dinsdag 31 maart 2009

"Een dubbeltje op zijn kant"

RTL is voornemens een programma te maken met de naam "Een dubbeltje op zijn kant", waarin mensen die niet uitkomen met hun inkomen, advies krijgen over hoe zij de situatie kunnen verbeteren. In overleg met de deelnemers worden maatregelen genomen. Na een paar weken wordt er gekeken of de hoofdpersonen lukt de adviezen op te volgen.

Candidaten kunnen zich opgeven (hetgeen mogelijk extra inkomen oplevert).

Zie link (met dank aan de lezer die deze suggestie deed).

maandag 30 maart 2009

Nieuws over overkreditering door DSB

De Telegraaf heeft een vervolgbericht over het onderzoek naar overkreditering door DSB.

Het is inmiddels gebleken dat de DSB eerder een boete is opgelegd betreffende onvolledige informatie over een beleggingsproduct genaamd Hollands Welvaren Select.

Ten overstaan van de Rechtbank Alkmaar zouden al procedures zijn gevoerd, waarbij een schikking is getroffen, kennelijk met geheimhoudingsclausule.

Bij de Stichting Hypotheekleed zou zich inmiddels 200 klanten hebben gemeld die menen benadeeld te zijn.

Gevolg van de commotie zal zeker zijn dat voortaan de lat bij DSB nog hoger wordt gelegd bij verstrekking van krediet en dat prudenter wordt gehandeld bij gecombineerde verkoop van producten (hypotheken en levensverzekeringen).

Goodbye Boober revisited

De Pers meldt dat de website Boober, de aanbieder van zogenaamde peer to peer-leningen, uit de lucht is en dat onduidelijk is of de toegezegde actie met betrekking tot incasso in geval van wanbetaling wordt ingezet.

Leners betalen bij Boober tussen de 6 en 15 procent rente voor een lening, afhankelijk van hun kredietwaardigheid. De maximale hoogte van een leenbedrag is 10.000 euro. Volgens de laatste statistieken ligt het percentage achterstallige betalingen tussen de 12 en 16 procent. Voor de groep leners met creditrating status D (de minst betrouwbare categorie) is het percentage wanbetalingen zelfs meer dan 30 procent.

In andere landen zou het peer-to-peer concept wel aanslaan. In Nederland is al een nieuwe aanbieder in aandacht: trundo.nl Zouden hier ook weer kamervragen over komen? Aangenomen mag worden dat benadeelden door Boober spoedig een collectieve actie zullen starten. Is er al een onbaatzuchtug advocatenkantoor dat hiervoor een stichting heeft opgericht bijvoorbeeld met de naam Booberleed?

Over het verschijnsel Boober schreef ik eerder.

Geen lening wegens "risico-afkerigheid"

Op donderdag 9 april aanstaande promoveert Drs. A.S. Booij aan de Universiteit van Amsterdam in de economie. De titel van zijn proefschrift luidt “Essays on the Measurement Sensitivity of Risk Aversion and Causal Effects in Education”.

In het promotie onderzoek wordt onder leengedrag bekeken vanuit de theorie van de "risico-afkerigheid". Mensen willen geen geld verliezen ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor worden kleine risico's vermeden en nemen mensen verzekeringen voor risico's waarvan de potentiële schade best dragelijk is, zoals de diefstal van een laptop of het beschadigen van een huurauto. Verder blijkt dat vrouwen (financiële) risico's meer mijden omdat ze meer verliesangst hebben, en niet omdat ze er minder belang aan hechten om rijker te worden, wat voorheen als verklaring werd gezien. Voor lager geschoolden geldt hetzelfde. Booij onderzocht ook of studenten meer gaan lenen van de overheid om hun studie te financieren wanneer ze informatie krijgen over studieleningen. Dit blijkt niet het geval, wat suggereert dat er andere redenen zijn waarom studenten in Nederland minder lenen dan studenten in andere landen waar vergelijkbare leningen worden aangeboden.

Zie persbericht

donderdag 26 maart 2009

Nieuw procesreglement Wsnp per 1 april 2009

Op 1 april 2009 treedt het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken in werking, dat door het Project procesreglementen (onderdeel van de Raad voor de rechtspraak) in samenspraak met de Orde van Nederlandse Advocaten, Insolad en Recofa tot stand is gekomen.

In het procesreglement zijn onder andere verwerkt de onderdelen van de Recofa-Richtlijnen voor faillissementen en surseance van betaling en van de Recofa-Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen die betrekking hebben op de procedure tot en met het uitspreken van het faillissement, het verlenen van de surseance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. De Recofa-Richtlijnen voor faillissementen en surseance van betaling en de Recofa-Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen zullen in afgeslankte vorm blijven voortbestaan.

Nieuw is dat het procesreglement het mogelijk maakt om telefonisch te informeren naar de uitspraak in een insolventiezaak, in plaats van de zending per post af te wachten; dit is een verbetering gezien de zeer korte beroepstermijnen bij faillissementen en Wsnp-zaken.

Het procesreglement is vanaf 1 april aanstaande te vinden op rechtspraak.nl. Nader bericht volgt na publicatie.

woensdag 25 maart 2009

Persbericht Wsnp-fraude Assen en Groningen

Regeling rechtbanken Assen en Groningen met Fortis over verdwenen schuldsaneringsgelden

In juni 2008 werd bekend dat in schuldsaneringszaken geld was overgeboekt naar het buitenland. Deze overboekingen werden verricht met de pas en pin-code van de voormalige bewindvoerder van boedelrekeningen bij Fortis van de rechtbanken Assen en Groningen. Fortis is op de betreffende, onrechtmatige overschrijvingen aangesproken; er zou onvoldoende controle zijn uitgeoefend. Eind 2008 is de in kort geding tegen Fortis ingestelde vordering tot vergoeding van de ontstane schade afgewezen.

Bij de behandeling in het hoger beroep is onlangs alsnog in goed overleg een regeling met Fortis tot stand gekomen. Afgesproken is dat Fortis de bedragen die van de rekeningen van de rechtbank Assen zijn verdwenen, zal vergoeden. Hierdoor kunnen de Assense schuldsaneringszaken normaal worden afgewikkeld. De nieuwe bewindvoerder, mr. Van Steen, zal voor de Groningse schuldsaneringen verhaal zoeken op de voormalige bewindvoerder en haar partner. De omvang van de uitdelingen in de Groningse schuldsaneringen staat daarom nog niet vast. De zaken zullen verder wel worden afgewikkeld.

Ook Fortis zal trachten haar schade op de voormalige bewindvoerder en haar partner te verhalen.

Bron: rechtspraak.nl

SZW-debat uitgesteld

Het SZW-debat gaat morgen niet door in verband met de plenaire debatten over de maatregelen in verband met de economische crisis die morgen om 10.15 uur zullen beginnen. Het debat over schuldhulpverlening wordt volgens de website van de Tweede Kamer verplaatst naar 2 april aanstaande, plaats en tijdstip meld ik op mijn weblog, zodra deze bekend zijn.

Beroep op schuldhulpverlening in Etten-Leur stijgt

BN/De Stem meldt dat in Etten-Leur in 2008 het aantal aanvragen met vijftig gevallen is toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor, tot 213.

