid bij de cliënt neerleggen. En dat is ongewenst vindt Paters, want mensen schuldhulpverlening vragen kunnen die eigen verantwoordelijkheid vaak niet aan. Ze zouden juist meer begeleiding moeten krijgen. Gemeentebelangen Twenterand heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de werkwijze van Stadsbank Oost Nederland".

Vindplaats: RTV Oost

Naschrift: schuldhulpverlening is geen wondermiddel. Het is van belang op micro niveau direct (ook schriftelijk!)  duidelijk te maken aan de debiteur voor welke producten hij in aanmerking komt en wat hij kan verwachten.

Op macro-niveau zou veel meer aandacht moeten worden gevraagd voor de enorme verstoring van het level playing field die is veroorzaakt door de wetgever, die deinend op golven van populistische verontwaardiging een aantal voorrangsregels ten gunste van bepaalde schuldeisers heeft ingevoerd waardoor het steeds moeilijker wordt schulden te regelen en "pappen en nathouden" steeds vaker het maximaal haalbare wordt.

Monitor betalingsachterstanden verschenen

Uit de monitor betalingsachterstanden:

" Nederland (blijkt) in 2010 26,7% (ruim 1,89 miljoen) van alle huishoudens minimaal een van de onderscheiden typen betalingsachterstanden te hebben (gehad). In 2009 ging het om 24,8% van alle huishoudens. In 2008 betrof dit percentage 27,0% van alle huishoudens (ruim 1,9 miljoen huishoudens). Zowel in 2010, 2009 als in 2008 zijn de huishoudens die slechts af en toe rood staan niet meegenomen in deze telling"

"Uit de tabel komt naar voren dat alle onderscheiden vormen van betalingsachterstanden in de Monitor 2010 ten opzichte van de Monitor 2009 zijn toegenomen. Ook ten opzichte van 2008 is er in 2010 een toename te zien bij de achterstallige rekeningen, kredietverschaffing en leningen, en creditcardgerelateeerde achterstanden".

"De achterstallige rekeningen zijn in 2010 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2009 (711.000, 10% in 2010, tegenover 485.000, 6,8% in 2009). In 2008 was dit 8,3%. De belangrijkste stijging van de achterstallige rekeningen ten opzichte van 2009 is gelegen in de terugbetalingen aan de belastingdienst".

"In 2010 is het aantal huishoudens met één tot en met vier betalingsachterstanden ten opzichte van de Monitor uit 2009 en 2008 gestegen. Het aantal huishoudens met 5 betalingsachterstanden is ten opzichte van 2009 gestegen en gelijk aan het percentage in 2008. In 2010 is er voor het eerst sprake van huishoudens met 8 betalingsachterstanden (0,1%, 5.000 huishoudens)".

"Het aantal huishoudens met een krediet of lening is in de Monitor 2010 met 23% toegenomen ten opzichte van de Monitor 2009. Deze toename geldt voor alle onderscheiden vormen, maar is het grootst bij de doorlopende kredieten of prsoonlijke leningen (25%)".

"Het aantal huishoudens met afbetalingsregelingen is in 2010 ten opzichte van de Monitor 2009 toegenomen van 2,2% naar 2,6% van het totale aantal huishoudens. In 2010 waren deze huishoudens verantwoordelijk voor ruim 200.000 afbetalingsregelingen en in 2009 voor 168.000. De belangrijkste toename is zichtbaar bij bruin- en/of witgoed en verbouwing"

"Het aantal huishoudens dat nooit en af en toe rood staat, is licht afgenomen ten opzichte van de Monitor 2009. Het aantal huishoudens dat regelmatig of vaak rood staat, is licht toegenomen. Het gemiddelde maximumbedrag waarvoor wordt roodgestaan, is voor de huishoudens die vaak rood staan behoorlijk toegenomen ten opzichte van de Monitor 2009: van € 1.280 naar € 2.600"

"Er kan worden opgemerkt dat in de Monitor 2010 naar voren is gekomen dat niet-westerse allochtonen vaker te maken hebben met alle onderscheiden vormen van betalingsachterstanden dan westerse allochtonen en autochtonen"

