maandag 30 november 2009

Persbericht NVVK over vertrek voorzitter Jaarsma

"Na bijna vijf jaar aan het roer, draagt Ger Jaarsma de voorzittershamer van de NVVK over. “De branche van schuldhulpverlening is volop in beweging op dit moment. De NVVK wil haar rol blijven spelen als dé organisatie die schuldhulpverlening vorm geeft. Het is een behoorlijke opgave om die uitdaging aan te kunnen, en daarom is het goed dat er vers bloed komt. Iemand die met een frisse blik tegen schuldhulpverlening en de NVVK aankijkt.”

Ger Jaarsma kondigde zijn vertrek aan op de Algemene Ledenvergadering van de NVVK op 26 november 2009. Tijdens diezelfde vergadering stemden de leden van de NVVK in met het voorstel om de looptijd van een schuldregeling vast te zetten op 36 maanden. ,,Met dit besluit is Schuldhulpverlening nieuwe stijl volledig vorm gegeven. De afronding van deze fase was voor mij een mooie aanleiding, om mijn vertrek aan te kondigen.”

De NVVK gaat op zoek naar een geschikte persoon om Ger Jaarsma op te volgen. Tot die tijd blijft Jaarsma de functie bekleden".


Dit persbericht is niet te raadplegen op de website van de NVVK, zie link (naschrift: inmiddels ontsloten met dank aan NVVK).

Verdubbeling uithuiszettingen in Belgie

In Belgie is het aantal ontruimingen verdubbeld ten opzichte van 2008.

Er worden per dag ongeveer 60 woningen ontruimd.

Het artikel is ook verder interessant voor de beeldvorming over de toestand in Vlaanderen:

‘Als er elk dag veel ontslagen vallen, komen meer gezinnen vanzelf in betalingsmoeilijkheden', zegt minister van Wonen Freya Van den Bossche. ‘De crisis is een te gemakkelijke verklaring', vindt Ludo Serrin van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. ‘Er zijn gewoon te weinig sociale woningen. Zo worden armoedige gezinnen naar de private, duurdere huurmarkt gedreven, waar ze onvoldoende worden beschermd. 'Nathalie Debast (VVSG) beaamt: ‘Een alleenstaande met een leefloon van 726euro per maand –wat onder de Europese armoedegrens van 860 euro zit– slaagt er niet in te voorzien in zijn basisbehoeften. Huur, energie en kledij vreten bij uitkeringtrekkers een te grote hap uit het budget om met het restje nog menswaardig te kunnen leven. Vorig jaar plaatsen we meer dan 38.000 budgetmeters voor elektriciteit, 7 procent méér dan het jaar voordien. Een onmiskenbaar teken van de groeiende armoede. En dan moeten de OCMW's het telkens weer oplossen.'

Zie deze link

woensdag 25 november 2009

Ex-minister Zalm: looncessie DSB "succesvolle" incassotechniek

"In de brief aan DNB schrijft Zalm ook dat DSB Bank een eigen incassobureau heeft opgericht (Inspectrum, red.) om wanbetalers aan te pakken. Klanten die volgens de bank wel kunnen, maar niet willen betalen, werd een looncessie ‘voorgesteld’. De klant staat dan in theorie vrijwillig, maar in de praktijk vaak onder druk, een deel van zijn loon af aan DSB Bank. Deze looncessies van Inspectrum zijn zeer omstreden.

Zalm en zijn medebestuursleden vertellen DNB in de brief dat Inspectrum looncessie gebruikt ‘om een juridisch traject te vermijden’. ‘Deze procedure, die sinds een jaar in werking is, is zeer succesvol’, meldt het DSB-bestuur. "

Vindplaats: Volkskrant en Telegraaf

Vragen:

Ligt in deze citaten niet besloten dat DSB donders goed besefte met de looncessie eigenrichting te plegen, waarbij de gewone rechter werd omzeild?

Had Minister Bos recent in zijn antwoorden aan de Kamer dan niet wat specifieker kunnen/moeten zijn? Zie "Antwoorden Minister Bos op Kamervragen looncessie DSB".

Wat zouden DNB en AFM hebben geantwoord op de mededeling van DSB dat de looncessie zo'n "succesvolle methode" was om de gang naar rechter te voorkomen?

Waarom is DSB door leden van dit kabinet met fluwelen handschoenen aangepakt, zie ook "Staatssecretaris Klijnsma laat zich door DSB in de luren leggen".

dinsdag 24 november 2009

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 3

"Het kabinet vindt het onacceptabel dat er op enig moment in de periode september 2007 – september 2008 naar schatting 693.000 huishoudens zijn met problematische schulden. Het kabinet heeft reeds aangegeven dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal huishoudens met problematische schulden in 2011 met de helft terug te brengen. Het kabinet beseft echter dat de realisatie van deze ambitie door de economische crisis onder druk staat. Uit een persbericht van de NVVK van 3 november jl. blijkt dat de kredietbanken momenteel te maken hebben met een toenemende vraag als gevolg van de crisis. Daar komt bij dat uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaken van problematische schulden niet of nauwelijks op korte termijn door beleid te beïnvloeden zijn. Het is een zaak van lange adem waarbij preventie, dat wil zeggen het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe problematische schuldsituaties, essentieel is.

Vanwege de economische crisis en de oplopende werkloosheid die daarvan het gevolg is, heeft het kabinet een verhoogd risico op problematische schulden voorzien. Het belang om waar mogelijk problematische schulden te voorkomen en zo mogelijk het aantal personen met problematische schulden terug te dringen, is de reden geweest om in het aanvullend beleidsakkoord extra middelen uit te trekken voor schuldhulpverlening. Deze extra middelen van € 130 mln komen bovenop de extra middelen die al eerder in deze kabinetsperiode voor armoede- en schuldenbeleid beschikbaar zijn gekomen (€ 350 mln). Deze middelen geven gemeenten extra ruimte om het aanbod aan schuldhulpverlening uit te breiden. Primair gaat het er hierbij om de extra toeloop op de schuldhulpverlening op te vangen.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten zelf dat ze daarnaast hun gebruikelijke inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening voortzetten en, indien nodig, uitbreiden. De vergrote toeloop op de schuldhulpverlening vanwege de economische crisis vraagt immers dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen en zich zo nodig extra inspanningen getroosten. Burgers moeten waar mogelijk en waar nodig hun bestedingspatroon aanpassen.
Gemeenten en schuldhulporganisaties moeten zich extra inspannen om te zorgen voor een adequaat aanbod aan schuldhulpverlening. De Werkpleinen moeten ervoor zorgen dat nieuwe groepen die vanwege de economische crisis worden geconfronteerd met een inkomensachteruitgang worden voorzien van adequate voorlichting en zo nodig worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties. Het kabinet ondersteunt gemeenten en Werkpleinen daarbij door extra middelen beschikbaar te stellen.