Oorzaken die worden aangevoerd zijn:
- de veranderingen in het ziektekostenstelsel;
- problematiek van ingewikkelde formulieren;
- te gemakkelijk geld kunnen lenen;

In 2008 is een eenmalig extra budget van EURO 45.000,-- beschikbaar gesteld om de wachtlijst weg te werken. In 2007 werden 164 mensen geholpen, in 2008 213, van wie er 140 langdurige hulp nodig hebben. In 2007 stonden er 25 personen op de wachtlijst nu 17. Na aanmelding volgt binnen drie weken een intakegesprek. "Mensen krijgen dan meteen adviezen voor de korte termijn, er wordt gekeken welke schuldaflossing absoluut geen uitstel meer duldt en vaak wordt er ook al een eerste budgetplan opgesteld." Het is verheugen dat de eerste afspraak er na drie weken is, maar wat gebeurt er daarna. Hoe lang wordt er gestabiliseerd? Zijn dat ‘diegenen die langdurig hulp nodig hebben”? Voor hoeveel mensen worden de problemen echt opgelost?

Intrigerend is de slotopmerking van het interview met de leiding gevende: ”Etten-Leur (is) een gemiddelde gemeente als het om schuldhulpverlening gaat”. Ik zou graag willen beschikken over betrouwbare statistische gegevens van die gemiddelde gemeente in Nederland en hoe gemeenten in Nederland daaraan zijn te relateren.

Kamermotie tegen belangenverstrengeling pgb aangenomen

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen van PvdA en CDA waarin de regering wordt verzocht maatregelen te nemen om de combinatie van diensten van pgb-bemiddelingsbureaus die voor zorgvragers niet alleen de aanvraag, het budgetbeheer en/of de budgetverantwoordingverzorgen, maar ook de zorg verlenen, uit te sluiten.

In de wereld van de schuldhulpverlening komt voor dat debiteuren fiscale schulden hebben omdat zij de werkgeversverplichtingen die samenhangen met een pgb niet naar behoren blijken te hebben verricht. Het komt zelfs voor dat debiteuren niet weten dat zij dergelijke verplichtingen hadden omdat alle correspondentie die hierop betrekking had terecht gekomen is bij het bemiddelingsbureau.

Hieraan gerelateerd het verschijnsel dat het pgb zelfs wordt uitgekeerd aan en besteed door het zorgbemiddelingsbureau waardoor de pgb-gerechtigde het zicht verliest op inkomende en uitgaande geldstromen. Er zijn fraudegevallen bekend waarbij pgb-gerechtigden veel minder zorg kregen dan waarvoor zij budget toegekend hadden gekregen en het verschil bleef hangen bij de bemiddelaar.

De tekst van de motie is als volgt:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat uit het onderzoek van het CVZ naar de pgb-bemiddelingsbureaus
blijkt dat er bemiddelingsbureaus zijn die voor zorgvragers niet alleen de aanvraag, het budgetbeheer en/of de budgetverantwoording verzorgen, maar ook de zorg verlenen;
overwegende, dat er bij het aanbieden van deze combinaties van diensten
belangenverstrengeling kan ontstaan;
overwegende, dat dit niet in belang is van de zorgvragers;
overwegende, dat dit oneigenlijk gebruik van het pgb of zelfs fraude in de hand kan werken;
verzoekt de regering alles in het werk te stellen om in overleg met de betrokken (cliënten)organisaties te bewerkstelligen dat bemiddelingsbureaus voor zorgvragers niet meer zowel de
aanvraag, het budgetbeheer en/of de budgetverantwoording kunnen verzorgen als ook de zorg kunnen verlenen,
en gaat over tot de orde van de dag.

dinsdag 24 maart 2009

Verdubbeling wachttijd schuldhulp Emmen

In de Gemeente Emmen is in de afgelopen maanden de wachttijd voor schuldhulpverlening verdubbeld. Oorzaak die daarvoor wordt aangevoerd is niet de grotere toeloop maar de toenemende complexiteit van de schuldenproblematiek. De CDA-fractie wil hiervoor aandacht vragen in de gemeenteraad.

De gemeente richt zich ook op schuldpreventie en heeft eerder een campage gevoerd om jongeren te wijzen op de risico's van hoge kosten verbonden aan mobele telefoonabonnementen.

Vindplaats: RTV Drenthe

Het artikel vermeldt niet hoe lang de wachttijd nu is en geeft evenmin informatie over de doorlooptijd en de effectiviteit. Wat zou het toch nuttig zijn wanneer alle gemeenten volgens dezelfde systematiek deze informatie vergaarden en publiceerden, zoals dat ook bij scholen en ziekenhuizen gebeurt. Naar mijn mening zou dit een positieve impuls zijn voor de kwaliteit en de prijs/kwaliteit-verhouding.

Mee-lezende Kamerleden geef ik ook op deze plaats in overweging bij het debat aanstaande donderdag ervoor te pleiten dat meer transparantie ontstaat over de basale informatie alsmede de introductie van incentives om verbetering te bevorderen.

maandag 23 maart 2009

Nieuws over studieschulden

Z24 heeft een artikel over terugbetaling van studieschulden en de gevolgen van een studieschuld voor het aangaan van een hypotheek en de verstrekking van hypotheekgarantie.

Recent werd de mogelijkheid geopend zogenaamde jokers in te zetten om jaren te kiezen dat de aflossing van de studieschuld kan worden overgeslagen. In NRC Next werd deze mogelijkheid door columniste Erica Verdegaal treffend gekwalificeerd als "een klapsigaar uit eigen doos".

De verruiming van de terugbetalingsmogelijkheden lijkt op gespannen voet te staan met het uitgangspunt, neergelegd in de brief die Minister Plasterk recent aan alle studenten stuurde om hen te wijzen op de risico's verbonden aan het aangaan van studie schulden in het kader van de campagne "verstandig lenen", zie artikel eerder verschenen op dit weblog.

Overkreditering door DSB?

Dit weekend kwamen er berichten in de pers, onder meer in de Volkskrant, dat de AFM een onderzoek heeft ingesteld bij de DSB naar overkreditering met betrekking tot hypotheken en persoonlijke leningen. Geldleningen zouden zo hoog zijn dat debiteuren niet in staat zijn om die af te lossen. Ook zou bij aangaan van de hypotheek eenmalig een verzekering voor betalingsonmacht worden meegefinancierd waarbij de hypotheek wordt verhoogd met het bedrag van de verzekeringspremie.

Het Parool meldt dat het Platform Aandelenlease gedupeerden bijstaat en daarbij stelt: ''Wat er bij DSB gebeurt, is nog vele malen erger.'' Nu is het een vaker voorkomend verschijnsel dat actiegroepen op zoek gaan naar een nieuw doel wanneer het oorspronkelijke doel is uitgewerkt; de jurisprudentie over aandelenlease is inmiddels wel uitgekristalliseerd in hoofdzaak. Een andere claim-shark meldt zich reeds in de vorm van de Stichting Hypotheekleed volgens De Pers , waarbij suggestief wordt gekopt dat "de claim in voorbereiding is" en de initierend advocaat zegt pas in actie te komen als er 1000 meldingen zijn. Mij benieuwt hoeveel klachten er op die plaats al bekend waren voordat het artikel werd gepubliceerd. Het verhaal gaat dat in de VS zogenaamde "ambulance chasers" achter de ambulance aan rijden om hun diensten aan het slachtoffer aan te bieden. Het valt op dat de Consumentenbond geen klachten meldt. De AFM is uiteraard zeer voorzichtig in haar uitlatingen hangende het onderzoek. DSB wijst de klachten van de hand en verklaart niet bekend te zijn met het onderzoek door de AFM. Merken van DSB zijn Becam, Frisia Financieringen, Lenen.nl en Postkrediet.