Enkele opmerkingen op voorhand in de aanloop naar de jaarbeschouwing over het onderdeel schuldenproblematiek:
1. Geconstateerd kan worden dat het aantal mensen met betalingsachterstanden toeneemt.
2. De toeloop op de schuldhulpverlening zal mitsdien ook stijgen.
3. Tegelijkertijd ziet de schuldhulpverlening zich geconfronteerd met bezuinigingen.
4.Hebben politiek en bestuur genoeg van verhalen waarom niet.
5.Neemt het aantal voordringende crediteuren steeds verder toe.
6. Wordt aan hulp zoekende debiteuren onvoldoende duidelijkheid gegeven wat zij wel en niet mogen verwachten.
7. Betreden andere partijen het veld die zich gaan richten op de debiteuren zoals de artikel 48 lid 1 Wck partijen maar ook de crediteuren en hun gemachtigden, die wel de professionaliteit hebben die de branche niet opbrengt, vergelijk het drama van de certificering dat zeker achteraf beschouwd door Szw nooit aan de per definitie verdeelde ketenpartners met tegenstrijdige belangen (crediteuren, debiteuren, gemeentelijke schuldhulpverlening, kredietbanken, particuliere schuldhulpverlening, Divosa, Vng, bureau Wsnp) overgelaten had mogen worden, bekroond met de keuze voor de NEN die geen verstand heeft van dienstverlening als schuldhulp waarna een alleen tegen betaling verkrijgbaar gedrocht van een norm is opgesteld met het accent op de administratieve component en de inkomsten voor de certificeringsbranche.

vrijdag 24 december 2010

Een beschermingsbewindvoerder? Nu even niet.

"Zoals ik u tijdens het gesprek al heb voorgehouden, moet ik ermee rekening houden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift door het bezit van het geld niet aan de gemeente op te geven. Als de gemeente er achter komt, zal zij de sedert 1984 verleende bijstand bruto (dat wil zeggen inclusief de afgedragen belastingen en premies) van u terugvorderen. Daarnaast staat u waarschijnlijk strafvervolging te wachten. Ook van de fiscus kunt u een fikse claim verwachten: de belasting die u had moeten betalen verhoogd met een boete. Ook voor de belastingontduiking kunt u een strafvervolging verwachten.

Verder heb ik u voorgehouden dat een bewindvoerder de plicht heeft om een vermogen op legale wijze te beheren. Van een bewindvoerder kan niet worden verlangd dat hij in strijd met de voor zijn functie vereiste integriteit handelt en wettelijke regels overtreedt, zoals u tot dus ver heeft gedaan. Dat houdt in dat een bewindvoerder de gemeente en de fiscus zal moeten inlichten. Daardoor zal de façade die u nu al 26 jaar heeft volgehouden, instorten. 

Al met al ben ik van mening dat u de indruk heeft gewekt dat u in staat bent zelf uw financiën te regelen en voor zover dat niet het geval zou zijn, dat u gekozen heeft voor een leefwijze, die een bewindvoerder uit ethisch oogpunt niet voor u in stand kan houden. Hoe dan ook, ik kan onder deze omstandigheden geen beschermingsbewind over uw vermogen in stellen. Beschermingsbewind is niet bedoeld om wetsovertredingen toe te dekken".

Zie Rechtbank Arnhem Sector Kanton 1 november 2010, LJN BO6554

Leger des Heils gaat schuldhulpverlening Emmen helpen

"Het Leger des Heils gaat helpen bij de ‘schuldhulpverlening’ in de gemeente Emmen. In haar Service Centrum aan de Van Schaikweg in Emmen komt het leger des Heils veelvuldig in aanraking met mensen met financiële problemen. 'In de preventieve sfeer zouden we voor hen veel kunnen betekenen’, zegt Majoor Sjaak van Hese.

Om de vrijwilligers te bekwamen heeft Het Leger des Heils trainingsbureau ‘Hemenborg’ uit Stadskanaal een training laten ontwikkelen In totaal namen eind november daaraan deel. Op 9 december is er een vervolgcursus. Deelnemers krijgen handreikingen om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen bij financiële problemen’.

Van Hese zegt niet de rol van de gemeente Emmen te willen overnemen. ‘Wij begeleiden de mensen tot aan het loket van de gemeentelijke schuldhulp".
 
Vindplaats (met ontbrekend aantal in tweede alinea): Emmen nu

donderdag 23 december 2010

Strafonderzoek naar beschermingsbewindvoerder

De Limburger meldt dat opnieuw een strafonderzoek is geopend naar een beschermingsbewindvoerder die wordt verdacht van oplichting en verrijking ten laste van de personen wier vermogen hij verondersteld wordt te beschermen, zie link

Ook aangeboden hulp bij de aanvraag en het in ontvangst nemen van pgb's is een inmiddels beruchte bron voor verrijking voor mensen van niet deugen ten laste van mensen in gezondheidsproblemen die daardoor niet alleen in problemen geraken door verarming maar ook door de daarop volgende admministratieve perikelen omdat het pgb had moeten worden gadministreerd en eventueel fiscale afdrachten hadden moeten plaats vinden.

Dat het wettelijk systeem geen waarborgen heeft om personen in problemen tegen malversaties door degenen die daar misbruik van maken, te beschermen is niet goed. De gedachte dat certificering een oplossing is, is naief en tekenend voor een tijdsbeeld met een terugtredende overheid en branchepartijen die de gelegenheid krijgen daarmee hun voordeel te doen.