In het onderzoek is op basis van 140 gesprekken een ruwe schatting gemaakt van het aantal huishoudens dat enige vorm van hulp krijgt of heeft gekregen. Van de huishoudens met een risico op problematische schulden ontvangt ruwweg één derde enige vorm van hulp.
Van de huishoudens die reeds problematische schulden hebben ontwikkeld, maar geen gebruik maken van een wettelijk of minnelijk traject, maakt ongeveer één op de drie huishoudens wel gebruik van een andere vorm van (schuld)hulpverlening, bijvoorbeeld een training over budgetbeheer of maatschappelijk werk. Het aantal huishoudens dat om (professionele) hulp vraagt, neemt toe met de ernst van de situatie. De meerderheid van de huishoudens probeert op eigen houtje een oplossing te vinden. Veel huishoudens hebben, in meer of mindere mate, angst voor (al te) professionele organisaties. In het onderzoek is in een aantal gesprekken naar voren gekomen dat huishoudens een minnelijk of wettelijk traject willen vermijden en bang zijn hiertoe gedwongen te worden als zij hulp vragen. Huishoudens zijn bang dat ze waardevolle spullen, zoals de auto, moeten verkopen. Dit is een struikelblok om hulp te zoeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat als mensen hulp zoeken bij professionele organisaties, ze dit doen bij organisaties die dicht bij hun eigen belevingswereld staan. De meest genoemde organisatie is de gemeente of de sociale dienst van de gemeente. Het is heel belangrijk dat de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd. Het kabinet zet hier op in door vrijwilligers te benutten en de rol van gemeenten te versterken door deze in de wet vast te leggen. Activiteiten op dit gebied moeten ertoe leiden dat er permanent goede en betrouwbare informatie breed beschikbaar is die ook anoniem te raadplegen is".

maandag 23 november 2009

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 2

Zie ook deel 1

'Bij schuldsituaties is er vaak sprake van een keten van met elkaar verbonden oorzaken. Uit het onderzoek komen drie hoofdthema’s van oorzaken naar voren;
gebrekkig financieel beheer,
terugval in inkomen en
levensstandaard.

Gebrekkig financieel beheer komt bij de schuldenaren in verschillende vormen tot uiting. Er kan sprake zijn van laconiek omgaan met het inkomen, het hebben van een slecht financieel overzicht en het hebben van weinig financiële kennis.

Een terugval in het inkomen kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte/arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of scheiding.


In de categorie levensstandaard zijn grofweg twee groepen te onderscheiden:
huishoudens die onnodig hoge vaste lasten aangaan
en huishoudens die impulsieve niet-noodzakelijke aankopen doen.


Mensen zijn eerst en vooral zelf verantwoordelijk voor de financiële beslissingen die zij nemen en voor het voorkomen van (het risico op) problematische schulden. Dit laat echter onverlet dat de overheid op zowel landelijk als lokaal niveau er al het mogelijke aan zal doen om het aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden te beperken. De afgelopen jaren heeft het kabinet al een groot aantal belangrijke maatregelen getroffen om het aantal huishoudens met problematische schulden terug te dringen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding om het ingezette en voorgenomen beleid krachtig door te zetten. Het gaat dan om de onverkorte inzet op
- de bevordering van participatie en om:
– het vergroten van de financiële bewustwording (preventie);
– het voorkomen van overkreditering en schulden;
– het versterken van de inkomenspositie van kwetsbare groepen;
– het tegengaan van niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
– het stimuleren van samenwerking en vroegsignalering;
– het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van schuldhulpverlening.


In eerdere brieven aan uw Kamer bent u over het ingezette beleid en de genomen maatregelen geïnformeerd. Voorbeelden zijn de verscherping van de kredietwaardigheidstoets, het verscherpen van het toezicht op kredietverleners, de verhoging van de boetes en de aanpak van flitskredieten. In het voorjaar heeft het kabinet in het kader van de crisismaatregelen € 130 miljoen beschikbaar gesteld om de extra toeloop op schuldhulpverlening op te vangen en de effectiviteit ervan te verbeteren. Tot slot is een belangrijk onderdeel van het beleid het wetsvoorstel voor de gemeentelijke schuldhulpverlening'.

Column "De stand van de schuldhulp"

Onder deze titel zullen met ingang van december regelmatig maar steeds op maandagochtend columns worden gepubliceerd van schrijver dezes en gast-schrijvers. Gastschrijvers gelieve zich voorafgaand melden onder opgave van het onderwerp, waarna ik zal laten weten of plaatsing mogelijk is. Het aantal woorden is 400 tot maximaal 450.

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 1

Op de lange reeks vragen over schuldhulpverlening van de Kamerleden Spekman en Blanksma heeft de Staatssecretaris inmiddels uitvoerig antwoord gegeven onder nummer 576. Ik zal in enkele bijdragen een aantal antwoorden overnemen omdat deze inzicht geven in de benadering van het kabinet van de schuldenproblematiek.

Inzicht in betalingsachterstanden:
"Op dit moment wordt door onderzoeksbureau EIM in mijn opdracht de Monitor Betalingsachterstanden uitgevoerd. Dit is een «Eenmeting», in 2008 is de Nulmeting aan uw Kamer aangeboden en in 2010 volgt een «Tweemeting». Deze monitor heeft primair tot doel om aan te geven hoe groot het aantal huishoudens met betalingsachterstanden is. Daarnaast wil ik met dit onderzoek inzicht krijgen in de kenmerken van de betalingsachterstanden alsmede in de achtergrondkenmerken van de huishoudens die betalingsachterstanden hebben. Tot slot is een doel van de vervolgmetingen om ontwikkelingen op deze terreinen te signaleren door de gegevens te vergelijken met voorgaande metingen. De metingen van de «Nulmeting» zijn in oktober 2008 uitgevoerd, van de «Eenmeting» in oktober 2009. Uit deze gegevens zal het eventuele effect van de economische crisis kunnen blijken.

