woensdag 30 september 2009

"Zorgen voor de dag van morgen"

Onder deze titel heeft Nadja Jungmann een artikel geschreven op sociaaltotaal.nl. In dit artikel wordt ingegaan op fundamentele vragen die op dit moment spelen op het terrein van de hulpverlening.

"Tot het uitbreken van de kredietcrisis lag het voor de hand om vooral via incrementele veranderingen (kleine aanpassingen) te werken aan het vergroten van de effectiviteit. De invoering van de zorgplicht, een moratorium, certificering etc. zijn typische stappen die passen binnen een incrementele veranderingsstrategie. Een jaar na oplevering van het rapport ‘ Schulden? De gemeente helpt!’ constateer ik dat de bestuurlijke werkelijkheid het afgelopen jaar fundamenteel is veranderd (grote bezuinigingen en de verwachting dat het aantal schuldenaren flink toeneemt). Deze nieuwe context roept bij mij de vraag op of we moeten gaan nadenken over een fundamenteel herontwerp van de huidige uitvoeringspraktijk om op de langere termijn een veel grotere groep schuldenaren op een veel effectievere manier te helpen tegen veel lagere kosten".

Alle instellingen van schuldhulpverlening zouden minstens een dagdeel moeten nemen voor een organisatiebrede brainstorm hoe zij denken om te gaan met de dringende vragen die nu op de branche afkomen.

dinsdag 29 september 2009

Antwoorden Minister EZ op Kamervragen Kredietbank Nederland

"Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Vos en Spekman over de fusie van de Gemeentelijke Kredietbank Friesland en de Stadsbank Midden Nederland. Deze vragen werden mij toegestuurd op 3 september jl. onder nummer 2009Z15656.

1 Bent u bekend met het bericht "GKB Friesland fuseert"
Antwoord Ja.

2 Is het waar dat de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en de Stadsbank Nederland behoren tot de grootste organisaties op het gebied van sociale kredietverlening en schuldhulpverlening?
Antwoord Uit informatie van de twee betrokken organisaties blijkt inderdaad dat de nieuwe organisatie tot een van de grotere kredietbanken behoort.

3 Wat betekent de fusie van deze kredietbanken voor de marktverhouding van kredietbanken binnen Nederland?
Antwoord Bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet zijn 80 leden aangesloten die alle actief zijn op het gebied van de schuldhulpverlening. Hieronder bevinden zich ook commerciële organisaties. De Kredietbank Nederland werkt in 80 gemeenten.

4. Ziet u aanleiding om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) te verzoeken de voorgenomen fusie te beoordelen?
Antwoord Het is aan de fuserende partijen de voorgenomen fusie bij de NMa te melden wanneer hun activiteiten onder de werking van de Mededingingswet vallen en daarnaast hun gezamenlijke omvang daartoe aanleiding geeft. De NMa beoordeelt naar aanleiding van een melding of de fusie de mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze zal belemmeren en of deze een economische machtspositie creëert of versterkt. Om inzicht te verwerven omtrent de noodzaak de fusie al dan niet te melden kunnen partijen de NMa om advies vragen.

5 Deelt u de mening dat 'Kredietbank Nederland', de nieuwe naam voor de gefuseerde kredietbanken, tot verwarring kan leiden?
Antwoord Organisaties zijn in het algemeen vrij in het kiezen van een naam voor hun organisatie, dit geldt ook voor de nieuwe Kredietbank. Gemeenten of andere opdrachtgevers kopen diensten van kredietbanken in. Opdrachtgevers zullen goed weten welke kredietbank zij inschakelen om deze diensten te leveren.

6 Wat is in uw ogen de betekenis van deze voorgenomen fusie voor mensen die een schuld hebben en hulp nodig hebben van een kredietbank?
Antwoord De regie over de schuldhulpverlening ligt bij gemeenten. Gemeenten zullen hun klanten al dan niet via een kredietbank een schuldhulpaanbod doen. Uw Kamer is al eerder geïnformeerd over het wetsvoorstel voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. In dit wetsvoorstel wordt de gemeente verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening. Gemeenten kunnen als opdrachtgever organisaties inschakelen, waaronder kredietbanken, om de schuldhulpverlening voor ze uit te voeren. Het is aan gemeenten zelf om de kwaliteit van dit aanbod te bewaken. Als gemeenten van mening zijn dat een organisatie, om wat voor reden dan ook, niet de juiste kwaliteit (meer) levert, dan kunnen zij besluiten om het schuldhulpaanbod elders in te kopen of het zelf uit te voeren. Van de betrokken partijen is vernomen dat de fusie is ingegeven door de wens en de verwachting dat schaalvoordelen kunnen worden behaald die bijdragen aan een betere betaalbaarheid van schuldhulpverlening door de opdrachtgevers en een verbetering van de dienstverlening aan schuldenaren.

7 Maken alle gemeenten in de betreffende gebieden gebruik van de diensten van de kredietbank als uitvoerder van de wettelijke taak?
Antwoord Kredietbanken voeren voor wat betreft de gemeentelijke schuldhulpverlening geen wettelijke taak uit, er is immers nog geen wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wel kunnen gemeenten aan kredietbanken vragen om verklaringen op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (ex artikel 285, lid 1, onder e) af te geven. Ook kunnen kredietbanken desgevraagd bewindvoeringstaken op grond van dezelfde wet uitvoeren. Op grond van informatie van de twee kredietbanken kan ik u verder het volgende melden. De twee kredietbanken voeren in 80 gemeenten schuldhulpverleningstaken uit. In 90% van deze gemeenten gaat het om de volgende dienstverlening: schuldhulpverlening, budgetbeheer en sociale kredietverlening. Bij 10% van deze gemeenten voeren ze één of twee van de hiervoor genoemde diensten uit. Overigens zijn gemeenten zelf betrokken bij het toezicht op de gemeentelijke kredietbanken, bijvoorbeeld doordat het college van burgemeester en wethouders een aantal leden van de Raad van Toezicht voordraagt, dan wel het reglement, de jaarrekening en de begroting van de kredietbank moet goedkeuren.

8 Is een lening van 1000 euro tegen een rente van 15% door een kredietbank met een wettelijke taak toegestaan als kredietbanken geen commerciële activiteiten mogen ontplooien?
Antwoord Zoals ik bij vraag 7 al heb aangegeven, berusten de activiteiten die kredietbanken voor gemeenten uitvoeren niet op een wettelijke taak. Gemeenten bieden schuldhulpverlening aan hun burgers aan vanuit de zorgplicht voor hun burgers. Zij zijn opdrachtgever van kredietbanken die (onderdelen van) schuldhulpverlening voor ze uitvoeren. Vanuit die achtergrond verzorgen gemeentelijke kredietbanken het aanbod schuldhulpverlening voor gemeenten en verstrekken ze kredieten aan personen die niet tegen de gebruikelijke voorwaarden bij een commerciële kredietinstelling geld kunnen lenen, de zogenaamde sociale kredietverstrekking. De Wet op het financieel toezicht is op deze vorm van kredietverstrekking in beginsel niet van toepassing. De kredietbanken horen wel te voldoen aan voorschriften in lijn met bepaalde voorschriften die de Wet op het financieel toezicht ook stelt (bijvoorbeeld ten aanzien van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit, structurering en inrichting en zorgvuldige dienstverlening). Ten aanzien van de te vragen rentevergoeding gelden geen andere voorschriften dan die voor commerciële kredietinstellingen. De jaarlijkse kredietvergoeding is momenteel gemaximeerd op 16%. Dat betekent dat een rente van 15% in het aangehaalde voorbeeld is toegestaan".

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

maandag 28 september 2009

Stijging aanvragen schuldhulp Groningen

Het Dagblad van het Noorden meldt dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening bij de Kredietbank Groningen is gestegen met 64%. Deze stijging sluit aan bij vele meldingen uit andere gemeenten.

De Kredietbank houdt vandaag een symposium om de schuldhulpverlening nieuwe stijl te presenteren, die vanaf 1 januari 2010 de norm zal zijn voor de hulpverlening.

zondag 27 september 2009

Enkele mededelingen

Voor details Tridentijnse H. Mis Rotterdam op 27 september 2009, zie deze link

Ook op deze plaats wil ik al degenen van harte danken, die mij hebben gefeliciteerd met mijn zilveren jubileum als advocaat op 12 september 2009. Het is hartverwarmend de belangstelling van zovelen te hebben mogen ondervinden, ook op internet. De bijdrage op mijn weblog bij die gelegenheid vindt U onder deze link.

Op dit moment ontvang ik dagelijks tientallen berichten over allerlei onderwerpen gerelateerd aan dit weblog. Ik waardeer Uw belangstelling zeer en probeer daaraan de nodige aandacht te besteden en daarop indien nodig binnen redelijke termijn te reageren. Ik vraag U bijvoorbaat om enig begrip, aangezien dit weblog een ietwat uit de hand lopende invulling is van de tijd die mij rest naast praktijk- en andere verplichtingen. Die verplichtingen nemen soms mijn dag volledig in beslag en dan hoort en leest U even niets.

De inhoud onder deze mededeling wordt regelmatig vernieuwd.

vrijdag 25 september 2009

Minder krediet, meer (geoormerkt) geld voor shv en minder kinderen

Gisteren was een dag met cijfers over de ontwikkeling van parameters die relevant zijn voor schuldenproblematiek.

Het CBS maakte gisteren bekend dat de consumptieve bestedingen nog steeds dalen, zij het in juli in een lager tempo dan in juni. BN/De Stem beschreef in de praktijk welke gevolgen de beperking van consumptief krediet heeft voor de verkoop van auto's, keukens en elektronica. De daling van het consumptief krediet zal zeker een positief effect hebben op de ontwikkeling van het aantal problematisch huishoudens. Daartegenover staat de toename van het beroep op shv, samenhangend met werkloosheid.

