vrijdag 31 juli 2009

Huurschulden? Ga erop af en zit er bovenop!

De Telegraaf heeft wat eigen onderzoek gedaan naar huurschulden:
- particuliere verhuurder Direct Wonen: een kwart van de huurders heeft momenteel moeite met het betalen van de huur;
- Rotterdamse corporaties signaleren wekelijks 40 nieuwe huurders met achterstanden.
In Amsterdam is het project "Eropaf" waar debiteuren snel worden bezocht na signaleren van een betalingsachterstand en hulp wordt aangeboden.
In Groningen loopt een soortgelijk kleinschalig project dat succesvol is, zie artikel nieuws.nl.
Het AD schreef recent over de toestand in Harmelen waar woningcorporatie Groenrand snel persoonlijk worden benaderd.
In Ridderkerk beperkte de Combinatie het aantal huurachterstanden door een strak incassobeleid.

Al deze gevallen maken duidelijk dat het in belang van crediteur en debiteur is dat zo snel mogelijk incasso-activiteit wordt ondernomen teneinde te voorkomen dat de schuldenprolematiek verergert. De debiteur moet zo snel mogelijk ervaren dat vitale problemen dreigen als hij geen stappen zet om orde op zaken te stellen. Dan moet er vervolgens wel schuldhulpverlening beschikbaar zijn die snel gaat helpen, ook om de debiteur gemotiveerd te houden.

Gisteren overigens had ik in een dossier contact met de Kredietbank Goes waar je zonder acute indicatie binnen drie weken een afspraak kunt maken voor een intakegesprek. Goed zo, Goes! In een ander dossier bleek uit een contact met een debiteur die dag dat drie maanden zou moeten worden gewacht voor een afspraak met de GKB Assen. Zorgelijk maar naar ik vrees inmiddels gemiddeld. Het wordt tijd voor een wachtlijstonderzoek onder alle gemeenten op naam en vaststelling van een ranking. Zonder dergelijke prikkels zullen naar ik vrees, in sommige gemeenten onder het etikel van de recessie de wachtlijsten steeds verder oplopen. Ook publicatie van het aantal dossiers per FTE lijkt mij trouwens wel een mooie indicator. Dat past in onze tijd van transparantie waarin bijvoorbeeld ook sterftecijfers van ziekenhuizen gepubliceerd gaan worden. De praktijk van de schuldhulpverlening kenmerkt zich door een gebrek aan transparantie waardoor er onvoldoende prikkels zijn tot effectiviteit en efficientie.

donderdag 30 juli 2009

Wanbetaling diplomaat blijft risico crediteur

Minister Verhagen heeft afwijzend gereageerd op de suggestie van Tweede Kamerlid De Wit SP om een internationaal fonds te stichten voor gevallen waarin diplomaten een beroep doen op hun immuníteit om niet te betalen. Incassomaatregelen zijn dan niet mogelijk volgens artikel 32 van het Verdrag van Wenen inzake regels betreffende diplomatiek verkeer:

"Mijn ministerie kan ambassades per diplomatieke nota schriftelijk op uitstaande schulden wijzen met het verzoek hieraan alsnog te voldoen. Ook kan de wanbetalende diplomaat of zijn ambassadeur terzake worden ontboden. Tevens worden informele kanalen gebruikt om ambassades ertoe te bewegen hun schulden te voldoen. Dergelijke stappen leiden vaak, maar niet altijd, tot een oplossing. Bij uitblijven van een oplossing kunnen echter geen dwangmiddelen worden toegepast.

De gedachte achter deze twee ideeën (stichting fonds, hs) is begrijpelijk, aangezien hiermee wordt gepoogd een oplossing te bieden voor de lastige positie waarin schuldeisers zich in dit soort gevallen bevinden. De twee ideeën bieden echter geen wezenlijke oplossing voor het niet betalen van schulden in diplomatieke kringen. De Nederlandse overheid noch een op te richten fonds zouden immers betaling van de relevante schulden kunnen afdwingen. Hiermee zouden alleen de kosten waarmee de schuldeisers zijn geconfronteerd worden afgewenteld op resp. de Nederlandse overheid (en derhalve: de belastingbetaler) en de landen die een bijdrage zouden moeten storten in een fonds. Naar verwachting zullen de laatstgenoemde landen weinig voelen voor het idee dat zij mede de financiële gevolgen zouden moeten ondervinden van wanbetaling door een ander land. Hun bijdrage aan een dergelijk fonds is voorts niet afdwingbaar. Bovendien is nietondenkbaar dat het ter beschikking staan van een fonds of van een «voorschietregeling» de druk op de schuldenaren doet afnemen om alsnog de schulden te voldoen".


Kamervragen 2008/2008 nummer 3306.

Kortom, laat diplomaten betalen vooraf of bij aflevering ook al rijden ze voor met een Rolls Royce met CD-kentekenplaat.

woensdag 29 juli 2009

Uit de brief van staatssecretaris Klijnsma van 15 juli 2009

De brief van 15 juli 2009 is -echt- een kleinood, waarvan voorkomen moet worden dat in de vakantieperiode te weinig aandacht krijgt. Ik zal er enkele passage uitlichten:

Beslag op beheerrekeningen minnelijk traject

"In het Algemeen Overleg op 2 april 2009 is de vraag gesteld of zogenaamde ‘beheerrekeningen’ een rol kunnen spelen in de minnelijke schuldhulpverlening. Schuldhulpverleners kunnen problemen ondervinden indien schuldeisers beslag leggen op de tegoeden op de schuldhulprekeningen van hun cliënten. Deze rekeningen staan op naam van de cliënt en hebben niet de aparte status die nodig is om de tegoeden te vrijwaren van beslag, zoals bijvoorbeeld bij een zogenaamde kwaliteitsrekening wel hetgeval is. Een kwaliteitsrekening is een rekening met een aparte status.

Schuldhulporganisaties kunnen deze aanvragen. Ze worden alleen verkregen na ontheffing van De Nederlandse Bank (DNB). DNB verleent de ontheffing alleen onder stringente voorwaarden, omdat men in feite met een beheerrekening aan het ‘bankieren’ is en dat vraagt een strikt toezicht. De kwaliteitsrekening zelf stelt namelijk geen stringente voorwaarden voor het gebruik. De enige waarborgen voor een zorgvuldig gebruik zijn de toets, de eventuele ontheffing en het toezicht door DNB.

Terughoudendheid is ook geboden, omdat bovendien gelden onttrokken worden aan de verhaalsmogelijkheid van schuldeisers. Dit vormt een inbreuk op de principiële regel dat een schuldeiser zich bij wanbetaling met alle rechtsmiddelen mag verhalen op de schuldenaar (artikel 3: 276 Burgerlijk Wetboek). Beslaglegging kan en moet niet onmogelijk worden gemaakt; het is een reeël middel om de nakoming af te dwingen van een vorderingsrecht.