In mijn waarnemingsbereik tot heden valt DSB niet op als veroorzaker van overkreditering. DSB-merken zijn ondanks het stijgende aandeel op de kredietmarkt nog nooit in een dossier bij mij terecht gekomen als problematisch in die zin dat de oplossing van de problematische schuldoplossing wordt belemmerd door DSB. Nu zou dat toeval kunnen zijn en het benieuwt mij dan ook uit het veld van de schuldhulpverlening te vernemen, of zich problemen voordoen met de DSB ofwel als oorzaak van het schuldenprobleem in de vorm van overkreditering ofwel in de vorm van belemmering van de oplossing van problematische schuldsituaties.

Afhankelijk van het aantal meldingen kunnen die worden betrokken in een geanonimiseerd verslag dat ook op dit weblog kan worden gepubliceerd teneinde de kwaliteit van de beeldvorming te verbeteren.

Ook blijf ik ook nog steeds benieuwd in reacties betreffende de praktijk van het toelaten tot de Wsnp via de achterdeur. Ik heb inmiddels een aantal reacties ontvangen, waarvoor dank, die erop duiden dat het in ieder geval bij ex-ondernemers vaker voorkomt dat na uitspreken van het faillissement spoedige omzetting naar de Wsnp plaats vindt.

vrijdag 20 maart 2009

Persbericht LOSR/MO groep over KBvG-rapport

Onder de kop "Gerechtsdeurwaarders nemen aanbevelingen sociaal raadslieden over" hebben het LOSR en de MO groep een persbericht uitgegeven over het rapport van de Commissie Evaluatie KBvG.

De sociale raadslieden willen niet alleen woorden horen, maar ook daden zien: "De sociaal raadslieden van MOgroep W&MD zullen de komende tijd scherp opletten of de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders nu beter gewaarborgd wordt en schuldenaren beter behandeld worden".

Ook beslag roerende zaken krijgt aparte vermelding in het persbericht:

"De beroepsorganisatie moet haar leden ook houden aan de regel dat beslaglegging niet gebruikt mag worden als drukmiddel. Beslag op inkomen, inboedel en bankrekening grijpen diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Eigenbelang van de deurwaarder mag daar geen rol bij spelen. De sociaal raadslieden hebben het afgelopen jaar in diverse rapporten aangetoond dat dat in de praktijk wel gebeurt.

Zo ook schuldhulpverlening:

"Ook adviseert de commissie de deurwaarders, geheel in lijn met de sociaal raadslieden, om mensen met schulden actief door te verwijzen naar schuldhulpverlening".

KBvG doet voorstel beperking beslag roerende zaken

Het AD meldt onder de kop “Deurwaarder laat tv en koelkast staan”, dat de KBvG voornemens is een voorstel te doen aan het ministerie van Justitie om te komen tot beperking van de zaken waarop beslag roerend goed zou kunnen worden gelegd.

Het LOSR verklaart volgens hetzelfde artikel dit initiatief toe te juichen – en daar sluit ik mij gaarne bij aan.

De blijken van vrijwillige uitvoering van aanbevelingen van de Commissie Evaluatie KBvG tuimelen de afgelopen dagen over elkaar heen – en daarmee is in ieder geval naar de bedoeling van de commissie uiteindelijk iedereen gediend; debiteuren omdat hun redelijke rechten worden beschermd, crediteuren omdat de incassomaatregelen zorgvuldig worden getroffen, en de beroepsgroep omdat zorgvuldigheid en redelijkheid vaste elementen van het optreden van de deurwaarder als publieke ambtsdrager behoren te zijn.

Het bericht uit het AD is vanmorgen overgenomen in de Telegraaf.

Ook de Volkskrant heeft een artikel over deze kwestie.

dinsdag 17 maart 2009

Persoverzicht Evaluatierapport KBvG

Persoverzicht dat in de loop van de dag wordt aangepast op geleide van (inhoudelijk) nieuwe berichtgeving:

"Te weinig toezicht op deurwaarders" - (Zie link Brabants Dagblad)
Commentaar in dit artikel van NVVK-voorzitter Jaarsma: " Met 95 procent van de deurwaarders is prima samen te werken. Maar 5 procent 'zoekt het randje op'. "Vaak is sprake van prestatiecontracten. Dan is meewerken aan schuldbemiddeling minder interessant. Incasso en beslaglegging leveren dan op korte termijn in ieder geval veel meer op dan hulp". Jaarsma meent dat het oude model (met gebiedsverkleining) een oplossing zou kunnen bieden: "Ook van mij mogen we terug naar het oude systeem met die gebiedsverdeling. Dan ervaren deurwaarders minder druk om commercieel actief te zijn en hebben ze meer oog voor schuldenaars".

Nederlands Dagblad: "Deurwaarder slecht gecontroleerd"

Kassa "Beter toezicht op deurwaarders nodig"

Parool "Te weinig toezicht op deurwaarders"

Leeuwarder Courant "Deurwaarders soms veredelde postbodes"

Rapport Commissie Evaluatie KBvG verschenen

De Commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders, waarvan schrijver dezes het voorrecht had deel uit te maken, heeft gisteren haar rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Albayrak. De taak van de commissie was volgens het instellingsbesluit van 11 juli 2007:
• de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de KBvG te beoordelen;
• te adviseren over de positie die de KBvG gelet op het waarborgen van een goede en onafhankelijke ambtsbediening behoort in te nemen;
• te bezien of het wenselijk is tot wijzigingen in de Gerechtsdeurwaarderswet ofwel haar toepassing te komen
Titel van het rapport is “Noblesse oblige”. Het rapport telt 39 aanbevelingen om te komen tot verbetering van de huidige situatie.

De Commissie meent dat de KBVG zich prominenter moet manifesteren in haar functie als overkoepelende en toezichthoudende organisatie. Dat geldt ook voor haar rol waarin zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beroepsgroep moet profileren. Een aparte toezichthouder gaat voor een groep van 900 beroepsbeoefenaren wat ver maar de Commissie meent wel dat de KBvG meer aandacht moet besteden aan de (overdracht van de) beroepsethiek en dat zij de toezicht houdende rol actiever moet vervullen. Volgens de commissie dient KBvG er voor te zorgen dat de kernwaarden van het beroep – oog voor de belangen van alle partijen, integriteit, professionaliteit en dienstbaarheid - bij iedere gerechtsdeurwaarder ‘tussen de oren zitten’. De Commissie signaleert dat gerechtsdeurwaarders vaak hun oor naar de opdrachtgever laten hangen in plaats van onafhankelijk tussen de partijen te staan. Daardoor kunnen met name de belangen van de schuldenaar in het gedrang komen. Volgens de Commissie dient de KBvG hiertegen corrigerend op te treden.