Tegelijk is het probleem voor de schuldhulpverlening dat de financiering veelal niet afhankelijk is van de noodzakelijke productie maar een gesloten einde heeft. SZW maakte gisteren bekend op welke wijze het bedrag ad EURO 130 miljoen voor de jaren 2009 tot en met 2011 zal worden bestemd en in welke tranches het zal worden uitgekeerd. Positief is dat het geld wordt geoormerkt en dat gemeenten specifek moeten verantwoorden hoe het geld is besteed. In het verleden is dat niet steeds goed gegaan.

Time publiceert cijfers die impliceren dat er ten tijde van een recessie minder kinderen worden geboren. Dit mag op korte termijn besparing op leveren maar is op langere termijn slecht voor de economische ontwikkeling door daling van de toekomstige (geldverdienende) beroepsbevolking.

donderdag 24 september 2009

Onvoldoende informatie aan wanbetalers premie zorgverzekering over schuldhulpverlening

Het Ministerie van VWs heeft een bondig factsheet ingericht over het incassotraject wanbetalers premie zorgverzekering, zie link.

Per 1 september 2009 geldt de volgende regeling:
Na maximaal 2 maanden betalingsachterstand krijgt de verzekerde van zijn zorgverzekeraar een aanbod voor een betalingsregeling.
Gaat hij daar niet op in of houdt hij zich niet aan de afgesproken regeling, dan krijgt hij een waarschuwingsbrief.
Na een premieachterstand van 6 maanden moet de zorgverzekeraar de wanbetaler aanmelden bij het
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) .
Het CVZ int een 'bestuursrechtelijke premie' van zo'n 130 euro per maand. Dit is aanzienlijk hoger dan de premie die de wanbetaler aan zijn zorgverzekeraar betaalt.
Als iemand loon of een uitkering heeft wordt het bedrag zoveel mogelijk ingehouden op het loon of de uitkering.


Zorgpunt blijft dat een particuliere crediteur de volledige afloscapaciteit naar zich toe haalt (op de wijze van de looncessie maar dan met wettelijke basis) met een strafopslag van 30%, waarbij de wet wel voorziet in het teruggeven van de afloscapaciteit als een beroep wordt gedaan op schuldhulpverlening maar de debiteur en de schuldhulpverlening daarop dan wel gericht zullen moeten inspelen.

Het is zorgwekkend dat het ministerie van VWS geen aanleiding ziet in de factsheet aan te geven dat debiteuren in problematische schuldsituaties een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Nog erger is dat ook de publieksfolder hierover maar zeer summier informatie geeft, zie link. Deze wijze van publieksvoorlichting doet geen recht aan de debatten hierover in Tweede en Eerste Kamer en lijkt mij tenminste een reden voor Kamervragen en activiteit van brnche-organisaties.

woensdag 23 september 2009

DSB-bank onder het juk door met afschaffing looncessie?

Volgens "De Pers" heeft de DSB-bank haar leven gebeterd en wordt niet langer gebruik gemaakt van looncessie:

"Volgens financieel adviseur Jelle Hendrickx, die gedupeerden bijstaat namens actiegroep DSB Ramp, heeft DSB de looncessies herroepen onder druk van een kort geding. ‘Incassobureau Inspektrum van DSB heeft mij verzekerd dat er maandag een brief naar klanten is verstuurd, waarin ze aangeven dat de cessie is vervallen’, zegt de adviseur.

Aanleiding voor de dreiging met een kort geding was volgens Hendrickx een gehandicapte vrouw, die haar ziektekostenverzekeringen door de cessie niet meer kon betalen. DSB-woordvoerer Klaas Wilting ontkent dat er een brief is verstuurd. Dat er een einde is gekomen aan de gewraakte incassopraktijk, kan hij bovendien niet bevestigen".

Ik hoop dat het gerucht waar is. Zonder politieke druk en druk van de Stichting Hypotheekleed was dit zeker niet gebeurd! Lezers die de brief kennen waarnaar in dit artikel wordt verwezen worden van harte uitgenodigd een desgewenst geanonimiseerde versie aan mij te zenden.

DSB-leed wordt bestreden

DSB heeft gisteren niet gereageerd op het ultimatum gesteld door de Stichting Hypotheekleed. Zie link Ik hoop dat het kort geding voortvarend wordt ingezet en leidt tot een gunstig vonnis.

De Stichting Hypotheek-leed breidt haar activiteit uit naar slachtoffers die consumptieve geldleningen zijn aangegaan boven hun draagkracht en vervolgens worden uitgekleed door toepassing van de looncessie, zie link

Ondertussen blijf ik het ongelukkig vinden als de NVVK zou overwegen een convenant met DSB te sluiten. Met partijen die onbehoorlijk zaken doen, sluit je geen convenanten maar die breng je tot behoorlijk gedrag. Die insteek heb ik tot nu toe helaas gemist. Ik denk trouwens niet dat de VNG bereid is mee te doen aan dit solo-project van de NVVK, waarmee de kloof die nu al gaapt nog verder wordt vergroot hetgeen recent pijnlijk tot uiting is gekomen doordat op het laatste moment het convenant met Zorgverzekeraars Nederland niet is getekend door ZN. De schuldhulpverlening in Nederland en de debiteur in een problematische schuldsituatie zijn met dit gekisssebis niet gebaat.

Afgezien daarvan meen ik dat de tijd van de convenanten achter ons zou moeten liggen doordat iedere schuldeiser wordt verplicht een aanbod te aanvaarden dat daaraan door de wetgever te stellen eisen volgens een simpel schema voldoet, waarbij schuldhulpverleners worden verplicht uitsluitend op die basis aanbiedingen uit te brengen.

Schuldhulpverlening in Amsterdam (en elders)

Het Parool gaat verder met een reeks artikelen waarin schulden en schuldhulpverlening aan de orde komen.

Onderzoekswerk van het Parool leverde eerder een interview op met een slachtoffer van de dsb-budgetcoach, waarna een stortvloed van politieke aandacht in het SZW-debat en een reeks van Kamervragen op gang kwam, nadat de staatssecretaris zich in antwoord op een eerdere reeks door het DSB voor het lapje had laten houden, zie link.

Op 17 september 2009 verscheen het artikel "Schuldhulpverlening is een wassen neus", zie link. Deze uitspraak is afkomstig van stadsdeelbestuurder Jude Kehla tijdens een conferentie over armoede in Amsterdam Zuidoost.

Gisteren werd de reeks vervolgd met het artikel "Armoede in Amsterdam een hardnekkig probleem", waarin een interview met Madi-directeur Jurenne Hooi. Ik citeer enkele passages: "De schuldhulpverlening lijkt de aangewezen instantie om mensen uit de problemen te helpen. Lijkt, want in de praktijk biedt die de meeste mensen geen soelaas. Driekwart van de mensen die zich aanmelden bij de Amsterdamse schuldhulpverlening, haken af". ''Alle betrokkenen hebben de beste bedoelingen, maar het proces is niet effectief. Een van de problemen is dat allerlei partijen tegelijk aan de knoppen draaien. De uitkeringsinstanties, de kredietbank, de schuldeisers: iedereen bemoeit zich met het proces. Dat maakt het stroperig en ingewikkeld.'' En tijdrovend: het duurt gemiddeld vier jaar van aanmelding tot wettelijke sanering, maar vijf tot zeven jaar is ook niet ongewoon". "Hooi ziet mogelijkheden het proces te versnellen en te versimpelen. Zo zou ze willen dat uitkeringsinstanties vaste lasten inhouden voor mensen met schuldsanering. En de papierwinkel kan ook worden aangepakt. Maar vooral wil ze preventie".

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de problemen die hier aan de orde komen niet specifiek Amsterdams zijn maar overal spelen. Gegeven de hoge kosten van schuldhulpverlening is het rendement onaanvaardbaar laag. Er dienen wegen te worden gevonden daarin verbetering te brengen en dat moet op korte termijn gegeven de stortvloed van aanvragen die op ons afkomt als gevolg van toenemende werkloosheid enerzijds en de toenemende noodzaak aan schuldhulpverlening besteed geld eficient en effectief in te zetten.

Invoering van gemeentelijke zorgverplichting is weinig zinvol als deze niet gepaard gaat met handreikingen hoe die zorg zodanig te organiseren dat deze werkbaar is voor schuldhulpverlening (en schuldeisers) en waarbij ook debiteuren worden genoopt (en beloond) om bij de les te blijven onder inzet van krachtige preventie-instrumenten om consumenten toe te rusten niet voor holle verleidingen van de consumptiemaatschappij te bezwijken.

dinsdag 22 september 2009

Toename vraag naar schuldhulp in Veghel

Naar verwachting van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd zal het aantal mensen dat in de regio Veghel een beroep doet op schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank toenemen.

"Dit jaar hebben zo’n 200 personen schuldhulpverlening- of advies aangevraagd bij Optimisd. Daarvan zijn er 90 doorgeleid naar de Kredietbank in Den Bosch, waarvan 31 uit Veghel. “We verwachten dat dat aantal over 2009 op 120 zal uitkomen, tegen 85 vorig jaar. Dat is een stijging van ongeveer 40 procent”, aldus Optimisd. In 2010 wordt een verdere toeloop verwacht. Willem Linders van Gemeentebelang Veghel wil dat de gemeente Veghel ingrijpt voordat de ‘zaak gaat ontploffen’. “In Uden is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening het afgelopen half jaar twee keer groter dan normaal. Dat moet je in Veghel voorkomen door deze signalen mee te nemen in de armoedebestrijding.”