Een kwaliteitsrekening is overigens geen garantie dat beslaglegging voorkomen wordt. Voordat de gelden op de kwaliteitsrekening worden gestort, kan de schuldeiser van zijn recht gebruik maken om beslag te leggen op bijvoorbeeld het loon (bij de werkgever) of op een uitkering. Een uitzondering op deze hoofdregel van verhaal wordt geboden door de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (Wsnp), speciaal voor een situatie als deze. Want als een schuldeiser niet mee wil werken aan een buitengerechtelijk (minnelijk) schuldhulpverleningstraject, omdat hij bijvoorbeeld niet accoord gaat met de aangeboden schikking en beslag blijft leggen op de tegoeden van de schuldenaar, dan is een minnelijk traject niet mogelijk. De schuldhulpverlener en schuldenaar kunnen dan een verzoek om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) indienen bij de rechter, omdat het immers onmogelijk is gebleken om de schulden op minnelijke wijze te regelen. Zodra de rechter de schuldsanering uitspreekt vervallen (op grond van artikel 301 lid 3 van de Faillissementswet) alle gelegde beslagen. Bewindvoerders in het wettelijke traject staan onder rechterlijk toezicht en hebben wél de beschikking over de kwaliteitsrekening".

dinsdag 28 juli 2009

Kamervragen Blanksma over "kredietbanken in crisis"

Op 23 juli 2009 heeft mevrouw E. Blanksma-Van den Heuvel (CDA) de volgende vragen aan de Staatssecretaris SZW gesteld:

1. Heeft u kennisgenomen van het persbericht in de Telegraaf 'kredietbanken in crisis' van 20 juli jl.?
2. Beschikt u over de meest recente cijfers met betrekking tot de wachtlijsten? Komt dit overeen met de drie tot vier maanden wachttijd die in dit persbericht staan beschreven?
3. In hoeverre acht de staatssecretaris het onaanvaardbaar dat deze mensen met financiële problemen met een maandenlange wachttijd worden geconfronteerd voordat ze hulp krijgen?
4. De NVVK voorspelt dat de problemen na de vakantie nog groter zullen worden, hoe anticipeert de Staatssecretaris hierop?


Kenmerk Tweede Kamer: 2009Z14194

Voorstel uitbreiding bevoegdheid kantonrechter

Gisteren heeft de Minister van Justitie een wetsvoorstel ingediend om te komen tot uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter.

De kantonrechter krijgt de bevoegdheid om zaken tot EURO 25.000 te behandelen (grens is nu EURO 5.000).

In geval van geschillen met betrekking tot consumentenleningen en consumentenaankopen wordt de kantonrechter bevoegd bij belangen tot EURO 40.000.

Bij de Kantonrechter kan worden geprocedeerd zonder bijstand van een advocaat en liggen de proceskosten lager.

In de praktijk van de schuldhulpverlening betekent dit dat vaker kan worden overwogen de client naar de zitting te sturen om zelf zijn verhaal te doen.

Met dank aan de trouwe lezer die mij erop wees dat dit bericht ook voor lezers van dit weblog van belang is!

LBIO int vanaf 1 augustus 2009 ook partneralimentatie

Vanaf 1 augustus 2009 in het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) op verzoek van de rechthebbende ook alimentatievorderingen, als na een (echt)scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap de onderhoudsplichtige ex-partner in gebreke blijft,

Het doel van de regeling is de (vrijwillige) betaling (weer) op gang te brengen. Het kabinet gaat nog steeds ervan uit dat betaling van alimentatie in beginsel op vrijwillige basis moet gebeuren. Lukt dat niet dan kan een beroep op het LBIO worden gedaan. Daarmee wordt het algemene belang van behoorlijke nakoming van alimentatieverplichtingen gewaarborgd.

Het LBIO inde al vorderingen uit hoofde van kinderalimentatie en doet dat goed en goedkoop. Schuldhulpverleners moeten dit in gedachten houden als een client nog alimentatie tegoed heeft. Zo kan de financiele positie van de client soms in een klap worden verbeterd.

Stijgt aantal schulden uit creditcards ook in Nederland?

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat 7 procent van de schulden van consumenten in Europa oninbaar zal zijn. In de Verenigde Staten bedraagt dit 14 procent.

In Nederland zijn creditcards een veel minder voorkomend verschijnsel dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Daar is de praktijk in dit opzicht Amerikaanser. Ook daar is trouwens licht te melden: in mei losten debiteuren meer af op dit type krediet dan dat zij opnamen, zie The Telegraph Hetzelfde geldt in de VS. Soms keert de wal het schip als de klap maar hard genoeg is. Mogelijk dringt iets meer tot mensen door dat wat zij zijn niet wordt bepaald door hun consumptieve bestedingen.

Ik deel dan ook de opvatting van NVVK-voorzitter Jaarsma dat in Nederland dit probleem minder speelt dan het IMF verwacht. Zie Telegraaf.

Creditcards zijn net als roodstanden commercieel zeer aantrekkelijk voor banken, omdat daarbij -doorgaans zonder dat voldoende duidelijk te maken- woekerrentes worden gerekend, die soms wel 18% bedragen. Dat de wetgever hier niets aan doet, is niet goed te begrijpen. Dan kun je je wel 7% oninbare debiteuren permitteren in die gevallen waarin op onverantwoorde wijze aan personen die zich dat niet konden permitteren krediet is aangepraat. Voor wie een schuld uit een creditcard of een roodstand heeft is zeker te overwegen of deze niet kan worden afbetaald met een consumptief krediet waarvoor aanzienlijk lagere rentetarieven gelden. Denk maar aan de reclames van DSB en blijf tot nader order uit de handen van de DSB budgetcoach!

maandag 27 juli 2009

DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?

In het NRC-H van afgelopen zaterdag wordt beschreven hoe de DSB-bank de opbrengst van een dubieuze debiteuren aanzienlijk heeft vermeerderd door die debiteuren de diensten van de budgetcoach aan te bieden. Deze coaches zijn volgens het artikel "aangesteld door de DSB-bank".
"In de eerste helft van 2009 zijn de achterstanden hierdoor met 35 procent weggewerkt”, aldus bestuursvoorzitter Dirk Scheringa. Volgens hem wil dat niet zeggen dat de druk op de klanten van DSB hierdoor op een onaanvaardbare wijze stijgt. „We stellen hen voor de keuze of ze op meteen vakantie moeten gaan of niet beter eerst hun kredieten kunnen terugbetalen.” Deze striktere monitoring van klanten zorgde er ook voor dat DSB Bank zijn totale bedrijfslasten vorig jaar met 10 procent kon verminderen".

Dit verschijnsel roept vragen en baart zorgen:
- hoeveel houden die debiteuren per maand over voor hun levensonderhoud en welke rekenmethodiek wordt daarbij aan gehouden?
- hoe lang duurt deze begeleiding en wordt daarbij rekening gehouden met de drie jaars termijn? - wordt rekening gehouden met de belangen van andere schuldeisers en zo ja hoe? Wordt daarbij de paritas creditorum gerespecteerd?
- worden aan de debiteuren kosten in rekening gebracht voor de diensten van de budgetcoach?
- en de hamvraag: waarom worden deze personen in problematische schuldsituaties niet verwezen naar de reguliere hulpverlening waarbij met inachtneming van geldende regels en de belangen van alle betrokkenen (andere crediteuren en de debiteur) orde op zaken wordt gesteld?

