donderdag 30 september 2010

Breaking: reparatie wetsvoorstel verhoging griffierechten door Minister toegezegd

Uit de ongecorrigeerde en niet geautoriseerde versie van het verslag van de vergadering van de Eerste Kamer van 28 september 2010:

"Minister Hirsch Ballin: De hoogte van de tarieven voor rechtspersonen en het effect daarvan voor natuurlijke personen bij proceskostenveroordelingen in incassozaken bij de kantonrechter zouden voor degenen die daar met zorg naar kijken, kunnen inhouden dat natuurlijke personen in incassozaken met problematische schulden worden opgezadeld. Een verschil in tarief tussen rechtspersonen en natuurlijke personen is ook in het huidige stelsel van de Wet tarieven in burgerlijke zaken te vinden, zij het in beperkte mate, met als rechtvaardiging dat dit het mogelijk maakt om het tarief voor alle natuurlijke personen en in het bijzonder voor onvermogenden lager te houden. De veroordeling van de verliezende partij tot de proceskosten is een algemeen uitgangspunt van ons procesrecht. De hogere tarieven voor rechtspersonen zijn bij de relatief kleine ncassovordering voor de schuldenaren het meest voelbaar. Om tegemoet te komen aan de verwoorde zorgen, ben ik bereid om daar nog eens naar te kijken. Dat kan leiden tot een voorstel om de effecten voor de schuldenaar van een incassovordering in kantonzaken te verzachten".

KBvG, NVVK,  LOSR/MO Groep hebben krachtig geprotesteerd tegen de voorgenomen verhoging van de griffierechten en gewezen op de gevolgen die die verhoging zou hebben bij de schuldenproblematiek van natuurlijke personen. Nadja Jungmann en ik schreven  hierover een artikel in het FD.

Het is verheugend te constateren dat er nu enige beweging komt in het standpunt van de Minister. Tot voor kort werd dit niet voor mogelijk gehouden gelet op de beoogde inkomstenstijging voor het departement.

woensdag 29 september 2010

Breaking! Nadja Jungmann lector Hogeschool Utrecht!

"Op 1 oktober 2010 starten prof. mr. Mies Westerveld en dr. Nadja Jungmann als lectoren 'Recht, in het bijzonder de juridische beroepspraktijk' aan Hogeschool Utrecht (HU). Hiermee heeft Hogeschool Utrecht twee uitstekende lectoren in huis om - op basis van onderzoek in de beroepspraktijk - bij te dragen aan de juridische bacheloropleiding én een Professional Master Recht te ontwikkelen, een primeur in Nederland.

Dr. Nadja Jungmann is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Rechtssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en verder o.a. als Lid van de Raad van Advies van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren) en als consultant. Ook zij zal deze functies blijven vervullen, naast haar nieuwe rol als lector. Jungmann is een onomstreden specialist op het terrein van de (maatschappelijke baten van) schuldhulpverlening en zal zich in eerste instantie voor de HU ook op dat specialisme focussen. Overige onderwerpen binnen dit specialisme zijn: schuldpreventie, organisatie van integrale schuldhulpverlening en consequenties van de toename van preferenties in het veld van invordering en incasso".

Zie persbericht Hogeschool Utrecht

Ook op deze plaats wens ik Nadja Jungmann heel veel geluk, arbeidsvreugde en vruchtbare arbeid ten dienste van alle partijen in het veld van de schuldenwereld.

En wat zou de KBvG hiervan vinden?

In deze uitspraak was een dwangaccoord noodzakelijk omdat een deurwaarderskantoor (LAVG) zonder opgaaf van redenen weigerde het aanbod te aanvaarden en ter zitting niet verscheen.

Uiteindelijk werd een dwangaccoord toegewezen maar zonder kostenveroordeling terwijl de hulpverlening door het niet-handelen van de deurwaarder evident was genoopt tot een aanzienlijke hoeveelheid extra werk waarvan de rechter oordeelde dat er geen aanleiding was tot een kostenveroordeling, aangezien deze kosten naar het rechterlijk oordeel werden "begroot op nihil".

Zie Rb Utrecht 16 september 2010. LJN: BN7855

Wel een moratorium ondanks eerdere toelating Wsnp

De Rechtbank Arnhem verleende op 14 september 2010, LJNBN8489 een moratorium ex artikel 287B Fw aan twee debiteuren op wie eerder de Wsnp van toepassing was verklaard:

"Uit de stukken blijkt weliswaar dat op zowel van Meerten als Mulder eerder de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, zodat een nieuwe toelating op grond van art. 288 lid 2 onder d Fw mogelijk/waarschijnlijk moet worden afgewezen, maar uit art. 287b Fw en haar totstandkomingsgeschiedenis blijkt niet dat de mogelijkheid van toelating tot de schuldsaneringsregeling bij de beoordeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden betrokken.

3.4 De conclusie is dat de gevraagde voorziening gegeven zal worden. Hierbij geldt de voorwaarde dat verzoekers vanaf heden de verschuldigde huurtermijn stipt voldoet.

3.5 Indien verzoekers gedurende de looptijd van dit moratorium een minnelijke schuldregeling met hun schuldeisers tot stand brengen, dienen zij dit zo spoedig mogelijk aan de rechtbank te melden en daarbij het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling in te trekken. Indien geen minnelijke regeling tot stand komt, dienen verzoekers dit eveneens onverwijld te melden. In dat geval zal een datum voor mondelinge behandeling van het verzoekschrift worden bepaald".

Opknippen van vorderingen niet of wel toegestaan?

De Minister van VWS heeft geantwoord op kamervragen van de SP-Tweede Kamerleden Van Gerven en Leijten over het innen van de bestuursrechtelijke zorgpremie bij onderbewindgestelden:

7. Hoe beoordeelt u het feit dat de gerechtsdeurwaarder de totale premieachterstand in 8 porties heeft opgeknipt, en daarmee 8 keer de proceskosten probeert te innen, zodat niet de betalingsachterstand van € 2024,50 maar een totale som van € 4750,36 betaald moet worden? Welke maatregelen gaat u nemen tegen dergelijke praktijken of specifiek tegen deze gerechtsdeurwaarder?

Antwoord:
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft mij meegedeeld dat haar niet is gebleken dat de totale premieachterstand is opgeknipt, doch dat er, al dan niet op verzoek van de zorgverzekeraar, herhaaldelijk een gerechtelijke procedure is opgestart voor de achtereenvolgens opeisbare premieachterstanden. De KBvG heeft het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor bericht dat zij in verband met dit geval een klacht bij de tuchtrechter zal indienen tegen het kantoor wegens het niet handelen zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt. Voor wat betreft de door mij te nemen maatregelen verwijs ik naar vraag 8.

8. Is het opknippen van vorderingen om meer buitengerechtelijke incassokosten te kunnen innen toegestaan? Zo ja, bent u bereid hieraan een einde te maken en daarmee uitvoering te geven aan het voorstel van de SP dat rekeningen juist zoveel mogelijk moeten worden samengevoegd om onnodige kostenopslag te voorkomen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Op zichzelf is het geoorloofd om herhaaldelijk gerechtelijke procedures te starten voor het innen van verschillende vorderingen, zij het dat onder omstandigheden geoordeeld zou kunnen worden dat sprake is van misbruik van recht. Dat oordeel is echter aan de rechter voorbehouden.

In juni van dit jaar is bij uw Kamer het wetvoorstel ingediend tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het normeren van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte2. Op dit moment volgt uit de wet dat buitengerechtelijke incassokosten “redelijk” moeten zijn. Op basis van het wetsvoorstel zal bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan een schuldenaar in rekening mag worden gebracht. Deze regeling zal ook voorschriften bevatten voor het geval een schuldeiser meerdere vorderingen op een schuldenaar heeft. Het uitgangspunt is dan dat de vergoeding voor de incassokosten wordt berekend aan de hand van het totaal aan verschuldigde.
 
 
Het is  jammer dat uit het antwoord niet duidelijk wordt in hoeverre de KBvG meent dat de deurwaarder anders heeft gehandeld dan een goed deurwaarder betaamt in dit specifieke geval. Bij vermogensbeheer is het zorgnaamd churning verboden dat wil zeggen het uitvoeren van overdreven veel transacties door een effectenmakelaar op rekening van één cliënt met als doel zoveel mogelijk commissie te genereren. Dit lijkt er enigszins op.

dinsdag 28 september 2010

Gemeente moet smartengeld betalen na slechte schuldhulpverlening

"Een man wiens schuldhulptraject door de gemeente Nijmegen per abuis was stopgezet, heeft recht op smartengeld, vindt de Nationale Ombudsman.

Nijmegen erkent dat de fout en heeft de inwoner daar al excuses voor aangeboden. Ook het dreigende financiële nadeel is door de gemeente ongedaan gemaakt. Maar tegenover de ‘emotionele schade’ hoeft volgens de gemeente geen financiële vergoeding te staan. De Nijmegenaar zat in een schuldbemiddeling via het Bureau Schuldhulpverlening. Dit bureau reserveerde elke maand een bedrag, keerde dat eens per jaar uit aan de schuldeisers en rekende daarvoor 9 procent bemiddelingskosten".

"De ombudsman ziet dat anders. ‘Het gaat erom dat de gemeente het niet alleen laat bij excuses, maar richting betrokkene ook een (financieel) gebaar maakt ter compensatie van zijn emotionele schade, als erkenning van de wrange situatie waarin hij is beland door toedoen van de gemeente’, stelt de ombudsman. ‘De erkenning is moeilijk te objectiveren in geld. Dit betekent echter niet dat de gemeente, eventueel in overleg met de betrokkene, daartoe geen poging hoeft te doen.’

zie Binnenlands Bestuur

Aangezien er bij schuldhulpverlening wel vaker iets misgaat is het niet onaanmelijk dat er meer claims komen; nu hoor ik niet zelden dat instanties van schuldhulpverlening het vanzelfsprekend vinden daarvoor niet aansprakelijk te zijn; de debiteur had immers toch al een probleem. Ik vrees dat deze potentiele aansprakelijkheid weer een nieuwe factor wordt in het debat over de vraag of een gemeente een verplichting heeft schuldhulp te verlenen. We stevenen af op een situatie waarin dat niet meer gebeurt en vervolgens de debiteuren die in steeds complexere probleemsituaties verkeren zonder adequate hulp blijven. Het is te hopen dat daartoe geroepen instanties nu in beweging komen om te bevorderen dat er minimaal een kaderwet komt zoals in het voorstel voorzien. Komt die wet er niet, na de eerdere mislukking van het LIS en de certificering, dan worden de schuldhulpverlening in Nederland maar ook en vooral de debiteuren voor jaren achterop geholpen en wordt hen perspectief ontnomen. Dit gebrek aan perspectief zal macro bijdragen aan desintegratie en depressiviteit waarbij de kans op familiedrama's toeneemt.

donderdag 23 september 2010

Laat de deurwaarder zijn werk doen!