Zie vindplaats

maandag 21 september 2009

Toekomstige regulering flitskrediet

"Hoewel de omvang van flitskredieten te klein is om alleen door een flitskrediet problematische schulden te veroorzaken, kan flitskrediet juist in schrijnende gevallen de problematiek wel flink verergeren. Ik streef er daarom naar om met ingang van 11 juni 2010 alle consumptieve kredieten en dus ook flitskredieten onder de maximumkredietvergoeding van 12% plus wettelijke rente (sinds 1 juli 2009 4%) te laten vallen. In de afweging tussen bescherming van (financieel kwetsbare) consumenten en het belang van een vrije markt voor dergelijke producten, heeft mijns inziens het belang van de consument voorrang. Hierbij is ook van belang dat er in Nederland alternatieven zijn voor dergelijke leningen in de vorm van roodstandfaciliteiten waarop de maximale kredietvergoeding ook van toepassing wordt (en waar die nu ook al wordt toegepast). Het zou hoogst merkwaardig zijn als kwetsbare consumenten die in een dusdanige financiële situatie zitten dat ze hun gehele roodstandfaciliteit benutten tegen maximaal 16% kredietvergoeding per jaar, daarna zouden zijn aangewezen op flitskrediet tegen bijna 600% kredietvergoeding per jaar.

Dit betekent uiteraard niet dat flitskredieten niet meer mogen worden aangeboden op de Nederlandse markt. Wel betekent dit dat bedrijven die flitskredieten willen aanbieden op de Nederlandse markt hun producten en bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen aan de straks geldende regels".

Uit de brief van de Minister van Financien aan de Tweede Kamer van 25 augustus 2008/2009 24515 nr. 157.

Aanvullende kamervraag over DSB

De Kamerleden Vos en Spekman hebben in aanvulling op de vragen van SP-kamerlid Karabulut van 16 september 2009 aan de Staatsececretaris van SZW de volgende vraag gesteld:

Mag een bank een aflossingscontract zo hoog vaststellen dat er voor de klant met een schuld weinig over blijft om van te leven?

Het antwoord moge duidelijk zijn en gaat hopelijk vergezeld van informatie omtrent de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering van dergelijk handelen van een financiele instelling met een wettelijke zorgplicht voor debiteuren.

Kamervragen over vernietiging inboedels na ontruimingen

De PvdA Kamerleden Spekman en Depla hebben naar aanleiding van een uitzending van Radar van 14 september 2009 Kamervragen gesteld over de vernietiging van inboedels na ontruimingen aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en aan de Staatssecretais voor SZW.

Voor de schuldhulpverlening zijn met name de vragen 8 tot en 1o interessant:

8 Bestaan er afspraken tussen bijvoorbeeld de kredietbanken, de VNG en de woningcorporaties over wat te doen in het geval van een huisuitzetting? Zo ja, zijn dit landelijke afspraken? Zo nee, bent u bereid die partijen bij elkaar te brengen om alsnog zulke, eenduidige, afspraken te realiseren?

9 Bent u van mening, en zo ja, bereid, om, als zulke afspraken niet mogelijk blijken te zijn, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving aan te passen?

10 Bent u met ons van mening dat het beleid er vooral op gericht moet zijn om huisuitzettingen te voorkomen, en mensen met schulden in een eerder stadium te helpen? Gebeurt dat op dit moment voldoende, en zo ja, hoe? Hoeveel huisuitzettingen vinden er jaarlijks plaats?

Het noemen van de VNG als relevante koepelpartner voor aangelegenheden gerelateerd aan schuldenproblematiek is een signaal dat, naar ik vermoed, de komende tijden nog veel vaker zal klinken. Lezers van dit weblog weten dat ik een voorstander ben van een dergelijke verbreding aan de zijde van de schuldhulpverlening, omdat zulks de afspiegeling verbetert en de kwaliteit doet toenemen.

zaterdag 19 september 2009

Persbericht VNG: wij zijn voor moratorium minnelijk traject

Gisteren -op vrijdagmiddag- heeft de VNG een persbericht uitgegeven naar aanleiding van het debat van de vaste Kamercommissie SZW op 10 september 2009, waaruit ik citeer:

"De VNG is voorstander van een wettelijk verankerd moratorium. Gemeenten kunnen met een moratorium bij schuldeisers afdwingen dat ze hun incassoactiviteiten op achterstallige betalingen tijdelijk staken, terwijl schuldenaren de lopende verplichtingen blijven betalen. Gemeenten krijgen daarmee de tijd om een voorstel voor schuldhulpverlening uit te werken".

De VNG geeft ook inzage in de brief die is verzonden aan de Tweede Kamer.

Naar verluidt heeft onder meer ook de NVVK een brief gezonden aan de Tweede Kamercommissie. Deze brief staat niet op de website van de NVVK en is elders evenmin te vinden. Zouden de NVVK-leden wel mogen weten wat er in staat?

vrijdag 18 september 2009

Kort geding tegen DSB over looncessie op komst

Op de website van de Stichting Hypotheekleed staat het volgende persbericht:

"Hypotheekleed stelt ultimatum aan DSB Bank

Stichting Hypotheekleed heeft DSB Bank NV gesommeerd het vragen van looncessies van haar klanten per direct te beëindigen en de reeds verkregen looncessies ongedaan te maken. Het gaat om DSB klanten met hypothecaire en niet hypothecaire leningen die door DSB onder druk zijn gezet om hun toekomstig inkomen te cederen. In veel gevallen is deze cessie in strijd met de wet, namelijk in die gevallen dat de DSB klant ook nog andere schulden had. De klanten van DSB kunnen na een looncessie aan DSB niet meer met een schuldsanering geholpen worden.

Hypotheekleed heeft aan DSB Bank een ultimatum gesteld dat op maandagochtend 21 september om 12.00 uur afloopt. Wanneer DSB Bank niet aan het ultimatum voldoet zal Hypotheekleed DSB Bank in Kort Geding dagvaarden namens klanten van DSB Bank.
Met het Kort Geding kunnen naar schatting van Hypotheekleed vele honderden klanten van DSB Bank geholpen worden"

Deze actie van Hypotheekleed past in haar strategie om met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk slachtoffers van DSB Bank concreet te helpen. De voorbereiding van de andere aangekondigde acties tegen DSB Bank gaat gestaag door".

Naar ik vermoed, zal in dit geding ook de rechtsgeldigheid van de looncessie als zodanig ter discussie worden gesteld. Het zou zeer te betreuren zijn, wanneer in de tussentijd in convenantvorm door marktpartijen afspraken zouden worden gemaakt die zijn gebaseerd op de rechtsgeldigheid van de looncessie. Debiteuren en hun hulpverleners zullen dat dan namelijk tegengeworpen krijgen.

Toegenomen vraag naar schuldhulp in Breda

"In de periode van 27 juli tot en met 27 augustus zijn er 251 aanvragen om steun bij de gemeente binnengekomen, terwijl er rekening is gehouden met 175 aanvragen. Om de klap financieel op te vangen hebben burgemeester en wethouders extra personeel ingezet dat wordt betaald met eenmalig geld uit Den Haag.Sinds januari zijn er in Breda 1546 mensen naar het stadskantoor gestapt voor hulp bij het wegwerken van schulden. Dat zijn er 169 meer dan waar het college op had gerekend".

Zie vindplaats

'Schuldhulpverlening is wassen neus"

In het Parool is gisteren onder deze kop een artikel verschenen, waarin de bovenstaande uitspraak is neergelegd. De uitspraak is afkomstig van stadsdeelbestuurder Jude Kehla tijdens een conferentie over armoede in Amsterdam Zuidoost.

''We suggereren dat we mensen met schulden de helpende hand bieden, maar in de praktijk valt dat tegen. Een wachttijd van een jaar voor daadwerkelijk een begin kan worden gemaakt met het aflossen van de schulden, is geen uitzondering. Ondertussen lopen die schulden verder op. Vervolgens moeten de mensen drie jaar rondkomen van vijftig euro per week. Er zijn er maar weinig die dat volhouden.''

"Directeur Jurenne Hooi van de schuldhulpverleningorganisatie Madi trok zich de kritiek aan, maar wees ook op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Van de cliënten die door Kansrijk Zuidoost worden doorverwezen, komt zestig procent niet opdagen op de gemaakte afspraak".

Het artikel raakt aan probemen die niet beperkt zijn tot stadsdelen in Amsterdam en waarover al lang gesproken en nagedacht wordt:

- Uitval is al jaren een probleem dat velerlei oorzaak kan hebben, waarnaar in het verleden onder meer door Nadja Jungmann een onderzoek is ingesteld. Aanvragers kunnen soms gedemotiveerd raken doordat het allemaal veel te lang duurt. Aanvragers kunnen gegeven de multiprobleem-situatie buiten staat raken de oplossing van hun problemen te managen. Weer anderen blijken hun eigen redzaamheidsniveau te hebben verhoogd en zelf met schuldeisers regelingen te hebben getroffen.

- De tijd die het vraagt om schuldenproblematiek op te lossen waarbij ik de uitspraak dat het soms een jaar duurt voordat er daadwerkelijk wordt begonnen met het aflossen van de schulden niet goed kan plaatsen en mij afvraag of die juist is. Als regel begint na de intake een debiteur direct met afdracht aan de boedel van inkomen dat hij boven het VTLB geniet.

Inzet van meer pressie om de debiteur bij de les te houden is gewenst, zeker als er ook nog kinderen in het geding zijn die worden beperkt in hun ontwikkeling wanneer thuis chronisch wordt geleefd onder de druk van een problematische schuldsituatie compleet met periodiek bezoek van de deurwaarder en bestedingsbeperkingen die direct hun effect hebben in het leven van de kinderen.