Het kabinet verwacht u de resultaten van het onderzoek eind november 2009 te doen toekomen".

Preventie:
"Het is heel belangrijk dat wordt ingezet op preventief beleid. Het accent van het kabinetsbeleid zal hier dan ook op liggen. Zoals het kabinet in de brief van 5 oktober aan uw Kamer heb aangegeven zijn acties gericht op het wegnemen van financiële ongeletterdheid hierbij van groot belang. Het Nibud is op 2 november gestart met een campagne om de financiële opvoeding van kinderen te verbeteren. Ook het in de wet vastleggen van de rol van de gemeente op het terrein van de gemeentelijke schuldhulpverlening is een belangrijke stap. Op landelijk niveau kan CentiQ, Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, een belangrijke rol spelen als het gaat om preventie en voorlichting. CentiQ ondersteunt burgers in het beter beheren van de financiën middels preventiemiddelen. Om vroegsignalering te bewerkstelligen heeft de NVVK een aantal convenanten afgesloten met onder meer de koepels van woningcorporaties en energiebedrijven. Daarnaast zijn vrijwilligers op het terrein van schuldhulpverlening belangrijk. Zij kunnen informatie verstrekken en de drempel voor veel huishoudens om een beroep te doen op professionele hulpverleners verlagen. De inzet van vrijwilligers wordt in de komende periode gestimuleerd door de uitvoering van de motie Ortega. Het gaat hierbij zowel om de verbetering van de samenwerking met de professionele hulpverlening als om de toerusting van de vrijwilligers.
Preventie gaat twee kanten uit. In mijn brief van 19 oktober 2007 heeft het kabinet reeds maatregelen aangekondigd gericht op het voorkomen van overkreditering".


Opmerking: aan de laatstgenoemde brief van 19 oktober 2009 was de allereerste bijdrage van dit weblog gewijd "Hulde aan staatssecretaris Aboutaleb en Minister Bos". In deze brief werd door een kabinet voor het eerst duidelijk gemaakt dat het kabinet integraal beleid wil gericht op alle facetten van schuldhulpverlening,

Meer geld voor schuldhulp in Zutphen

"Het dagelijks bestuur van Zutphen heeft extra geld uitgetrokken om sneller hulp te kunnen verlenen aan mensen die teveel schulden hebben gemaakt. Het rijk heeft hiervoor extra middelen toegekend, zodat Zutphen 350.000 euro beschikbaar heeft om de wachtlijst aan te pakken. De wachtlijst telt nu 45 personen, die een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. Met extra personeel moet de wachtlijst volgend jaar zijn weggewerkt. De hulp richt zich met name op preventie, budgetbeheer, budgetbegeleiding en integrale dienstverlening".

Zie link

Op het congres schuldhulpverlening klonken afgelopen donderdag veelvuldig bezorgde geluiden over incidentele uitbreiding van budget:

- soms wordt niet-geoormerkt geld weggehaald als er geoormerkt geld is en niet teruggegeven als het incidentele geoormerkte geld verdwijnt;
- het beschikbare budget zal afnemen door de noodzaak voor de overheid ingrijpend te bezuinigen;
- bij een sterk toenemende vraag naar schuldhulp.

In de woorden van Henk Kroon, directeur Stadsring 51 Amersfoort: er moet meer met minder en het moet bovendien beter.

Zie over dit congres ook artikel Spits.

zaterdag 21 november 2009

"Massaal beroep op schuldhulp"

"Tienduizenden Nederlanders zullen in de komende tijd een beroep doen op de schuldhulpverlening. Het sombere beeld wordt geschetst door Erica Schruer, van Schruer Advocaten. De Rotterdamse advocate adviseert gemeenten als schulddeskundige. Schruer wijt de verwachte toename aan de kredietcrisis, en de ruimere mogelijkheden die schuldeisers krijgen om wanbetalers aan te pakken.
,

,Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe zorgverzekeringswet. Daarmee kunnen bijna 280.000 Nederlanders aangepakt worden die hun zorgverzekering niet betalen. Ze krijgen de keus: of naar de schuldhulpverlening, of de private zorgverzekering mag de schuld plus dertig procent boete direct laten invorderen van hun inkomen.” Terwijl dit vaak al een groep met meerdere (financiële) problemen is. Waanzin dus, oordeelt Schruer met andere deskundigen gisteren op het 13e jaarcongres Actualiteiten Schuldhulpverlening in Maarssen.

Ook het aanwezige Nibud constateert dat van de soms honderd telefoontjes per dag, de allerbelangrijkste vraag luidt: Waar kan ik terecht met mijn schulden? Dat is nog maar de vraag. Overal in het land bestaan al wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Volgens Schruer zullen de gemeenten dus een toestroom niet aankunnen.

,,We hebben nu al de handen vol. Vergeleken met voorgaande jaren zagen we dit jaar al een stijging van 21 procent. We hebben net de wachtlijsten teruggedrongen van 11 weken naar 6,5 weken”, bevestigt Joke de Kock, hoofd schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg".

Vindplaats: Spits hard copy versie gisteren, zie ook deze link

donderdag 19 november 2009

50% meer mensen naar shv Drechtsteden

In de Drechtsteden is door de kredietcrisis is het aantal verzoeken om een schuldregeling met 35% toegenomen met als gevolg dat er forse wachtlijsten zijn ontstaan.

In de periode september 2008 tot september 2009 is het aantal meldingen van mensen met schulden opgelopen van gemiddeld 100 naar 150 per maand. Ook het aantal crisissituaties is in deze periode verdubbeld. Hierdoor is de wachttijd opgelopen.

Door extra capaciteit in te zetten verwacht de Sociale Dienst de huidige wachtlijst van twaalf weken terug te kunnen brengen.

Zie vindplaats

De toename van het beroep op schuldhulpverlening blijkt groot. Te verwachten is dat dit beroep verder toeneemt door onder meer recessie en verhoogde incasso-activiteit van crediteuren bijvoorbeeld in het kader van de wet wanbetalers premie zorgverzekering.

woensdag 18 november 2009

"Sociaal aanbesteden"

Op de website inkoperscafe staat onder de kop "Sociaal aanbesteden over de grens" een artikel over reintegratie-bedrijf Calder dat een grote opdracht heeft gekregen in het Verenigd Koninkrijk om langdurige werklozen weer aan het werk te helpen.