"Deurwaarders hebben het donderdag zwaar te verduren gehad toen ze bezoekjes brachten aan woningen in Delft en Den Haag. De 30-jarige bewoner van de woning aan de Meppelweg in Den Haag stormde naar buiten toen er werd aangebeld en mepte en schopte de deurwaarder.

De gealarmeerde politie hield de man vervolgens in zijn woning aan. De man gaf zich echter niet gemakkelijk gewonnen; hij verzette zich zo hevig dat agenten pepperspray moesten gebruiken om hem te kalmeren. De 39-jarige deurwaarder hield aan het incident een pijnlijke kaak over, meldt de politie vrijdag.

In Delft kregen een deurwaarder, die was vergezeld door agenten, twee broers op zijn dak. De mannen van 19 en 21 jaar hadden het bezoek te danken aan een huurachterstand. Ze scholden de agenten uit, waarop ze werden aangehouden".

Gisteren liep ook een ontruiming in Utrecht uit de hand en ontstond brand.

Vindplaats: fok.nl

"Praktische bezwaren"

Op de website van de BBC staat het volgende bericht met de kop "Churches claim banking practices contribute to suicide": "A group of leading clergymen has said business people in Northern Ireland have taken their own lives, partly due to how their banks have treated them. Representatives from the Catholic Church, the Church of Ireland and the Methodist Church made the claim at the Stormont assembly on Wednesday.They said they had heard "harrowing" stories from credible sources".

Op 7 mei 2010 schreef ik in "Kleine kroniek van het tranendal genaamd DSB: "Recent kwam in de pers dat twee mensen zelfmoord hadden gepleegd die "torenhoge DSB-schulden" hadden. DSB-gedupeerden demonstreren met regelmaat in Wognum, zie bericht. Ook vandaag is er weer een demonstratie. "De actie richt zich tegen de ,,botte manier'' waarop de curatoren de klanten dwingen hun achterstanden te betalen, aldus de organisatoren. PAL, DSB Leed en DSB Schadeclaim"

In Nederland heeft tot heden geen bisschop gesproken over de nood die bij debiteuren ontstaat door overkreditering in combinatie met zakken vullen met woekerprovisie, gevolgd door keiharde incassopraktijken. Zij hebben veel belangrijker zaken aan hun hoofd zoals het 1 op 1 doorgeven van losse flodders aan het OM om bisschop Gijsen zwart te maken, het schrijven van columns in protestante margeblaadjes, het bedrijven van machtsspelletjes met argument dat het bisdom technisch failliet is, het de vrije hand  laten aan priesters die publiek verkondigen de H. Mis als podium voor creativiteit te laten vervallen in ruil voor gebedsdiensten (WOCO's?), het levenslang veelbelovend zijn zonder dat er ooit wat gebeurt, en het CO2-footprint genererend rondreizen door Europa om te vergaderen over de millennium doelstellingen, terwijl hun eigen bisdom naar de afgrond wordt geholpen. In Den Bosch laat ik de residerend bisschop maar even buiten beschouwing en zullen we verder zien wat er al dan niet overblijft van grote woorden, nadat de bisschopswijding eenmaal heeft plaats gevonden. "‘(...) want tussen droom en daad, Staan wetten in de weg en praktische bezwaren". schreef Willem Elsschot.

woensdag 22 september 2010

Wat betekenen de troonrede en de miljoenennota voor de schuldhulpverlening?

In Binnenlands Bestuur lees ik:

"De gemeenten vrezen het ergste, als zij naar de rijksbegroting kijken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stapelt het demissionaire kabinet korting op korting richting de gemeenten.

Vooral op de terreinen werk, zorg en inburgering krijgen ze veel minder geld en daarvan zijn de inwoners de dupe, liet de VNG dinsdag weten. De belangenorganisatie vreest dat het voorboden zijn van het afschuiven van nog veel meer tekorten op de gemeenten.

De financiële tegenvallers komen op de bezuinigingen waar gemeenten zelf al voor staan, zeiden ze verder. Het Rijk schuift wettelijke taken door naar gemeenten zonder het benodigde geld te geven. Daarbij ontneemt het gemeenten de ruimte om zelf te bepalen hoe zij bezuinigen".

In de brief van de VNG aan de Tweede Kamer  van 26 februari 2010 is gewezen op de meerkosten die het gevolg zijn van invoering van de wet in de thans voorgestelde vorm. Ook onder deze hoek beschouwd vraag ik mij af of een nieuwe regering het wetsontwerp handhaaft.

Martijn Schut heeft een mooie bijdrage over de "Koopkracht na Prinjesdag" met links naar de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen voor voorbeeldhuishoudens.

dinsdag 21 september 2010

Wegwijzer Schuldhulpverlening GKB Drenthe

"Een wegwijzer in de schuldhulpverlening en een eerste stap in de richting van een samenwerkingsverband van alle organisaties die schuldenproblematiek in de gemeente bestrijden. Op donderdag 23 september wordt de eerste gids door dhr. Tingen, directeur van GKB-Drenthe, overhandigd aan wethouder Assies. De ontwikkeling van de Doetank schuldhulpverlening komt voort uit de visie van de gemeente Tynaarlo op het gebied van schuldhulpverlening. Deze is in februari van dit jaar vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Volgens de visie zijn burgers zelf verantwoordelijk voor hun financiën en uitgaven. De gemeente kan niet iedere burger behoeden voor financiële misère. Daarentegen is het hebben van problematische schulden niet bevorderlijk voor het meedoen in de maatschappij en is er, los van de schulden, vaak meer aan de hand dat aangepakt moet worden. Dat is de reden waarom de gemeente Tynaarlo inzet op integrale schuldhulpverlening. De gemeente werkt daarom nauw samen met de ketenpartners GKB-Drenthe, ISD, Noordermaat, Humanitas en Trias, maar ook met andere organisaties in deze keten én diverse schuldeisers".

Zie Drenthejournaal

maandag 20 september 2010

Wachttijd shv Eindhoven en Helmond "minimaal drie maanden"

"Wie zich in Helmond of Eindhoven bij de gemeente meldt met forse schulden, moet geduld hebben.

De wachttijd voor schulphulpverlening is minimaal drie maanden. De wachtlijsten komen voort uit de economische crisis, denken beide gemeenten. Die heeft een flinke toename van het aantal aanvragen veroorzaakt. Steeds meer mensen in beide steden zitten met handen in het haar. In Helmond steeg het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening de afgelopen twee jaar met 36 procent in 2009 en dit jaar tot 1 september alweer met 29 procent (ten opzichte van 2008). In Eindhoven ging het vorig jaar om een stijging van 29 procent en dit jaar tot nu toe 31 procent".
 
Bron: Eindhovens Dagblad

Tweede Kamer neemt zesde monitor Wsnp voor kennisgeving aan

De besluitenlijst van de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Justitie is net bekend geworden. Van de 110 agendapunten in deze commissievergadering was de brief met toezending van de zesde monitor Wsnp er een.

De brief geeft de Kamer kennelijk geen aanleiding om hetzij een Algemeen Overleg te houden (om de Minister nader ter verantwoording te roepen) hetzij een schriftelijk verslag uit te brengen met nadere vragen, zoals bijvoorbeeld bij de 4e Monitor Wsnp gebeurde.

De schuldenproblematiek is bij de Tweede Kamer een onderwerp met een hoge attentiewaarde, dus deze beslissing is best bijzonder en geeft aan dat de zaken betreffende de Wsnp in de visie van de Kamercommissie in feite (gezien de economische situatie) goed onder controle zijn.

De discussie over het brede minnelijk moratorium (TK brief d.d. 6 sept 2010, van Minister Donner mede namens Hirsch Ballin, nr. 24 515, nr. 190) wordt niet gevoerd in deze commissie, maar bij de vaste commissie voor sociale zaken. Die discussie zal terugkeren bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, die vermoedelijk in oktober a.s zal plaats vinden.

Met hartelijk dank aan degene die dit bericht zojuist inzond!.

1 op 5 boeren heeft schuldproblemen

Een kwart tot een derde van de boeren en tuinders zit financieel en psychisch in de problemen. Ze willen graag anders ondernemen, maar kunnen vaak niet de noodzakelijke investeringen doen om hun bedrijf en hun leven weer vlot te trekken. Een vergelijkbaar deel heeft zorgen over de opvolging en voelt zich in de steek gelaten door de samenleving.

Dat blijkt uit een onderzoek van NCRV’s Rondom 10 onder ruim 3.000 boeren en tuinders, in samenwerking met LTO Noord, ZLTO en LLTB. Elke dag staken zeven boeren hun bedrijf

Een kwart (25%) beschouwt zich als ‘werkende arme’. Een derde (32%) kan niet rondkomen van alleen de inkomsten uit het agrarisch bedrijf. Ruim één op de vijf agrariërs heeft meer schulden dan ze zelf gezond vinden.

Zie Telegraaf

"Alleen schuldhulp bij kans op succes"

"Wanneer iemand met schulden zich straks bij de gemeente meldt voor hulp, gaat Zaanstad eerst kijken of de schuldenaar de hulp wel aan kan. Als er andere problemen zijn, zoals een verslaving, waardoor de kans op slagen van de hulp kleiner is, dan moeten eerst die problemen opgelost worden.

Ook verwacht de gemeente dat er een aantal mensen blijft waarvoor hulp nooit zal baten. De gemeente wil voor hen proberen de schulden te stabiliseren en huisuitzetting te voorkomen.

Naar verwachting kan straks bij 25 procent van de aangemelde schuldenaren direct hulp worden gegeven. Bij vijftig procent zullen eerst andere problemen opgelost moeten worden en bij 25 procent rest niets anders dan de situatie onder controle te houden".

Bron: Noordhollands Dagblad

"Schuldenaren niet overstelpen met advies"

"Zit je eenmaal in je schulden en klop je aan bij de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening, dan neemt de dienst de regie al snel sterk in handen, zo is de ervaring van het Nibud. ‘Het ene advies volgt op het andere: ga in gesprek met je schuldeisers, let op je uitgaven, schrijf ze desnoods op’.

Allemaal goedbedoeld, maar veelal gaan deze aanbevelingen om praktische oplossingen van een acuut probleem. ‘Motiverende gespreksvoering zoomt in op de verandering van het gedrag waardoor de klant in problemen geraakt.

Dus niet voorkauwen dat iemand minder geld moet uitgeven, maar het hem of haar zelf laten ontdekken. ‘Laat mensen bij zichzelf te rade gaan, waar zitten de problemen bij deze klant?’, legt Koop uit. ‘Leg de bal voor het doel, maar schiet hem er niet zelf in"
 
Zie Binnenlands Bestuur

zaterdag 18 september 2010

Kamervragen Spekman toepassing beslagvrije voet

Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toegepaste beslagvrije voet (ingezonden 16 september 2010).