17 mei 2011 Masterclass “Meerderjarigenbewind"

"Modus Vivendi Wettelijk Traject BV organiseert in samenwerking met mijn kantoor op 17 mei 2011 in Utrecht een masterclass over de vereisten waaronder een organisatie professioneel beschermingsbewind kan uitvoeren. De opzet van deze masterclass is dat vanaf 15:00 uur tot 19:00 uur een viertal sprekers ingaat op de benodigde expertise voor opzet en uitvoering van professioneel beschermingsbewind. De sprekers hebben binnen hun vakgebied bijzondere expertise op het juridisch kennisgebied beschermingsbewind èn op het kennisgebied administratieve organisatie van professioneel Boek 1-beschermingsbewind.

Professioneel beschermingsbewind is een activiteit die voorziet in een maatschappelijk nut en invulling geeft aan een gevoelde noodzaak de werkzaamheden controleerbaar en verifieerbaar uit te voeren. Sinds de wettelijke introductie van het beschermingsbewind is, na een aanvankelijk bescheiden start, de hoeveelheid verzochte en uitgesproken beschikkingen explosief gestegen. Ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij netwerken van familiaire opvang niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen, leidde daarmee ook tot de behoefte aan professionele bewindvoerders. Aftastend zijn daarbij normen van professioneel en deskundige expertise gezocht en (vaak) gevonden. Niettemin bestaat een behoefte aan verdere professionalisering van degenen die, anders dan directe familie, deze werkzaamheden uitvoeren.

Sprekers:

Dr. I.P. Van Rossen, Bewindvoerder WSNP, directeur Stichting Modus Vivendi
mr. K. Blankman, Universitair docent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam
mr. G..H. Lankhorst, Beleidsadviseur Directie Rechtsbestel Ministerie van Justitie
mr. M. Boender-Radder, Advocaat te ‘s-Gravenhage, Duijnstee van der Wilk advocaten; Personen en familie-recht
mr. H.D.L.M. Schruer, advocaat te Rotterdam"

Voor meer inlichtingen, zie deze link

woensdag 22 december 2010

Eigen bijdrage schuldhulpverlening gemeente Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft een voorstel aangenomen dat er in voorziet dat mensen die een beroep op schudhulpverlening doen EURO 50,00 per maand moeten gaan betalen.

Ik citeer het ietwat merkwaardige bericht uit het Witte Weekblad:

"De gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen waarin mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening, voortaan een eigen bijdrage van maximaal 50 euro per maand gaan betalen. Als zij een schuldhulpverleningstraject van drie jaar afmaken, wordt de restschuld inclusief de eigen bijdrage kwijtgescholden.

Volgens wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) is het niet de bedoeling om het de mensen lastiger te maken, maar moet de regel mensen stimuleren het hele schuldsaneringstraject af te maken. Tegelijkertijd is zij ook bedoeld om mensen mee te laten betalen aan de hulpverlening. Opmerkelijk is dat mensen die hun schuld binnen drie jaar aflossen, hun eigen bijdrage niet terug kunnen krijgen".

In 2009 is ook in de Bollenstreek gesproken over een eigen bijdrage schuldhulpverlening, zie link

Kredietbanken rekenen als regel ook een eigen bijdrage.

Hoe zijn der ervaringen van partijen in het  veld met dit verschijnsel? Ik lees het graag op via de Linkedin Groep.

Het is voor debiteuren en crediteuren van belang dat duidelijkheid wordt gegeven over de kosten die in rekening worden gebracht voor de schuldhulp, ook omdat alleen dan een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen het aanbod in het minnelijk en in het wettelijk traject.

Misschien zou in het kader van het shv-flankerend beleid hiervoor een "rekentool" kunnen worden ontwikkeld uit de aanzienlijke bedragen die nu beschikbaar komen om de schuldhulpverlening  te faciliteren?

Prof Huls: “Schuldhulp als gemeentelijke taak is uitgewerkt”

Dr. I.P. van Rossen van Modus Vivendi had een prikkelend interview met Prof Mr. N. Huls over het veld van de schuldhulpverlening anno 2010:

Ik citeer een kleine passage:

"Met het huidige voorliggende wetsvoorstel heeft de lobby dit wetsvoorstel op de agenda gekregen. In een decentrale eenheidsstaat die Nederland is, is het de NVVK toch maar gelukt om gemeenten verplicht te krijgen, zo is in ieder geval het wetsvoorstel, om schuldhulpverlening aan te bieden, een nieuwe taak. Daar heb ik bewondering voor. Toch lees je nu al dat er te weinig geld is en er zitten geen dwangmiddelen in. Ik krijg er dan ook geen rooie oortjes van. Zonder moratorium heeft dit wetsvoorstel eigenlijk geen zin. Ik was voorstander van een moratorium, maar nu blijkt dat de branche zelf niet in staat is een koppeling aan kwaliteitseisen en certificering voor elkaar te krijgen, zie je het gebrek aan professionele organisatie die deze wet zou moeten dragen. Inmiddels heeft het departement van Justitie het moratorium ook afgewezen. Het blijft een prestatie dat ze zover zijn gekomen, maar als vervolgens geen geld gegeven wordt dan, zo is mijn inschatting, zal VNG uiteindelijk ook zeggen:”Trek het voorstel maar weer in”. Maar goed, het is ook politiek. Er is nu een rechts kabinet en het zou even goed kunnen zijn dat minister Kamp gewoon doorgaat met dit voorstel omdat hij, zonder enige moeite, een sociaal gezicht kan tonen. Maar analytisch bekeken zal ook deze wet de dalende trend niet keren".

In de nieuwsbrief van Modus Vivendi werden eerder dit jaar al  tevergeefsboeiende discussies opgeworpen, waarmee de branche haar voordeel zou kunnen doen en zou kunnen pogen slagvaardig om te gaan met hot items, zoals:
Modus Vivendi: "Schuldhulpverlening heeft behoefte aan zelfkritiek en een vernieuwende houding"
"Wsnp-bewindvoerder betreedt het minnelijk traject"
"Het minnelijk traject is voorbij haar houdbaarheidsdatum"

Deze drie artikelen herlezende waren de arresten van de Hoge Raad van 5 november 2010 niet geheel onverwacht, zie link

Wat vindt de ketenpartners hiervan - of hullen zij zich in stilzwijgen zoals de modale Nederlandse bisschop zou doen?  Ook al steekt een struisvogel zijn kop in het zand, het maatschappelijk leven gaat verder en dan kun je maar beter je rol opeisen in het debat in het publiek domein.

"Spijt is goed"

Ger Jaarsma is back in town en schreef een mooie column in De Telegraaf over mensen die achteraf vaak spijt blijken te hebben over eerder aangegane leningen.

"Er is niets mis met het aangaan van een lening voor bijvoorbeeld een nieuw gebruiksgoed. Maar voordat u gaat lenen, moet u eerst eens nadenken of u niet kunt sparen voor datgene wat u voor de lening wilt kopen.

Als u dan besluit te gaan lenen, neem dan een persoonlijke lening. Neem geen doorlopend krediet of een roodstand op uw rekening. Een doorlopend krediet of een roodstand kost veel meer rente en u blijft lenen. En denk na over het bedrag. Zorg dat u later geen spijt krijgt van de hoogte van de lening".

Breaking: kostenveroordeling 287a Fw voor gemeente Tilburg

De Rechtbank Breda heeft bij vonnis van 15 december 2010 een onterecht weigerachtige schuldeiser (McFactor B.V.) veroordeeld een bedrag ad EURO 188,87 aan de gemeente Tilburg te voldoen als bijdrage in de vergoeding gemoeid met de procedure tot gedwongen medewerking ex artikel 287a Fw. Mijn hartelijke gelukwensen voor de schuldhulp-medewerkers van de gemeente Tilburg.

Zie deze link Het vonnis kan het best worden gelezen via de download-optie waarbij zonder registratie met enkele woorden ter verificatie de volledige tekst zichtbaar wordt als pdf bestand. Achter het vonnis zit de berekening van de kosten.

Bij vonnis van 21 oktober 2010 kende de Rechtbank Zutphen aan de gemeente Deventer een vergoeding toe van EURO 600,00 zie link

Ik schreef hierover eerder: In de praktijk kunnen schuldhulpverleners deze uitspraak gebruiken als precedent en aan de Rechtbnank laten zien bij een verzoek de weigeraar in de kosten te veroordelen. Daarmee is niet gezegd dat de Rechtbank in kwestie deze uitspraak volgt. Ook is te overwegen de uitspraak mee te sturen met een brief aan de weigeraar. Deurwaarders die het te veel moeite vinden om te reageren hebben dan een probleem in relatie met hun opdrachtgever en zullen wellicht ook zelf de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Wie meer van deze uitspraken heeft, verzoek ik dringend die aan mij te zenden opdat ik die kan plaatsen; hoe meer voorbeelden er zijn, hoe vaker rechters daarmee rekening zullen houden en hoe vaker crediteuren daardoor eerder zullen meewerken.