Het lijkt mij dat de AFM ook hiernaar een onderzoek moet instellen teneinde te toetsen of deze als hulpverlening vermomde incassotechniek van de DSB zich verdraagt met de zorgplicht en overige Nederlandse wetgeving. Het NRC-H had trouwens ook op dit punt wel wat kritischer mogen zijn en niet klakkeloos moeten meegaan in het beeld dat DSB hier op maatschappelijk verantwoorde wijze aan het ondernemen is.

Op de website van de DSB is over deze "dienstverlening" niets te vinden en dat lijkt me om te beginnen in strijd met het beginsel van transparantie, dat naast de zorgplicht een van de uitgangspunten van de Wet financieel toezicht is.

Zijn er schuldhulpverleners die ervaring hebben met debiteuren die budgetcoaching van de DSB hebben ondergaan en zo ja, hoe zijn hun ervaringen?

zaterdag 25 juli 2009

"Perhaps some day the sun will shine again"

De BBC meldt, dat de laatste Britse soldaat die heeft gevochten aan een front (te land) in de Eerste Wereldoorlog is overleden. Zijn naam was Harry Patch en hij heeft gevochten in the Battle of Passchendaele. Over deze slag is een lezenswaardig boek verschenen van Lyn MacDonald: "They Called it Passchendaele". Alle boeken van historica Lyn Macdonald zijn trouwens lezenswaardig. Zij staan bij mij in de kast.

In de wereldgeschiedenis is de Eerste Wereldoorlog tenminste van dezelfde betekenis als de Tweede Wereldoorlog. Oorzakelijk is er een zekere gelijkenis omdat de expansiedrang van Duitland een belangrijke rol speelde. Generaties jonge mannen in vele landen maar vooral in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Rusland, verloren hun leven op de vele slagvelden.

Van de soldaten aan het front werden niet zelden prestaties gevergd die buiten het voorstellingsvermogen van de huidige mens vallen. Deze grensprestaties gingen gepaard met positieve karaktereigenschapen als moed, trouw en opofferingsgezindheid en af en toe ook negatieve karaktereigenschappen als lafheid, verraad en egoisme. Gegeven de traumatische stress is daarvan heel veel te verklaren en te begrijpen. Velen sneuvelden. Het Imperial War Museum heeft dit filmpje over leven in de loopgraven (trenches) nu op de website staan in verband met de tentoonstelling "Terrible Trenches". Dit filmpje is opgenomen aan de Somme waar op 1 juli 1916 58.000 Britten sneuvelden voornamelijk als gevolg van militair mismanagement. Hierover is een monografie van de hand van de eveneens befaamde WOI (en WOII) militair historicus Martin Middlebrook "The First Day on the Somme July 1, 1916".

Degenen die overleefden waren direct na de oorlog niet zelden totaal ontredderd en uitgeput, ook al zouden velen in hun latere leven zeggen in die oorlog hun "finest hour" te hebben beleefd zowel door de onderlinge verbondenheid als de "peaking moments". Vera Brittain schreef onder meer een dagboek over haar ervaringen in WOI, waarin haar broer, haar verloofde en vele vrienden sneuvelden, met de titel "Testament of Youth". Dit boek heb ik gelezen en herlezen en het treft mij steeds opnieuw zowel om het verdriet in vele vormen, de uitzichtsloze wanhoop en uiteindelijk een zekere moed om door te leven, hoewel het nooit meer wordt zoals het was en dromen tot het verleden behoren. (Daarom by the way is "I dreamed a dream" ook zo mooi).

In een van de gedichten van Vera Brittain "Perhaps" spreken compact al deze gevoelens. In de link vindt U de volledige tekst. Hierbij de eerste strofe:

"Perhaps some day the sun will shine again,
And I shall see that still the skies are blue,
And feel once more I do not live in vain,
Although bereft of You".

Voor vele overlevenden was het een vorm van therapie en genezing om na afloop te schrijven over hun ervaringen en gevoelens. Ook op die manier leverden zij hun bijdrage aan de geschiedenis, waarin wij kunnen delen tot op de dag van vandaag.

Zie ook:
In Flanders Field the Poppies Blow
Laatste vrouwelijke veteraan WOI overleden

donderdag 23 juli 2009

Nederlanders sparen meer, Staat der Nederlanden stort zich in de schuld

De Telegraaf meldt dat huishoudens in de eerste vijf maanden van 2009 aanzienlijk minder hebben uitgegeven dan in dezelfde periode van 2008. Er wordt bezuinigd op duurzame goederen, voedsel en diensten. Er werd in de eerste vijf maanden van dit jaar bijna 13 miljard euro meer spaargeld ingelegd dan opgenomen. Dit is 7 miljard euro meer dan in dezelfde periode van 2008.

Vindplaats: CBS

Deze ontwikkeling kan twee kanten op gaan:
- als gevolg van werkloosheid moet er toch ontspaard worden;
- ondanks dat gaat iedereen door met sparen.

De Staat der Nederland doet het minder goed en geeft iedere dag EURO 100 miljoen meer uit dan er binnen komt, zie Volkskrant. Dit wordt betaald door de generaties na ons en door ons, doordat ons spaargeld en onze pensioenreserves waarschijnlijk in waarde gaat krimpen door inflatie, terwijl de rente laag blijft doordat de geldmachines blijven draaien. Zo schept de Staat uiteindelijk voor zichzelf een schone lei zonder toetsing van de goede trouw ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden.

woensdag 22 juli 2009

SHV-aanvragen in Twente stijgen

Het aantal Twentenaren met schuldproblemen is begin dit jaar fors gestegen. Twentse kredietbanken zagen de afgelopen maanden 16 procent meer aanvragen voor schuldhulpverlening. Door de economische recessie verliezen veel mensen hun baan, waardoor ze niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen. De Stads- en Kredietbanken helpen dan bij het bemiddelen met schuldeisers. Deze kosten komen voor rekening van de Twentse gemeenten, die zélf ook vaak met financiële tegenvallers kampen.

Vindplaats Twente Fm

Hoeveel Stads- en Kredietbanken zijn er in Twente? Volgens mij alleen de Stadsbank Oost Nederland. Als ik het mis heb, hoor ik het graag.

maandag 20 juli 2009

En daar gaan we weer!

Zie artikel "Nederlands Dagblad":

"Volgens NVVK-bestuurslid Aant de Jong is drempel om bij de kredietbanken aan te kloppen lager geworden en komen er daardoor meer aanvragen binnen".

Wordt er alleen bij kredietbanken aangeklopt? Is de drempel bij andere instellingen hoger? Komen daar niet meer aanvragen binnen?

Wordt het geen tijd voor een rectificatie door de NVVK teneinde de gezaaide "misverstanden" uit de wereld te helpen?

NOS besteedt aandacht aan schuldhulpverlening

Ook de NOS besteedt aandacht aan het toegenomen beroep op schuldhulpverlening.