Bevordering van het rendement van de schuldhulpverlening langs andere weg is evenzeer gewenst aangezien publiek geld zo effectoef mogelijk moet worden ingezet. Dat klemt te meer in een tijd van recessie waarbij de middelen schaarser worden terwijl het aantal clienten toeneemt. Gisteren werd bekend dat 5% van de beroepsbevolking werkloos is. Werkloosheid gaat niet zelden gepaard met schulden.

Nader onderzoek en toelichting lijken zeer gewenst om beter te begrijpen wat er aan de hand is en er vervolgens iets aan te doen. Niet waarschijnlijk is dat de gesignaleerde problematiek tot Amsterdam beperkt is.

Amsterdam onderscheidt zich wel van andere gemeenten, maar dan in positieve zin doordat het digitale handboek schuldhulpverlening on line gratis voor iedereen te raadplegen is (met dank aan de lezer die mij deze tip gaf).

donderdag 17 september 2009

"Een lening kan zwaar wegen"

Onder deze naam is de overheid in Belgie gisteren een campagne gestart tegen overkreditering.

Wat opnieuw opvalt is de creatieve vormgeving, die zeker ook zal kunnen bijdragen aan het effect, zie link http://www.tezwaar.be/

"Rondkomen bij economische onzekerheid"

"Nederlanders die het afgelopen jaar hun baan hebben verloren, hebben twee keer zo vaak betalingsproblemen als mensen met een baan. Zo’n acht procent van de Nederlanders is tussen mei 2008 en mei 2009 zijn baan kwijt geraakt of is gedwongen minder te gaan werken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Rondkomen in economische onzekerheid’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Daarnaast verwacht nog eens één op de tien werkende Nederlanders binnenkort geen of minder betaald werk te hebben. Om in te kunnen schatten wat het verlies van baan betekent voor het netto maandinkomen, heeft het Nibud de’werkloosheidsberekenaar’ ontwikkeld, een nieuwe tool om mensen wijzer in geldzaken te maken. Via www.nibud.nl/werkloosheidsberekenaar kan online worden berekend hoeveel je netto per maand minder in je portemonnee overhoudt als je een werkloosheidsuitkering krijgt. De berekenaar houdt ook rekening met eventuele toeslagen en belastingvoordelen die je krijgt bij een lager inkomen.

Uit het onderzoek Rondkomen in economische onzekerheid blijkt ook dat bijna vier van de tien huishoudens moeite heeft met rondkomen. Eén op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Ruim twee op de vijf Nederlanders stond het afgelopen jaar rood op de lopende rekening. Een kwart was wel eens te laat met het betalen van zijn rekeningen. Bijna één op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar wel eens zonder geld gezeten omdat hij geen geld meer kon opnemen. Zo’n 13% heeft te maken met een geweigerde automatische incasso en 8 % kon de huur of hypotheek niet op tijd betalen. Het Nibud ziet dat er een duidelijke samenhang is tussen de verschillende soorten betalingsachterstanden. Mensen die de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen hebben ook bijna allemaal problemen met het betalen van de andere rekeningen.

Mensen die het afgelopen jaar hun baan hebben verloren, hebben veel vaker met bovenstaande betalingsproblemen te maken. Zo’n 70% van de ‘nieuwe’ werklozen heeft moeite met rondkomen, versus 30% van de werkenden. Het Nibud concludeert dat ‘nieuwe’ werklozen duidelijk moeite hebben met het aanpassen van hun bestedingspatroon aan de nieuwe situatie. Want hoewel ze het zuiniger aan doen en prijsbewuster zijn, lukt het ze niet altijd om goed rond te komen. Zo stond meer dan de helft van hen rood, heeft een derde van hen het afgelopen jaar geen geld meer kunnen opnemen en heeft ruim een kwart een weigering van de automatische incasso gehad. Eén op de vijf ‘nieuwe’ werklozen heeft de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen. En twee op de vijf trof aanmaningen aan in de brievenbus".


Vindplaats: persbericht Nibud met link naar onderzoek

Bijeenkomst VNG en Divosa over optimale, integrale schuldhulpverlening

Martijn Schut meldt dat VNG en Divosa op 24 september 2009 een (gratis) ochtend bijeenkomst over optimale integrale schuldhulpverlening houden met het volgende programma:
Inleiding door Marieke Henselmans (besparingsdeskundige)
Toelichting op wetswijziging en informatie actualiteiten door Menno Meihuizen (SZW)Uitwisselen praktijkervaringen, ingeleid door Gemeente Purmerend

Het is verheugend dat VNG en Divosa dit initiatief hebben genomen en te wensen dat dit vaker gebeurt. Zo kunnen instellingen van schuldhulpverlening ook van elkaar leren om beschikbare middelen zo efficient mogelijk in te zetten en daarmee zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te helpen.

woensdag 16 september 2009

Internet-consultatie buitengerechtelijke incassokosten gestart

Het ministerie van Justitie is afgelopen maandag gestart de internet-consultatie over het wetsontwerp en de Amvb buitengerechtelijke incassokosten (wijziging boek 6 BW IN VERBAND MET DE NORMERING VAN DE VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE)

Voorstel wordt:

De vergoeding voor kosten, als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt voor vorderingen met een hoofdsom van ten hoogste €25.000,-:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500,- van de vordering;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2.500,- van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5.000,- van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €15.000,- van de vordering.
2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste €40,-.


De consultatie sluit op 11 november aanstaande.

Zie deze link: http://www.internetconsultatie.nl/

"Genoeg om van te leven"

Dankzij de nieuwsbrief van Martijn Schut begrijp ik dat het rapport van SCP en Nibud "Genoeg om van te leven" ook on line te raad plegen is.

Ik schreef hierover eerder in mijn bijdrage van 4 augustus 2009 "Gezin kan niet rondkomen van bijstandsuitkering".

Ambities kabinet botsen met budget gemeenten

"Het kabinet wil de mogelijkheden versterken voor gemeenten om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Daartoe werd eerder al € 130 miljoen extra uitgetrokken voor schuldhulpverlening. Van dit bedrag is in 2010 € 50 miljoen beschikbaar, in 2011 komt de laatste € 50 miljoen er bij. De Werkpleinen krijgen informatiepunten waar mensen hulp kunnen krijgen om goed om te gaan met geld. Het geld komt bovenop de € 350 miljoen die het kabinet deze kabinetsperiode uittrekt voor de bestrijding van armoede en problematische schulden".

Zie persbericht SZW

De MO Groep Welzijn wijst er in een persbericht op dat deze kabinetspretenties allemaal heel mooi zijn maar dat ondertussen gemeenten worden genoodzaakt aan alle kanten te bezuinigen als gevolg van de recessie en daarbij vaak ook de werksoort schuldhulpverlening niet (kunnen) sparen:

"Terwijl de wachtlijsten voor maatschappelijk werk en schuldhulpverlening groeien, worden welzijnsorganisaties geconfronteerd met stijgende loonkosten en verminderde inkomsten waardoor de bedrijfsvoering al in 2010 onder druk gezet wordt. Driekwart van de ondernemers denkt de stijgende loonkosten niet of slechts ten dele gefinancierd te krijgen. Aan het interen op financiële reserves, het snijden in dienstverlening en kosten en het ontslaan van personeel lijkt niet te ontkomen. De helft van de organisaties heeft al te horen gekregen dat hun gemeente in 2010 gaat bezuinigen. 49% van de W&MD-organisaties verwacht een afname van de totale subsidie. Nog eens 29% verwacht in 2010 al op de nullijn terecht te komen".

Ik voorzie dat dit spanningsveld tussen kabinets-ambitie en gemeentelijke bereidheid niet geoormerkt geld anders in te zetten dan de bedoeling is de komende maanden vaker aandacht zal vragen. In de Tweede Kamer is sprake van een beweging waarbij meer draagvlak ontstaat voor het oormerken van geld, ook al past dit niet goed in het uitgangspunt van de gemeentelijke autonomie.

dinsdag 15 september 2009

Aedes: schiet op met schuldhulp!

De koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes heeft gisteren een persbericht uitgegeven, waarin ervoor wordt gepleit dat snel de wettelijke zorgplicht wordt ingevoerd inclusief de aan de gemeente op te leggen verplichting de wachttijd te beperken:

"Aedes is vooral blij met een wet die de wachttijd voor de schuldhulpverlening zal gaan beperken. Veel huurders van corporaties hebben nu last van het feit dat zij bij een oplopende huurschuld niet snel geholpen kunnen worden door de schuldhulpverlening en daardoor uiteindelijk zelfs huisuitzetting dreigt. Aedes hoopt dan ook dat de complexiteit van een wettelijk moratorium de totstandkoming van deze wet niet zal vertragen".

Gegeven de terughoudendheid van de staatssecretaris bij het debat, zoals ik onder meer lees op het weblog van Martijn Schut, voorzie ik dat het wettelijk moratorium minnelijk traject, dat ook raakt aan de portefeuille van Justitie, nog wel enige tijd op zich zal laten wachten, als het er al ooit van komt.

Ik mag ook hopen dat na de intake vervolgens geen snelparkeer-acties plaatsvindt in de stabilisatiefase zonder dat de problemen uit het verleden worden opgelost.

maandag 14 september 2009

"De broekriem aan: het huishoudboekje"

Op de geschiedenis website van de VPRO is een bijdrage gewijd aan het verschijnsel huishoudboekje

"Veel huishoudens komen tegenwoordig niet uit met het budget. Bijna vier op de tien huishoudens komt moeilijk rond blijkt uit recent onderzoek van het Nibud. Huisvrouwen in de jaren ’50 bestierden met moeite het huishouden; blinde vinken maakten ze met veel beschuit. Alles werd nauwkeurig in een huishoudboekje genoteerd. Hoe kom ik uit? was de grote vraag".