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het feit dat de afdeling sociale zaken in de gemeente Utrecht in het geval van derdenbeslag slechts de kale beslagvrije voet, zoals bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 475d, lid 1, 2 en 4) toepast?

Vraag 2 Bestaat de wettelijke mogelijkheid om de kale beslagvrije voet te verhogen met het in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 475d, lid 5) vermelde gedeelte van de premie voor de ziektekostenverzekering en van de woonkosten? Zo ja, vindt u het wenselijk dat het verschillend wordt toegepast?

Vraag 3 Zijn gemeenten verplicht om deurwaarders te wijzen op de verhoging van de beslagvrije voet zoals in artikel 475d vermeld staat?

Vraag 4 Vindt u het in het kader van de steeds groter wordende schuldenproblematiek wenselijk dat gemeenten werk maken van de mogelijkheid dan wel verplichting om de beslagvrije voet te verhogen conform de wet?

Gegeven het wettelijk kader lijkt mij beantwoording niet al te moeilijk; bij beslag krijgt de beslagene een formulier waarop hij deze gegevens moet inmvullen waarna de deurwaarder de beslagvrije voet bepaalt en zo nodig de tussenkomst van de Voorzieningenrechter kan worden gevraagd.

"Leer mij om het zelf te doen’

"Het adagium ‘leer mij om het zelf te doen’ is voor gemeenten misschien wel een van de meest effectieve strategieën om het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein terug te dringen. Maar hoe?

Binnen de schuldhulpverlening hebben Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat hier een heel interessant antwoord op geformuleerd in hun boek Van adviseren naar motiveren (dat volgende week woensdag uitkomt op het Kerckebosch congres Geld en Gedrag) . In hun boek werken ze de methodiek motiverende gespreksvoering uit die als doel heeft om mensen zelf hun eigen ambivalentie, de interne tegenstrijdigheid, te laten onderzoeken. Dit helpt hen verder in het proces van gedragsverandering. Het resultaat van deze methodiek is dat de klant leert om zijn geldzaken zélf te regelen, dat hij zijn gedrag zodanig aanpast dat er geen nieuwe financiële problemen ontstaan".
Nadja Jungmann op sociaaltotaal.nl

vrijdag 17 september 2010

Minder woningen ontruimd in 2009

De Telegraaf bericht dat Aedes, de koepel van de woningcorporaties, heeft gemeld dat er in 2009 minder woningen zijn ontruimd, vermoedelijk als gevolg van kwaliteitsverbetering van het incassotraject.

Een voorbeeld van een dergelijke project in samenwerking met andere ketenpartners is "Vroeg erop af" in Amsterdam.

Het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening gaat ervan uit dat de wachttijd in acute gevallen zoals dreigende ontruiming. maximaal 3 werkdagen is. De behandeling van dit wetsvoorstel is aangehouden totdat het nieuwe kabinet is aangetreden. Sommige insiders houden rekening met de mogelijkheid dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken.

NEN was VNG even vergeten

Naar ik begrijp doet de VNG nog wel mee aan de NEN-commissie Normering Schuldhulpverlening maar was de NEN dat zelf bij ondertekening van de brief van "2010-09-07" (wijze van datering kennelijk ook genormeerd maar in Nederland in deze vorm niet gangbaar) even vergeten.

Zie ook, "NEN verwacht "breed draagvlak" voor NEN8084"

"Steeds meer mensen raken verstrikt in financiële problemen"

persbericht ANP:

"Incassobureaus zagen het bedrag aan openstaande vorderingen in het tweede kwartaal van 2010 fors oplopen tot 5,6 miljard euro.

Dat is bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo maakte de brancheorganisatie van incasso-ondernemingen NVI bekend.

''Steeds meer mensen bouwen steeds hogere schulden op'', zei NVI-voorzitter Jet Creemers zorgelijk. ''Dit zet een enorme rem op de groei van de economie.''

Het aantal mensen dat bijvoorbeeld een auto of een wasmachine heeft aangeschaft en vervolgens de rekening niet heeft betaald, steeg in één jaar tijd van 3 miljoen naar 3,5 miljoen".

Ik heb geen informatie kunnen vinden over het onderzoek waarop deze cijfers zijn gebaseerd. De website van de NVI vermeldt het persbericht niet.

De Volkskrant heeft meer research gedaan en meldt dat het gaat om een onderzoek van PWC en voegt daaraan toe:

"Hoewel de crisis twee jaar geleden uitbrak, ondervinden veel huishoudens nu pas grote problemen. Consumenten die tijdens de economische neergang van de afgelopen jaren hun baan verloren en daardoor vooral op hun spaartegoeden teerden, komen nu in de problemen.

Deze vertraagde effecten worden steeds zichtbaarder in de cijfers.
In de afgelopen twee jaar stegen de vorderingen van incassobureaus op consumenten gemiddeld met ongeveer 100 miljoen euro per kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar namen zij met 30 procent toe tot bijna 4,5 miljard euro. De stijging van 775 miljoen euro is bijna acht keer zo hoog als het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ook het totaal aantal dossiers steeg met 20 procent.

Werkelijkheid nog hoger
In werkelijkheid liggen de cijfers nog hoger omdat het onderzoek van de NVIO, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers, 70 procent van de incassobureaus in Nederland betreft. ‘Het bedrag is dus ongeveer 30 procent hoger. De extra incassokosten van ongeveer 15 procent zijn daar ook nog niet in verwerkt’, aldus de woordvoerster".
De laatste passage is zeer onthullend voor het NVI-denken en bevestigt de noodzaak van de nieuwe wetgeving. Hoe bepaald is dat de leden van de NVI 70% van het schuldvolume in handen hebben kan niet uit het bericht worden afgeleid. De transparantie zou ermee gebaat zijn als de NVI het onderzoek van PWC integraal op haar website plaatste.

Hof 's-Hertogenbosch: niet in Wsnp na potverteren erfenis binnen vijf jaar

"Bij beslissing van 14 november 2006 heeft de Gemeente [gemeentenaam] vastgesteld dat [appellante] op de erfenis die zij in 2004 en 2005 heeft ontvangen van in totaal € 80.000,- , te snel heeft ingeteerd tot een bedrag van ruim 28.000,-. Hierdoor is de grootste schuld, welke per saldo nog ongeveer € 25.000, bedraagt, ontstaan. Deze beslissing is door het uitblijven van bezwaar en beroep door [appellante] onherroepelijk geworden. Uit de inhoud van de beslissing blijkt dat deze schuld niet te goeder trouw is ontstaan. Nu dit is gebeurd binnen vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, kan het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling niet worden toegewezen.

Bovendien acht het hof het door [appellante] aangevoerde causale verband tussen de posttraumatische stressstoornis en het ontstaan van de schulden onvoldoende onderbouwd c.q. bewezen. De omstandigheid dat [appellante] nu onder behandeling van een psycholoog staat kan naar het oordeel van het hof niet tot de conclusie leiden dat [appellante] de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van haar schulden, onder controle heeft gekregen. De omstandigheid dat het budgetbeheer naar behoren verloopt kan dat evenmin".
 
Zie Hof 's-Hertogenbosch 14 september 2010, LJN BN7176

Bericht van lezer over artikel 285 - 4 Fw

Naar aanleiding van het bericht: "Rb Arnhem: wel opheffing beslag als VoVo 285- 4Fw":

"Eerder heeft rechtbank Zutphen uitgesproken (8 oktober 2008 (96688 FT-EA 08/500)) dat opheffing niet aan de orde is, alleen opschorting van de ten uitvoerlegging.

In mijn eigen praktijk heb ik recent twee keer een vovo gevraagd vanwege een beslag van de belastingdienst. Doorgaans is de belastingdienst bereid de executoriale verkoop aan te houden, maar in een enkel geval (in beide gevallen ondernemers met slecht betalingsmoraal) is men hiertoe niet bereid. In beide gevallen is een zitting gehouden en heeft men tijdens de zitting alsnog met aanhouding ingestemd, waarna het verzoek wordt ingetrokken".

Andere ervaringen van lezers over de wijze waarop rechters omgaan met beslag in het kader van artikel 285 lid 4 Fw hoor ik graag via schruer@live.nl.

Maandag zal ik ook de door lezers verzamelde berichten compileren over de wachttijden bij Rechtbanken voor behandeling van een verzoek tot toelating Wsnp.

woensdag 15 september 2010

Agatha Christie 120 jaar

Vandaag is het 120 jaar geleden dat Agatha Christie werd geboren.

"As reported from the BBC, a special birthday cake will be available to buy in Agatha’s hometown of Devon to celebrate her birthday. The cake is called ‘Delicious Death’ which fans will know is featured in novel ‘A Murder is Announced’" , zie link.

"I do find one's friends are curious about the way one works," she muses, her voice clear, distinct and genteel. "What is your method, they want to know. The disappointing part is I haven't much method ... The real work is thinking about the development of your story and worrying about it 'til it comes right ... Then all that remains is to try to find time to write the thing.", zie link

De woning waar zij de boeken schreef, Greenway in Devon, werd recent ingericht als museum, zie link

De Standaard heeft een mooi verhaal over haar vermissing gedurende 11 dagen in 1926, die vermoedelijk was ingegeven door niet onbegrijpelijke existentiele walging, zie link

In Oxford studeerde zij na WOI als een van de eerste vrouwen samen met Vera Brittain, schrijfster van het mij dierbare Testament of Youth, en Dorothy Sayers, schrijfster van de Lord Peter Wimsey detectives.

Een mooi citaat van Agatha Christie is: “Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not rejoin the world until they are whole once more.”

Als trotse bezitter van alle werken van  Agatha Christie kon ik niet laten hieraan aandacht te besteden.

Sterke arm laat het afweten bij gevaarlijker deurwaarderswerk

Terwijl debiteuren voral bij uithuiszettingen steeds vaker blijken door te draaien (zie link over debiteurenterrorisme) moeten deurwaarder het stellen met minder steun van "de sterke arm van politie en justitie".

"Daardoor krijgen zij meer en meer te maken met extreem geweld. Ze worden uitgescholden, bedreigd, geschopt, geslagen en zelfs opgeblazen" meldt voorzitter Wisseborn vandaag in de Telegraaf.

"De beroepsorganisatie omschrijft huisuitzettingen desondanks als 'dramatisch en onplezierig'. "Al je spullen worden het huis uitgedragen. Afhankelijk van de gemeente belanden die in de opslag, op straat of in de vuilniswagen", aldus Wisseborn. "Mensen raken de regie over hun leven kwijt. Dat vergroot de kans op escalatie." De Raad van Korpschefs betreurt de gang van zaken, maar zegt dat dit een van de gevolgen is van bezuinigen op de politie".

Het lijkt mij dat het besschermen van deurwaarders een kerntaak is voor de politie, aangezien het werk van de deurwaarder het sluitstuk is op de rechtsstaat. Deurwaarders hebben net als politie-agenten, treinconducteurs en ambulancepersoneel recht op bescherming.