Zie ook "Als er twee schaapjes over de dam zijn, moeten er meer volgen"

maandag 20 december 2010

CDA pleit voor handhaving BKR-registratie telecomschulden

"Telecombedrijven moeten klanten met schulden blijven melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat vindt CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Ze bracht dit punt op tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken.
Eerder dit jaar kondigde de telecombranche aan gsm-klanten met een betalingsachterstand vanaf volgend jaar niet meer bij het BKR te registeren, omdat mensen door een relatief kleine telefoonschuld jaren later nog problemen krijgen bij het afsluiten van een lening of hypotheek voor een huis. âMaar dat is natuurlijk geen oplossing. Het gaat hierbij veelal om jongeren die zich al jong in de schulden werken. Een paar honderd euro lijkt misschien niet een hele grote schuld, maar voor een scholier zonder vast inkomen, is het dat wel. Als dit voortaan niet meer geregistreerd wordt, verliezen we ook grip op het probleemâ, zegt Sterk. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat mensen straks geen huis kunnen kopen doordat ze achtervolgd worden door een relatief kleine schuld uit het verleden. Daarom vroeg Sterk de staatssecretaris om in gesprek te gaan met de telecombranche en het BKR. âHet moet toch mogelijk zijn om afbetaalde schulden sneller uit de registratie van het BKR te laten verdwijnen? Of bijvoorbeeld een drempelwaarde voor registratie af te spreken? Het is te belangrijk om dit te laten schieten, want uit onderzoek blijkt dat jongeren met een telefoonschuld twaalf keer meer risico lopen op financiële problemen later', aldus Sterk".

Vindplaats: Nieuwsbank

vrijdag 17 december 2010

"Aan de keukentafel"

"De vrijwilligersorganisatie Budgetcoach Breda gaat per 1 januari op in het Instituut Maatschappelijk Welzijn. Dat betekent dat de veertig budgetcoaches die de organisatie de afgelopen drie jaar heeft opgeleid, officieel deel gaan uitmaken van de lokale schuldhulpverlening. Het Tilburgse onderzoeksbureau PON heeft inmiddels het evaluatierapport Aan de Keukentafel opgesteld, waaruit blijkt dat de doorgaans laaggeschoolde cliënten duidelijk baat hebben bij de hulp van de budgetcoaches".

Zie BN De Stem

Deze ontwikkeling is interessant in het licht van het feit dat in het kader van de uitvoering van de motie Ortega nu veel vrijwilligers worden opgeleid die wellicht te zijner tijd op dezelfde wijze locaal kunnen instromen als vrijwilliger, maar ingekaderd in de gemeentelijek structuur.

Akte van onherroepelijke volmacht hypotheek

"Bijna tweederde leners heeft spijt van hoogte lening"

"Bijna de helft van de mensen met een lening ervaart de lening als een last en ruim zestig procent had liever minder geleend. Dit zijn vooral mensen die de voorbereiding niet zo nauw hebben genomen en zich niet goed hebben laten informeren over de rente, aflossing en voorwaarden van de lening. Zij moeten maandelijks meer afbetalen dan zij vooraf hadden gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting naar het leengedrag in Nederland. Het Nibud constateert dat er duidelijk twee type mensen zijn; mensen die alleen bij hoge uitzondering lenen en mensen die lenen zien als een vrij logische manier om spullen aan te schaffen. Ook blijkt dat mannen over het algemeen makkelijker over lenen denken dan vrouwen"

"Zo’n 460.000 huishoudens in Nederland (6,5% van alle huishoudens) hebben een persoonlijke lening of een doorlopend krediet van gemiddeld € 11.400. Uit cijfers van BKR blijkt dat ruim 10% van de mensen met 3 leencontracten moeite heeft met het afbetalen van die leningen. Uit het Nibud Leenonderzoek blijkt daarnaast dat 72% van de mensen die meer dan 1 lening hebben, de lening als last ervaart.

Het Nibud komt tot de conclusie in dit onderzoek dat de voorlichting richting de groep leners op andere manier moet worden gebracht. Er moet meer rekening worden gehouden met het feit dat mensen van te voren vooral bezig zijn met de korte termijn vreugde van de aanschaf van een product en weinig oog hebben voor de nadelen van een lening. Het Nibud zou het liefst zien dat iedereen die van plan is een lening af te sluiten de Risicometer Lenen invult. Kredietverstrekkers zouden ook meer op deze tool kunnen wijzen. De gratis internettool geeft direct inzicht of de lening in het budget past zodat de consument bewust kan kiezen of hij de maandelijkse aflossing kan en wil betalen".

Zie persbericht NIBUD

woensdag 15 december 2010

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aangemeld voor behandeling door Tweede Kamer

Blijkens de website van de Tweede Kamer is de wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aangemeld om plenair te worden behandeld door de Tweede Kamer. Zie link naar indicatief overzicht.