Interessant is hier de volgende passage:

"Omdat de richtlijn is dat de wachttijden niet boven de vier weken uitkomen, staan de medewerkers van de 74 instellingen die bij de NVVK zijn aangesloten onder grote druk. Naar de mening van De Jong kan dat betekenen dat de lokale overheden meer personeel voor de kredietbanken moeten aantrekken".

Zijn alleen kredietbanken lid van de NVVK? Neen - er zijn ook andere publieke en private leden die kennelijk niet relevant worden gedacht.

Doen gemeenten alleen aan schuldhulpverlening via NVVK-leden en kredietbanken? Neen, er zijn genoeg gemeenten die zelf de schuldhulpverlening ter hand hebben genomen en nemen. Ook zij worden kennelijk niet relevant geacht.

De tijd is voorbij dat gemeenten op aangeven van kredietbanken steeds opnieuw de knip opentrokken. Het behoort tot de uitzonderingen dat "locale overheden personeel werven voor kredietbanken werven". Dat is alleen het geval bij gemeentelijke kredietbanken die tak van dienst van de gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam.

Een aantal gemeenten was recent verontwaardigd toen de NVVK hen aan de hand van een niet openbaar en niet onderbouwd "onderzoek" ervan beschuldigde voor schuldhulpverlening bestemd geld aan andere zaken te besteden. Zie "Zo maak je geen vrienden".

Het lijkt erop dat de NVVK weer iets aan gemeenten heeft uit te leggen over de wijze waarop nu opnieuw via de Telegraaf publiciteit gezocht is. Wat zouden trouwens bijvoorbeeld de G4, VNG en Divosa van deze actie vinden?

Is de berichtgeving van vandaag bedoeld als spotje voor de NVVK of om te attenderen op de problematiek van personen in problematische schuldsituaties? Te betreuren is in ieder geval dat aandacht voor schuldhulpverlening wordt vermengd met het bedrijven van partijpolitiek.

Dramatische daling koopkracht werklozen

Het CBS heeft vandaag koopkracht cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat wie werkloos wordt gemiddeld 15% in koopkracht achteruit gaat, Zie persbericht CBS

Een dergelijke koopkrachtverlies zal voor velen leiden tot een verstoring van de balanes tussen inkomen en lasten.

In het licht van de verwachting dat de werkloosheid verder zal toenemen, bevestigt dit de zorgen van velen omtrent een te verwachten stijgend beroep op schuldhulpverlening door huishoudens in problematische schuldsituaties.

Gemeentelijke (?) kredietbanken overbelast.

Martijn Schut schrijft naar aanleiding van het Telegraaf-artikel, dat "gemeentelijke kredietbanken" de vraag naar schuldhulpverlening niet aan kunnen.

Gemeentelijke kredietbanken behoren behoudens in enkele grote gemeenten inmiddels tot de uitzonderingen, veelal is sprake van een grootschaliger samenwerkingsverband met verschillende gradaties van zelfstandigheid in publiek- of privaatrechtelijke gedaante, waarbij de afstand tot de gemeente is toegenomen.

Gemeenten organiseren toenemend zelf de schuldhulpverlening en besluiten daarbij al dan niet producten van kredietbanken in te kopen, zie opmerkingen Joke de Kock (gemeente Tilburg) in VNG Magazine van afgelopen week en mijn daaraan gewijde bijdrage "Betekenis kredietbanken neemt af".

"Kredietbanken in crisis"

De Telegraaf van vandaag heeft een artikel onder de kop "Kredietbanken in crisis" over de lange wachttijden bij de kredietbanken voor schuldhulpverlening en de vrees dat deze na de vakantie nog langer zullen worden in verband met de stijgende vraag naar schuldhulpverlening.

"De NVVK verwacht dat het aantal mensen met financiële problemen over drie tot vier jaar waarschijnlijk op zijn hoogtepunt is. Daarna verwacht de vereniging een cultuuromslag in het uitgeven van geld".

En wat dacht U van de volgende passage: "De rol van de kredietbanken zal vanaf 2010 nog nadrukkelijker worden wanneer er intensief gebruik wordt gemaakt van zogeheten minnelijke schuldhulpverlening waarbij mensen in financiële nood zonder tussenkomst van de rechter door gemeenten worden geholpen en begeleid".

Deze passage is voer voor analisten maar voor mij op maandagmorgen om 7:16 uur nu even niet.
Zie ook De Pers met de kop "Kredietbanken bezwijken onder druk".

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen belangen bij bepaalde partijen in schuldhulpverleningsland en ik gebruik deze website ook niet om er als ondernemer beter van te worden. Het gaat mij in mijn bijdragen in de categorie "schuldenproblematiek" uitsluitend om de bevordering van goede schuldhulpverlening.

Naschrift: zie inmiddels ook de volgende bijdragen: link 1, link 2 en link 3.

Cursus "Omgaan met geld" in Oosterhout

BN/De Stem heeft een interview met een echtpaar dat de cursus "Omgaan met geld" heeft gevolgd en daarover enthousiast is. Zie link

Over de gratis cursussen "Omgaan met geld" in de gemeente Oosterhout schreef ik eerder op 22 november 2008 en 29 april 2009, zie link.

Protest Karabulut tegen lenen per sms

SP-Tweede Kamerlid Karabulut wil dat lenen per sms (zogenaamde flitskrediet) wordt verboden. De kosten kunnen daarbij oplopen tot een rente percentage van 600% op jaarbasis. Bij aanbieders van deze minikredieten kunnen consumenten per sms of via internet een lening tot vijfhonderd euro afsluiten. Het bedrag wordt vervolgens binnen tien minuten op de rekening van de aanvrager bijgeschreven. Aanbieders zijn onder meer Ferratum. leen100euro.nl en voorschotje.nl.

Mevrouw Karabulut signaleert (terecht) dat ook de drempel veel te laag ligt voor het besluit op die manier een lening aan te gaan.

Leningen met een looptijd van minder dan drie maanden vallen niet onder de Wet Financieel Toezicht. Minister Bos van Financiën heeft vorig jaar toegezegd om deze termijn te verkorten van drie maanden naar één maand. Volgens de SP heeft deze maatregel echter geen effect op het terugdringen van de flitsleningen, omdat die binnen een maand moeten worden terugbetaald.

Zie website SP.

In Letland bestaat een bijzondere vorm van flitskrediet waarbij de crediteur als voorwaarde stelt dat de debiteur zijn ziel als zekerheid verstrekt voor een lening van een laag bedrag met een looptijd van maximaal drie maanden, zie artikel NRC De R.K. Kerk in Letland heeft hiertegen inmiddels terecht geprotesteerd en om een onderzoek door de overheid gevraagd, zie artikel AFP en mijn twitterbericht van 6 juli 2009 met deze link.

"Alles bereikbaar voor iedereen"

"Naar mijn aanvoelen is vanuit de marketing en de politiek de indruk gewekt dat alles bereikbaar is voor iedereen, maar dat is niet zo", verzucht de hoofdgriffier van een Belgische rechtbank van Koophandel naar aanleiding van de stijging van het aantal personen in een problematische schuldsituatie in een artikel in De Standaard.