Aandacht wordt ook besteed aan het door ING ontwikkelde digitale huishoudboekje, zie link op deze website: "ING introduceert TIM - het digitale huishoudboekje". Dit is een initiatief van ING en Centiq gelanceerd in mei 2008.

Destijds is aangekondigd dat de pilot in het najaar van 2008 zou worden geevalueerd. Bij mijn weten is deze evaluatie niet gepubliceerd. Lezers die daarvan meer weten worden van harte uitgenodigd dat te delen.

Naschrift om 19.30 uur: Dat deed een lezer zojuist, waarvoor dank, zodat ik U nu de link kan geven waarin verslag wordt gedaan van de succesvolle pilot.

Antwoorden Staatssecretaris SZW op Kamervragen CDA "Kredietbanken in crisis"

Vragen van het lid Blanksma-van den Heuvel (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het persbericht «kredietbanken in crisis».
(Ingezonden 22 juli 2009)

1 Hebt u kennisgenomen van het persbericht «kredietbanken in crisis»? 1

2 Beschikt u over de meest recente cijfers met betrekking tot de wachtlijsten? Komt dit overeen met de drie tot vier maanden wachttijd die in dit persbericht staan beschreven?

3 In hoeverre acht u het onaanvaardbaar dat deze mensen met financiële problemen met een
maandenlange wachttijd worden geconfronteerd voordat ze hulp
krijgen?


4 Hoe anticipeert u op de voorspelling van de NVVK dat de problemen na de vakantie nog groter zullen worden?

1 De Telegraaf, 20 juli 2009.

Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 26 augustus 2009)

1 Ja.

2 t/m 4
Van gemeenten en andere organisaties krijg ik de signalen dat de toeloop op schuldhulpverlening inderdaad toeneemt. Er zijn geen actuele landelijke gegevens bekend over de wachttijden of de toename van de wachttijden voor schuldhulpverlening.


Uit het onderzoek «Schulden? De gemeente helpt!»1 is gebleken dat de gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet effectief genoeg is en dat er tussen gemeenten grote verschillen zijn. Zo variëren de wachttijden tussen de 2 en 13 weken, met een gemiddelde van vier weken. Dit inzicht is een belangrijke reden voor het kabinet geweest om een wettelijk kader voor de gemeentelijke schuldhulpverlening op te stellen, waarin bepaalde normen voor de afhandeling van schuldhulpverzoeken worden vastgelegd. De startnotitie en de materiële inhoud van dit wetsvoorstel heb ik in mijn brieven van 6 februari 2009 en 5 juni 2009 2 aan u toegezonden. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar aan de TK voorgelegd.
De wijze waarop de gemeenten op deze toeloop kunnen anticiperen verschilt. Dit hangt immers af van de wijze waarop de gemeente haar schuldhulpverlening heeft georganiseerd én van de omvang van het toegenomen beroep op schuldhulpverlening in de locale situatie. Dit heeft tot gevolg dat er ook verschillen in (de toename van) de wachttijd bij gemeenten zullen zijn.

Een tijdelijke toename van de wachttijd bij een onverwachte extra toeloop is overigens ook moeilijk te voorkomen. Gemeenten en schuldhulporganisaties moeten hun organisatie immers aanpassen op de extra toeloop. Daar gaat enige tijd overheen. Dat neemt niet weg dat gemeenten er alles aan moeten doen om snel te reageren op de nieuwe situatie. De vergrote toeloop op de schuldhulpverlening vanwege de economische crisis vraagt van alle betrokkenen extra inspanningen; van gemeenten, van schuldhulporganisaties en van het kabinet. Het kabinet heeft om deze reden incidenteel voor de jaren 2009 tot en met 2011 € 130 mln extra beschikbaar gesteld. In mijn brief van 19 juni 2009 3 heb ik u op de hoogte gebracht van de invulling van deze extra gelden. Met dit extra geld krijgen gemeenten meer middelen om de toeloop op te vangen. In september breng ik de gemeenten op de hoogte van het extra bedrag waarover zij nog in 2009 kunnen beschikken.


1 TK, vergaderjaar 2007–2008, 24515, nr. 140.
2 TK, vergaderjaar 2008–2009, 24 515, nrs. 146
en 152.
3 TK, vergaderjaar 2008–2009, 24515, nr. 153.

Persbericht CDA over schuldhulpverlening

CDA Blanksma: Gezinnen in schulden direct helpen

Als mensen bij hun gemeenten aankloppen voor schuldhulpverlening, moet er direct een intakegesprek volgen. Afhankelijk van de urgentie moet dan binnen 4 weken een hulptraject gestart worden. Daarbij hebben gezinnen met kinderen volgens het CDA voorrang, net als mensen die door hun schulden bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden. Dat heeft CDA-kamerlid Elly Blanksma deze week tijdens een debat over schuldhulpverlening gezegd.

Volgens Blanksma moeten gemeenten met al het budget dat zij hiervoor hebben, sneller kunnen handelen, en ook beter duidelijk maken dat het geld op een goede manier wordt besteed.

Blanksma wil verder dat schuldeisers door gemeenten in de wachtâ gezet kunnen worden, wanneer iemand aanklopt voor schuldhulpverlening. Het gebeurt nogal eens dat schuldeisers proberen om voorrang te krijgen bij het aflossen van schulden. Maar de ene schuldeiser heeft niet meer rechten dan de andere. Het is heel belangrijk om aan het begin van zoân traject rust te creëren, dat maakt de kans dat de hulpverlening succesvol wordt veel groter.Tot nu toe kan aan schuldeisers alleen verzocht worden om nog even geduld te bewaren, maar volgens Blanksma moet dit dus afdwingbaar worden.

Kamervragen PvdA over Kredietbank Nederland

Vragen van de leden Vos en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de fusie van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en de Stadsbank Midden Nederland.
(Ingezonden 3 september 2009)

1 Bent u bekend met het bericht «GKB Friesland fuseert»?1

2 Is het waar dat de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en de Stadsbank Nederland
behoren tot de grootste organisaties op het gebied van sociale kredietverlening en schuldhulpverlening?

3 Wat betekent de fusie van deze kredietbanken voor de marktverhouding van kredietbanken
binnen Nederland?

4 Ziet u aanleiding om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) te verzoeken de voorgenomen fusie te beoordelen?

5 Deelt u de mening dat «Kredietbank Nederland», de nieuwe naam voor de gfuseerde kredietbanken, tot erwarring kan leiden? Zo nee, waarom niet?

6 Wat is in uw ogen de betekenis van eze voorgenomen fusie voor mnsen die een schuld hebben en hulp nodig hebben van een kedietbank?

7 Maken alle gemeenten in de betreffende gebieden gebruik van de diensten van de kredietbank als uitvoerder van de wettelijke taak?

8 Is een lening van 1000 euro tegen een rente van 15% door een kredietbank met een wettelijke taak toegestaan als kredietbanken geen commerciële activiteiten mogen ontplooien?

1 Leeuwarder Courant, 25 mei 2009 http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/ecoregio/article4746249.ece

Nieuwe kamervragen SP over DSB-budgetcoaches

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de het bericht ‘DSB haalt alles uit de kast bij schuld’.
1)
Deelt u mijn verbolgenheid over de berichten dat de DSB bank haar klanten met torenhoge schulden onder dwang een akte van cessie laat tekenen? 1) 2)Zo ja, bent u bereid om deze praktijken te laten onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten waarbij ook gekeken wordt of andere banken deze praktijk toepassen? Zo nee, hoe zou u deze praktijken typeren?

2)
Hoe beoordeelt u het feit dat de DSB door middel van het laten ondertekenen van akte van cessies de wettelijke beslagvrije voet aantast, de toegang tot schuldhulpverlening blokkeert en hen in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Graag een toelichting op alle punten.

3)
Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen over DSB budgetcoaches? 3) Zo ja, deelt u met mij de mening dat banken een eigen belang hebben en derhalve geen schuldhulpverlening moeten verlenen? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo neen, waarom niet?

4)
Hoe verhoudt het tekenen van akte van cessies zich tot het paritas creditorium, het principe dat alle schuldeisers voor de wet gelijk zijn? Kunt u dit toelichten?

5)
Klopt het dat de uitspraak van de Hoge Raad van 26 september 2003 het mogelijk maakt om een akte van cessie in dit soort situaties nietig te verklaren? Zo ja, bent u bereid om alle gedupeerde klanten van de DSB – die een akte van cessie hebben ondertekend en om schuldhulpverlening vragen – juridische bijstand te verlenen bij het nietig verklaren van de akte van cessie van de DSB Bank? Zo nee, waarom niet? 4)

6)
Herinnert u zich het algemeen overleg d.d. 10 september 2009 over schuldhulpverlening waarin ik u bovenstaande vragen stelde? Kunt u toelichten waarom u toen weigerde de vragen over de DSB praktijken te beantwoorden?

1) ‘DSB haalt alles uit de kast bij schuld’ – Parool – zaterdag 5 september 2009
2) ‘Als ik niet zou betalen, wilden ze het maximale’ – Parool – zaterdag 5 september 2009
3) Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van budgetcoaches door de DSB Bank (vraagnummer 2009Z14518)
4) LJN: AI0348, Hoge Raad , C02/307HR

zaterdag 12 september 2009

1984 - 12 september - 2009 - Kracht door Trouw (KDT)

Op 12 september 1984, 25 jaar geleden, werd ik beëdigd als advocaat. In die tijd hebben velen mij hun vertrouwen geschonken, waarvoor ik hen dankbaar ben.