Rb Arnhem: wel opheffing beslag als voorlopige voorziening 285-4 FW

"Verdedigd kan worden dat dan voor een dergelijk verzoek de weg van art. 438 (lid 5) Rv openstaat en niet die van art. 287 lid 4 Fw. Op grond van eerstgenoemde wetsbepaling kan de voorzieningenrechter een (executoriaal) beslag – onder meer – opheffen. Daar staat tegenover dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen de te geven voorlopige voorziening niet nader in te kaderen en dat het geven van een voorziening ten aanzien van dit beslag past binnen de tekst van de wetsbepaling. Ten slotte is van belang dat een andere opvatting ertoe zou leiden dat [verzoeker 1] twee procedures aanhangig had moeten maken. De rechtbank is tegen die achtergrond van oordeel dat de gevraagde voorziening in dit geval wel kan worden gegeven. Daarbij is uitdrukkelijk betrokken dat de rechtbank Kesteren (alsook de door haar ingeschakelde deurwaarder) heeft opgeroepen om ter zitting te verschijnen zodat aan de eis van hoor en wederhoor is voldaan. Uit het voorgaande vloeit voort dat het verzoek tot opheffing van het beslag (deels) wordt toegewezen. De beschikking wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard".


Zie Rb Arnhem 9 september 2010, LJN: BN6673

Recent adviseerde ik in een geval waarbij de Rb Rotterdam oordeelde dat voor opheffinf van beslag de weg van artikel 285 lid 4 Fw niet openstond maar uitsluitend de gewone voorlopige voorzieningen bij de Voorzieningenrechter. De Arnhemse redenering spreekt mij meer aan met het extra argument dat de insolventierechter voortdurend rekening houdt met de samenloop van schuldeisers en de Voorzieningenrechter niet.

dinsdag 14 september 2010

Prinses Maxima maakt uitglijder over financiele opvoeding

"Als het aan prinses Máxima ligt, accepteren kinderen niet zomaar hun zakgeld, als ze dat thuis al krijgen. „Het is belangrijk dat je met je ouders onderhandelt over de hoogte van je zakgeld”, hield zij gisteren de basisscholieren voor die aanwezig waren bij de start van de Week van het Geld in Amsterdam". Zie Telegraaf

Naar ik aanneem is deze uitlating van dezelfde tekstschrijver als degene die haar liet zeggen dat de Nederlandse identiteit niet bestaat.

Kinderen behoren niet van jongs af aan gevormd te worden naar een houding van ontevredenheid en het verlangen naar meer geld om dat vervolgens uit te geven aan korte termijn-interesses.

Reactie van een lezer:
Amen! Bovendien moeten kinderen de begeleiding en grenzen krijgen die bij hun leeftijd passen; daar hoort niet van (heel) jongs af aan onderhandelen bij. Voor pubers is dat prima, maar voor jongere kinderen lijkt het me een verkapte vorm van 'vrijheid blijheid' die kinderen in werkelijkheid op latere leeftijd onzekerheid en gebrek aan (eigen) grenzen oplevert.

Voorzitter IMF: risico sociale explosie door langdurige werkloosheid jongeren

"The labour market is in dire straits. The Great Recession has left behind a waste land of unemployment," said Dominique Strauss-Kahn, the IMF's chief, at an Oslo jobs summit with the International Labour Federation (ILO).

He said a double-dip recession remains unlikely but stressed that the world has not yet escaped a deeper social crisis. He called it a grave error to think the West was safe again after teetering so close to the abyss last year. "We are not safe," he said.

A joint IMF-ILO report said 30m jobs had been lost since the crisis, three quarters in richer economies. Global unemployment has reached 210m. "The Great Recession has left gaping wounds. High and long-lasting unemployment represents a risk to the stability of existing democracies," it said.

The study cited evidence that victims of recession in their early twenties suffer lifetime damage and lose faith in public institutions".

Vindplaats: The Telegraph

Met de langdurige werkloosheid gaan armoede en schuldenproblematiek gepaard die evenzeer effect hebben op de stabiliteit van een samenleving zoals die zich onder meer vertaalt in verkiezingsuitslagen. Of een rechtse coalitie aan bezorgdheid over deze problematiek veel prioriteit geeft valt, vrees ik, te bezien; politiek is in het algemeen meer gericht op korte termijn macht dan langere termijn. Een eerste indicatie zal bijvoorbeeld kunnen zijn, of het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening van tafel wordt gehaald.

Debiteuren-terrorisme neemt toe - nieuwe variant op de familiedrama's?

De debiteur die gisteren in Zaandam bij een uithuiszetting een explosie veroorzaakte heeft ook de directeur van de ontruimende woningcorporatie beschoten, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar een poging tot brandstichting bij het deurwaarderskantoor dat de ontruiming zou uitvoeren, zie Elsevier en Telegraaf en inmiddels al weer  vervolgd met nog een brand, zie Telegraaf

De debiteur is 75. Zijn gedrag roept vragen op naar zijn achtergrond en levensgeschiedenis. Zie ook verslag RTV Noord Hij was "geen bekende van de politie". Een klein buurtonderzoekje door een journalist lijkt mij een goed idee. NAGEKOMEN: nieuws over voorgeschiedenis, zie link

In Leuven dreigde een debiteur enkele dagen geleden bij een ontruiming ook de zaak op te blazen, zie HLN Belgie

Is dit de nieuwe variant op de familiedrama's van wanhopige mensen op jacht naar hun "five minutes of fame".

Ik schreef al eerder dat de schuldhulpverlening alert moet zijn op signalen van een doordraaiende debiteur en daarbij niet moet aarzelen aangifte te doen, wanneer sprake is van concrete dreiging van strafbare feiten waardoor schade voor personen en goederen kan ontstaan.

Zie "Communicatief onvermogen steeds vaker vervangen door geweld"

Ik herhaal de uitnodiging aan de deelnemers van de Linkedin Groep hier verder over na te denken.

Wsnp-bewindvoerder betreedt het minnelijk traject

De onvolprezen nieuwsbrief van Modus Vivendi heeft onder meer een interview met de heer G. Lankhorst van het Ministerie van Justitie, waarin deze ingaat op de positie van de Wsnp-bewindvoerder als toe te voegen actor in het minnelijk traject bijvoorbeeld bij de afgifte van 285 Fw-verklaringen maar ook en meer algemeen als schuldbemiddelaar tegen betaling, nu de doorstroom vanuit het minnelijk traject stagneert, waarover ik wel een aparte bijdrage zou willen schrijven, maar daar nu geen tijd voor heb. Ik citeer een gedeelte maar beveel aan alles te lezen.

"In zijn begeleidende brief, waar de minister refereert aan schuldbemiddelingsactiviteiten van de bewindvoerder WSNP, refereert hij feitelijk aan art. 48 WCK. In dat artikel worden een aantal vrijstellingen omschreven van het algemene verbod op schuldbemiddeling. De bekendste zijn natuurlijk de advocaten, curatoren, notarissen, accountants en gerechtsdeurwaarders. Vanaf het eerste begin van de wet heeft daarin ook de bewindvoerder ingevolge de faillissementswet aangesteld, vermeld gestaan. Weliswaar bestonden de bewindvoerders WSNP nog niet toen dit artikel werd opgesteld en zag het artikel met name op bewindvoerders in surseance maar strikt juridisch geredeneerd: als de wetgever het anders bedoeld zou hebben dan had zij de bewindvoerders in de schuldsanering uitgesloten van die vrijstelling toen die wet in 1998 in werking trad. Dat is niet gebeurd. Daarnaast is de uitzonderingsbepaling in art. 48 heel algemeen geformuleerd: “ingevolge de faillissementswet aangesteld”. Het is dan niettemin goed, ook voor de rechtszekerheid, om zwart op wit bevestigd te zien dat dat dus mag. De markt ging daar inmiddels ook min of meer van uit, op basis van ambtelijke mededelingen. Het ligt ook voor de hand, want we moeten niet vergeten dat bewindvoerders WSNP bij uitstek de deskundigen zijn in de schuldenproblematiek. Als zij het niet zouden mogen wie dan wel? In die zin was deze mededeling van de minister een heel natuurlijke lijn en goed om te laten blijken dat de minister geen bezwaar heeft tegen schuldbemiddeling door bewindvoerders WSNP. Met andere woorden: “Voor schuldbemiddeling tegen betaling is geen enkel wettelijk beletsel!”.

 De Wsnp-bewindvoerder heeft als beroepsgroep ook bepaalde waarborgen die maken dat de werkzaamheden bij hem of haar aan het goede adres zijn. “De bewindvoerder WSNP is een sterk merk”. Hij is speciaal opgeleid, geauditeerd, geregistreerd, heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een afgezonderde derdenrekening, en heeft in de afgelopen jaren inmiddels een vertrouwen opgebouwd bij de rechterlijke macht. Dat allemaal tezamen rechtvaardigt ook deze expliciete mededeling. 

Naast de schuldbemiddeling ligt het voor de hand dat bewindvoerders WSNP ook een gefundeerde opinie kunnen afgeven over de vraag of escalatie geboden is vanuit het minnelijk naar het wettelijk traject. Dat zou kunnen betekenen dat ook zij model-verklaringen gaan afgeven; dat wordt nu onderwerp van onderzoek in de Quickscan die in deze brief is aangekondigd. Daarmee zou het mes aan twee kanten snijden: enerzijds bedient een bewindvoerder WSNP, als schulddeskundige bij uitstek, een klant van aanvang schuldbemiddeling tot het portaal van de WSNP (en voorbij), anderzijds ontlasten zij gemeenten in het kunnen wegwerken van achterstanden, wachtlijsten en hun enorme werkvoorraad die, blijkens de jaarverslagen van de NVVK, ieder jaar groeit. Met de komst van de wet gemeentelijke schuldhulp is het voor gemeenten immers zaak om aan de wachtlijsten te gaan werken. De doorstroming wordt daardoor bevorderd en de toegang tot de rechter blijft gewaarborgd. Dit kan natuurlijk uitstekend bestaan naást de afgifte-route van model-verklaringen via de gemeenten, het is niet de bedoeling om de afgifte weg te halen uit de gemeentelijke sfeer. Zie het als een helpende hand van Justitie aan het minnelijke traject! Sterk punt daarbij is de hele digitale keten van de WSNP waarin zonder al teveel moeite de afgifte van verklaringen door de bewindvoerder WSNP kan plaatsvinden, al dan niet gemandateerd door of via de Raad voor Rechtsbijstand. Als bijvoorbeeld bewindvoerder X de modelverklaring opstelt, dan is het niet de bedoeling dat die bewindvoerder ook weer benoemd wordt in het wettelijk traject. Daar is het toezicht van de rechter natuurlijk voor, nog daargelaten dat de Raad voor Rechtsbijstand daar ook uitstekend een rol bij kan spelen.