Een afzonderlijk hoofdstuk (13) is gewijd aan de positie van de debiteur die in de praktijkuitoefening van de deurwaarder niet zelden onderbelicht blijft. “Een kwalitatief goede gerechtsdeurwaarder kan – zoals bleek tijdens de hoorzitting met de NVVK – worden gedefinieerd als iemand die niet alleen in staat is om een goed inningspercentage te bereiken ten behoeve van zijn opdrachtgevers, maar die ook in staat is zijn opdrachtgever te sturen door goed advies te geven, gemotiveerd bepaalde handelingen af te raden, en zich niet verbergt achter die opdrachtgever, net zomin als een goede advocaat dat doet achter de rug van zijn cliënt”.” Interesse in (en tijd voor) de concrete omstandigheden van de debiteur bestaat er bij de grotere kantoren steeds minder, zo bleek tijdens een hoorzitting met de NVVK en met het LOSR. LOSR heeft bij de KBvG aangedrongen op betere voorlichting richting schuldenaren door middel van het gebruik van standaardformulieren in begrijpelijke taal en een meer expliciete verwijzing naar (schuld)hulpverlenende instanties. De KBvG bleek hiervoor ontvankelijk en gezamenlijk worden hier momenteel stappen gezet. De voortgang hiervan zal moeten worden bewaakt”.

Ook het beslag roerende zaken, waarover ik op dit weblog vaker heb geschreven komt uitdrukkelijk aan bod: “Bij een groeiend aantal beslagen past ook meer duidelijkheid omtrent de spelregels, bijvoorbeeld bij beslag op roerende zaken. Is een richtsnoer niet gewenst welk beslag de gerechtsdeurwaarder niet behoort aan te wenden? Zonder richtsnoer doen zich te vaak “executoriale schijnbewegingen” voor. Een beslag roerende zaken leggen in de zekerheid of de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dat beslag meer zal kosten dan dat het oplevert (beslag op de vitrage, het kinderspeelgoed en het koffiezetapparaat), uitsluitend om de druk op de debiteur sterker te laten voelen, is vexatoir en is niet datgene wat een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt”.

In de praktijk van de schuldhulpverlening dient men op het verschijnsel van vexatoir beslag alert te zijn en dat te melden aan daartoe geroepen instanties zoals de KBvG en de tuchtrechter (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam), van wie sinds kort de uitspraken ook on line kunnen worden bekeken via http://www.tuchtrecht.nl/zoek.asp?menuid=3&schermid=1 Voor klachtprocedure zie deze link.

Ook adviseert de Commissie om een landelijk beslagregister op te richten waarin kenbaar is welke beslagen zijn gelegd bij welke schuldenaar, dit om onnodige stapeling van beslagen en kosten te voorkomen.

Gesignaleerd wordt voorts de praktijk dat schuldeisers bij de deurwaarder kortingen op de ambtelijke tarieven bedingen, terwijl de deurwaarder vervolgens op het exploit wel het ambtelijk tarief vermeldt en de debiteur daarvoor dus meer als vergoeding betaalt dan de crediteur/opdrachtgever aan de deurwaarder. Wat is bedoeld als vergoeding wordt op die manier een vorm van ongerechtvaardige verrijking. In die visie van de Commissie moet het werkelijke bedrag door de debiteur worden vergoed in die gevallen waarin de opdrachtgever minder betaalt dan het ambtelijk (Btag)-tarief.

De KBvG zou ook meer aandacht moeten besteden aan kantoren die in financiële problemen geraken. De KBvG kan dan passende maatregelen treffen om te voorkomen dat opdrachtgevers gedupeerd worden. Dat kan bijvoorbeeld door het tijdig aanstellen van een mentor.

De KBvG reageert op het rapport nadat zij daarover haar ledenraad heeft geraadpleegd. In het hier aangehaalde artikel in “De Stentor” neemt de nieuwe KBvG-voorzitter Wisseborn reeds een voorschot op die reactie en laat weten, dat “aan veel van de kritiekpunten van de commissie inmiddels wordt gewerkt”. Ook op de website van de KBvG is een eerste reactie te lezen: “De KBvG heeft uitgezien naar het evaluatierapport. Het is de eerste keer dat de nog jonge PBO een spiegel wordt voorgehouden.”. ”Ondanks de soms niet mis te verstane kritiek van de commissie, neemt de KBvG de aanbevelingen van de commissie ter harte en voelt zij zich gesterkt in de overtuiging dat de lijn die de afgelopen tijd is ingezet de juiste is geweest”.

Zie persbericht 1 en persbericht 2 alsmede het rapport “Noblesse oblige”, waarnaar in beide persberichten een link is opgenomen.

Een heel snelle reactie in de pers kwam ik tegen in “De Stentor” die in het algemeen ontwikkelingen op het terrein van schulden goed volgt. Ook Tubantia heeft al een bericht betreffende een kandidaat-deurwaarder die verklaart zich in het rapport niet te herkennen op een moment, voordat zij gelet op de publicatie van het rapport om 17.00 uur de gelegenheid kan hebben gehad dat te lezen.

maandag 16 maart 2009

Via de achterdeur toegelaten tot de Wsnp

Uit den lande bereiken mij verhalen dat natuurlijke personen zelf hun faillissement aanvragen en vervolgens zelf na enkele weken vragen om omzetting van het faillissement in de Wsnp, waarbij er aan de toelating behoudens rapportage van de curator geen formele eisen worden gesteld. Het benieuwt mij te vernemen in welke arrondissementen deze praktijk bestaat of aan het groeien is en welke motieven daaraan ten grondslag liggen. Van verstrekte gegevens zal alleen anoniem gebruik worden gemaakt dan wel met uitdrukkelijke toestemming.

Uw berichten worden gaarne ingewacht op schruer@schruer.nl

SP Zwolle: sneller schuldhulpverlening

RTV Oost meldt dat de SP ervoor pleit de schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle sneller beschikbaar te maken.

Volgens het bericht zou de wachttijd nu zes tot twaalf maanden bedragen en is ondanks toezegging in december 2008 het aantal schuldhulpverleners niet uitgebreid.

Boek 1-bewind "booming"

In de laatste nieuwsbrief van Modus Vivendi schrijft Dr. I.P. van Rossen een interessant artikel over de ontwikkeling van het boek 1-bewind. Het aantal uitspraken in 2008 (20.000) ligt ver boven het aantal WSNP-vonnissen in dat jaar (9197). De duur van een boek 1 bewind is doorgaans ook langer dan de WSNP-periode.

Deze toename van het werk voor professionele bewindvoerders (ongeveer 50% van de gevallen) leidt ertoe dat het aanbod in deskundige en ethisch opzicht niet altijd voldoende is.

Recent werden rechterlijke uitspraken gepubliceerd van de Rb Almelo (strafzaak) en de Kantonrechter Sittard-Geleen waarin boek 1 bewindvoerders malversaties hadden gepleegd.