De coordinator van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling De Clerck laat weten dat de wachtlijsten groeien en dat er soms nauwelijks tijd is om een dossier aan te leggen. Rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat het beroep op schuldbemiddeling verdubbelt ten opzichte van 2008. Daarvoor is onvoldoende capaciteit. De Clerck: "In Antwerpen bijvoorbeeld krijgen onze medewerkers dagelijks 100mensen over de vloer die ze niet kunnen helpen".

De problematiek kwan eerder veelal in de grote steden voor maar er komen nu ook hulpvragen van het platteland. De Clerck verwacht ook dat het probleem de komende maanden zal verschuiven. "Nu worden vooral leningen niet afbetaald. Binnenkort zullen het de energiefactuur, de school- en ziekenhuisrekeningen zijn".

Verleden week werd gepubliceerd dat de betalingsachterstanden op leningen zijn opgelopen in de eerste zes maanden van 2009 met 9,2 procent tot 2,03 miljard euro. Zie "Schulden der Belgen hoger dan ooit".

Al vaker heb ik bepleit dat uitwisseling van ervaringen van schuldhulpverleners in Nederland en Belgie vruchtbaar kan zijn. Incidenteel is dat ook gebeurt. Het lijkt nuttig hierop weer eens actie te ondernemen. Hier ga ik eens over nadenken.

Nederlanders hebben in mei 2009 16% meer gespaard dan in mei 2008. Het verschil is 40 miljard. Zie Telegraaf Deze omstandigheid wordt macro-economisch ook wel gezien als een rem op het economisch herstel aangezien bedrijven en consumenten geld moeten besteden, zie link FD.

vrijdag 17 juli 2009

Schulden der Belgen hoger dan ooit

De betalingsachterstanden in Belgie zijn in de eerste helft van het jaar gestegen tot meer dan 2 miljard euro. Dit komt door de recessie. De achterstanden zijn opgelopen in de eerste zes maanden met 9,2 procent tot 2,03 miljard euro. Daarmee werd het vijf jaar oude record van 2,01 miljard gebroken. De kwaliteit van de woonkredieten gaat sneller achteruit dan die van de consumptiekredieten. De achterstanden op hypotheken groeiden met 17,7 procent tot 650 miljoen euro, die op consumptief krediet met 5,7 procent tot 1,38 miljard.

Zie vindplaats

donderdag 16 juli 2009

Samenwerking shv gemeenten regio Eindhoven

"Op woensdag 15 juli heeft het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre samen met zijn partners DommelRegio en de gemeente Eindhoven een Werkprotocol Integrale Schuldhulpverlening ondertekend. Het doel van het protocol is de samenwerking tussen de partners te intensiveren om inwoners met financiële problemen beter van dienst te kunnen zijn."

Zie persbericht

Betekenis kredietbanken neemt af

"Tot zo’n vijftien jaar geleden was deze schuldhulpverlening grotendeels in handen van kredietbanken. Sindsdien halen gemeenten die taak steeds vaker binnen hun organisatie. Emmen is daarvan een voorbeeld. De kredietbank valt er onder de afdeling Schuldhulp. En de Groningse Kredietbank maakt deel uit van de Dienst Sociale Zaken en Werk van die gemeente. Ook de gemeente Tilburg houdt de schuldhulpverlening graag in eigen hand. Teammanager schuldhulpverlening Joke de Kock: ‘We doen alles zelf, behalve de verstrekking van krediet. Een aanvraag voor krediet sturen we door naar de Kredietbank Breda, waar we een overeenkomst mee hebben. Zo houden wij zo veel mogelijk de regie.’Tilburg heeft er dus niet voor gekozen om zorg voor schuldhulp in te kopen bij een kredietbank. De Kock: ‘Dan weet je toch niet precies wat die bank doet voor een klant. Terwijl wij zo veel mogelijk willen investeren in zo iemand. Tot aan gedragsverandering toe."

VNG Magazine wijdt een interessant artikel aan schuldhulpverlening, waarbij onder meer aan de orde komt dat gemeenten steeds meer zich zelf willen bezighouden met ingezetenen met problematische schulden en de schuldhulpverlening niet willen toevertrouwen aan een externe partij zoals een kredietbank.

Deze benadering sluit aan bij het uitgangspunt van de centrale overheid waarbij de gemeente de spil in de hulpverlening is. Door het wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening wordt bevorderd dat de gemeente actief sturing geeft aan de schuldhulpverlening.

Dit heeft onder meer gevolgen voor de betekenis van de convenanten waarbij de NVVK wel en de gemeenten geen partij zijn en voor de relativering van de betekenis van de certificering. Te voorzien is dat VNG en Divosa de komende jaren in toenemende mate zullen optreden als aanspreekpunt namens de schuldhulpverlening.

Tijdschrift over personen in problematische schulden

De gemeente Noordoostpolder gaat een tijdschrift uitgeven voor inwoners met een inkomen op minimum-niveau. In het tijdschrift zullen ook artikelen verschijnen over leven "in de schuldhulpverlening".

Het initiatief is prijzenswaardig. Vraag die daarbij altijd rijst of zoveel werk niet beter zou kunnen worden gericht op een grotere doelgroep bijvoorbeeld door intergemeentelijke samenwerking en publicatie ook op internet.

Zie link

Belgische deurwaarders vliegen elkaar in de haren over beslagregister

'Correcte deurwaarders verwittigen hun opdrachtgevers onmiddellijk wanneer het geen zin heeft om nog kosten op het sterfhuis te maken. Maar dat is natuurlijk een streep door de rekening van de deurwaarders die optreden als platte commercanten en liever zoveel mogelijk (beslag-)exploten betekenen', stelt deurwaarder Van Buggenhout naar aanleiding van de commotie over het zogenaamde "GSB-platform" waarin deurwaarders kunnen nagaan of er bij een schuldenaar al beslag is gelegd, of hij onderworpen is aan een collectieve schuldenregeling en of hij bijvoorbeeld al uit zijn huurwoning werd ontruimd. Tegenstanders menen dat het project veel te veel geld kost.

Zie "Ruzie verdeelt Belgische deurwaarders in twee kampen".

De problematiek van de executoriale schijnbewegingen is ook in Nederland aan de orde geweest bij het onderzoek van de commissie van Justitie in het kader van de evaluatie KBvG, waarbij eveneens is bepleit te komen tot een centraal (landelijk) beslagregister teneinde nodeloze executoriale handelingen zoveel mogelijk te vermijden.

"Schuldhulp aan dak- en thuislozen kan beter"

Nadja Jungmann gaat op haar weblog in op de problematiek van dak- en thuislozen.

Bij ongeveer 75% van de dak- en thuislozen is sprake van een schuldenproblematiek.

Het schuldenpakket heeft specifieke kenmerken (veel leefstijlboetes van het CJIB en huurschulden ) terwijl niet zelden de administratieve vaardigheden van de debiteur gering zijn.