Het ligt voor de hand, aldus de minister in de brief over de 6e monitor Wsnp, dat de beroepsgroep WSNP-bewindvoerders haar werkveld zal kunnen uitbreiden, zoals met de alsmaar groeiende markt van het beschermingsbewind. Het ligt qua werkproces toch dicht bij het WSNP-werk. Voor veel bewindvoerders WSNP is dat zeer waardevol en maatschappelijk belangrijk werk waarbij je natuurlijk iets meer hulpverlener bent dan in je hoedanigheid van bewindvoerder WSNP. Bij werkbezoeken heb ik dat ook met eigen ogen gezien. Daarnaast ligt het ook zeker voor de hand dat de bewindvoerder WSNP wat meer eenvoudige faillissementen gaat proberen uit te voeren. Je bent natuurlijk afhankelijk van de rechtbanken en hun benoemingenbeleid. Maar als de bewindvoerder WSNP zijn expertise vergroot door bijvoorbeeld cursussen bij Insolad zal een rechtbank daar wellicht open voor staan. Daarnaast biedt de al eerder genoemde schuldbemiddeling een belangrijke mogelijkheid voor de bewindvoerder en is ook het aantal benoemingen weer aan het stijgen; blijkens recente cijfers van het bureau WSNP bijna 20% meer dan dezelfde periode vorig jaar!

Belangrijk daarbij blijft dat de beroepsgroep of de bewindvoerder het ontwikkelen van al die activiteiten wel zélf moet doen; er is niemand die ze aan het handje neemt en zegt wat en hoe ze het moeten doen. Het blijft belangrijk vanuit je eigen kracht te redeneren. Met haar unieke positie op het snijvlak van juridisch en sociaal, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder, heeft de bewindvoerder WSNP een mooi beroepsveld voor zich liggen. Naast de traditionele juridisch technische beroepen en de grote hoeveelheid sociale expertise ligt er, denk ik, toch ook een uitdaging om die twee te combineren. Met het “merk” bewindvoerder kan toch veel meer aan de weg getimmerd worden dan nu gebeurt. De branchevereniging kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Daar is dan natuurlijk wel daadkrachtig optreden nodig vanuit de branche-vereniging zelf; de KbvG en haar huidige voorzitter, kan daarin wellicht de branchevereniging als voorbeeld dienen. Positief, stevig en met een duidelijke visie op de ontwikkeling van de beroepsgroep mét een zicht op een breder belang dan uítsluitend de beroepsgroep. Het is belangrijk dat je niet alleen jouw boodschap van eigen belang de wereld “intoetert” maar ook omgaat met hoe de buitenwereld tegen het beroep aankijkt. Een mooie uitdaging voor de branche!"

maandag 13 september 2010

2-4 oktober 2010: internationaal congres bewindvoerders en mentoren

Van 2 tot en met 4 oktober 2010 vindt in Yokohama in Japan een internationaal congres voor bewindvoerders en mentoren plaats.

Het congres wordt georganiseerd door de Japanse nationale organisatie van bewindvoerders en mentoren in samenwerking met enkele Japanse universiteiten en met IGN, International Guardianship Network uit Berlijn.

Het congres is zowel voor bewindvoerders als mentoren interessant. Het moet ook een soort aanbeveling opleveren die van belang is voor guardians wereldwijd. Volgens Kees Blankman, lid van de voorbereidingscommissie is het goed dat Nederland hieraan deelneemt. ‘Rapporten tonen aan dat steeds meer mensen de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie krijgen en dus in de toekomst op financieel gebied hulp nodig hebben. Volgens recente cijfers zijn er in Europa al 7,3 miljoen mensen die aan deze ziekte lijden. Daarnaast is de bijeenkomst uiteraard ook bedoeld om te netwerken en van elkaar te leren. Warm aanbevolen.’

Meer informatie vindt u op de website: http://www.international-guardianship.com

Vindplaats: BPBI

Weer explosie bij uithuiszetting

Vindplaats:  Telegraaf

Zie ook Communicatief onvermogen steeds vaker vervangen door geweld

SCP-rapport "Uit de armoede werken" verschenen

- Uitstroom uit armoede vindt meestal plaats via betaald werk.
- Het hebben van een baan biedt echter geen garantie dat men niet-arm is.
- 60% van de huishoudens met een laag inkomen heeft drie jaar later de armoedesituatie beëindigd.
- Autochtone Nederlanders hebben een vijfmaal zo grote kans om blijvend boven de lage-inkomensgrens te komen als niet-westerse migranten.
- Een slechte gezondheid vormt de belangrijkste reden om niet naar betaald werk te zoeken.

Zie SCP-rapport

NEN verwacht "breed draagvlak" voor NEN8048 (schuldhulpverlening)

Met een brief waar alleen al in de vormgeving het gebrek aan professionaliteit ("Geachte Minister") afdruipt heeft "NEN - Elektro & ICT" (kennelijk is er geen NEN-afdeling voor normering van (overheids)dienstverlening) gepoogd zich te weren op de kritiek die in den brede bestaat op de wijze waarop het NEN nu al jaren bezig is met de productie van een overgedetailleerde richtlijn waarin aanvankelijk niet gepoogd is de praktijk te beschrijven maar deze verstopt in een voorafgaand niet ter inzage gelegde bijlage ingrijpend te wijzigen (drie jaarstermijn) en bovendien geen rekening is gehouden met de kosten van certificering, waarna een veelheid van op winst gerichte belanghebbenden hebben gepoogd zich daarvan meester te maken en de ketenpartners met shv-branche voorop zich steeds terughoudender zijn gaan opstellen met als resultaat dat Beun de Haas nog steeds vrij spel heeft en de norm voor de geboorte al lijkt te zijn gesneefd.

Ik moet dus nog zien dat de ondertekenaars gelijk hebben dat de norm "een breed draagvlak gaat krijgen" en vraag mij af of zij dat echt menen. Op de website van de NVVK kan ik de brief niet vinden. Ik tref die alleen op de website van Divosa. De VNG doet aan dit project niet mee. Ik vraag mij ook af of de brief in deze vorm door degenen namens wie deze brief geschreven zou zijn voorafgaand integraal is geaccordeerd. Ik kan mij dat haast niet voorstellen.

Het is ook opvallend dat in de brief niet wordt ingegaan op het verwijt van Det Norske Veritas ("een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van risicomanagement") die vindt dat "de NEN-normen waar hun examenkandidaten aan moeten voldoen te weinig met de dagelijkse praktijk van schuldhulpverleners te maken hebben".

Misschien dat Binnenlands Bestuur eens een aantal grote gemeenten en kredietbanken kan polsen hoe over de NEN-certificering gedacht wordt in een vervolgartikel. De vele partijen in de markt die ik spreek nemen het NEN-project doorgaans niet meer serieus en zien het alleen als kostenfactor zonder toegevoegde waarde en ik kan mij niet goed voorstellen dat zij daar op korte termijn radicaal anders over gaan denken. De NEN-norm heeft zichzelf stelselmatig in diskrediet gebracht. Met de brief wordt de wereldvreemdheid van het NEN weer eens bevestigd: het NEN lijkt meer geschikt voor de normering van schroefdraad dan voor certicerinmgsnormen voor schuldhulpverlening.

Het tij is bovendien aan het verlopen voor projecten van dit type en dat was niet gebeurd wanneer voortvarend een werkbare en dus juridisch houdbare norm was ontwikkeld met open oog voor de aan certificering verbonden kosten voor de andere marktpartijen dan Beun de Haas. Het is heel mooi om een grondwet voor de hele wereld te gaan schrijven maar dan moet "de hele wereld" er wel van overtuigd raken dat het resultaat niet alleen bruikbaat en betaalbaar is maar ook nog ten opzichte van de bestaande situatie enige toegevoegde waarde heeft voor de niet Beun-achtigen.  Senatu deliberante Saguntum periit

Recordstijging armoede in USA 2009

"The number of people in the U.S. who are in poverty is on track for a record increase on President Barack Obama's watch, with the ranks of working-age poor approaching 1960s levels that led to the national war on poverty", zie link

"Interviews with six demographers who closely track poverty trends found wide consensus that 2009 figures are likely to show a significant rate increase to the range of 14.7 percent to 15 percent.

Should those estimates hold true, some 45 million people in this country, or more than 1 in 7, were poor last year. It would be the highest single-year increase since the government began calculating poverty figures in 1959. The previous high was in 1980 when the rate jumped 1.3 percentage points to 13 percent during the energy crisis.

Among the 18-64 working-age population, the demographers expect a rise beyond 12.4 percent, up from 11.7 percent. That would make it the highest since at least 1965, when another Democratic president, Lyndon B. Johnson, launched the war on poverty that expanded the federal government's role in social welfare programs from education to health care.

Demographers also are confident the report will show:
_Child poverty increased from 19 percent to more than 20 percent.
_Blacks and Latinos were disproportionately hit, based on their higher rates of unemployment.
_Metropolitan areas that posted the largest gains in poverty included Modesto, Calif.; Detroit; Cape Coral-Fort Myers, Fla.; Los Angeles and Las Vegas.

"My guess is that politically these figures will be greeted with alarm and dismay but they won't constitute a clarion call to action," said William Galston, a domestic policy aide for President Bill Clinton. "I hope the parties don't blame each other for the desperate circumstances of desperate people. That would be wrong in my opinion. But that's not to say it won't happen."

Zie USA Today

Hoewel in Nederland de bewegingen in de armoede als gevolg van ons stelsel van sociale zekerheid minder hevig uitslaan blijkt niet zelden de teneur gelijk. Naar ik hoop wordt daarop geanticipeerd en wordt beleid daarop afgestemd.

Kredietbank Walcheren onder vuur

"De Lokale Partij Middelburg vraagt het college van burgemeester en wethouders in te grijpen bij de Kredietbank Walcheren.

In schriftelijke vragen aan het college stelt raadslid Piet Kraan dat de Kredietbank 'onvoldoende functioneert' bij schuldhulpverlening aan mensen met een laag inkomen. De LPM heeft klachten ontvangen 'welke gaan over het maandenlang moeten wachten op hulp, over het van de kastje naar de muur worden gestuurd, maandenlang wachten op een intakegesprek, enz." Kraan wil graag in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken van 15 september antwoord."

Bron: PZC

zondag 12 september 2010

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 23 november 2010 Utrecht eigen twitteraccount

Zie deze link

Ook Consumentenbond wil meer duidelijkheid over hypotheektarieven

Ongeveer een maand nadat de Vereniging Eigen Huis hierop had gewezen en nadat de AFM al een onderzoek is gestart komt ook de Consumentenbond in actie die er doorgaans als de kippen bij is voor de middle class-consument in actie te komen en niet voor de debiteur in schuldproblemen.

Kennelijk had er ten kantore van de Consumentenbond tot nu toe iemand (een gezapige babyboomer in de vooravond van de VUT?) zitten slapen.