In het artikel wordt ook prof. Telgen aangehaald die in de wereld van de schuldhulpverlening geen onbekende is. Prof Telgen verwijst ook naar schuldhulpverlening: "Binnen het sociale veld is re-integratie relatief gemakkelijk te exporteren. Tenminste, als je het vergelijkt met zoiets als schuldhulpverlening met zijn vele gesprekken, mogelijkheden en lokale regels. Dat is veel lastiger. Re-integratie gaat om het bijbrengen van vaardigheden en het in de markt passen van mensen.’

Bij lezing van deze passage kwam bij mij de vraag op of schuldhulpverlening momenteel te ingewikkeld is geworden door een veelheid van regels en plaatselijke gebruiken.

Het polderend sluiten van convenanten met steeds weer een vergelijkbare maar nooit een helemaal gelijke inhoud, terwijl het steeds in essentie gaat om de relatie tussen debiteuren en crediteuren vind ik hiervan een goed voorbeeld. De convenanten waren nuttig in de pioniersfase toen "een man, een man, een woord, een woord" ook het laatste woord was in de wereld van de schuldhulpverlening. Inmiddels is er de WSNP en is duidelijk dat daar waar niets is de keizer zijn recht kan verliezen aangezien een tot levenslang veroordeelde debiteur maatschappelijk een probleem vormt. Het is tijd voor een in een AMvB neergelegde regeling van het aanbod, welk aanbod moet worden aanvaard als het aan de eisen voldoet en alleen gemotiveerd kan worden geweigerd. We weten uit de financiele wereld dat zelfregulering niet steeds leidt tot het beoogde resultaat.

Op deze en andere vragen zal ik morgen samen met de andere sprekers ingaan op het actualiteitencongres schuldhulpverlening.

dinsdag 17 november 2009

SZW: weg met de wachttijden SHV

"Het blijkt dat veel gemeenten voor 2009 hebben ingezet op een maximale wachttijd van 4 weken en ook voor 2010 opnieuw inzetten op het realiseren van een maximale wachttijd van 4 weken. Door de extra toeloop naar de schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis lukt het op dit moment niet alle gemeenten om de wachttijd van maximaal 4 weken in de praktijk te realiseren.

Ik vind het met de Kamer van groot belang dat de gemeenten, met behulp van de extra financiële middelen, nu alles op alles zetten om de wachttijd terug te brengen naar het beoogde niveau van maximaal 4 weken. Ik zal, mede naar aanleiding van de signalen in de afgelopen tijd, op korte termijn overleggen met de VNG over de wijze waarop bereikt kan worden dat de wachttijden niet langer oplopen, maar juist korter worden. Daarnaast streef ik ernaar dat het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening op de kortst mogelijke termijn in werking treedt. Uw Kamer heeft medewerking hieraan toegezegd tijdens het Algemeen Overleg op 10 september 2009. Inwerkingtreding op de kortst mogelijke termijn is in dit kader van belang, omdat in dit wetsvoorstel de wachttijd voor schuldhulpverlening wordt gemaximeerd op 4 weken en op 3 werkdagen ingeval van bedreigende schulden.


Zoals reeds door mij toegezegd zal ik de Kamer in het eerste kwartaal van 2010 informeren over de uitkomsten van een quick scan naar de wachttijden. Eind 2010 en eind 2011 zal ik de Kamer opnieuw informeren over de dan bestaande wachttijden".

Uit de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 5 november 2009, geregistreerd bij de Tweede Kamer op 16 november 2009.

Uit eerder onderzoek bleek dat het niet eenvoudig is tot wachttijdanalyse te komen aangezien soms een client wel wordt gezien maar er daarna nog niet aan het dossier wordt gewerkt. De client gaat dan van de eerste naar de tweede wachtkamer en soms zelfs de derde. Dat is geen hulp. Mij lijkt de enige oplossing controle in een steekproef van de dossiers in een aantal gemeenten.

Schuldhulpverleners moeten niet aarzelen zelf hierover meer inzicht te geven en de knelpunten te schetsen die zich voordoen. Aanstaande donderdag zal hierop onder meer door mij nader worden ingegaan bij het actualiteitencongres schuldhulpverlening.

Bericht voor alle correspondenten

Op dit moment ontvang ik dagelijks tientallen e-mailberichten over op dit weblog aangesneden aangelegenheden. Met name door de kwestie Ariens-gate is de afgelopen week zowel het aantal lezers als het aantal reacties zeer gestegen. Weest U ervan verzekerd dat ik alles goed lees en zo nodig en gewenst anoniem verwerk in mijn berichtgeving. Aangezien ik ook mijn praktijk heb, ontbreekt het aan de tijd U steeds individueel te beantwoorden. Weet in ieder geval dat ik U dankbaar ben voor alle berichten en blijken van meeleven met (de schrijver van) dit weblog. Samen gaan we door met het bevorderen van de goede zaak, of dit nu de R.K. Kerk betreft of de praktijk van de schuldhulpverlening.

Dit bericht blijft enkele dagen bovenaan staan terwijl de tekst eronder ijs en weder dienende regelmatig wordt ververst.

zondag 15 november 2009

Toename beroep op schuldhulpverlening in Nijmegen

"Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in Nijmegen is het laatste jaar flink gestegen. Er komen soms maandelijks 150 mensen bij de schuldhulpverleners. Vorig jaar waren dat er ongeveer 100 per maand die hulp zochten. De economische crisis is een van de belangrijkste verklaringen voor de stijging.

Er staan199 Nijmegenaren op de wachtlijst om geholpen te worden. Dat zijn er 119 meer dan ‘normaal’. Zij moeten ongeveer drie maanden wachten op hulp. Al krijgen ze wel huiswerk mee na het eerste gesprek, zoals het op orde brengen van de rekeningen. Alleen bij een dreigende huisuitzetting wordt directe hulp geboden.

Volgens de officiële cijfers leeft 82 procent van de ‘probleemhuishoudens’ van een uitkering".

Zie link

vrijdag 13 november 2009

19 november 2009: congres actualiteiten schuldhulpverlening

persbericht Elsevier:

"Hoe combineert ú productiviteitsdenken met een integrale, preventieve aanpak?