Deze week, op 11 maart 2009, wees de Kantonrechter Arnhem een vonnis over een aantal klachten van een persoon, wiens vermogen onder bewind was gesteld (BH5946), waaruit ik citeer:
"Op grond hiervan stelt de kantonrechter vast dat personeel van de bewindvoerder klaagster via de telefoon heeft te woord gestaan op een manier die niet past voor een professioneel bewindvoerder. Respectloos gedrag, smalend lachen, onbeschoft reageren zijn uitingen die niet voldoen aan de norm waaraan de communicatie van een professioneel bewindvoerder met degene over wiens vermogen hij als zodanig is aangesteld, dient te voldoen. Dat is geen goed bewindvoerderschap".
"Door geen huishoudgeld beschikbaar te stellen, terwijl er wel inkomsten waren, heeft de bewindvoerder niet als goed bewindvoerder gehandeld".
"Door niet tijdig contact op te nemen met de verhuurder - klaagster heeft onweersproken gesteld dat bewindvoerder alle voor haar bestemde post kreeg - heeft de bewindvoerder niet voorkomen dat incassokosten en proceskosten ten laste van klaagster zijn ontstaan.
"De kantonrechter kan uit deze niet nader toegelichte opmerking niets anders afleiden dan dat niet tijdig zorgtoeslag voor klaagster is aangevraagd".

Minister Hirsch Ballin heeft een wettelijke regeling in voorbereiding om de kwaliteit beter te borgen, zo bleek recent uit antwoorden op reeksen Kamervragen naar aanleiding van de aflevering van het programma Zembla met de titel "De bewindvoerdersbende". Een dergelijke regeling is nodig omdat vrijwillige regulering door de branche onvoldoende blijkt. Vraag is vervolgens of er voldoende aanbod van bewindvoerdersorganisaties is die aan de eisen voldoen. Ligt hier een werkveld voor WSNP-bewindvoeringsorganisaties met leegloop door vraaguitval? Deze zijn in ieder geval gewend om te presteren op kwalitatief hoog niveau op basis van vele werkprotocollen en met periodieke audit teneinde na te gaan of de protocollen worden nageleefd. Het werken volgens protocollen is geen garantie voor, maar wel een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Personeelstekorten als gevolg van recessie

De Raad voor de Rechtspraak verwacht dat het aantal rechtszaken in 2009 met ruim vijf procent zal stijgen ten opzichte van 2008. Voor 2010 wordt een toename van zestien procent verwacht. De werkdruk stijgt op het gebied van faillissementen, ontslagzaken en geldvorderingen.

De Raad voor de Rechtspraak gaat met spoed extra personeel werven. Er zijn tenminste vijftig extra rechters en 125 mensen aan extra ondersteunend personeel nodig.

Ook voor de praktijk van de schuldhulpverlening levert deze prognose een indicatie op van meer en complexer werk, aangezien de aanwezigheid van een vonnis problemen kan oproepen op het terrein van beslag en ontruiming.

Als bij aanvraag van een faillissement een defensief beroep op de Wsnp wordt gedaan, dienen daartoe snel de gegevens te worden verzameld en gecompileerd in een 285 Fw-verklaring met bijbehorende verzoekschrift.

Te voorzien is daarom dat ook de schuldhulpverlening meer menskracht nodig heeft om de toenemende problemen als gevolg van de recessie het hoofd te bieden. In een tijd waarin gemeenten met teruglopende inkomsten en meer WWB-uitkering te kampen hebben zal dit niet steeds eenvoudig zijn. Ervaring leert echter dat schuldhulpverlening een belangrijk instrument van reintegratie is; wiens schulden zijn geregeld, heeft eerder ander werk. Geld uitgeven aan schuldhulpverlening levert meer op dan dat het kost!

Zie bericht Parool

Jaarbudget 2009 schuldbemiddeling in België is op

De Morgen meldt dat de kas van het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast voor 2009 besteed is. Medio maart was het jaarbudget ad EURO 5 miljoen al bijna volledig opgebruikt.

vrijdag 13 maart 2009

Nieuwe directeur NVVK

De NVVK heeft op 10 maart 2009 een persbericht uitgegeven, dat Mevrouw Y.M. van Houdt met ingang van 11 mei 2009 is benoemd tot directeur van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Zij volgt als directeur de heer Harry Wetzels op.

Mevrouw van Houdt zal zich volgens het persbericht gaan bezig houden met certificering, centrale schuldenregistratie, vernieuwing van de schuldhulpverlening en productontwikkeling. Tevens is zij belast met de aansturing van het Verenigingsbureau.

Ook op deze plaats wordt mevrouw Van Houdt veel succes gewenst bij haar veelomvattende takenpakket en de hoop uitgesproken dat zij een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan de schuldhulpverlening in Nederland.

donderdag 12 maart 2009

Fraude bij Kredietbank Leeuwarden

De Leeuwarder Courant schrijft, dat in september 2008 een topmanager van de KBR Leeuwarden is ontslagen wegens fraude die gedurende een periode van drie jaar is gepleegd.

Dit werd volgens de KBR niet eerder bekend om betrokkene te sparen.

Het is te hopen dat zowel de selectie van kandidaten als de interne controle zodanig worden verbeterd dat herhaling zoveel mogelijk wordt voorkomen. Derdengeld moet worden beschermd in het belang van debiteuren en crediteuren.

Daling verkoop nieuwbouwwoningen

Het FD bericht, dat de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) meldt, dat er in januari en februari 2008 60 tot 70% minder nieuwe woningen zijn verkocht dan in de eerste maanden van 2008. Dit is een scherpere daling dan in het laatste kwartaal van vorig jaar toen het aantal verkopen met 50% afnam. Ook worden vaker contracten ontbonden hetgeen bijvoorbeeld afhankelijk kan zijn gesteld van het vinden van een passende financiering.

Ook op de markt voor bestaande woningen zet de daling van de verkopen versneld door. Op basis van signalen van makelaars concludeert de NVB dat de helft minder bestaande woningen worden verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Cijfers van makelaarsvereniging NVM over het vierde kwartaal van 2008 laten op jaarbasis een daling met 38% zien.

In de schuldenproblematiek werken deze ontwikkelingen op een aantal manieren door:
1. debiteuren hebben langer dubbele lasten als zij er niet in slagen hun eerste woning te verkopen;
2. de restschulden na verkoop van een woning nemen toe, als huizenprijzen dalen en het bedrag van de hypothe(e)k(en) hoger is dan de verkoopsom.

Eerder meldde ik U dat het aantal verkochte woningen in januari 2009 is gedaald met 48% ten opzichte van december 2008 en 28% ten opzichte van januari 2008.

Het zojuist in de Telegraaf gelanceerde plan van Aedes, de koepel van woningcorporaties, om als bijdrage aan het bestrijden van de gevolgen van de recessie woningen met een koopsom onder EURO 250.000,-- op te kopen en te verhuren is een goed idee in dit kader. Woningcorporaties blijven dichter bij hun doelstelling met dit type transacties dan met de aanschaf van hotels en de S.S. Rotterdam (ook al vind ik dat als Rotterdam wel een aanwinst voor de stad).

woensdag 11 maart 2009

Bonus/malus systeem schuldhulp Amersfoort

De Gemeente Amersfoort heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat bijstandsgerechtigden onvoldoende meewerken aan schuldhulpverlening. Het college wil bijstandsgerechtigden door een premie stimuleren een traject schuldhulpverlening te volgen en af te maken. Maar als zij dit weigeren of afspraken niet nakomen, kan het college een maatregel opleggen.