Teneinde het opmaken van de balans over de afgelopen 25 jaar niet te eenvoudig te maken, is gekozen voor een vrij associatieve reeks fragmenten in willekeurige volgorde: link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, link 6, link 7, link 8, link 9, link 10, link 11, link 12, link 13, link 14, link 15, link 16, link 17, link 18, link 19, link 20, link 21, link 22, link 23, link 24, link 25

Bleef over link 25a, aangezien een commemoratie van Maria betaamt (en dit lied bij het huwelijk van mijn ouders, die in deze bijdrage uiteraard niet mogen ontbreken, is gezongen),

gevolgd door een klein grapje,

een liedje voor mijn zus en zwager (link),

voor alle dierbare vrienden, zie link,

in dankbare herinnering aan Mgr. Drs. A.M.E.Th. Vreeburg z.g. zie link,

voor de Parochie, Pastoor en parochianen van de Heilige Michael & Clemensparochie in Rotterdam, zie link;

voor alle orthodoxe R.K. parochies die dreigen te worden verclusterd en gelijkgeschakeld met hun heterodoxe omgeving, zie link;

een liedje opgedragen aan alle zwoegende schuldhulpverleners in Nederland:

voor degenen die nalaten vergeving te vragen voor hetgeen zij zelf en/of hun voorgangers en/of hun plaatsvervangers, door doen of laten in het leven van anderen hebben aangericht, zie link,

toch ook maar een trackje opgedragen aan de Nederlandse bisschoppen die een onuitwisbaar stempel op de afgelopen 25 jaar hebben gedrukt, zie link,

en tenslotte, van ganser harte:
voor alle orthodoxe Rooms Katholieken in Nederland die meer dan 40 jaar stelselmatig zijn verraden, vernederd en getreiterd zonder dat de bisschoppen zich toen en nu om hen hebben bekommerd, zie deze link ("Aan U, o Koning der eeuwen was" was niet te vinden).

Summary: Today it is 25 years ago that I was sworn in as barrister. The links in this contribution are collected in remembrance of the past 25 years. This contribution is also meant as a special and most cordial tribute to the (fellow) orthodox Romans Catholics in the Netherlands who for more thans 40 years have been betrayed, humiliated and deliberately provoked while the Dutch bishops were not and are not concerned about their situation in any way.

vrijdag 11 september 2009

Jubileumbijdrage

Tel de uren af en zet zo nodig de wekker op 12 september aanstaande om 0.00 uur.

Dit bericht blijft tot 11/09 om 23.59 bovenaan staan, terwijl de inhoud eronder as usual regelmatig wordt vernieuwd.

donderdag 10 september 2009

SZW-debat opnieuw uitgesteld

Tijd: 18:00 -21:00 uur
Plaats: Kappeyne van de Coppellozaal

Vlak voor het SZW-debat

"Een meerderheid van de Tweede Kamer wil direct regelen dat gemeenten bij schuldhulpverlening de schuldeisers tijdelijk in de wacht kunnen zetten met een zogeheten moratorium. Regeringspartijen CDA, PvdA en de grootste oppositiepartij SP vinden het onnodig dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) voor haar wetsvoorstel over de gemeentelijke schuldhulpverlening eerst onderzoek wil doen naar het instellen van een moratorium.

CDA, PvdA en SP stellen voorafgaand aan een debat met Klijnsma donderdag dat de staatssecretaris in haar wet direct moet regelen dat schuldeisers voor een periode in de wacht kunnen worden gezet. Dat moet gemeenten helpen in alle rust te werken aan een afbetalingsregeling en het vinden van hulp bij het oplossen van problemen die vaak samengaan met schulden, zoals een verslaving of psychische klachten. Dat is vooral van belang volgens de partijen, omdat schuldeisers niet altijd willen meewerken aan een oplossing.

CDA, PvdA en SP wijzen bijvoorbeeld naar de DSB Bank, die volgens hen klanten op een oneigenlijke manier onder druk zou zetten als ze hun leningen niet kunnen betalen.
SP-Kamerlid Sadet Karabulut merkt op dat bij een moratorium de DSB zich niet meer kan opwerpen als een zogenoemde preferente schuldeiser, ook al hebben zij hun klanten documenten laten tekenen dat de bank als eerste afbetaald moet worden bij financiële problemen.

Verder klagen CDA, PvdA, ChristenUnie en SP dat gemeenten nog onvoldoende laten zien wat ze doen met het geld dat ze van het Rijk krijgen voor de schuldhulpverlening. Blanksma vraagt zich af waarom de wachtlijsten voor de hulp zo lang blijven".

Zie link

"Amper diploma's schuldhulpverleners"

Binnenlands Bestuur gaat vandaag weer in op de schuldhulpverlening (en de schuldhulpverleners).

"Er zijn nog maar weinig schuldhulpverleners die officieel aan de norm voor goede schuldhulpverlening voldoen. Een jaar geleden werden NEN-normen voor schuldhulpverlening vastgesteld, en inmiddels zijn slechts acht personen gecertificeerd en is één schuldhulpverleningsorganisatie in het proces om zich te laten certificeren".

Dat de certificering niet aanslaat is te wijten aan de manier waarop die is ingericht:
- niet beperkt tot werkprocessen maar een fundamentele wijziging in de looptijd ten laste van de iets-meerverdieners;
- geen analyse van de met certificering gemoeide kosten ten gunste van instituten die zich daarin specialiseren;
- absoluut gebrek aan flexibiliteit om snel te schakelen en problemen op te lossen in plaats van die al polderend op de lange baan te schuiven.

Was ik Kamerlid dan stelde ik vandaag voor dat SZW met de VNG voor de gemeenten een eigen beknopte certificering opstelt waarna alle particuliere instellingen vervolgens maar zelf moesten bekijken of zij daaraan meededen of niet.

De branche heeft nu genoeg tijd gehad om zelf te reguleren; het is nu tijd ter bescherming van de debiteuren in problematische schuldsituaties (want daar ging het namelijk om!) de hand eens aan de ploeg te slaan in plaats van zaken van vergadering naar vergadering te schuiven.

woensdag 9 september 2009

Klijnsma: certificering schuldhulpverlening project voor de lange baan

Vandaag, daags voor het SZW-debat, stuurt staatssecretaris Klijnsma een brief aan de Kamer over de certificering van hoogst verontrustende inhoud. Zie link

"Van het Nederlands normalisatie Instituut (NEN) heb ik begrepen dat de VNG, Divosa, NVVK en schuldeisers in overleg met elkaar werken aan een voorstel. De verwachting is dat het voorstel begin 2010 zal worden ingebracht bij de NEN-normcommissie schuldhulpverlening. Met belangstelling zie ik de resultaten daarvan tegemoet".

Nog steeds vertrouwt de staatssecretaris er kennelijk op, dat de partijen in het veld de problemen zullen oplossen, terwijl de partijen nu al maanden vechtend over straat rollen. Van de staatssecretaris als financier van de subsidie, die heeft geleid tot de norm, mag tenminste enige actieve sturing worden verwacht in plaats van blijven toekijken wie er wint. Zo lang kan er niet worden gewacht. De partijen in het veld hebben namelijk schreeuwend behoefte aan een niet omstreden certificering.

In november 2008 werd reeds duidelijk dat de verlenging voor de meerverdieners tot 48/60 maanden een zeer ongelukkig achterkamertjes-compromis was, tot stand gekomen om de hupverleners te gerieven en de debiteuren te plukken. Daarna werden de zorgen alleen maar groter, toen bleek, dat er geen voorafgaande analyse is gemaakt van de met de certificering gemoeide kosten.

Het is niet van deze wereld dat de NEN-Commissie nu nog steeds vast houdt aan verlenging van de looptijd. Ik ben er voorstander van opnieuw te beginnen met het opstellen van een beknopte en transparante norm, niet door de branche maar door SZW en Justitie met een korte concertatieprocedure voor hulpverlening, crediteuren en andere belanghebbende partijen.

Het blijft tenslotte verbazen dat de Staatssecretaris wel contact heeft gehad met NVVK en NEN en niet met VNG en Divosa bij het opstellen van deze brief.

Debat SZW morgen inderdaad iets verplaatst

Tijd: 17:00 -20:00 uur
Plaats: Kappeyne van de Coppellozaal

Tijdstip en plaats SZW debat 10 september aanstaande

Tijd: 14:00 -17:00 uur
Plaats: Kappeyne van de Coppellozaal

Het is mogelijk dat vandaag wordt besloten het debat wat te verschuiven. U kunt dit volgen op deze link.

Spectaculaire daling consumptief krediet VS

Volgens een bericht in de Washington Post is het consumptief krediet in de VS in juli 2009 met 21,6 miljard dollar gedaald, terwijl een daling van 4 miljard werd verwacht. Deze daling verbaast te meer, omdat die maand ook het zogenaamde "cash for clunkers"-programma effectief was, waarbij voor oude auto's een hoge inruilpremie werd gegeven bij aankoop van een nieuwe auto en de oude auto mocht worden gebruikt voor onderdelen en de motor onbruikbaar moest worden gemaakt. Onderzoek, verleden week aangehaald in Time, wees inmiddels trouwens uit dat velen een Japanse auto hebben gekocht waarmee de impuls voor de Amerikaanse auto-industrie beperkt is gebleven.

Ook in Nederland daalt het consumptief krediet en wordt er meer gespaard voor slechte tijden. Op persoonlijk niveau is dit uitstekend, macro economisch weer minder, omdat consumptieve bestedingen ook met geleend geld weer zorgen voor meer economische activiteit.

In het NRC-H van gisteren stond een artikel van Maarten Schinkel "De collectieve schuld van de kredietcrisis", waarin de explosie van de staatsschuld direct wordt gerelateerd aan de consumptieve (over)bestedingen en het krediet waarmee dat is gefinancierd.

dinsdag 8 september 2009

Voorpagina Gooi & Eemlander: DSB moet inbinden


Uit de wandelgangen van de NVVK: geen convenant met DSB

Inmiddels is duidelijk dat er geen convenant is van DSB met de NVVK maar dat er alleen orienterend contact is geweest. DSB heeft gisteren in Radar dus onwaarheid gesproken.