Wat komt er aan de orde:
De uitvoering van schuldhulpverlening staat onder druk door toename van de hulpvragers in een tijd van recessie. Meer gemeenten doen aan openbare aanbesteding van schuldhulpverlening. Kwaliteitsnormen zijn nodig; snelheid en effectiviteit (voorkomen recidive en preventie) staan meer en meer in de maatschappelijke belangstelling. Politiek en bestuur hebben hiervoor steeds meer aandacht. Registratie van schulden blijkt moeilijk; het CBP gaf een negatief advies op het LIS (Landelijk Informatiesysteem Schulden).

Crediteuren nemen sneller incassomaatregelen. Alimentatie wordt vaker niet betaald. Sinds kort is de wet wanbetalers zorgverzekering in werking getreden en er komt een wet aan over incassokosten. Deurwaarders ontwikkelen nieuwe gedragsnormen waarbij meer rekening wordt gehouden met de debiteur.

Tijdens het congres wordt u niet alleen op de hoogte gesteld van de actualiteiten maar is er ook debat en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Nieuw is dit jaar de informatiemarkt, waaraan o.a. gemeenten, hulpverleningsinstanties en besparingsdeskundigen meedoen.

Sprekers:
Dagvoorzitter Erica Schruer (deskundige en schrijver weblog Observatrix), Nadja Jungmann (onderzoeker en consultant), Henk Kroon (gemeente Amersfoort), Joke de Kock (gemeente Tilburg en bestuur NVVK), Michel van Leeuwen (KBVG), Jeroen Rous (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties), Han von den Hoff (Bureau Wsnp) en Sander Verbaan (ministerie van Financiën en CentiQ).

Datum: 19 november 2009
Locatie: Carlton President Utrecht/Maarssen

Website: http://www.congresschuldhulpverlening.nl
Inlichtingen: Drs. Heleen Blom, 078 – 625 38 49, heleen.blom@reedbusiness.nl"

Het is voor lezers van dit weblog nog steeds mogelijk met Observatrix-korting ad EURO 100,00 deel te nemen aan dit congres, zie link.

Vergadering vaste kamercommissie SZW

Donderdag 17 december
Tijd: 13:00 -16:00 uur
Plaats: Troelstrazaal

Agendapunten:
1. Onderzoek 'Huishoudens in de rode cijfers'
24515-161 d.d. 6 oktober 2009
2. CBP-advies Landelijke Informatiesysteem Schulden
24515-167 d.d. 16 oktober 2009
3. Stand van zaken inzake van het ondertekenen door gemeenten van het convenant ?Kinderen doen mee!? 24515-168 d.d. 20 oktober 2009

Critiek SP op schuldhulpverlening in Zwolle

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft critiek op de schuldhulpverlening in Zwolle:

"De wachttijden bij de schuldhulpverlening zijn opgelopen tot drie á vier maanden. Daarna volgt er nog een traject van minimaal 8 maanden voordat er enige zekerheid is".

"Aan de andere kant is de Zwolse schuldhulpverlening uitsluitend telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 10.00 op werkdagen. Eerdere pleidooien van de SP om de tijden te verruimen en bijvoorbeeld ook contact per email toe te staan hebben tot nu toe geen raadsmeerderheid gekregen. De SP stelt voor om beide zaken te koppelen in een prestatieafspraak. Als de wachttijden nog verder oplopen, moet schuldhulpverlening haar bereikbaarheid vergroten. Voor elke maand wachttijd die erbij komt moet schuldhulpverlening twee uur telefonisch extra bereikbaar zijn. Bij een wachttijd van een halfjaar moet die dienst ook per email bereikbaar worden. Op deze wijze wordt wethouder Knol –die tegenstander is van verruimde openingstijden- gedwongen de wachttijdenproblematiek serieus te nemen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Een schuldhulpverlening die én moeilijk bereikbaar is, én mensen die snel hulp nodig hebben maanden in de kou laat staan is onacceptabel. Door de zaken te koppelen in een prestatieafspraak kunnen we in ieder geval één van beide problemen aanpakken. Wellicht motiveert dit de wethouder ook om wat meer energie in de verbetering van de schuldhulpverlening te steken”. De SP zal het voorstel in een motie bij de begrotingsbehandeling indienen".

Het bericht lezend rijst de vraag of de schoen wringt bij de voor schuldhulpverlening beschikbare middelen in relatie tot de vermoedelijk toenemende hulpvraag. Evaluatie wordt pas mogelijk als alle relevante kengetallen beschikbaar zijn inclusief kosten. Ontwikkeling van een landelijk model voor meting van effectiviteit voor monitoring en benchmarking lijkt ook in dit geval dringend gewenst.

dinsdag 10 november 2009

Wachttijd SH in Deventer kan oplopen tot 16 weken

De Stentor meldt vandaag dat de wachttijd in Deventer kan oplopen tot 16 weken en dat het de bedoeling is de wachtlijst voor 2010 weg te werken.

"Het aantal mensen in de schuldhulpverlening loopt op van 480 tot ongeveer 700 aan het eind van dit jaar.De afgelopen periode heeft de gemeente het BAD versterkt. Inmiddels buigt een afdeling met 24 medewerkers zich over de aanvragen. Door de extra personele inzet is de wachtlijst inmiddels grotendeels weggewerkt en is de termijn waarop een aanvraag wordt behandeld verkort van enkele maanden tot maximaal vier weken".

Antwoorden vragen Karabulut LIS

Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de minister van Financiën (ontvangen 5 november 2009)

1
Bent u betrokken geweest bij het stilleggen van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)? 1) Kunt u dit toelichten?

Antwoord op vraag 1
Nee, dit is een beslissing geweest van de organisaties die bij het opzetten van het LIS betrokken zijn.

2
Deelt u de mening van het College Bescherming Persoonsgegevens dat het ontwerp LIS strijdig is met de wet bescherming persoonsgegevens? 2) Zo ja, wat betekent dit voor het LIS? Zo nee, waarom niet?