Wat er ook van zij, het is goed dat nu ook de Consumentenbond aandringt op onderzoek om een einde te maken aan het feit dat de hypotheekrente in Nederland (kunstmatig?) hoog is ten opzichte van de marktrente.

zaterdag 11 september 2010

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 23 november 2010 Utrecht met Observatrix-korting

"De actuele ontwikkelingen op schuldengebied inclusief de vertaalslag van de wet naar de gemeenten centraal. Joke de Kock (NVVK), Menno Meihuizen (Ministerie van SZW), Anna Hooijena (VNG), Nadja Jungmann (Socialforce), Erica Schruer en anderen gaan in op de invulling van de kernbegrippen van de wettelijke zorgplicht. Cor Molenaar, auteur van "Het nieuwe winkelen" geeft zijn visie op de veranderende groep met schulden en de ketenpartners die in dat veld werkzaam zijn.

Kijk voor het volledige programma op: www.congresschuldhulpverlening.nl  

Als u zich aanmeldt via deze site komt u in aanmerking voor een korting van €100,- op de deelnameprijs. Klik hier om u aan te melden: https://fd9.formdesk.com/reedbusiness1/SHV_Observatrix"

Volg ook dit twitter account: https://twitter.com/SHV231110

vrijdag 10 september 2010

Agenda AO Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 13 oktober 2010

Op 13 oktober staat er van 14.00u tot 17.00u een Algemeen Overleg Armoedebeleid en Schuldhulpverlening geagendeerd in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer.

De volgende punten staan op de agenda:

* Afschrift van brief aan de Eerste Kamer omtrent aanvullende informatie over de inkomenseffecten van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

* Steunbetuiging van de Gemeente Nijefurd aan motie van gemeenteraad van Pekela over koudetoeslag voor mensen met een minimuminkomen.

* Quick Scan landelijk informatiesysteem schulden (LIS) 24515-184 d.d. 31 maart 2010

* Aanbieding SCP-rapport: Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden 24515-186 d.d. 29 april 2010

* Stand van zaken Stimuleringsprijs en Armoedecoalitie Gemeenten 24515-187 d.d. 28 april 2010

* Uitwerking motie Spekman en Blanksma-van den Heuvel over de rijksdoelstelling om kinderen maatschappelijk meer mee te laten doen 24515-188 d.d. 11 mei 2010

* Toezeggingen tijdens het AO over schuld- en armoedeproblematiek 24515-189 d.d. 7 juni 2010

* Lokale monitor werk, inkomen en zorg 29544-248 d.d. 29 april 2010

Interview met NVVK-voorzitter Joke de Kock: "Je kunt niet iedereen helpen"

BNR-nieuws heeft een interview met NVVK-voorzitter Joke de Kock, zie link

"Op verzoek van BNR heeft de de vereniging van schuldhulpverleners NVVK de cijfers over het afgelopen half jaar bekeken. Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen gemiddeld 11 procent hoger ligt dan in de eerste helft van 2009. Daardoor worden de wachttijden langer en komen mensen in nog grotere problemen, zegt Joke de Kock, voorzitter van de vereniging van schuldhulpverleners.

Vooral uit het zuiden van het land komen meer aanvragen. Volgens de NVVK gaan daar relatief veel bedrijven failliet".

"Vorig jaar steeg het aantal mensen dat aanklopt voor schuldhulpverlening ook al. In 2009 raakten 53.250 mensen in problemen. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2008. De schulden waren ook hoger dan een jaar eerder".

Toename beroep op schuldhulp eerste halfjaar 11%

In Nederland nam het aantal personen dat een beroep op schuldhulp deed in het eerste halfjaar  toe met 11%, zie link De stijging van 2008 ten opzichte van 2009 was ruim 20%

In Belgie moest "Een nooit eerder gezien aantal van 84.522 gezinnen moet noodgedwongen zijn budgetbeheer overlaten aan een professionele schuldbemiddelaar. Dat zijn er 13.procent meer dan een jaar geleden", zie Het Nieuwsblad

Interview Hans Spekman (PvdA): "Van uitstel komt heel vaak afstel"

Ook Tweede Kamerlid Hans Spekman ziet het gevaar dat de wet gemeentelijke schuldhulpverlening niet doorgaat, zie link Dan is er geen wettelijke basis voor gemeentelijke schuldhulpverlening en dat betekent dat je er heel gemakkelijk op kunt bezuinigen.

Hij had onder meer bij het debat aan de orde willen stellen dat er een wettelijke grondslag voor het LIS had moeten komen.

"Geleidelijk aan zijn we in Nederland van een spaarland een leenland geworden en we lopen hartstikke vast met elkaar"

donderdag 9 september 2010

André Moerman (LOSR) over wo incassokosten

"André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, spreekt van een ongegrond dreigement. ‘Het is een laatste poging een lucratieve inkomstenbron te redden. Doorgaans schrikken mensen als ze een aanmaning krijgen, 50 procent betaalt direct. Dat is snel verdiend.’

Moerman verwacht niet dat de bureaus hun werk slechter gaan doen nu ze een deel van die inkomsten kwijtraken. ‘Ze zullen efficiënter gaan werken en zullen de incasso’s echt niet aan deurwaarders overlaten.’

Moerman is een van de aanjagers van het nieuwe wetsvoorstel. Hij schreef in 2008 mee aan het rapport Incassokosten, een bron van ergernis,waarin diverse misstanden aan het licht kwamen. In totaal bleken schuldenaars in Nederland zo’n 130 miljoen euro per jaar aan onterecht berekende incassokosten te betalen. Maar de grootste onterechte kostenpost bleek het te hoge minimumtarief van de incassobureaus. Moerman: ‘Waar rechters een tarief van 37 euro hanteren, brengen veel bureaus daar nu nog eens 25 euro extra bij in rekening. Sociaal raadslieden adviseren consumenten de extra kosten niet te betalen. Nu wordt dat advies dus in een wet vastgelegd.’

Vindplaats: Volkskrant (artikel niet direct on line beschikbaar.

VNG nam niet deel aan klankbordgroep onderzoek moratorium

Persbericht VNG:

"Minister Donner heeft laten onderzoeken of het instellen van een breed wettelijk verankerd moratorium voor schuldhulpverlening al dan niet wenselijk is. De onderzoeksvraag naar de wenselijkheid is echter niet correct. Onderzoekers kunnen deze vraag niet beantwoorden, zij kunnen slechts de argumenten voor en tegen in kaart te brengen. Alleen de politiek kan conclusies verbinden aan de bevindingen van de onderzoekers.7

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
Deel 1 stelt vraag van de wenselijkheid van een breed moratorium
Deel 2 bestaat uit het ontwikkelen van dit instrument.

De VNG is gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep voor deel 1 van het onderzoek naar een breed wettelijk moratorium. Wij zijn hier niet op ingegaan, om bovengenoemde reden: de onderzoeksvraag klopt niet.

Bijdrage deel 2
De VNG is voorstander van een moratorium. Met een wettelijk verankerd moratorium kunnen gemeenten bij schuldeisers afdwingen dat ze hun incassoactiviteiten op achterstallige betalingen tijdelijk staken, terwijl schuldenaren de lopende verplichtingen blijven betalen. Gemeenten krijgen daarmee de tijd om een voorstel voor schuldhulpverlening uit te werken.

VNG, Divosa, NVVK en MO-Groep hebben dit voorjaar al een blauwdruk gemaakt voor een dergelijk instrument (zie de link naar de gezamenlijke brief hieronder).

De VNG zou dan ook zeker bereid zijn om een bijdrage te leveren aan deel 2 van het onderzoek, namelijk het uitwerken van de vormgeving van een breed wettelijk moratorium. Zo’n instrument zou een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor gemeenten".

woensdag 8 september 2010

Dirk boven Jan maar slachtoffers DSB nog in de problemen

Terwijl Dirk Scheringa alweer een nieuwe bank wil, tobben slachtoffers door waarbij uit dit filmpje blijkt dat zaken ad hoc worden geregeld hetgeen voor de omzet van de curatoren op het faillissement weldadig is maar voor debiteuren weinig transparant.

Bestuur en politiek hebben hun belangstelling voor dit onderwerp kennelijk verloren, terwijl de slachtoffers niet weten waar zij aan toen zijn en dus ook geen licht zien aan het einde van de tunnel.

Kom onder die werkbank vandaan! Een schuldhulpverleningssprookje

"A man petrified of his mounting debt hid in his garden shed for a whole year to escape debt collectors.

Steve Morris, 60, became so anxious about the bills piling up in his hallway and creditors asking for money that he moved into his shed at the bottom of his garden in Weymouth, Dorset - with just a television and a microwave.

And amazingly - he is now living back in the house after the Citizens' Advice Bureau arranged a repayment plan with his bank.

Mr Morris was about to lose his home and had an eviction notice on his window when debt collectors changed the locks assuming he had left".
Erg mooi is ook de volgende passage: "There was a mountain of letters two foot deep. You don?t get any good letters when you?re broke - you only get threats and demands".

Het vreselijk sprookje loopt goed af met een pluim op de hoed voor de schuldhulpverlening die het pensioen gebruikte om de schulden te regelen (!): "They have been so understanding and patient with me. "They are lifesavers and if I thanked them 10,000 times per day it would not be enough". "Without them I would have been homeless and lost everything."

Dat is nog eens wat anders dan debiteuren die de wachtlijst te lang vinden en klagen dat zij door de schuldhulpverlening de vernieling in zijn geholpen. De schuldhulpverlening in Nederland moet ook maar eens op zoek naar soortgelijke prachtige verhalen om hun maatchappelijke betekenis te onderstrepen. Als de wet gemeentelijke schuldhulpverlening ter discussie komt kan daarmee de publieke opinie worden gemobiliseerd hetgeen zich dan in politieke winst kan vertalen in de ultieme vorm van een spoeddebat!

De verbraving van Steve Morris is aandoenlijk: "He volunteers at a nursing home every week and has installed a new front door bell". Zorginstellingen kunnen nieuwe arealen aan gratis werkkracht opsporen door debiteuren als onderdeel van hun rehabilitatie passend vrijwilligerswerk aan te bieden. Nu de markt voor vrijwilligers ook door de schuldhulpverlening wordt aangeboord (motie Ortega) en kerkelijke vrijwilligers zich niet zelden op goede gronden (gebrek aan waardering en respect) terugtrekken, keert de samenleving in tijden van bezuiniging naar seculiere vormen van caritas / diakonie terug.

Vindplaats:  Daily Mail

Kritiek op wetsvoorstel incassokosten

De lobbybureau's van NVI en Intrum Justitia hebben een artikel in De Pers gescoord juist voor de behandeling van het wetsvoorstel incassokosten door de vaste kamercommissie voor Justitie (zie deze link).

NVI en Intrum Justitia vinden het minimumbedrag van EURO 40,00 te laag en dreigen eerder gerechtelijk te gaan incasseren (waarbij een substantiele verhoging van de griffierechten in aantocht is).