Vraag rijst waarom de NVVK dit niet direct naar buiten toe heeft gecommuniceerd?

Volgens dezelfde wandelgangen heeft dat te maken met het feit dat DSB inmiddels heeft beloofd dossiers van NVVK-leden een voorkeursbehandeling te geven, ook als sprake is van looncessie. Is dit zwijggeld om de leugen af te dekken, terwijl de cessie sowieso nietig is? Verdeel en heers, zo lijkt het.

Het belang mij van belang dat ook anderen die thans onder de nietige looncessie lijden zo snel mogelijk worden geholpen.

Door het zwijgen van de NVVK dreigt de politiek op het verkeerde been te worden gezet. Zo meteen begint het vragenuurtje en donderdag is het SZW-debat.

'Vier op tien huishoudens komen moeilijk rond'

"Nibud-onderzoek, dat in mei werd uitgevoerd, wijst uit dat in de periode mei 2008 tot mei 2009 ongeveer 8 procent van de Nederlanders zijn baan is kwijtgeraakt of gedwongen minder is gaan werken. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben veel vaker met betalingsproblemen te maken. Zo'n 70 procent van de 'nieuwe' werklozen heeft moeite met rondkomen, tegen 30 procent van de werkenden.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat in de onderzoeksperiode ruim twee op de vijf Nederlanders rood stonden op de lopende rekening. Een kwart was wel eens te laat met het betalen van zijn rekeningen. Bijna een op de vijf Nederlanders zat wel eens zonder geld omdat hij geen geld meer kon opnemen. Meer dan de helft van de Nederlanders is zuiniger geworden, terwijl slechts 20 procent van hen in de onderzoeksperiode erop achteruit is gegaan wat betreft inkomen",

Zie Telegraaf

Heeft de NVVK afspraken met de DSB gemaakt over looncessie?

Volgens de DSB in het programma Radar van gisteren zouden NVVK en DSB "afspraken" hebben gemaakt over looncessie, waarbij alle dossiers van NVVK-leden "zouden worden opgelost".

Het lijkt mij niet goed voorstelbaar dat dit waar is en zeer gewenst dat de NVVK zich daarover vandaag uitspreekt.

In het onvoorstelbare geval dat dit wel waar is, lijkt het mij dat de ledenvergadering van de NVVK weer een nieuw gespreksonderwerp heeft na de buitenwettelijke verlenging van de looptijd voor iets meer-verdieners.

Meer algemeen is de vraag of de NVVK in het vervolg van plan is zich aan de wet te houden of niet. Looncessie namelijk is nietig en veroorzaakt schade bij de debiteur en de ander schuldeisers, zie dit artikel

Het Hof Den Haag maakte deze week uit dat ook het NVVK-convenant met het CJIB in strijd met de wet is voorzover daaraan de conclusie wordt verbonden dat artikel 287a Fw niet geldt bij schuldhulpverlening door partijen zoals gemeenten die geen lid zijn van de NVVK. zie link

Het is hoog tijd dat de overheid de omgangsregels tussen debiteuren, hulpverlening en crediteuren vast stelt waarbij de NVVK haar mening mag geven maar de overheid de regels vast stelt.

Frans echtpaar vermoordt kinderen om uit de schulden te komen

Zie link

Naar ik vrees, was mijn eerste associatie het lied De dodenrit van Drs. P. met het refrein "Trojka hier, trojka daar, moeder is de koffie klaar" Voor getoonzette versie zie deze link op youtube

Mijn tweede associatie was dat het zoeken naar de "Five minutes of fame" toch wel zeer groteske vormen aanneemt als je ervoor kiest je kinderen te doden.

Mijn derde associatie lag in het vrome vlak en daar heeft U -deze keer- niets mee te maken.

Mededeling voor Ed Arons: ik houd in de gaten of ook de link naar dit liedje op twitter wordt gejat zonder bronvermelding, zie ook "Jan Peeters kan beter terug achter de koeien".

Vragenuurtje Tweede Kamer over DSB budgetcoach?

Vanmiddag rond 13,00 uur wordt bekend of het verzoek van mevrouw S. Karabulut (SP) wordt gehonoreerd om SZW-staatssecretaris Klijnsma aan te spreken over de wijze waarop zij de vragen over de DSB-budgetcoach heeft beantwoord. Zie toelichting website Tweede Kamer.

In mijn visie heeft de Staatssecretaris zich door de DSB op het verkeerde been laten zetten. De Staatssecretaris had wijzer moeten zijn, maar de DSB had dit niet moeten proberen.

Zie ook Staatssecretaris Klijnsma laat zich door DSB in de luren leggen

Debuut nieuwe Miss Marple

Op ITV begon zondag een reeks afleveringen van de Agatha Chistie-verhalen met Miss Marple.

Miss Marple wordt gespeeld door Julia McKenzie. Zie artikel met foto Guardian.

maandag 7 september 2009

"SP en PvdA laken DSB"

Langzamerhand rolt de sneeuwbal van de helling en wordt deze steeds groter. Zie Telegraaf zojuist.

Ik denk dat het niet lang meer zal duren of het verschijnsel looncessie behoort tot de geschiedenis.

Zo meteen: RADAR

Zie ook"Ook een wolf in schaapskleren vindt de voordeur""DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?""Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoach"'DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie""Looncessie DSB is nietig"en zojuist verschenen "Door DSB's gebrek aan geweten hebben wij haast niets te eten" (Telegraaf), Hoe werkt de DSB budgetcoach

Belangwekkende bijdrage Paul Rispens aan incassodebat

Paul Rispens geeft op zijn weblog een overzicht van incassoburea's die zijn gelieerd aan een specifieke schuldeiser, zie link

Incassobureau Inspectrum is volle dochter DSB

Uit informatie in het Handelsregister blijkt dat het graaiend Incassobureau Inspectrum B.V,. voor 100% eigendom is van DSB N.V. en wordt bestuurd door DSB N.V.
Dossiernummer KvK: 37131213

Op de website staat een uitvoerig verhaal over de looncessie (die niet is toegestaan) waarbij op geen enkele wijze wordt verwezen naar schuldhulpverlening en ook niet wordt gemeld dat wie hierop ingaat waarschijnlijk wordt geweigerd voor schuldhulpverlening, omdat zijn draagkracht (en soms nog meer) al is vergeven aan DSB.

Hierbij informatie uittreksel Handelsregister:
---------------------------------------------------------------------------------
Onderneming Handelsna(a)m(en) :Incassobureau Inspectrum
Inspectrum Advocaten, Budgetdesk Inspectrum Groep B.V.
Adres :J.Duikerweg 15 B, 1703DH Heerhugowaard
Correspondentieadres :Postbus 121, 1700AC Heerhugowaard
Telefoonnummer :088-3727172
Faxnummer :088-3720172
Domeinnaam :www.inspectrum.info
E-mailadres :info@inspectrum.info
Datum vestiging :20-02-2007
Bedrijfsomschrijving :Debiteurenbeheer en incassobureau ten aanzien
van consumentenvorderingen; budgetbegeleiding;
juridisch-adviesbureau
Werkzame personen :16
--------------------------------------------------------------------------------
Enig aandeelhouder:
Naam :DSB Bank N.V.
Adres :Dick Ketlaan 6 -10, 1687CD Wognum
Inschrijving handelsregister
onder dossiernummer :37088128
Enig aandeelhouder sedert :20-02-2007

-------------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):
Naam :DSB Bank N.V.
Adres :Dick Ketlaan 6 -10, 1687CD Wognum
Inschrijving handelsregister
onder dossiernummer :37088128
Infunctietreding :20-02-2007
Titel :Gevolmachtigd bestuurder
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig

---------------------------------------------------------------------------------

Dit geval schreeuwt om een onderzoek door AFM in hoeverre dit incassobeleid van een financiele instelling zich verdraagt met de zorgplicht, ook op het punt ten aanzien van het exclusief inpikken van de draagkracht en de nalatigheid door te verwijzen naar deskundige onpartijdige en onafhankelijke schuldhulpverlening die volgens de spelregels de beschikbare middelen kunnen verdelen en het vrij te laten bedrag kunnen bepalen.

Of staatssecretaris Klijnsma zich ook in de luren heeft laten leggen door DSB die kennelijk meent op een dergelijke wijze met bewindspersonen meent te kunnen omgaan!

Zie ook"Ook een wolf in schaapskleren vindt de voordeur""DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?""Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoach"'DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie""Looncessie DSB is nietig"en zojuist verschenen "Door DSB's gebrek aan geweten hebben wij haast niets te eten" (Telegraaf), Hoe werkt de DSB budgetcoach

Artikel Parool afgelopen zaterdag

Parool heden: DSB budgetcoach verder in de tang

"Er moet een einde komen aan de praktijken van de DSB Bank waarbij klanten die hun lening niet meer kunnen betalen, worden gedwongen om een aflossingscontract te tekenen. Dat vinden de PvdA en de SP. De PvdA heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. De SP wil morgen in het vragenuurtje al uitleg van Klijnsma.

Zaterdag berichtte Het Parool dat medewerkers van DSB langs gaan bij klanten die vanwege ernstige schulden hun lening niet kunnen aflossen. Zij worden zwaar onder druk gezet om een 'akte van cessie' te ondertekenen, waardoor er maandelijks een flink bedrag op hun salaris wordt ingehouden en wordt overgemaakt naar de DSB. Omdat dat bedrag vaak veel te hoog is, houden ze niet genoeg over om van te leven en komen ze niet in aanmerking voor schuldhulp. Ook hebben andere schuldeisers het nakijken, omdat de DSB beslag legt op een groot deel van het inkomen.