Gespannen zien wij uit naar eventuele wijzigingen die door de Minister van SZW worden aangebracht in het ontwerp.

zaterdag 11 december 2010

Voordrachten Nadja Jungmann op congres Kerckebosch 09-12-1010

Voordracht 1: Praktische implicaties wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Voordracht 2: De toekomst is nu

Door familie-omstandigheden heb ik het congres tot mijn spijt niet kunnen meemaken en geen workshop kunnen geven, ergo geen link.

woensdag 8 december 2010

Voorbeeld schuldpreventie jongeren

Crediteuren aan de schandpaal - 1

Aangezien "naming and blaming" een techniek is die blijkt te werken om misstanden te corrigeren, zal met ingang van volgende week een reeks bijdragen worden gestart, gewijd aan grote institutionele crediteuren (en hun professionele incassospecialisten) die zich in het kader van schuldenproblematiek anders gedragen dan van hen in redelijkheid mag worden verwacht waardoor schuldhulpverleners en andere partijen in het veld van de schuldenproblematiek worden genoodzaakt tot nodeloos extra werk.

De drie eerste kandidaten zijn Evides, de (curatoren van de) DSB en Intrum Justitia.

Lezers worden van harte uitgenodigd gedocumenteerde bijdragen in te zenden. Vanaf vandaag wordt op de Linkedin Groep Observatrix een discussie geopend over deze kwestie onder de titel "Crediteuren aan de schandpaal", zie link.

vrijdag 3 december 2010

Website Mr. Arthur Bletterman

Arthur Bletterman, al bekend van Linkedin, om zijn goede analyses van Wsnp-jurisprudentie is een nieuwe website begonnen:  http://www.helpdeskshv.com/ Veel succes gewenst!

Het is verheugend dat het juridisch discours over schuldenproblematiek en beschermingsbewind door steeds meer deskundige opinies wordt verrijkt.

Verzoek tot ontslag curatoren DSB (praktisch) kansloos

"De Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen (VCFI) heeft een verzoek ingediend om de curatoren te vervangen die het faillissement van het bankenconcern DSB afwikkelen.

De VCFI wil vervanging van de curatoren omdat deze volgens de organisatie door hun handelswijze grote schade zouden hebben aangericht bij voormalige klanten van DSB. Het gaat daarbij om oud-DSB-klanten die gebruikmaken van hun wettelijk recht om hun schadevordering op DSB geheel of gedeeltelijk met hun maandelijkse termijnen te verrekenen.

De curatoren zien dit als een vorm van wanbetaling en melden dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De voormalige DSB-klanten kunnen als gevolg van een BKR-notering bijvoorbeeld geen leningen meer afsluiten bij andere financiële instellingen".

Zie Telegraaf

Mijn prognose is dat deze zaak zeer weinig kans maakt; dit zijn gespecialiseerde curatoren die zich hebben ingewerkt in een gegigantisch en weerbarstig dossier. Discussie is vermoedelijk denkbaar of BKR-registratie in individuele gevallen op zijn plaats is, maar die moet worden gevoerd op de juiste wijze en dat is in dialoog met de curatoren en vervolgens met de Rechtbank krachtens artikel 69 Fw.

Empathie van curatoren met debiteuren behoort tot de uitzonderingen. Dat is begrijpelijk want daarvoor zijn zij niet benoemd. Enige empathie van de curatoren van de DSB met debiteuren werd ongetwijfeld bevorderd toen zij daarin een reden ontdekten om de activa niet direct te (kunnen) verkopen en nog jaren aan het dossier te kunnen werken. Waarneembare actie van de curatoren in dit vlak is volgens mij nog niet waarneembaar, ook al gonst het van geruchten.

Dat registratie bij de BKR in zijn algemeenheid onjuist is betwijfel ik. Ook al had een krediet niet verstrekt mogen worden dan nog gaat de debiteuren niet in alle gevallen vrij uit. Maatwerk met ontwikkeling van richtlijnen door de rechrer (zoals bijvoorbeeld in de Dexia-zaken) verdient hier de voorkeur en de daarmee gemoeide kosten zijn peanuts in vergelijking met de maatschappelijke schade veroorzaakt door Scheringa c.s.. die zelfs uit zijn deconfiture munt weet te slaan.

Over de DSB-bank heb ik zeer vele malen op dit weblog geschreven, zie deze link.

donderdag 2 december 2010

Bestuursrechtelijke premie en beslagvrije voet

Andre Moerman heeft op schuldinfo een degelijk artikel over de gevolgen van de bestuursrechtelijke premie en de beslagvrije voet dat iedere schuldhulpverlener uit zijn hoofd zou moeten leren om debiteuren te beschermen tegen deurwaarders die bij het leggen van beslag namens andere schuldeisers verkeerde voorlichting geven om maandelijks nog iets te kunnen incasseren voor hun opdrachtgever waarvan het gevolg is dat de debiteur soms letterlijk onvoldoende te eten heeft. Let erop en doe er wat aan door het te melden bijvoorbeekd bij de KBvG.

Meelezende Kamerleden, is het geen tijd voor Kamervragen over dit onderwerp?