In opdracht van VWS verrichtte Nadja Jungmann hiernaar onderzoek, welk onderzoek is uitgemond in het rapport "Meedoen zonder schulden".

dinsdag 14 juli 2009

Staatssecretaris Klijnsma zegt hulp toe van "een externe partij"

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 19 juni 2009 een brief (kamerstuk 24 515 nr. 153) aan de Tweede Kamer gezonden overeenkomstig haar toezegging tijdens het Algemeen Overleg schuldenproblematiek op 2 april 2009 (kamerstuk 24 515, nr. 149), met een overzicht van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om extra aandacht te besteden aan schuldhulpverlening in verband met de economische crisis.

De alleszins lezenswaardige brief behelst een intrigerende passage:

"Maatregel 3: Het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening.

Juist in deze tijd van economische crisis met een verwachte toeloop op schuldhulpverlening is een kwalitatief goed aanbod essentieel. Deze maatregel is erop gericht om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening» de gemeenten te ondersteunen bij het implementeren van onderdelen van het wetsvoorstel.
Dit vergt mogelijk aanpassing van processen en werkwijze. Hierbij zullen de gemeenten worden ondersteund. Deze ondersteuning zal plaatsvinden door een externe partij die daarbij actief gebruik zal maken van de ervaringen van gemeenten die al geheel of gedeeltelijk werken volgens de eerder genoemde normen.


Over de wijze waarop deze ondersteuning concreet vorm en inhoud krijgt zal nader overleg plaatsvinden met de VNG en Divosa. Een aantal gemeenten zal in dit kader ondersteunende activiteiten ontwikkelen. Middelen worden aan deze gemeenten via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld".

Commentaar: wie is die "externe partij" en waarom wordt die niet met name genoemd? Zijn er lezers die hier meer van weten en dat willen delen?

Amersfoort: minder klanten Voedselbank door meer beroep op shv

In Amersfoort neemt het aantal klanten voor de Voedselbank "fors" af terwijl de gevolgen van recessie toenemen. Door de Voedselbank wordt dit verklaard door "een betere begeleiding van gezinnen in financiële nood". "Volgens ons heeft het alles te maken met de schuldhulpverlening. Die begint steeds beter te draaien in Amersfoort. Ook de sociale dienst heeft haar aanpak meer afgesteld op het oplossen van de geldproblemen". Ook is er tijdens de openingsuren van de voedselbank een maatschappelijk werker aanwezig, die optreedt als verwijzer naar relevante instanties.

Het is altijd het streven geweest het beroep op de Voedselbank te beperken door personen die in hulpverleningsland de weg niet kunnen vinden door hen alsnog de weg te wijzen. Het is goed dat die groep in Amersfoort kennelijk meer dan in het verleden terecht komt bij de juiste instantie.

SZW heeft veel tijd, geld en aandacht besteed om voedselbanken te stimuleren meer aandacht te besteden aan dergelijke informatievoorziening.

Voedselbanken zullen daarnaast een plaats houden voor personen die uit de boot zijn gevallen en niet weten hoe zij weer aan boord moeten komen, omdat zij niet in staat zijn zich te redden. Ook daar kan verwijzing naar hulpverlening aan de orde zijn maar het pad is moeilijker. Wellicht is dan boek 1-bewind een optie.

Mogelijk zijn de fluctuaties in het aantal klanten van een voedselbank een interessante parameter om de effectiviteit van de schuldhulpverlening ter plaatse te meten op het punt van
bekendheid onder de doelgroep.

Er zijn in Nederland ongeveer 110 voedselbanken. Zie ook http://www.voedselbank.nl/

Vindplaats: artikel AD

maandag 13 juli 2009

"Omstreden boete voor wanbetalers zorg"

Sandra Olsthoorn heeft onder deze kop een gedegen commentaar bij de verleden week door de Eerste Kamer aangenomen wet incasso wanbetalers premie zorgverzekering in Binnenlands Bestuur van deze week.

Het zal mij benieuwen wat het "verkennend onderzoek" in houdt en oplevert. Gevaar is bovendien dat niemand meer geinteresseerd is in het onderzoek als de wet eenmaal is aangenomen en met veel kosten geimplementeerd.

Ik voorzie dat CVZ in het kader van artikel 287a Fw net zo'n vervelende schuldeisers wordt als CJIB -altijd op zoek naar een argument om niet mee te werken en dwars te liggen nominaal met een beroep op een pretens uitzonderingsregime (maar zonder wettelijke referentie), maar inhoudelijk voornamelijk ingegeven door platte machtsoverwegingen.

Wachtlijst SHV Alphen aan den Rijn drie maanden

Uit bijgaand artikel blijkt dat het in Alphen aan de Rijn drie maanden duurt, voordat een aanvrager van schuldhulpverlening aan de beurt is. De vraag neemt de afgelopen maanden toe door de recessie. Er wordt EURO 200.000 uitgetrokken om de wachtlijst voor het einde van het jaar weg te werken. Aanvragers krijgen een brief mee om aan hun crediteuren te laten zien teneinde die ertoe te bewegen drie maanden mee te wachten.

Hoewel drie maanden lang is, denk ik dat veel gemeenten er blij mee zouden zijn als dat in hun gemeente zou kunnen. Ik hoor in de wandelgangen verhalen over aanzienlijk langere wachttijden.

Het artikel meldt niet wat er in crisisgevallen wel kan worden gedaan. Wat gebeurt er bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas en licht? Ik vermoed niet dat dergelijke crediteuren bereid zijn op vertoon van een brief van de gemeente pas op de plaats te maken, tenzij er minimaal een rompvoorziening is, waarbij de lopende lasten wel worden voldaan.

donderdag 9 juli 2009

Voorstel SVF om certificering vlottend te trekken

"Geachte leden van de normcommissie,

In de vergadering van het college van deskundigen op 24 juni 2009 is komen vast te staan dat de certificering zich gesteld ziet voor het probleem van de terughoudendheid van een aantal grote gemeenten zich te laten certificeren. Wat de redenen daarvoor ook mogen zijn en hoe valide de argumenten worden geacht die daarbij worden aangevoerd, de impasse is een feit en het is aan ons daar een uitweg in te vinden.

De Coöperatieve Vereniging SVF Nederland u.a. is gebaat bij certificering vanuit de belangrijkste doelstelling van het project: het onderscheid kunnen maken tussen bonafide en malafide schuldhulpverleners en schuldhulporganisaties.

In de ledenvergadering van de vereniging SVF op 26 juni 2009 is geopperd gemeenten vrij te stellen van de certificering. Belangrijkste reden daarvoor is dat gemeenten in principe kunnen worden beschouwd als bonafide organisaties en, als zij zelf de activiteiten uitvoeren die tot het domein van de norm behoren, daarmee als bonafide schuldhulporganisaties.

De consequenties voor de opzet en uitvoering van de certificering bij acceptatie van het voorstel hebben wij niet geïnventariseerd, maar naar onze mening komt het tegemoet aan het belangrijkste bezwaar van de gemeenten: de kosten van het certificeren van personeel en organisatie.

Namens de ledenvergadering van SVF,

Paul Rispens, voorzitter".