De premie is uitsluitend bedoeld voor bijstandsgerechtigden. Het is namelijk vaak beter om eerst de schuldproblemen op te lossen voor iemand begeleid wordt naar werk. De totale premie kan maximaal € 1.200,- bedragen. Het recht op een premie van € 300,- ontstaat na ondertekening van een plan van aanpak. In dit plan staan afspraken en voorwaarden, bijvoorbeeld het aanvaarden van maatschappelijke hulpverlening of het verkopen van een auto. De overige € 900,-- wordt alleen uitbetaald na het schuldenvrij afronden van een traject dat drie jaar of langer heeft geduurd. Voor trajecten die korter dan drie jaar duren geldt een premie naar rato van de duur van het project.

Zie persbericht

Op 5 maart 2009 schreef ik al over de Gemeente Amersfoort en het toenemend beroep op schuldhulpverlening dat daar werd verwacht.

Rb Arnhem: Laser moet meewerken

De Rechtbank Arnhem die doorgaans erg critisch is in de beoordeling van zaken ex artikel 287a Fw heeft in een uitspraak van 17 april 2008 die is gepubliceerd op 6 maart 2009 Laser bevolen om mee te werken. Vindplaats: LJN: BH5065.

Ik sluit niet uit dat de Rechtbank nu deze uitspraak heeft gepubliceerd als tegenwicht tegen de uitspraken van 2 februari 2009 die ik eerder besprak en waarin de indruk is gevestigd dat de Rb vindt dat in het minnelijk traject de sollicitatieverplichting onvoldoende tot zijn recht komt.

De kernoverweging is hier:

Allereerst is de vraag of het voorstel goed is gedocumenteerd en of voldoende duidelijk is dat het bod het uiterste is waartoe de verzoekster financieel in staat moet worden geacht.De rechtbank stelt vast dat verzoekster een alleenstaande ouder is met drie kinderen van wie een gehandicapt, verzoekster heeft twee banen en werkt thans 30 uur in de week. Een zodanige stijging van het inkomen of uitbreiding van het aantal uren, dat dit zou leiden tot een duidelijk hogere uitdeling in een wettelijke schuldsaneringsregeling valt gelet op het bovenstaande niet te verwachten.De rechtbank houdt daarbij rekening met de kosten die een schuldsaneringsregeling meebrengt en de negatieve aflossingcapaciteit van verzoekster gelet op het feit dat zij slechts 30 uur in de week werkt.Tevens is van belang dat Laser Services de enige schuldeiser is die niet met de aangeboden schuldregeling heeft ingestemd. De rechtbank komt tot de conclusie dat het belang dat Laser Services heeft bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot weigering niet in een zodanige verhouding staat tot het belang van verzoekster dat Laser Services in redelijkheid tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot weigeren heeft kunnen besluiten.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Anticipeer op het onderzoek van de Rechtbank of de debiteur “doet wat hij kan” en wijs van het begin af aan de debiteur op de noodzaak een arbeidsverplichting te leveren.

Naar ik begrijp komt uitgerekend dit element niet uit de verf in de NEN-norm. Wat er in moet staan, staat er niet in. Wat er niet in moet staan (looptijd!), staat er wel in. Ook in dit opzicht moet de tekst worden bijgewerkt teneinde te komen tot vergelijkbaarheid van minnelijk en wettelijk traject. Hoe kan het toch zijn gekomen dat deze norm al is achterhaald, voordat deze is ingevoerd? Haal de WSNP toch maar weer uit de prullenbak en lees deze eens aandachtig door!

Het valt trouwens op dat de Rb Arnhem op 21 april 2008 Laser Services ook al eens veroordeelde tot medewerking en die uitspraak direct publiceerde, waarna deze door mij werd beschreven en geannoteerd, zie deze link.

Oninbaarheid creditcardschulden stijgt, garantieregeling verlengd

Het FD meldt dat er in de VS reeds van werd uitgegaan dat 7,7% van de creditcard schulden oninbaar is en dat er nu mee wordt gerekend dat dit percentage nog hoger wordt.

Dit zal ook zijn weerslag hebben op banken in Europa die hebben geïnvesteerd in banken in de VS.

In dit licht is het een veilig idee dat gisteren bekend werd dat de spaargeld garantie van EURO 100.000 wordt verlengd tot 31 december 2010 en dan zal worden vervangen door een EU-garantie tot hetzelfde bedrag.

Ook voor de schuldenproblematiek is deze verlenging van belang. Spaarbuffers zijn namelijk nodig ter voorkoming van schulden in tijden van frictiewerkloosheid.

NEN-norm te duur, looptijdbepaling in de prullenbak

Martijn Schut geeft een interessant verslag van de startbijeenkomst van het platform schuldhulpverlening.

Drie punten licht ik er hier uit:

1. de certificering wordt beschouwd als “een brug te ver”, wanneer kosten worden afgezet tegen opbrengst;

2. er is bezorgdheid over het wetsvoorstel Wanbetalers Zorgverzekeringen, waarin een superpreferentie middels boete en bronheffing wordt gerealiseerd;

3. “Men hoopt en verwacht dat de NEN-norm met betrekking tot de looptijd van de schuldregeling wordt geschrapt”.

Het eerste en het derde punt sluiten naadloos aan bij wat ook op dit weblog de afgelopen maanden al herhaaldelijk aan de orde is gesteld. De NEN-norm is zijn doel voorbij geschoten door wetgever te spelen zonder parlement en door werkverschaffingsproject voor certificeercommercie te worden, waarbij de branche wordt gebruikt als melkkoetje. Het pleit voor de professionalisering van de branche dat men over dergelijke aspecten van de certificering de schouders ophaalt en eenvoudigweg niet meedoet. Het is dringend gewenst dat er een evaluatie van het project NEN-norm komt door sponsor SZW teneinde herhalingen te voorkomen. Het lijkt overigens zo te zijn dat een reprise er al is in de vorm van de wijze waarop het LIS er voorlopig niet komt, aangezien betrokkenen daar kennelijk meenden dat er weer een andere wet in de prullenbak kon, ditmaal de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Goed is het ook dat wordt gewezen op de verstoring van de paritas die het gevolg is van de Wet Wanbetalers Zorgpremie, waarbij een crediteur er met de buit van door gaat door zijn vordering met 30% te verhogen en bronheffing toe te passen, hetgeen dezelfde gevolgen heeft als beslag. Minister Klink heeft geruststellende woorden aan de Kamer geschreven over de mogelijkheden die er blijven voor schuldhulpverlening, niettemin is het nodig de principiële discussie te voeren of het gewenst is dat een bepaalde crediteur een zodanige voorstandspositie moet worden geboden. Het is goed dat de Gemeente Delft hiertegen op is gekomen, zie bericht eveneens Martijn Schut van gisteren. Het zou goed zijn dat ook DIVOSA, de VNG en de G4 zich hierover publiek uitlieten. Achter de schermen zou dat overigens al zijn gebeurd, naar ik heb begrepen.

maandag 9 maart 2009

Kamervragen Karabulut certificering op website Tweede Kamer

De vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Justitie over de certificering van schuldhulpverleners zijn vandaag geplaatst op de website van de Tweede Kamer onder vraagnr. 2009Z04174.