3
Is het waar dat het huidige ontwerp van het LIS, het oorspronkelijke doel – het registreren van achterstallige schulden ter voorkoming van problematische schulden - ver te buiten gaat? Zo ja, gaat u bewerkstelligen dat het ontwerp wordt aangepast? Zo nee, waarom niet? 2)

4
Hoe ziet u de toekomst van het LIS? Bent u bereid om regie te nemen opdat het LIS snel gerealiseerd kan worden? Zo ja, hoe en wanneer kunt u de Kamer informeren over de resultaten van dit overleg? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2, 3 en 4
Op 16 oktober heeft de minister van Financiën u de zienswijze van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op het LIS toegestuurd. In zijn brief (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, nr. 24515, nr. 167) heeft hij u meegedeeld dat de zienswijze thans nader door de betrokken ministeries wordt bestudeerd. Hij heeft u toegezegd dat u binnen een termijn van acht weken nader geïnformeerd zult worden over de visie van het kabinet op de zienswijze en welke gevolgen dit heeft voor de continuering van het LIS-initiatief.

1) Aedesnet.nl, 7 oktober 2009: “Landelijk Informatiesysteem Schulden stilgelegd”
2) Persbericht College bescherming persoonsgegevens, 7 oktober 2009: “Ontwerp landelijk informatiesysteem schulden strijdig met wet”

Wachttijden SHV in Brabant lang

Omroep Brabant meldt dat de wachttijden voor schuldhulp- verlening in Noord Brabant lang zijn.

In grote gemeenten in Brabant zou als regel negen tot tien weken moeten worden gewacht met Breda als koploper waar de wachttijd vier maanden.

In Tilburg, Den Bosch en Oss is de wachttijd zeven weken, Eindhoven kiest voor de snelle intake waarna de hulpzoekende wordt overgebracht naar de tweede wachtkamer waar het verblijf twee maanden is.

"Goed personeel is moeilijk te vinden", zie hierover ook "Schuldhulpverleners gezocht".

maandag 9 november 2009

Schuldhulpverleners gezocht

In overheid signaleert de stijgende vraag naar schuldhulpverleners. Hun aantal zou in de visie van NVVK-voorzitter Jaarsma in dezelfde mate moeten stijgen als de vraag naar schuldhulpverlening.

"Vrijwel alle gemeenten zijn hard op zoek naar medewerkers schuldhulpverlening. Dat zegt Ger Jaarsma van het NVVK. De vraag voor schuldhulpverlening is met 25 procent gestegen. ‘En met hetzelfde tempo stijgt de vraag naar nieuwe werknemers,' aldus Jaarsma".

Ik vraag mij af of dit citaat juist is, aangezien er een gedeelde en groeiende overtuiging is dat de efficientie en effectiviteit van de schuldhulpverlening moeten worden bevorderd, aangezien niet alleen politiek en bestuur zich toenemend afvragen of zij waar voor hun geld krijgen maar er ook minder geld in de toekomst beschikbaar zal zijn.

Het interview vervolgt: "Er bestaat geen opleiding tot schuldhulpverlener. Nieuwe werknemers krijgen een training van het NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren".

Ook dit is feitelijk onjuist. Er bestaan eerstens op dit moment wel degelijk zelfstandige opleidingen en bovendien worden niet alle schuldhulpverleners opgeleid door de NVVK. Ik heb er al eerder erop gewezen dat de NVVK er beter aan zou doen in haar berichtgeving niet stelselmatig te suggereren, dat schuldhulpverlening alleen door kredietbanken wordt bedreven. Er zijn ook gemeenten die dit doen zonder betrokkenheid van kredietbanken.

Niet de NVVK, maar de gemeenten zijn regievoerders van de schuldhulpverlening. De zelfstandige kredietbanken zijn aanbieders op de markt van schuldhulpverlening. De niet zelfstandige kredietbanken zijn onderdeel van een bepaalde gemeente of gemeenschappelijke intergemeentelijke samenwerking.

Zie over het spanningsveld tussen NVVK en gemeenten bijvoorbeeld "Uit het logboek van wethouder Bolten", "En daar gaan we weer", "NOS besteedt aandacht aan schuldhulpverlening". Het ware te wensen dat de NVVK ophield met het bedrijven van partijpolitiek. Ook om deze reden is het goed dat VNG en DIVOSA zich toenemend in het debat mengen ter herstel van de balans en bijvoorbeeld bij het sluiten van het convenant met Zorgverzekeraars Nederland hebben duidelijk gemaakt dat ook zij relevante partijen zijn die bij convenanten dienen te worden betrokken - waarbij ik blijf hopen dat er eens een einde komt aan de convenantencultuur en dat iedere crediteur zich moet gaan houden aan de spelregels minnelijk traject neer te leggen in formele wet of AMvB en iedere schuldhulpverlener moet werken volgens diezelfde spelregels.

Meest gelezen berichten in oktober 2009 - SHV (Schuldenproblematiek)

1. Breaking news: DSB morgen failliet?
2. DSB technisch failliet?
3. Incassobureau Inspectrum is volle dochter DSB
4. DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening
5. Ook schuldenproblematiek bij modaal inkomen
6. 1984 - 12 september 2009 - Kracht door Trouw (KDT)
7. DSB-leed wordt bestreden (kort geding looncessie)
8. Wanbetalers premie zorgverzekering op de korrel
9. PvdA Rotterdam: schuldhulpverlening goed geregeld
10. In de luren gelegd door DSB -met update

DSB stond voor de tweede maand ook in de wereld van de schuldhulpverlening volop in de aandacht. Aangezien er meer aan de hand is ga ik nog even door:
11. Looncessie DSB is nietig
12. Kredietbank Nederland
13. Innovatie stimuleer je niet met extra geld
14. Uit het logboek van wethouder Bolten - Delft
15. Antwoorden Minister EZ op Kamervragen Kredietbank Nederland

Zie ook:
Meest gelezen berichten SHV in september 2009
Meest gelezen berichten SHV in augustus 2009
Meest gelezen berichten SHV in juli 2009
Meest gelezen berichten SHV in juni 2009
Meest gelezen bericht SHV in mei 2009
Meest gelezen berichten SHV in april 2009
Meest gelezen berichten SHV in maart 2009

vrijdag 6 november 2009

Niet ontruimen geen gunst maar recht!

"Klanten van de failliete DSB Bank die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden voorlopig niet uit hun huis gezet, zo hebben de curatoren van DSB Bank gisteravond laten weten.

Volgens de curatoren hebben sinds hun aantreden van 12 oktober geen veilingen of huisuitzettingen bij klanten van DSB Bank plaatsgevonden en zal dit ook niet gebeuren totdat zij nader beleid hebben bepaald".