Ik voel overigens ook  mee met de andere schuldeisers die slachtoffer worden van de kortzichtigheid van de wetgever om de zorgverzekeraar op te waarderen tot een absoluut feitelijk en preferente schuldeiser bij wet in formele zin.

Ook bij het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening van verleden week heb ik gewaarschuwd voor het ontstaan van een onderklasse voor wie geen hoop meer rest om (met hun gezin) nog ooit maatschappelijk te kunnen participeren aangezien iedere extra verdiende cent direct moet worden afgedragen. Het getuigt opnieuw van kortzichtigheid niet te beseffen dat het bestaan van een dergelijke onderklasse niet alleen immoraal is maar ook een groot politiek risico voor de stabiliteit van de Nl samenleving als geheel.

Zijn dubbele intakekosten bij overdracht beschermingsbewind redelijk?

Taco Schaafsma is op de Linkedin Groep meerderjarigenbewind een discussie gestart over de interessante vraag: "Bij overdracht van beschermingsbewinddossiers tussen 2 BPBI aangesloten bewindvoerders worden de intakekosten vaak volledig opnieuw in rekening gebracht. Is dit wel terecht?"

Mijn (eerste) reactie is als volgt: "Dat lijkt mij niet wanneer de eerste bewindvoerder een professionele overdracht pleegt. Is de reden voor de overdracht gelegen in het gebrek aan kwaliteit van de eerste bewindvoerder dan zou die de kosten moeten dragen van de tweede intake, aangezien deze kosten vermijdbare schade zijn veroorzaakt door de eerste bewindvoerder".

Hoort, zegt het voort en doe mee!

Concurrentie tussen Hulp & Recht en Cie Deetman?

Volgende week komt een tussenrapportage van de Commissie Deetman. Zie RTL Om redenen van transparantie zou gewenst zijn dat deze ook is voorzien van een opgave van de kosten tot heden. Of is transparantie een uitgangspunt, dat je aan anderen voorschrijft maar zelf niet praktiseert? Het collectevee moet betalen en zijn mond houden: "to pray, pay and obey".

Om de concurrentie voor te zijn heeft Hulp & Recht daarom gisteren een persbericht de wereld ingeslingerd, waaruit blijkt dat de afspraak om de kosten van de Cie Deetman 50/50 te verdelen tussen de R.K. kerkprovincie en de KNR onredelijk en dom is. Seksueel misbruik is namelijk zwaar overwegend gepleegd door regulieren

In mijn lange reeks artikelen "Aan de vooravond van een historische vergissing", waarin ik heb gewezen op de nadelen van het klakkeloos gevolgde dictaat van Deetman, heb ik ook hiervoor gewaarschuwd in artikel nummer 1: "Terug naar de financiën; laten om te beginnen de qua ledental als regel kwijnende leden van de KNR, die niet zelden niet alleen publieke haarden van ketterij zijn geweest maar inmiddels kennelijk ook van verzwegen viespeukerij, en die bulken van het pensioengeld en de opbrengst van liquidatie van onroerend goed, alle kosten voorschieten (zoals zij eens de AMB met graagte financierden en in de lucht hielden) waarna op basis van nacalculatie pro rata parte aan de hand van de bewezen gevallen kan worden uitgemaakt of en zo ja hoeveel individuele bisdommen daaraan nog zouden moeten meedragen. De commissie dient in ieder geval de kosten te ramen en op gesloten budget te worden gezet om te voorkomen dat de R.K. Kerk van Nederland verwordt tot een onbeperkte derde geldstroom onder meer voor de universiteiten en andere instellingen waar leden van de commissie werkzaam zijn (en voor de leden van de commissie zelf)".

De voorzitter van de conferentie heeft ook in dit opzicht de regulieren een dienst bewezen. Dat is geen wonder want hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de eerste plaats salesiaan is en daarna pas bisschop van Rotterdam. Rome kon dit allemaal lezen en deed niets. Er zou met prioriteit A1 een beleidsdocument moeten verschijnen met de volgende titel: How to dump bad bishops Dat gebeurt niet aangezien, zoals mijn biechtvader Mgr. Vreeburg zaliger gedachtenis, mij vele, vele maken heeft gezegd: "Er zijn in de RK Kerk ongeveer 4000 bisschoppen en 80% deugt niet. In Nederland ligt het percentage hoger".

Wie zich afvraagt op welke verheffende wijze de problematiek bij onze zuiderburen tot voor kort werd aangepakt, leze dit artikel. Danneels was een stijlicoon van hetzelfde type als Van Luyn.

woensdag 1 december 2010

Met de groeten uit de Linkedin Groep Observatrix

Zie link

Schuldhulp in Emmen - Maakt U zich geen zorgen want het gaat overal slecht?