De DSB bevestigde dat 'een klein aantal klanten' is gevraagd om een akte van cessie te tekenen, maar stelt daarbij 'voor zover bekend geen dwang is gebruikt'. ''Ik word ziek van de praktijk van het kale kippen plukken,'' zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos. ''Banken die eerst leningen verstrekken aan mensen die eigenlijk niet zouden moeten lenen, en ze dan onder druk zetten om je geld terug te krijgen.'' Vos en partijgenoot Hans Spekman willen van staatssecretaris Klijnsma weten of de DSB de enige bank is die klanten dwingt een akte van cessie te tekenen. ''Het is onwenselijk dat daardoor schuldhulpverlening onmogelijk wordt.''

Ook de SP is verbolgen over de vermeende praktijken van de DSB. Kamerlid Sadet Karabulut diende begin augustus al vragen in over de DSB Bank, toen naar aanleiding van het bericht dat de bank budgetcoaches inzet om mensen met betalingsproblemen te 'helpen'. De DSB ontkent dat, en stelt dat de coaches nog in opleiding zijn. Karabulut wil morgen tijdens het vragenuur van Klijnsma weten wie dan die mensen waren die de afgelopen tijd DSB-klanten opzochten om ze onder druk te zetten om een aflossingscontract te tekenen. ''Er is duidelijk meer aan de hand dan de DSB vertelt. Er gebeuren dingen die niet mogen, of die in elk geval onwenselijk zijn,'' zegt Karabulut. ''Het is heel brutaal om mensen zo onder druk te zetten, en bovendien is het in strijd met de zorgplicht van banken.'' Donderdag is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over schuldhulpverlening. Zowel de SP als de PvdA heeft gezegd de situatie dan ook aan de orde te stellen".

Vindplaats: Parool

zaterdag 5 september 2009

Hoe werkt de DSB-budgetcoach?

“En ineens stond ze daar: een dame van de DSB Bank. Op zaterdag. Ze wilde meteen met me praten, want het was dringend.”
Het gesprek begon begripvol, vertelt Cor. “Mijn schuld is ontstaan na de dood van mijn eerste vrouw. Ik kon het niet aan en raakte aan lager wal. Ik ging drinken en gokken om mijn verdriet te vergeten, maar mijn schuld liep steeds verder op, tot wel 35.000 euro. Ze leefde heel erg met me mee, zei de DSB-dame.”
Maar na een kwartiertje koetjes en kalfjes kwam de aap uit de mouw. “De toon werd compleet anders. Ik moest betalen. Een ‘schappelijk bedrag’: 450 euro per maand en mijn vakantiegeld. Ik hoefde alleen even een akte van cessie te tekenen. Dan zou alles goed komen.”
Cor twijfelde. Die 450 euro per maand kon hij eigenlijk niet missen, en hij voelde zich niet op zijn gemak bij de dwingende dame.
“Toen kwam het zware geschut. Als ik niet zou betalen zouden ze hun geld wel op een andere manier krijgen, zei ze. Dan zouden ze het maximale eruit halen en moest ik duizend euro per maand betalen. Dat daar een rechter aan te pas moest komen zei ze er niet bij. Ik raakte in paniek, als ik duizend euro moest betalen zou ik mijn huis uit moeten.”
Cor liet zich overdonderen, en tekende de akte van cessie. Daarin stond dat maandelijks 450 euro van zijn salaris direct werd overgemaakt aan de DSB Bank.
Pas toen de dame van Inspectrum weg was, kwam Cor er achter dat hij nog dieper in de problemen zat. “Een Schuldsanering was niet meer mogelijk omdat ik die akte had ondertekend en te weinig over hield. Bovendien wilden andere schuldeisers - ik had ook nog schulden op twee creditcards - nu ook het volle pond.” Ik moest van die akte af. Maar daar wilde de DSB niet aan mee doen.”


Incassobureau Inspectrum is lid van de NVI inclusief incassokeurmerk. Wat dat waard is weten we hiermee ook.

"DSB zet klant zwaar onder druk"

Zie link

vrijdag 4 september 2009

Staatssecretaris Klijnsma laat zich door DSB in de luren leggen

Zelden zijn er ongelukkiger antwoorden op Kamervragen op het terrein van de schuldhulpverlening gegeven dan staatssecretaris Klijnsma op 2 september jl. heeft gedaan op de vragen van SP-Kamerlid Karabulut over de DSB-budgetcoaches. Zie link

Het lijkt bijna alsof de persvoorlichter van de DSB-bank de antwoorden heeft geschreven en dat staat er eigenlijk ook in. Het lijkt erop dat mevrouw Klijnsma althans haar ambtenaren eenzijdig het oor te luisteren hebben gelegd bij de DSB-bank zelf die heeft geantwoord vanuit detzelfde intens gelukkige wereld waarin stelletjes nieuwe auto's, bankstellen en keukens kopen op de pof met koppelverkoop van verzekeringen.

Als er geen budgetcoaches zijn, wie zijn dan die mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam onaangekondigd langs de huizen trekken en daar binnenvallen om middels intimiderende technieken looncessies te laten tekenen teneinde ten behoeve van de DSB-bank de draagkracht in te pikken en daardoor schuldhulpverlening te blokkeren?

Waaom heeft mevrouw Klijnsma in vredesnaam niet eerst even geinformeerd bij instanties van schuldhulpverlening bijvoorbeeld in Amsterdam om het principe van hoor en wederhoor toe te passen alvorens zij de sprookjes van de DSB overschreef op departementaal papier die daardoor extra gezag lijken te krijgen?

Hoe kan zij zo gemakkelijk heenstappen over de principiele vraag of schuldhulpverlening moet worden verleend door een crediteur die persoonlijk belang heeft bij de verdeling van de beschikbare koek?

Het is hoog tijd -meer dan ooit- voor nadere kamervragen en een grondig onderzoek door de AFM. Dan kan mevrouw Klijnsma zien wat je moet doen wanneer je op Kamervragen een antwoord wilt geven dat aan daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet. Ik denk dat haar voorganger wel eerst even met de wethouder in Amsterdam had gebeld. Wil zij soms ook naar de DSB als haar politieke loopbaan een einde heeft genomen?

Zie ook
"Ook een wolf in schaapskleren vindt de voordeur"
"DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?"
"Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoach"
'DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie"
"Looncessie DSB is nietig"
en zojuist verschenen "Door DSB's gebrek aan geweten hebben wij haast niets te eten" (Telegraaf)

Meest gelezen berichten in augustus 2009 - SHV (Schuldenproblematiek)

1. DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?
2. Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoach
3. DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie
4. Looncessie DSB is nietig
5. Monitor WSNP is geen monitor wettelijk traject
6. Wachttijd schuldhulp Gouda zeven maanden
7. NVVK-convenant CJIB niet bepalend voor actie 287a FW
8. Flitskrediet aan banden maar nog niet in de afvalbak
9. Gezin kan niet rondkomen van bijstandsuitkering
10. Wachttijd schuldhulpverlening Arnhem zes maanden

Zie ook:
Meest gelezen berichten SHV in juli 2009
Meest gelezen berichten SHV in juni 2009
Meest gelezen bericht SHV in mei 2009
Meest gelezen berichten SHV in april 2009
Meest gelezen berichten SHV in maart 2009

donderdag 3 september 2009

"Ook een wolf in schaapskleren vindt de voordeur"

Nadja Jungmann schreef over het verschijnsel budgetcoach een mooie column op sociaalpunt.nl.

NVVK-convenant CJIB niet bepalend voor actie 287a Fw

Het Hof Den Haag heeft bij arrest van 18 augustus 2009 uitgemaakt, dat het NVVK-convenant met het CJIB niet bepalend is voor de vraag of een schuldregelingsaanbod moet worden aanvaard of niet in het kader van artikel 287a FW.

Het CJIB meende voorstellen van de Gemeente Capelle aan den IJssel te kunnen afwijzen, omdat deze gemeente geen lid is van de NVVK.

Zowel de Rechtbank Rotterdam als het Hof 's-Gravenhave maakte met dit standpunt korte metten en gaven het CJIB het bevel mee te werken aan de schuldregeling die
- volgens daarvoor geldende regels tot stand was gekomen;
- waarbij alle schuldeisers behoudens het CJIB accoord gingen;
- het CJIB overeenkomstig de principes neergelegd in het NVVK-convenant 100% van de vordering zou ontvangen.

Het door het CJIB ingenomen standpunt dat geldende Nederlandse wetgevering in haar geval is vervangen door een NVVK-convenant is niet gehonoreerd met de volgende overweging: "Gelet op de grote rol die aan de gemeenten is toebedeeld bij de schuldhulpverlening, ligt een diskwalificatie van deze gemeente enkel op grond van het ontbreken van het lidmaatschap van de NVVK ook minder voor de hand".

Belangrijk is ook de volgende overweging: "Om die reden, maar ook overigens, verdient het aanbeveling om te streven naar normen in het kader van de schuldhulpverlening die in alle gemeenten dezelfde zijn. Het hof begrijpt - o.m. uit de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2009 aan de Tweede Kamer (TK 2008-2009, 24 515, nr 146) - dat er door de betrokken organisaties verdere stappen worden gezet om te komen tot een werkwijze volgens gestandaardiseerd maatwerk. Ongetwijfeld is het voor een belangrijke betrokkene als het CJIB mogelijk om in dat kader aandacht te vragen voor de noden waarmee het kampt en om aan te dringen op een eenduidige regeling die de gang naar de rechter voorkomt. Daarbij dient tevens aandacht te worden besteed aan het door de rechtbank genoemde bezwaar van rechtsongelijkheid dat een vasthouden aan het NVVK-lidmaatschap in zich bergt als niet alle gemeenten bij die organisatie zijn aangesloten".

Zie link