Zie Telegraaf

In die gevallen waarin DSB overmatig heeft gefinancierd en op die manier eraan heeft bijgedragen dat kredietvragers zijn terecht gekomen in een woning die hun financiele positie op dat moment te boven ging, is de DSB jegens die debiteuren zelf schadeplichting wegens schending van de zorgplicht. Het is vervolgens geen gunst de debiteuren te laten wonen waar hij zit maar een recht van en debiteur en een maatregel van schadebeperking voor DSB.

Kunnen de relevante partijen (gedupeerde stichtingen en schuldhulpverleners) zich hierover nog eens krachtig en publiek uitlaten?

Zorgvuldigheid in de omgang met derdengeld dringend geboden

"Tegen een 54-jarige man uit Gasselternijveen is dinsdag voor de rechtbank in Assen drie jaar cel geëist voor fraude en valsheid in geschrifte. De officier verweet de man in de periode 2001 tot 2008 als notarieel medewerker van een notariskantoor in Gieten ruim één miljoen euro te hebben verduisterd. Als bewindvoerder van diverse cliënten van dit kantoor beschikte de man over bankpassen en bijbehorende codes.

Via kasopnamen en overboekingen plunderde hij de bankrekeningen van ruim tien gedupeerden. Hij verspeelde het geld in verschillende casino's. De officier van justitie diende een ontnemingvordering in van ruim één miljoen euro. Het geld dat de man illegaal heeft opgestreken".

Zie Drenthejournaal

Het is de bedoeling dat wie het beheer heeft over andermans vermogen daarmee zorgvuldig omgaat en periodiek verantwoording aflegt. Iedere keer weer is het schrijnend dat niet zelden zwakkere partijen worden benadeeld door degenen die worden geacht hen te beschermen en daartoe soms ook door de rechter zijn aangewezen.

In de afgelopen jaren hebben we in dit opzicht onregelmatigheden gezien in diverse situaties:
- WSNP bewindvoerders;
- boek 1-bewindvoerders;
- schuldhulpverleners;
- thuiszorg organisaties (PGB).

Sanctionering vindt plaats door het OM in het kader van het strafrecht. Meer en meer houdt ook de DNB zich bezig met handhavende maatregelen.

donderdag 5 november 2009

Curatoren DSB moeten gewoon "een beetje fatsoenlijk" incasseren

Uit het weblog van de Delftse wethouder Bolten, die pal staat voor debiteuren in nood:

"Incassobedrijven blijken mensen met een schuld aan de DSB-bank - Leen, Frisia en Becam - enorm onder druk te zetten om hun schuld terug te betalen, hoewel de bank failliet is. De curatoren van de bank hebben de achtervolging van mensen met schulden kennelijk niet stopgezet en ook geen rem gezet op het intimiderende gedrag door de incassobedrijven. Ik heb inmiddels verschillende mensen gesproken die van streek en ook in de war zijn door deze praktijken.

Zelf kan ik hier niet veel aan doen. Wel kunnen klanten van de DSB-bank hun klachten per email sturen aan de curatoren van de bank. Op de site van de DSB-bank staan de antwoorden op de meest gestelde vragen over het incassobeleid. Maar eerlijk gezegd word ik daar niet vrolijk van".

Van nova:

"Bos benadrukte dat er gewoon betaald moet worden, maar dat de curatoren zich ook realiseren dat zij het ''een beetje op een fatsoenlijke manier'' moeten doen.

Hij wees erop dat de curatoren oog zullen hebben voor schrijnende situaties. Eind volgende week moeten ze bovendien duidelijkheid geven aan DSB-klanten hoe het verder gaat met hun financiële verplichtingen".

De curatoren hebben kennelijk geen haast om de in hun opdracht incasserende partijen tot de orde te roepen en fatsoensnormen zijn daarbij niet prioritair. Iedere geincasseerde cent is er immers een meer op de boedelrekening.

woensdag 4 november 2009

Type client shv verandert

In dit interview gaat NVVK-voorzitter Jaarsma nog eens dieper in op de verandering van het type client dat een beroep doet op schuldhulpverlening.

"Volgens Jaarsma is het gemiddelde klantenprofiel aan het veranderen. De NVVK verwacht een toestroom aan middeninkomens. "Iemand die bijvoorbeeld in januari is ontslagen en er dertig procent in inkomen op achteruit is gegaan, gaat eerst zelf proberen zijn problemen op te lossen. Meestal door het ene gat met het andere te dichten", aldus Jaarsma. Die groep loopt nu vast.

Deze nieuwe klantengroep vraagt een nieuwe benadering: "Deze mensen zijn financieel veel zelfredzamer. Onze traditionele klanten moeten meestal financieel heropgevoed worden. Nu moeten we mensen gaan adviseren hoe ze met dertig procent minder inkomen rond kunnen komen."

Daarom worden er loketten geopend waar mensen die hun baan verliezen terecht kunnen voor advies. Jaarsma hoopt op deze manier te voorkomen dat mensen te diep in de schulden raken: "Mensen schamen zich om zich tot schuldhulpverlening te wenden. Ze komen nu als ze de schaamte voorbij zijn en geen enkele andere oplossing zien. Ze zouden moeten komen voordat ze zich schamen."

Hij deed dat al eerder in een interessante lezing over de generatie Y op het vorige congres actualiteiten SHV.

Verslag bijeenkomst platform schuldhulpverlening

Wie bij wil blijven, leze dit zeer interessante verslag op het weblog van Martijn Schut.

Mij trof de volgende passage:

"SZW vertelt dat het onderwerp ‘bezwaar en beroep’ in de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet is uitgekristalliseerd. Men is er nog niet over uit of er recht op schuldhulpverlening moet bestaan".

Hoe zeer ik ook voorstander was van een dergelijk recht op schuldhulpverlening, de haalbaarheid lijkt mij op dit moment buiten bereik door de enorme toestroom van clienten.

Op dit onderwerp kom ik uitgebreider op terug in een wetenschappelijke publicatie die thans in voorbereiding is maar verkort ook op dit weblog komt.

Hoe zit het nu met de wachttijden shv?

De geluiden over de wachttijden voor schuldhulpverlening worden steeds klemmender. Het programma Netwerk besteedde daar gisteren aandacht aan. In dit programma kwam een onderzoek van de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD aan de orde.

"Door wachtlijsten lopen schulden nog verder op. Gemeenten moeten straks binnen vier weken hulp bieden bij schulden. Dat is problematisch, want ook de NVVK meldt nu al wachtlijsten tot negen weken. Twee maanden doorlopende rekeningen is voor mensen met een minimuminkomen desastreus.