De Consumentenbond roert zich en dat is alleen al op zichzelf zeer toe te juichen aangezien die zich tot voor kort van de debiteur in moeilijkheden weinig placht aan te trekken en meent dat het bodembedrag van EURO 40,-- juist te hoog is.

"Donner beknot schuldeisers niet"

"(Minister) Donner, gesteund door zijn collega van justitie, ziet geen noodzaak tot wettelijke dwang, die alle schuldeisers in de wacht zet als mensen zich eenmaal tot de schuldhulpverlening hebben gewend. Uit het onderzoek komt naar voren dat er onder de rechterlijke macht, gerechtsdeurwaarders en de schuldeisers weinig tot geen draagvlak is voor het moratorium.

Doorslaggevend voor de minister is de conclusie dat knelpunten in de schuldhulpverlening zich beter laten oplossen door zelfregulering. „Het moratorium maakt inbreuk op de rechten van schuldeisers, terwijl er alternatieven zijn”, stellen de onderzoekers. Daarbij wijzen ze op het groeiend aantal convenanten waarbij schuldeisers, waaronder banken, de Belastingdienst, energiebedrijven en gemeenten, zich verplichten een afkoelingsperiode in acht te nemen. Ook wordt er veel verwacht van een proef in Friesland van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders om kosten voor schuldeisers en schuldenaren te voorkomen en aan te sturen op minnelijke schikking.

De NVVK is niettemin voorstander van het moratorium, dat kan dienen „als laatste redmiddel”. „Het bestaande instrumentarium is te tijdrovend en niet toereikend om vanuit de schuldhulpverlening te kunnen handelen als een schuldeiser als enige niet bereid is tot medewerking”, aldus de organisatie".

Zie Trouw

Zie voor brief Minister Donner van 6 september 2010 deze link

Ik kom hier binnenkort op terug.

Is het tij aan het verlopen voor een wet gemeentelijke schuldhulpverlening?

De tijd zal moeten leren of een nieuw kabinet het wetsvoorstel handhaaft of intrekt.

Hoewel het wetsvoorstel in zijn uiteindelijke vorm veel overlaat aan de gemeente is het in ieder geval beter dan de huidige situatie waarin gemeenten veel vrijheid hebben of en zo ja zij de schldhulpverlening organiseren en er voor Nederlandse ingezetenen afhankelijk van hun woonplaats uiteenlopende aanspraken op schuldhulp bestaan.

Zeker in een tijd waarin gemeenten moeilijke keuzes moeten maken in tijden van bezuiniging roept de vrijheid van de gemeenten het gevaar op dat er minder gebeurt. Positief  is daarbij echter dat meer ingezet wordt op effectiviteit en dat bij onregelbare schulden en onregelbare schuldenaren de daarbij passende middelen worden ingezet en niet de in deze gevallen a priori weinig kansrijke tot kansloze zwaardere instrumenten die deel uitmaken van schuldregeling.

Ik ben benieuwd hoe leden van de Linkedin Groep daarover denken.

dinsdag 7 september 2010

Mededeling SZW

Zojuist is bekend geworden dat het plenaire debat over schuldhulpverlening op 8 september niet doorgaat. De reden is dat de meerderheid van de kamer de discussie over het wetsvoorstel wil voeren met een nieuw kabinet.

Parlementaire behandeling wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening uitgesteld

Zojuist begrijp ik dat de parlementaire behandeling wordt uitgesteld.

Nader bericht volgt.

De nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening heft rechtsongelijkheid tussen particulieren en ondernemers met een problematische schuldsituatie niet op!

Op 8 september a.s staat het wetsvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op de agenda van de commissie sociale zaken. Een van de zaken die de minister met het wetsontwerp wil regelen is brede toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor natuurlijke personen en een betere aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject. In voorliggend stuk lichten wij toe dat het wetsvoorstel voor ondernemers op een onwenselijke manier uitpakt en geven we aan hoe de toegankelijkheid en rechtsgelijkheid voor ondernemers met een problematische schuldsituatie kan worden gewaarborgd. Voor wij dit doen, geven wij eerst een beknopte casus van een dossier uit onze praktijk die naar onze overtuiging ten onrechte ook na de inwerkingtreding van de wet niet voor schuldhulpverlening in aanmerking kan komen (en de consequenties die dat heeft voor de individuele kleine ondernemer (eenmanszaak, zzp-er e.d.). 

Paul (gezin, 2 kinderen) heeft een goedlopende zaak in doe het zelf artikelen. Hij wordt in 2010 overvallen en krijgt hierdoor geestelijke problemen. Hij durft een paar maanden niet meer naar buiten. De zaak is enkele maanden gesloten, maar de zakelijke lasten, waaronder een bankkrediet lopen door. De bank zegt het vertrouwen op en Paul meldt zich bij de gemeente voor een kredietaanvraag op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. De schulden bedragen € 60.000. Gezien het negatief eigen vermogen kent de gemeente een krediet toe van € 30.000 onder opschortende voorwaarde van een schuldsanering Via een minnelijk akkoord, waarvoor wij betaald worden door de gemeente slagen wij erin alle schuldeisers over de streep te trekken. Het krediet wordt toegekend en de levensvatbare onderneming van Paul kan weer voortgezet worden. Echter indien de gemeente in dit geval de kosten van de sanering niet zou hebben betaald (bij paul was de kas leeg), zou er geen sanering hebben plaats gevonden, was het bedrijf verloren gegaan en was hij met zijn gezin in de bijstand terecht gekomen

In het nieuwe wetsvoorstel worden 2 groepen ondernemers natuurlijke personen, die privé aansprakelijk zijn voor hun schulden, onterecht uitgezonderd. Zij hebben geen recht op schuldhulpverlening, terwijl ze wel onder de werking van de Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) vallen en in de regel qua inkomen in dezelfde positie zitten als niet-ondernemers..De situatie zoals hij nu is, wordt in stand gehouden; men is afhankelijk van het beleid van de gemeente. Alleen mensen die al gestopt zijn vallen immers onder de zorgplicht van het wetsvoorstel. Het is zelfs een voorwaarde voor behandeling. Hoe krom zou nieuw recht kunnen zijn?

Welke groepen worden uitgezonderd?
1. Doorstarters met een levensvatbaar bedrijf. Zij zouden bij een schuldensituatie geholpen kunnen worden via 100% herfinanciering via het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). Dit sluit ten eerste die ondernemers uit, die niet behoren toot de doelgroep van het Bbz, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Verder is 100% herfinanciering van schulden eerder uitzondering dan regel. De toelichting op de Bbz geeft aan dat bij een negatief eigen vermogen (schulden>bezittingen) een schuldsanering vereist is. Verreweg de meeste Bbz-afdeling van gemeenten doen en kunnen dat niet zelf (juridisch complex en tijdrovend). Hiervoor is specialistische hulp nodig van een onafhankelijk schuldhulpbureau.

Geslaagde doorstart betekent: aanzienlijke kostenbesparing bij schuldenaar en schuldeiser (vaak ook kleine ondernemers), behoud van werkgelegenheid (MKB is de banenmotor van de economie) en beperking maatschappelijke kosten (uitkeringen, zorg etc.). Speerpunten in deze tijden van bezuiniging!

Met dit wetsontwerp staan ze in de kou, terwijl de overheid juist het starten van een onderneming op allerlei wijzen (financieel) stimuleert, zeker als je bedenkt dat zo'n 50% van alle starters (vaak met schulden) binnen 5 jaar weer noodgedwongen moet stoppen. Daarbij in ogenschouw genomen dat de afgelopen jaren het aantal starters verdubbeld is naar zo'n 100.000 per jaar, zou het nieuwe wetsvoorstel tot onevenredig veel schade leiden. Ook voor de groep beëindigend ondernemers is dit ontwerp onrechtvaardig. Zij mogen ingevolge de toelichting op deze wet slechts geholpen worden als zij hun activiteiten stoppen en zich laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Goede schuldhulpverlening is echter juist nodig in de fase voor beëindiging. Je kan vaak niet van de ene dag op de andere stoppen (lopende opdrachten, verkoop onderneming etc.) Juist in die fase kan een ondernemer deskundige hulp gebruiken bij het beëindigen van lopende contracten (bedrijfsruimte, lease), onderhandelingen met de bank, ontslag personeel, afwikkelen pand- en hypotheekrechten e.d.

Laat men in dit traject de ondernemer zelf zijn gang gaan, dan gaat het alleen al door de juridische complexiteit vaak fout, waardoor schade ontstaat bij crediteuren, de schuldenlast van betrokkene zelf onnodig oploopt, maar ook het verdere traject van schuldhulpverlening soms onherstelbaar beschadigd wordt

In dit memo hebben we de achtergestelde positie van de ondernemer (vaak met een eenmanszaak) ten opzichte van andere schuldenaren toegelicht. Mogelijkheden om deze achterstelling ongedaan maken zijn:
- pas art 1 en met name de definitie van verzoeker zo aan dat deze luidt “Natuurlijk persoon met of zonder onderneming, welke valt onder de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening
- schrap in de toelichting onder punt 3 onder het kopje ‘brede toegankelijkheid van de gemeentelijke integrale schuldhulpverlening’ de passage die gaat over natuurlijke personen met een onderneming. De alinea die begint met ‘een belangrijke vraag… t/m ….op basis van dit wetsvoorstel blijft dat, indien een gemeente dit wenst, mogelijk.
De kost gaat immers voor de baat uit en waarom, ja waarom worden ondernemers natuurlijke personen nog steeds anders behandeld als particulieren?

mr. Jacqueline Zuidweg en mr. Peter Benard

Schuif de plenaire behandeling van het wo gemeentelijke schuldhulpverlening wat op!

Vandaag vindt een spoeddebat plaats met inmiddels ex-formateur Opstelten. Daaraan voorafgaand vindt agenda-overleg plaats. Zie parlement.nl

Ik zou het een goed idee vinden als de behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening wat werd opgeschoven, zeker nu de Minister pas gisteren -twee dagen voor het debat- een brief en een rapport over het brede moratorium naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Haastwerk past niet in zorgvuldige voorbereiding van de behandeling van een wet die voor schuldhulpverlening, debiteuren en crediteuren tenminste vier jaar (tot de evaluatie) maatgevend zal zijn,

Ik hoop vandaag gelegenheid te hebben brief en rapport door te nemen en kom er dan op terug.

De website van SZW is niet bereikbaar ten tijde van het schrijven van deze bijdrage.

"Van adviseren naar motiveren"

In de praktijk van de financiële hulpverlening krijgt men steeds vaker te maken met een veelheid aan klanten met uiteenlopende problematieken. Als hulpverlener moet je er voor zorgen dat je klant zijn financiële gedrag duurzaam verandert. Maar hoe doe je dat?