Geheimzinnigheid NEN-normen beperkt toepasbaarheid

Dr. I.P. van Rossen gaat in zijn artikel in de heden verschenen nieuwsbrief van Modus Vivendi in op de problematiek van de (on)toegankelijkheid van de NEN-normen. De titel van zijn artikel is “Hoe algemeen is een norm als je hem niet vrij kunt raadplegen?”.

De rechtbank Den Haag maakte recent uit dat justitiabelen zich niet behoeven te houden aan normen die zij niet kunnen kennen in een geval waarbij in het Bouwbesluit wordt verwezen naar NEN-normen die alleen tegen betaling te kennen zijn.

Ook op het terrein van de schuldhulpverlening beperkt de NEN het bereik van de eigen norm die met SZW-subsidie en onbetaalde hulp van de branche partijen is opgesteld. Waarom zouden partijen zich naar de NEN-normen richten wanneer dadelijk alternatieve set of rules in de vorm van de HKZ-norm en de AMvB over de zorgplicht beschikbaar zijn?

Interessant is ook de slotopmerking dat de gecertificeerde hulpverlening uit het wettelijk traject de kwaliteit en de capaciteit heeft om schuldhulpverlening in het minnelijk traject te gaan verlenen. Die concurrentie zou wel eens een belangrijke prikkel kunnen zijn om effectiever en efficienter te gaan werken volgens een solide protocol (dat er niet mede op is gericht om bepaalde partijen uit de certificeerbranche aan omzet te helpen in de vorm van periodiek af te leggen toelatingsexamens).

vrijdag 6 maart 2009

SHV Borsele voortaan uitgevoerd door Kredietbank Walcheren

De gemeente Borsele, waartoe onder meer Lewedorp behoort, besteedt de schulphulpverlening uit aan de Kredietbank Walcheren in Vlissingen. In Borsele wordt toenemend een beroep op schuldhulpverlening gedaan en de Gemeente wil dat niet meer zelf doen ook in verband met de toenemende kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Gisteren is tussen de gemeente en de kredietbank hiertoe een overeenkomst getekend.

Zie link PZC

Minister Onderwijs adviseert studenten "verstandig te lenen"

Minister Plasterk heeft per e-mail alle studenten die studiefinanciering gewezen op de noodzaak verstandig te lenen. Toenmalig Staatssecretaris Rutte hanteerde destijds de "leen maar raak"- benadering en lanceerde onder meer een campagne om studenten van hun “leenangst” af te helpen.

De tekst van de brief (aangehaald in het NRC-H) luidt:

Beste student,
Het school- en studiejaar is al weer een klein half jaar bezig. Jij bent een van de vele studenten die studiefinanciering van de IB-Groep krijgt. (...)
Ik vind het belangrijk dat een student ‘bewust leent’: dat je weet onder welke voorwaarden je leent en dat je in beeld hebt wat dit betekent op het moment dat je gaat terugbetalen. Dit om te voorkomen dat je als student, zonder dat je het in de gaten hebt, een te grote studieschuld opbouwt.
Bij deze brief is een nieuwsbrief ingesloten van de IB-Groep, waarin staat hoe het lenen en terugbetalen allemaal werkt. Om nog beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van je mogelijke studieschuld zal [IBG] bovendien vóór het collegejaar 2009/2010 de rekenprogramma’s op ib-groep.nl uitbreiden, zodat je een indicatieve berekening kunt maken van je toekomstige studieschuld. Zo kun je zelf in de gaten houden hoe hoog je studieschuld ongeveer wordt.
Lees de bijgevoegde nieuwsbrief zorgvuldig, zodat je weet waar je aan toe bent als je leent voor je studie. (...)


Het past binnen het principe van schuldpreventie en regievoering door de centrale overheid ook studenten te waarschuwen voor de risico’s aan het leven van geld verbonden. Werken en zuinig zijn hebben zo hun voordelen. Marieke Henselmans wijdde daaraan zelfs een speciaal boek “Studeren zonder lenen”, dat ook op deze plaats weer eens van harte wordt aanbevolen.

Kamervragen over NEN-norm schuldhulpverlening

Schriftelijke vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie over de certificering van schuldhulpverleners.

1) Bent u op de hoogte van de NEN-norm die is vastgesteld als kader voor certificering van de schuldhulpverlening?

2) Is het u bekend dat in afwijking van de bestaande praktijk in het minnelijk en wettelijk traject, aanvragers van schuldhulpverlening met de hoogste aflossingscapaciteit volgens de NEN-norm voortaan niet standaard 36 maanden maar minimaal 48 tot maximaal 60 maanden moeten gaan afbetalen bij schuldregelingen?

3) Deelt u de mening dat verlenging van de looptijd bij het minnelijk schuldtraject een ongewenste spanning oplevert in relatie tot het wettelijk traject (WSNP), waar de looptijd normaliter drie jaar is? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat wanneer een langere looptijd in het minnelijk schuldtraject ingevoerd wordt, het beroep op de WSNP zal toenemen? Zo ja, vindt u dit een gewenste ontwikkeling? Zo neen, waarom niet?

5) Klopt het bericht dat onder meer de G4 vanwege de langere looptijd de NEN-norm niet als uitgangspunt voor de schuldhulpverlening willen gaan hanteren waardoor ongewenste verschillen tussen gemeenten zullen ontstaan? Zo ja, hoe wilt u dit voorkomen?

6) Bent u bereid om in gesprek te gaan met de samenstellers van de NEN-norm om de hiervoor genoemde verlenging van de looptijd van het minnelijk schuldtraject als onderdeel van de NEN-norm ongedaan te maken? Zo ja, bent u bereid de kamer hierover te informeren? Zo neen, waarom niet?

7) Wilt u deze schriftelijke vragen voor het algemeen overleg schuldhulpverlening van 26 maart 2009 beantwoorden?


Commentaar:
Het is goed dat het Ministerie van SZW door deze Kamervragen de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over de ontsporing van de NEN-norm. Het proces van bijsturing dat volgens de jongste berichten eindelijk na maanden gezwijg ook de commissie van de NEN-norm zou zijn ingezet, wordt daardoor bevorderd.

Niet alleen de debiteur maar ook de schuldhulpverlening zijn ermee gebaat dat minnelijk en wettelijk traject een zelfde stelsel van maximale draagkracht kennen die moet worden ingezet om te komen tot toekenning van de schone lei. Uiteindelijk is de crediteur dat ook, zeker wanneer de maatregel wordt doorgevoerd dat in het wettelijk traject de subsidie als boedelschuld in mindering op de uitkering aan concurrente crediteuren wordt gebracht.

Door de slotvraag kan de kwestie ook gemakkelijker worden meegenomen in het debat van 26 maart aanstaande. Zijn de antwoorden er voor die tijd niet, dan kan dat trouwens ook.