Zie vindplaats.

woensdag 8 juli 2009

Eerste Kamer aanvaardt wo wanbetalers zorgpremie

De Eerste Kamer is vandaag na uitvoerig beraad uiteindelijk akkoord gegaan met de aanpak van de 280.000 wanbetalers bij de zorgverzekering op de manier zoals de regering heeft voorgesteld ( 31.736 ). De CDA-fractie bleef tijdens het plenair debat op 7 juli tot het laatste moment haar voorkeur uitspreken voor een privaatrechtelijke aanpak. Maar senator Van de Beeten boog tenslotte voor de vasthoudendheid van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de woorden “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”. Alleen de VVD-fractie stemde tegen het wetsvoorstel dat voorziet in mogelijkheden om de betaling van de nominale zorgverzekeringspremie na zes maanden min of meer af te dwingen met behulp van het College voor Zorgverzekeringen.

Senator Swenker van de VVD-fractie vindt dat zorgverzekeraars het recht moeten krijgen de achterstallige premie bij de bron te innen , door inhouding op salaris of uitkering. CDA-senator Van de Beeten kwam met een ander alternatief. Om te beginnen zouden wanbetalers geprikkeld moeten worden tot een beter betaalgedrag door een hogere premie te vragen. Daarnaast zou aan verzekeraars een pandrecht toegekend moeten worden in het geval van achterstallige betalingen op loon, andere periodieke uitkeringen en de zorgtoeslag.

Minister Klink ging niet verder dan de toezegging dat zijn departement in een notitie de effecten van een private benadering (pandrecht of executoriale titel in de ZVW) nog dit jaar zal evalueren. Hij wil pas een aanpassing van de wet overwegen als bij een evaluatie in juni 2010 blijkt dat het aantal wanbetalers niet sterk is afgenomen als gevolg van de nieuwe aanpak van wanbetalers. Deze krijgen in het nu aangenomen wetsvoorstel na 2 en 4 maanden een aanmaning en tegelijk het aanbod om hulp te aanvaarden van een gemeentelijke instelling voor schuldsanering. Op deze wijze wil de regering zicht krijgen op mensen die niet willen en mensen die kunnen voldoen aan hun verplichting om zorgpremie te betalen. Minister Klink zei dat hij ‘heilig’ gelooft dat zijn aanpak zal werken. Uiteindelijk gaat het erom dat het aantal wanbetalers zou klein mogelijk is en het aantal verzekerden zo groot mogelijk.

PvdA-senator Putters zei dat het niet aangaat een wet aan te nemen en nu al aan te geven dat deze op termijn wordt gewijzigd. De minister zei dat hij dat ook geenszins van plan is. Pas als de evaluatie uitwijst dat hij zich heeft vergist, zal hij eventueel een aanpassing van de wet voorleggen ter advisering aan de Raad van State.

Persbericht Eerste Kamer

maandag 6 juli 2009

Michael Jackson: "stress door schuldenberg"

Ook dit weblog ontkomt niet aan de dood van Michael Jackson. Waarom niet?

"Michael Jackson is overleden omdat hij niet langer met zijn enorme schuldenberg kon omgaan. Dat is alvast wat zijn vriend en trainer Lou Ferrigno beweert in de Britse krant The Telegraph".

Zou er dan geen optie voor een "fresh start" zijn geweest. Of was die buiten toepassing verklaard in Neverland?

Zie link

Critisch standpunt KBvG op wo wanbetalers zorgpremie

De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stuurde in januari 2009 onder meer aan alle fracties in de Eerste Kamer een krachtige brief over het wetsontwerp met hout snijdende critische opmerkingen. Ik haal de belangrijkste critiekpunten aan:

"Privaatrechtelijk stelsel en incassoprotocol
KBvG: er wordt een bureaucratisch monstrum gecreëerd zonder dat helder is of
bestaande instrumenten voldoen

Preferentie bestuursrechtelijke premie
KBvG: preferentie tast verhaalsrechten overige schuldeisers aan.

Lastenverzwaring werkgevers
KBvG: er is wel sprake van lastenverzwaring voor werkgevers.

Bestuursrechtelijke premie van 130%
KBvG: wetsvoorstel houdt onvoldoende rekening met algehele schuldensituatie
Verzekerde.

Een verzekerde met een schuld aan een zorgverzekeraar heeft vaak niet één schuld maar meerdere schulden en uit de praktijk is het de KBvG bekend dat er dan ook al meerdere loonbeslagen liggen ten verzoeke van meerdere schuldeisers ten laste van diezelfde verzekerde. Een loonbeslag voor de eerste zes maanden premieachterstand zal vaak een langdurige kwestie zijn. Afdrachten na het loonbeslag moeten pondspondsgewijze over de verschillende schuldeisers (ook de zorgverzekeraar!) worden verdeeld, hetgeen betekent dat dit soort verdelingen vaak jaren duren. Dit naast de vraag óf er nog wel iets te verdelen is na de preferente inhouding van het CVZ. Bij het wetsvoorstel is naar de mening van de KBvG onvoldoende rekening gehouden met de algehele schuldensituatie van de verzekerde. De kans dat een wanbetalende verzekerde tot in lengte van jaren 130% van de oorspronkelijke nominale premie moet voldoen, is groot.

Samenwerking CvZ en incasso-organisaties
KBvG: waarom zijn de incassowerkzaamheden niet Europees aanbesteed?"

Wie prijst stelt op het volledige document, kan dat opvragen bij kbvg@kbvg.nl of schruer@schruer.nl

"Jacht op premies in de zorg geopend"

Onder deze kop schrijft de Telegraaf over de incasso van premie-achterstanden zorgverzekering . Deze week zal dit wetsontwerp in derde (!) termijn in de Eerste Kamer worden behandeld.

Over dit wetsontwerp bestaat in schuldhulpverleningsland en in crediteurenland grote bezorgdheid door de verstoring van de paritas creditorum (met toeslag van 30%) en de bronheffing via CVZ. De praktijk van de schuldhulpverlening zal hierdoor ernstig worden belemmerd, omdat er in veel gevallen geen draagkracht overblijft.

De VNG, de G4 en de gemeente Delft hebben verdienstelijke pogingen gedaan het wetsontwerp in deze vorm tegen te houden. Vermoedelijk zal dit niet baten, omdat de coalitiepartijen gaarne meedeinen op de golven van morele verontwaardiging van het grote publiek, dat wel op tijd zijn zorgpremie betaalt. Dat is echter hier niet de vraag; VWS verstoort hiermee zonder met andere belangen rekening te houden de balans tussen crediteuren onderling (die het nakijken hebben) en crediteuren en debiteuren (die niet meer in het minnelijk traject geholpen kunnen worden).

Zie ook "Premie-achterstand zorgverzekering neemt toe".