Gedragsverandering gaat niet zonder slag of stoot. Het leren van kennis en vaardigheden alleen is vaak niet voldoende om gedrag structureel te veranderen. De onderliggende overtuigingen ten aanzien van een bepaald gedrag, blijven onveranderd. Het gevaar van terugval in oud en bekend gedrag ligt altijd op de loer.

Als hulpverlener/budgetcoach adviseer je klanten om, soms drastische, veranderingen in gedrag, leefgewoonten of in het bestedingspatroon aan te brengen.
 
Binnen verschillende hulpverleningstakken is onderzoek gedaan naar het effect van motiverende gespreksvoering. Daaruit blijkt dat deze methodiek leidt tot gemotiveerdere klanten, minder uitval en meer kans op een structurele gedragsverandering dan andere methodieken. En niet onbelangrijk, daardoor een hoger slagingspercentage! Deze aanpak is in de financiële hulpverlening nog relatief onbekend.

Reden voor het Nibud om de motiverende gespreksvoering bekender te maken. Daarom komt het Nibud op 15 september 2010 met een boek over dit onderwerp: Van adviseren naar motiveren. Dit boek is geschreven door Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat, trainers en coach in het werkveld.

Zie website NIBUD

Het boek wordt aanbevolen door NVVK-voorzitter Joke de Kock. Ik heb het boek ook om die reden direct besteld, zie daarvoor deze link

Leermomentje: vervreemding auto onder beslag is strafbaar feit

De Rechtbank Assen heeft een man die een auto waarop beslag was gelegd, had verkocht een boete opgelegd, zie Drenthejournaal

Schuldhulpverleners moeten hier alert op zijn. Artikel 198 Wetboek van Strafrecht luidt:
1 Hij die opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag of aan een gerechtelijke bewaring onttrekt of, wetende dat het daaraan onttrokken is, verbergt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk enig krachtens de wet in beslag genomen goed vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt.
3 Met dezelfde straf wordt gestraft de bewaarder die opzettelijk een van deze feiten pleegt of toelaat, of de dader als medeplichtige ter zijde staat.
 
Debiteuren die strafbaar handelen zullen daarvoor veelal nieuwe schulden maken.

maandag 6 september 2010

Europese subsidie voor "sociale kruidenier"

Een sociale kruideniet is "een buurtwinkel waar alleen mensen met een leefloon of in schuldbemiddeling en toegewezen asielzoekers op vertoon van hun lidkaart terecht kunnen. Het OCMW reikte tot dusver 79 lidkaarten uit aan mensen die onder de armoedegrens leven. Zij kunnen bij deze zogenoemde sociale kruidenier terecht voor voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten die gemiddeld twintig procent goedkoper zijn dan in de goedkoopste supermarkt. De sociale kruidenier is dus eigenlijk een kwalitatief alternatief voor noodhulp.

Bovendien moeten op die manier mensen in armoede meer toegang krijgen tot gediversifieerde en gezonde voeding. De vzw Warm Hart, die het initiatief opstartte, koopt de producten aan bij groothandels. Een Europese subsidie in het kader van het "Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting" moet het verschil  bijpassen".

Zie Internetgazet Houten en de Standaard.

Ik hoop dat ook in Nederland wordt nagedacht over de mogelijkheid creatief gebruik te maken van deze Europese subsidieregeling.

Meer lenen om studie te financieren; "nu een wereldreis, later dokken"

Er zijn plannen een groter deel van de studiefinanciering aan te merken als lening. Dit kan leiden tot aanzienlijke schulden die lang drukken.

"Mocht het in Nederland zover komen dat de basisbeurs, die nu een gift is, omgezet wordt in een lening; kunnen we hier dan ook Amerikaanse taferelen verwachten? In Amerika is het bedrag aan uitstaande studieleningen hoger dan het bedrag aan uitstaande creditcardschulden. Namelijk 829 miljard tegenover 826 miljard dollar. De gemiddelde Amerikaanse student komt van school met een schuld van ruim 30.000 dollar.

Een snel rekensommetje leert ons dat de Nederlandse student die thuis woont per maand ongeveer 600 euro aan uitgaven heeft, een student die uitwonend is, heeft 1000 euro aan uitgaven. Bij een vierjarige opleiding kan dit dus oplopen tot 30.000 euro voor een thuiswonende student, en 50.000 euro voor een uitwonende student".
 
Zie Lening en Geld lenen
 
Zijn er enerzijds signalen dat studenten huiverig zijn veel te gaan lenen, anderzijds blijft het beeld dat studenten zich nu onvoldoende mate realiseren dat zij schulden opbouwen:
 
"De groep die onbezorgd leent zonder op de hoogte te zijn van voorwaarden is de groep die zorgen wekt. Bovendien zegt het leengedrag van studenten ook iets over de manier waarop zij later met geld om zullen gaan”, vindt Annemarie (van Koop, Nibud).

De IB-groep lening is de voordeligste lening die je kunt krijgen, maar toch blijft het een lening. Studenten zullen niet zo snel op straat worden gezet vanwege hun studieschuld, maar het afbetalen van een flinke schuld voel je wel degelijk in je portemonnee. Nu die wereldreis maken? Dan wordt het later dokken".
 
Zie Verspers.nl

Weigering budgetbeheer op eigen initiatief debiteur niet in Wsnp

"Bovendien geeft het Hof aan dat en waarom onvoldoende duidelijk is dat [verzoekster] de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen. Door de verwijzing naar art. 288 lid 1 aanhef en onder c Fw. bedoelt het Hof klaarblijkelijk tot uitdrukking te brengen dat een en ander niet voldoende aannemelijk is; zie rov. 6 laatste alinea. Dat het Hof dit aldus heeft bedoeld, blijkt met name ook uit de omstandigheid dat wordt vermeld dat [verzoekster] eigener beweging budgetbeheer heeft beëindigd".

HR 3 september 2010, LJN BM7149

zaterdag 4 september 2010

Verbied nieuwe bank voor Dirk Scheringa!

Volgens de Telegraaf is Dirk Scheringa zinnens een nieuwe bank te beginnen. Hij meent daarbij te kunnen profiteren van de maatschappelijke verontwaardiging over de lage spaarrente en de hoge hypotheekrente.

Het feit dat er op bancair terrein misstanden bestaan, is geen legitimering voor de wederkomst van Scheringa, die bloed aan zijn handen heeft van velen die hij door overcreditering naar problematische schuldsituaties heeft gestuwd met Hans van Goor als handlanger die in het tv programma Radar lustig erop los loog over met de NVVK bereikte overeenstemming.

Het lijkt mij onbestaanbaar dat iemand die verantwoordelijk is geweest voor een organisatie die stelselmatig de zorgplicht heeft geschonden en woekerprovisies heeft getoucheerd opnieuw in aanmerking zou kunnen komen voor de daarvoor vereiste vergunningen ionclusief integriteitstoetsing, zie ook mijn eerdere bijdrage over het rapport Scheltinga.

Zie ook "Breaking: DSB moet tachtig procent restschuld klanten betalen".

vrijdag 3 september 2010

Voortgangsrapportage opvang dak- en thuislozen ingetrokken

De brief van Minister Klink aan de Tweede Kamer met de voortgangsrapportage over de opvang van dak- en thuislozen van 11 augustus 2010 is ingetrokken, zie link.

Zesde monitor Wsnp verschenen:instroom Wsnp over 2009 vergelijkbaar met 2008

Dat staat in de zesde monitor Wsnp, die minister Hirsch Ballin van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ruim zeventig procent van deelnemers rondt een Wsnp-traject af met een ‘schone lei’ en dat blijkt een duurzame oplossing: slechts een klein deel van de schuldenaren krijgt later weer betalingsachterstanden.

De Wsnp is bedoeld om schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost, uitzicht te bieden op een schone lei. Die hoofddoelstelling wordt in ruim 70 procent van de gevallen behaald, blijkt uit de zesde monitor. Het aantal mensen dat jaarlijks met een ‘schone lei’ uit de Wsnp-procedure komt, stijgt licht. Sinds de inwerkingtreding van de wet zijn circa 49.000 schone leien verstrekt en 14.000 gerechtelijke akkoorden gerealiseerd.

Uit een enquete onder bijna 700 ex-schuldenaren, blijk dat 16 procent van de particulieren na afloop van de Wsnp opnieuw in de financiële problemen raakt. Bij (ex-) ondernemers is dat 14 procent. Het gaat dan om betalingsachterstanden van meer dan twee maanden. Bij 39 procent van de schuldenaren bedraagt de betalingsachterstand minder dan € 500,-. Een kwart van de particulieren bleek een vorm van psychosociale of juridische hulp te krijgen. Circa tweederde van de (ex)schuldenaren zegt regelmatig of onregelmatig geld te kunnen sparen. 

Het aantal nieuwe zaken is het afgelopen jaar gestabiliseerd en kwam uit op bijna 9.000. De twee voorgaande jaren daalde het aantal nieuwe zaken nog fors van 15.140 tot 9.200. De onderzoekers merken daarbij op dat de Wsnp fungeert als uiterste middel en het effect van de economische crisis met vertraging doorwerkt in de instroom van de Wsnp. De eerste effecten waren pas merkbaar vanaf oktober 2009.

Het percentage afgewezen schuldsaneringsverzoeken is in 2009 licht gedaald ten opzichte van 2008: 14,8 procent versus 16,4 procent. Omdat dit percentage op hetzelfde niveau ligt als bij eerdere metingen, lijkt het dat de lagere instroom niet wordt veroorzaakt door een strengere beoordeling door de rechter, bijvoorbeeld op basis van de nieuwe toelatingscriteria uit 2008.

De onderzoekers constateren dat er nog steeds ruim voldoende bewindvoerders zijn om de instroom van nieuwe zaken op te vangen. Ook de stijging van het aantal nieuwe zaken sinds eind 2009 kan goed worden opgevangen.

De groep (ex)schuldenaren die een schone lei heeft gekregen, is tenslotte onderzocht op een aantal kenmerken (inkomstenbron, burgerlijke staat en woonsituatie) een jaar voordat het Wsnp-traject van start ging vergeleken met twee jaar na afloop. De meest significante verschillen zijn dat het aandeel personen met een baan na afloop van de Wsnp licht is gestegen, dat het aandeel personen met een bijstandsuitkering met bijna 5 procent is gedaald, evenals het aandeel personen dat zelfstandig ondernemer is. Er treedt verder een stijging van 5 procent op in het aandeel gescheiden personen. De woonsituatie van de (ex)schuldenaar (koop- dan wel huurwoning) verschilt niet significant voor en na het Wsnp-traject.

Persbericht Ministerie van Justitie, zie deze link

Tweede Kamer behandelt wo gemeentelijke shv op 8 september aanstaande

Op woensdag 8 september 2010 vanaf 14.00 uur behandelt de Tweede Kamer plenair het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, uiteraard onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Zie weekschema Tweede Kamer
Voor bezoekadres en routebeschrijving, zie deze link