Het zou goed zijn wanneer eenzelfde rijtje vragen werd ingediend over de stagnatie van het LIS waarbij de verantwoordelijken eveneens zwaar gesubsidieerd erin geslaagd zijn in een periode van meer dan een jaar niet tot een zodanige structurering te komen dat deze zich verdraagt met de bestaande Nederlandse wetgeving op dit gebied.

Daarna kan dan de serie vragen worden gesteld over de opgeblazen kosten van de certificering, die bij velen in het veld de vraag hebben opgeroepen of daarmee andere belangen zijn gediend dan de verrijking van de partijen die zich daarmee bezig houden (denk bijvoorbeeld aan het periodiek te herhalen toelatingsexamen, dat in de grote mensen wereld niet voorkomt).

donderdag 5 maart 2009

Persbericht CBS Wsnp 2008

Het CBS heeft gisteren een persbericht uitgegeven over de toepassing van de WSNP in 2008.

Dat de totaalcijfers in 2008 waren teruggelopen ten opzichte van 2007 was al lang te lezen op de website van het bureau WSNP, waar op maandbasis kan worden gezien hoeveel personen per arrondissement zijn toegelaten. De laatst bekende cijfers zijn dit van januari 2009, waaruit blijkt dat opnieuw sprake is van een daling ten opzichte van januari 2008.

Het CBS geeft anders gedifferentieerde informatie onder meer betreffende de spreiding per provincie waaruit blijkt dat in Zuid-Limburg 96 per 100 duizend inwoners worden toegelaten tot de Wsnp. Voor heel Nederland lag dit percentage op 56 per 100 duizend inwoners.

In Flevoland zijn net als in voorgaande jaren verreweg de meeste mensen in de wettelijke schuldsanering beland: 182 per 100 duizend inwoners. Dat komt vooral door een relatief hoog aantal uitgesproken schuldsaneringen in Lelystad van 322 per 100 duizend inwoners, bijna 6 keer zo veel als gemiddeld in Nederland.

Het zou zeer interessant zijn als er vergelijkbare cijfers waren over het minnelijk traject. Daar wordt, naar ik begrijp, aan gewerkt.

Amersfoort verwacht toename beroep op shv

De Gemeente Amersfoort verwacht een toenemend beroep op schuldhulpverlening door de recessie. De Gemeente stemt haar financiele huishouding op deze verwachting af. Zie het AD

Het lijkt mij zeer verstandig een toenemend beroep op schuldhulpverlening te verwachten en daarvoor te reserveren, niet alleen in Amersfoort maar ook daarbuiten.

Ik schreef eerder over Amersfoort in februari 2008, toen daar een premieregeling werd ingevoerd voor debiteuren die betaalbaar werd gesteld afhankelijk van hun medewerking in het minnelijk traject. Ik was daar toen niet voor.

Van lezers die weten of de premieregeling inmiddels is geevalueerd, zou ik graag horen hoe deze evaluatie luidt (uiteraard steeds en dus ook hier met respect voor vertrouwelijkheid van informatie).

NEN-norm wordt heroverwogen

Martijn Schut heeft interessant nieuws over de NEN-norm.

Inmiddels wordt steeds breder bekend dat de verlenging van de looptijd voor de iets meer verdieners een ongewenste wijziging van de praktijk is bedacht door enkele branchegenoten, vertegenwoordigd in een commissie, die in samenspraak met de NEN (een instelling gespecialiseerd in de technische normen voor de dikte van schroefdraad en het meten van weerstanden) een norm heeft ontwikkeld die leidend zou moeten zijn voor de schuldhulpverlening.

Martijn Schut schreef eerder dat in ieder geval de G4 (die 80% van alle shv-dossiers behandelen) niet zullen gaan werken met de verlengde looptijd die in de NEN-norm wordt voorgeschreven op basis van draagkracht (en daar was het de crediteuren vermoedelijk nu juist om begonnen – iets meer verdieners 12 tot 24 maanden langer laten betalen – daarmee hun maatschappelijke reïntegratie als "spending consumers" in het heden en in de toekomst vertragend ten gunste van crediteuren uit het verleden).

Het is heel goed dat nu ook Divosa zich in het debat heeft gemengd en dat de NEN zich beraadt over strategische terugtocht. Het uitgangspunt van 36 maanden ligt vast in de wet en er kan niet in een achterkamertje een greep worden gedaan in de portemonnaie van de iets meer verdieners ten gunste van de hulpverleners in het minnelijk traject.

Veel tijd en moeite had kunnen worden bespaard, wanneer de commissie eerder fundamenteel had nagedacht over deze kwestie in plaats van al polderend administratieve lasten van hulpverleners weg te ruilen tegen een langere looptijd voor de iets meer verdieners. De NEN-commissie had van de looptijd op basis van draagkracht moeten afblijven aangezien deze al in de wet geregeld is. Differentiatie van looptijd kan alleen aan de orde zijn op basis van vrijwilligheid en met handhaving van het uitgangspunt dat verlenging niet leidt tot hogere afdracht aan crediteuren. Taak van de commissie was te komen tot een protocol voor de kwaliteit van de hulpverlening niet tot informele wetgeving zonder daartoe strekkend bevoegdheid.

Het debat is bovendien maanden vertraagd, omdat de commissie tot heden weigerde een evident onjuiste beslissing te herzien en leden van de commissie ieder inhoudelijk debat weigerden, omdat de NEN-norm kennelijk boven discussie verheven was, zeker nadat deze naar de drukker was. Van enig zelfcorrigerend vermogen van de commissie is tot heden niet gebleken. We zullen zien hoe lang het nu gaat duren voordat wordt toegegeven, dat er een fout is gemaakt die moet worden gecorrigeerd en hoe vervolgens wordt gepoogd dat te verkopen alsof dat niet zo is.

Ik kan niet nalaten in herinnering te roepen dat ik vanaf het eerste moment dat ik met de verlenging van de looptijd voor de iets meerverdieners in het minnelijk traject bekend raakte erop heb gewezen dat dit een onrechtvaardige en ongewenste maatregel was. Zie "NEN-norm schuldhulpverlening a priori omstreden".

Ook kan ik niet nalaten in herinnering te roepen wat NVVK-voorzitter Jaarsma hierover eerder op mijn weblog schreef: "Deze oplossing, waarbij de NVVK voor 75% van de klanten alsnog 36 maanden looptijd, en voor 25% 36 maanden 100% aflossing en maximaal 24 maanden 50% aflossing uit het vuur heeft gesleept, is dan een hele goede gezien het uitgangspunt van beide kampen".

maandag 2 maart 2009

Vrouwen kunnen beter met geld omgaan

Dat meldt het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van een onderzoek van Reuters Synovate onder negenduizend mannen en vrouwen in twaalf landen, waaronder Nederland.

Landen waar het onderzoek in december 2008 werd uitgevoerd zijn Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Frankrijk, Indonesië, Maleisië, Mexico, Nederland, Zuid Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In Mexico was zelfs 72% van alle respondenten van mening, dat vrouwen beter met geld kunnen omgaan.

Reuters geeft een uitgebreider verslag en meldt dat de respondenten aangeven dat het bezit van meer dan één creditcard een verleiding vormt om meer uit te geven dan men heeft (en van plan is uit te geven). Het einde van een relatie kan voor een vrouw oorzaak zijn in geldproblemen te komen.