Maatschappelijk werk en Sociaal raadslieden kunnen binnen twee weken al wel (onderdelen van) integrale schuldhulpverlening bieden tijdens die wachtlijstweken voor schuldsanering. Zij bieden vormen van integrale schuldhulpverlening.

Kredietbanken wijzen dan ook al geregeld door naar maatschappelijk werk en Sociaal raadslieden. Daardoor, en door de kredietcrisis, krijgen echter ook maatschappelijk werk en sociaal raadslieden het drukker".

Uit onderzoek van de NVVK onder leden bleek gisteren dat de wachttijd gemiddeld negen weken was. Dit is te lang, ook als er geen acute dreiging is van ontruiming en beslag. Zie persbericht.

Recent verscheen in de Stentor een bericht over bijvoorbeeld Zutphen.

Al deze geluiden raken aan een complex probleem waarvan facetten zijn:
- wat is de kostprijs van schuldhulpverlening;
- hoe kan een instelling de kwaliteit bewaken als er geen open einde financiering is op prestatieniveau (aantal dossiers);
- hoe kan vergelijkbaar intergemeentelijk effectiviteit worden gemeten ("benchmarking").

Het is goed dat ook in de Tweede Kamer het debat over deze moeilijke elementen gaat worden gevoerd. Dan kunnen ook principieel en transparant de keuzes worden gemaakt op het niveau waar deze in een rechtsstaat thuishoren, nadat iedereen daarover zijn mening heeft kunnen geven in de daartoe geeigende gremia.

Het is nog steeds mogelijk met Observatrix-korting deel te nemen aan het Congres Actualiteiten Schuldhulpverlening, zie link.

dinsdag 3 november 2009

15 maanden wachten op schuldhulp?

"Volgens de Voedselbank Almelo zit een inwoner van die stad al vijftien maanden te wachten op schuldhulpverlening. Dit zou blijken uit een reportage van Netwerk, die dinsdag wordt uitgezonden. De reportage handelt over misstanden in de schuldhulpverlening, en de situatie van de Almeloër wordt als voorbeeld genoemd. Er zijn in Almelo ook opnames gemaakt.

De kwestie is maandag onder de aandacht gebracht van de fractievoorzitters in de Almelose gemeenteraad. Dat gebeurde door bestuurslid Marinus Trommel van het bestuur van de Stichting Voedselbank Almelo. De voedselbank verstrekt de hulpvragende klant van de schuldhulpverlening wekelijks een voedselpakket.

De betreffende persoon wordt volgens Trommel begeleid door de Stichting Humanitas onder dak in Twente. "Hij wordt nu belaagd door deurwaarders en schuldeisers en zit daardoor in een onmogelijke positie. Aangevraagde hulp is immers niet voorhanden", aldus Trommel in de brief aan de fractievoorzitters. Wethouder Mieke Kuik is zeer verbaasd. "Ik ken het individuele geval niet, maar wij hebben de afspraak met de Stadsbank dat de mensen binnen twee weken voor een intakegesprek worden opgeroepen", aldus Kuik".

Zie Tubantia

Uitzending Netwerk op Nederland 2 vandaag om 20.25 uur.

maandag 2 november 2009

Zorgen over kwaliteit schuldhulpverlening Emmeloord

"Steeds vaker bereiken de Politieke Unie (PU) berichten dat mensen in de schuldhulpverlening dieper in de problemen komen.De fractie maakt zich daar ernstige zorgen over en vraagt B en W duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken. Noordoostpolder heeft de schuldhulpverlening uitbesteed aan de gemeentelijke kredietbank (GKB) Drenthe.

Fractievoorzitter Wiemer Haagsma krijgt de indruk dat 'de afgesproken wachttijd momenteel ernstig overschreden wordt'. "Bovendien", zo schrijft hij aan het college, "ontvangen wij berichten dat cliënten door het minimaal besteedbare bedrag dat ze ontvangen van de GKB ernstig in de problemen komen. Dit bedrag is namelijk te laag om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien." PU wil daarom van het college weten hoeveel mensen uit de gemeente Noordoostpolder cliënt zijn bij de GBK, hoe lang de werkelijke wachttijd momenteel is en hoe het minimumbedrag voor levensonderhoud wordt berekend. Tevens vraagt ze of de gemeente op dit moment mensen tegemoet komt vanuit de pot 'noodhulp' en wil ze weten of de laatste maanden meer mensen zijn aangewezen op hulp van de Voedselbank".

Zie Stentor

"Maximum bereikt"

De AVRO brengt vanaf 7 december op Nederland 3 het nieuwe programma Maximum Bereikt. Daarin volgt presentator Ruben Nicolai mensen die in de schulden zijn geraakt. De zaken die worden gevolgd, variëren van grote studieschulden, op het verkeerde moment te veel geld uitgegeven en te hoge persoonlijke leningen.

Zie berichten nu.nl en avro.nl

Crisisroute in Geldmuseum

In het Geldmuseum in Utrecht is de 'Crisisroute' van start gegaan. Een spannende, interactieve tocht, waarop je als bezoeker inzicht krijgt in het verloop van de huidige kredietcrisis en hoe wij soortgelijke crises in het verleden te boven zijn gekomen. Zie centiq

"In de ‘Crisisroute’ neem je kennis van het verloop van de huidige kredietcrisis en soortgelijke crises in het verleden. De crisis worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Je wordt uitgedaagd om stelling te nemen en na te denken hoe de crisis jouw persoonlijke leven beïnvloedt.

Bij je bezoek aan de ‘Crisisroute’ ontvang je de crisiskrant (beperkte oplage) waarin de chronologie van de crisis met spotprenten wordt weergegeven. Doe mee aan de crisisprijsvraag door de oplossing voor de kredietcrisis in je eigen spotprent te tekenen".

Zie Geldmuseum

"Het meest overgecrediteerde slachtoffer"?

Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel met de kop "het meest overgecrediteerde slachtoffer" aan wie in Beverwijk schuldhulpverlening zou zijn geweigerd.

Hoewel het artikel meer vragen oproept dan beantwoord, hierbij toch de link, omdat de kwalificatie "meest overgecrediteerde slachtoffer" een trouvaille is die moet worden bewaard.