Meest gelezen berichten in juni 2009 - SHV (Schuldenproblematiek)

1. Geen toelating WSNP na weigering minnelijk traject
2. Breaking news: verlenging looptijd meer-verdieners van de baan
3. Nieuwe Recofa-richtlijnen per 1 april 2009
4. Stem op Nadja Jungmann!
5. "Incassobureau's plukken U kaal"
6. Certificering SHV naar de knoppen?
7. "Kredietbank Nederland"?
8. Wachttijd schuldhulpverlening Arnhem zes maanden
9. ING introduceert TIM, het digitale huishoudboekje
10. Kamerbreed draagvlak voor wettelijke basis schuldhulpverlening

"Laatste kans, nieuw begin"

In de gemeente Rijswijk is een interessante samenwerkingsvorm ontwikkeld om te komen tot zo vroeg mogelijk inzet van onder meer schuldhulpverlening.

De gemeente, Reclassering Nederland en de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen hebben op 1 juli 2009 een convenant ondertekend. Hierin staan afspraken over het huisvesten van ex-gedetineerden en over het geven van een laatste kans aan huurders die om financiële redenen of door overlast hun huis uitgezet dreigen te worden.

Huurders met een betalingsachterstand krijgen een laatste kans door een hulpaanbod waarmee huisuitzetting kan worden voorkomen. Dit is een begeleidingscontract. In het contract staat dat een bewoner nog één kans krijgt om een woning te huren, op voorwaarde dat hij/zij een traject volgt van passende hulpverlening en woonbegeleiding. Als de huurder dit niet accepteert of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, wordt de uitzettingsprocedure voortgezet

Corporaties en gemeenten zijn ook op andere terreinen actief om het aantal huurders met betalingsproblemen terug te dringen. Beide corporaties bieden preventief hulp aan bij betalingsachterstand door op individueel niveau te begeleiden. Daarnaast organiseert Vidomes budgetcursussen voor haar huurders. Ook op het vlak van huur achterstand werken gemeenten en corporaties nauw samen. Bij dreigende uithuiszetting of afsluiting van de energie kan de gemeente de burger doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Mocht schuldhulpverlening niet of niet op tijd kunnen helpen, dan kunnen huurders in een aantal gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van thuiswonende kinderen. Om herhaling te voorkomen worden gebruikers van deze bijstand altijd naar een hulptraject doorverwezen.

Interessant is dat ook de reclassering partij is in het initiatief en dat expliciet aandacht is voor het voorkomen van ontruimingen van gezinnen met kinderen.

Zie persbericht.

DSB in moeilijkheden

Nadat deze week de DSB bank twee boetes kreeg van de AFM wegens onzorgvuldige kredietverstrekking (waartegen nog rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld), vertrok er ook weer een directeur.

De Pers brengt in kaart wie er de afgelopen jaren zijn vertrokken en stelt over inside information te beschikken dat de reden voor vertrek is "een onaanvaardbare situatie in verband met risico en integriteit". In een financiele instelling is de zorg voor de "compliance" (interne handhaving van regels) zeer belangrijk. De compliance officer houdt hierop toezicht en moet periodiek rapporteren aan de directie. Dat zou trouwens het Vaticaan ook aan bisschoppen moeten opleggen met maandelijke rapportage volgens een verplicht gesteld model.

In de zienswijze tegen de boetes heeft DSB ingebracht te vrezen voor imagoschade wanneer sancties gepubliceerd zouden worden. "Naming and blaming" (liefst in combanitie met "shaming" maar daarvan is vooralsnog niet gebleken) is in dit vakgebied een onderdeel van de sanctie. De consument kan maar beter weten dat een kredietverstrekker de neiging heeft lichtvaardig om te gaan met de bepaling van zijn financiele spankracht bij het aangaan van leningen.

Van een boete van EURO 120.000,00 ligt een bank niet wakker. Wakker liggen zal men wel van een dreigende collectieve actie van de groep Hypotheekleed die door de administratieve sancties wind in de zeilen krijgt. Deze groep liet op 2 juli 2009 weten nog eens 700 dossiers naar de AFM te hebben gestuurd. DSB zal moeten gaan reserveren in haar boeken op deze claims, hetgeen het budget van AZ'67 zeker onder spanning zal zetten. In de cad-rapportage moet doorgaans ieder kwartaal opgave worden gedaan van de financiele toestand inclusief de claims aan de Nederlandsche Bank in het kader van het zogenaamde prudentiele toezicht. Het is de vraag of het nu zo verstandig is boven het garantiebedrag van EURO 1 ton spaargeld bij DSB te parkeren ook al zijn de tarieven aantrekkelijk. Dat was bij IceSave immers ook en er is altijd een positieve correlatie tussen rendement en risico.

Schuldhulpverleners moeten in voorkomende gevallen (laten) toetsen of kredietverstrekking aan clienten zorgvuldig is geweest. Hier is mogelijk in de onderhandelingen over een schuldregeling voordeel te realiseren.

De beschikking betreffende de boetes kunnen in de rechter kolom van het persbericht integraal worden gedownload. Dit is leerzaam om inzicht te krijgen in de wijze waarop de AFM de zorgplicht benadert.

vrijdag 3 juli 2009

Persbericht Nieuwe handleiding meerderjarigenbewind Rechtbank Maastricht

"Het Bewindsbureau van de Rechtbank Maastricht heeft de handleiding meerderjarigenbewind vernieuwd. Deze nieuwe versie treedt per 1 juli 2009 in werking.
Bewind is zorg. Zorg voor hen die niet in staat zijn zich volwaardig in de maatschappij te handhaven. Mensen met beperkingen of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was. De bewindvoerder hoort hun belangen alsof het zijn eigen belang is te behartigen.

Door maatschappelijke ontwikkelingen en verandering in het zorgstelsel is het belang van bewind sterk toegenomen. Was het oorspronkelijk een familieaangelegenheid, nu is bewindvoering voor een deel geprofessionaliseerd. Die ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Bewindvoering is ook ingewikkelder geworden. Zorginstellingen willen de relatie met hun cliënten formaliseren. Het persoonsgebonden budget heeft zijn intrede gedaan en vereist controleerbaar beheer. Daarnaast maakt het schuldsaneringsbewind een onstuitbare opmars.

Om de bewindvoerder een handvat te bieden bij de uitvoering van zijn of haar taak, heeft de rechtbank al in 2003 een handleiding ontwikkeld, toen nog "richtlijnen". Het werd hoog tijd die te actualiseren. Daarom heeft het Bewindsbureau een nieuwe handleiding geschreven. Deze handleiding is geen leerboek en evenmin komen alle denkbare vragen of situaties aan de orde. Het is het resultaat van jarenlange praktische ervaring van het Bewindsbureau, waardoor de meest voorkomende problemen en knelpunten beschreven zijn. Op sommige onderdelen is deze handleiding ook richtlijn: er wordt aangegeven op welke wijze de kantonrechters wettelijke verplichtingen nageleefd willen zien. Op enkele plaatsen is de handleiding een algemene aanwijzing waartoe de kantonrechter krachtens de wet bevoegd is. Uiteraard geeft het Bewindsbureau graag steun bij problemen bij bewindvoering. Toch wordt ervan uitgegaan dat u eerst zoveel mogelijk probeert aan de hand van deze handleiding en de informatie die u op internet kunt vinden, er zelf uit te komen. De nieuwe richtlijn vindt u terug onder het kopje Voor juristen - Regelingen".