"De afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Emmen kan en moet anders gaan werken. Maar de situatie is ook weer niet zodanig dat deze wezenlijk afwijkt van het landelijk beeld.

Dat constateren de onderzoekers Nadja Jungmann en Rolf Sterk in een zogenoemde quick scan naar het reilen en zeilen van de Schuldhulp in Emmen. De gemeentelijke afdeling kwam onder vuur te liggen nadat in juni van dit jaar de fracties van Drentse Ouderen Partij en Wakker Emmen met voorbeelden van dramatische gevallen van begeleiding kwamen.

De gemeentelijke afdeling, laat vooral steken vallen op het gebied van communicatie. Wethouder Henk Jumelet kondigde dinsdagavond tijdens de raadscommissie direct aan met enkele verbeterpunten te komen. Prioriteit krijgt het aanvullen van de dossiers met een plan van aanpak en een budgetplan".

Zie Dagblad van het Noorden

Wordt nu bedoeld dat de schuldhulpverlening overal niet goed is en dat het dus ook niet zo erg is dat het in Emmen ook niet goed gaat? Maakt U zich geen zorgen: U bent niet slechter dan de rest.

SHV Emmen moet beter

"De schuldhulpverlening in de gemeente Emmen moet verbeterd worden. Zo moet duidelijk op papier komen te staan wat mensen met schulden, schuldeisers en andere partijen als Sociale Zaken en welzijnsinstelling Sedna, mogen verwachten. Die conclusie trekken onderzoekers Rolf Sterk en Nadja Jungmann in een zogenaamde quick scan.
Vooral op het gebied van de communicatie moet het bij de gemeentelijke afdeling veel beter. De onderzoekers stellen dat de betrokken hulpverleners samen moeten optrekken in de behandeling van een dossier. Clienten moeten de wederzijdse afspraken kennen en zich daaraan houden. De politiek moet heldere doelstellingen formuleren, maar ook erkennen dat de gemeente niet altijd een oplossing kan bieden.

De kwaliteit van de gemeente Emmen op het gebied van de schuldhulpverlening wijkt niet echt af van het landelijke beeld, zo concluderen de onderzoekers".
 
Voor volledige bericht zie Emmen.nu

Nieuwe incasso-instrument: de huilende factuur

"Het Belgische onlineplatform voor freelancers, ikki.be, heeft een ludieke manier gevonden om het probleem van rondslingerende onbetaalde facturen te verhelpen: de huilende factuur. Een chip zorgt ervoor dat herinneringsfacturen echt beginnen te huilen als ze onbetaald achterblijven. Dat meldt het nieuwe onlineplatform voor freelancers en ondernemingen vandaag in een persbericht.

Elke freelancer die zich de komende weken registreert op ikki.be, krijgt thuis een 'huilpakket' toegestuurd. Daarin zitten 'huilstickers'. Als de freelancer met een onbetaalde factuur zit, kan hij een huilsticker op zijn herinneringsfactuur kleven. Die sticker bestaat uit een chip en een microfoon. Als de boekhouddienst die herinneringsfactuur uit de enveloppe haalt, dan start het mechanisme na zo'n 20 seconden en begint de factuur hartverscheurend te huilen.

Via digitale technologie kan de bestemmeling ook telefoon krijgen van de huilende factuur. Die herinnert aan het factuurnummer en de factuurdatum van de nog niet betaalde factuur in kwestie. Gelijktijdig wordt er ook een e-mail verzonden. In België wordt slechts één op de drie facturen tijdig betaald, aldus nog ikki.be"

Zie De Morgen

De arbeidsomstandigheden voor de schuldhulpverlening zouden er niet beter op worden wanneer iedere ingediende vordering gepaard ging met deze jammer-chip. De dekking voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet hier even op worden nagelopen: wie weet is dadelijk het huilchip-syndroom (HCS) een beroepsziekte voor schuldhulpverleners.

20 jaar GKB Assen

"De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB), waarvan het hoofdkantoor in Assen is gevestigd, viert haar 20-jarig jubileum. Opgericht in 1990 met zes medewerkers die voornamelijk kleine kredieten verstrekten, is het tegenwoordig een sociale bank met 130 medewerkers en een uitgebreid dienstenaanbod waaronder schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverlening en schuldpreventie.

 In 1990 was de GKB, als onderdeel van de afdeling Financiën, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Assen. De GKB bestond uit slechts zes medewerkers. Inmiddels heeft de GKB 130 medewerkers en een werkgebied van 23 gemeenten, verspreid over de vier provincies Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland.

Waar de GKB in haar beginjaren voornamelijk kleine kredieten verstrekte voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of een trouwerij, is zij anno 2010 uitgegroeid tot een sociale bank met een uitgebreid palet aan diensten waaronder schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverlening en schuldpreventie".

Zie Assen.nu