zaterdag 28 februari 2009

Sfeerbederf door SSPX-overste Fellay

In een interview met de Zwitserse krant Le Courrier heeft SSPX-overste Fellay afgelopen donderdag weer eens ouderwets uitgehaald naar Vaticanum II en aan dat concilie toegeschreven dat kloosters en seminaries op veel plaatsen sedertdien zijn leeggelopen. Post hoc non est propter hoc. Vaticanum II was veeleer een reflectie van de tijdgeest dan een daarin sturende factor en als zodanig een gemiste kans.

De SSPX schaadt met uitlatingen van dit type de verdere dialoog met het Vaticaan, welke dialoog toch al zeer is belast door de kwestie Williamson (die op zichzelf een bewijs is dat de SSPX in eigen huis de orde niet weet te bewaren).

Ik zou mij kunnen voorstellen dat Fellay deze uitlatingen doet met het oog op zijn eigen onrustige achterban, waar in het zelfgebouwde getto de onrust vergroot zal zijn nu een van de vier eigen bisschoppen onder druk van het Vaticaan en de media door de SSPX met expulsie is bedreigd, terwijl er aanwijzingen zijn dat anti-semitische uitlatingen in het SSPX-milieu niet alleen van Williamson afkomstig waren.

Vraag rijst ook of Fellay nu tevreden is over de verklaring van Williamson of niet. Zou hij niet hebben gezegd dat W. eerst aan hem de verklaring moest voorleggen alvorens deze in circulatie te brengen? Zou dat vervolgens ook zijn gebeurd?

SSPX Deutschland heeft ietwat wazig gereageerd door te spreken van een stap in goede richting waarbij de verdere ontwikkelingen duidelijk zullen moeten maken of deze stap voldoende is. Dit is evenzeer erlangs als de verklaring van Williamson die zijn uitlatingen terugneemt gelet op de reacties van de omgeving in plaats van wegens die uitlatingen zelf.

Als ook Fellay van plan is Williamson verder uit te roken, is hij daarmee al weer aanzienlijk later dan gewenst. De kwestie Williamson is meer prioritair dan het publiek afgeven op Vaticanum II, waarvan hij moet weten dat het trappen tegen het zere been is, hetgeen nu eens te meer onbehoorlijk is gegeven de door SSPX veroorzaakte commotie en schade voor het aanzien van de Kerk.

Mijn verwachting blijft dat Rome de SSPX voorlopig in eigen sopje laat gaar koken. Het schisma is ten einde, als de SSPX nieuwe schismatieke handelingen wil stellen is dat de eigen verantwoordelijkheid, en gelovigen zullen zich minder en minder willen aansluiten bij een clubje, dat er niet alleen doctrinair nogal zorgelijke opvattingen op na meent te moeten houden.

Interessant is wat Williamson nu gaat doen en of hij bijvoorbeeld besluit (en de gelegenheid krijgt) om morgen te celebreren in een of andere SSPX-kerk in het VK, compleet met vlammende preek.

Volgens de FAZ van vandaag ligt overigens uitlevering aan Duitsland wegens "quantitatives Bagatellisieren" aanzienlijk minder in de rede dan katholieknederland gisteren (rellustig als altijd) schreef.

Afstaan van eicel tegen vergoeding

Het Parool meldt dat in de VS vrouwen vaker een eicel afstaan tegen vergoeding ter leniging van hun geldnood. Dit is een non-destructieve variant op orgaandonatie.

Al eerder ging ik in op de problematiek van de orgaandonatie tegen vergoeding in mijn bijdrage “Financier met Uw (gedoneerde) nier”.

Weer een andere variant is dat mensen kinderen krijgen tegen vergoeding, maar dat kan gevangenisstraf opleveren. Een Frans echtpaar wilde tegen vergoeding van EURO 15.000,-- een kind krijgen voor een Belgisch echtpaar en kreeg wegens kinderhandel gevangenisstraf, zo meldde het (Vlaamse) Nieuwsblad. Het Belgisch echtpaar deed aangifte omdat er na voldoening van een voorschot ad EURO 6.000,00 niet snel genoeg naar hun zin een kind werd geleverd.

Een andere variant is het in scene zetten van een ontvoering en het losgeld gebruiken om schulden af te betalen, zie exempel Borneo.

Weer anderen verdwijnen en hopen met verzekeringsuitkeringen na erkenning vermissing er met familieleden als medeplichtigen financieel beter mee te worden. Zie “Wanhoopsoplossing middels verdwijnen en doodverklaring”.

Al deze merkwaardige en deels verwerpelijke oplossingsstrategieën illustreren hoe zeer geldnood insnijdt in het bestaan en dat debiteuren tot veel bereid zijn om dat probleem op te lossen. Schuldpreventie en schuldenregeling zijn noodzakelijke maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat maatregelen als hiervoor beschreven in beeld komen en in ernst worden overwogen.

vrijdag 27 februari 2009

Meer aanvragen shv in Ommen en Dalfsen

De Stentor meldt dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening via de Kredietbank Drenthe in Ommen is gestegen 75% procent en, in Dalfsen met 68%.

donderdag 26 februari 2009

CBP kraakt plannen LIS

Op de website van het CBP is de opinie van het College Bescherming Persoonsgegevens te lezen over de registratie die het Landelijk Informatiesysteem Schulden voorstaat,

Samengevat meent het CBP, dat
De door het LIS aangereikte informatie geeft een beeld van een registratiesysteem dat gekenmerkt wordt door open en subjectieve normen. Hierdoor ontstaat een niet objectief begrensde gegevensverwerking met gevoelige informatie en met een onbegrensde groep van deelnemers en participanten, waarbij sterk de vraag is in hoeverre de informatie in het systeem uitsluitend betrekking heeft op de groep mensen om wie het allemaal begonnen is.

Vraagt rijst of er voorafgaand aan de indiening van het verzoek gericht juridisch advies is ingewonnen. Dan had vermoedelijk voorkomen kunnen worden dat het project de achterstand oploopt, die nu ontstaat (zie eerder bericht Leger des Heils).

Diezelfde vraag rijst overigens ook bij de NEN-norm; niet goed voorstelbaar is dat de branchegenoten om elkaar te plezieren deze oplossing over de rug van de iets meer-verdieners hadden bedacht (buiten het kader van hun opdracht), wanneer voorafgaand juridisch was getoetst.

De tijden zijn te ernstig om deze zaken verder over te laten aan het gebroddel van de branchegenoten. Hoog tijd voor Kamervragen over beide onderwerpen of behandeling bij het komende debat van de Vaste Kamercommissie SZW over de schuldhulpverlening, zie link

woensdag 25 februari 2009

NVVK-voorzitter: meer schuldproblemen bij bovenmodale inkomens

In een interview met Z24 verklaart NVVK-voorzitter Jaarsma vandaag te verwachten dat vanaf 2010 het aantal gezinnen met een bovenmodaal inkomen dat een beroep moet doen op schuldhulp, zal toenemen. Tweeverdieners komen in de problemen door combinatie van tophypotheek en werkloosheid. Bij prijsdaling van woningen blijven hoge restschulden over.

Als deze verwachting uitkomt, is de benadeling van de debiteuren door de verlengde looptijdregeling in de NEN-norm groter dan verwacht. De hoeveelheid werk in het minnelijk traject neemt daardoor toe, tenzij de betrokkenen eieren voor hun geld kiezen en een beroep op de Wsnp doen met het argument dat zij door de NEN-norm financieel zijn benadeeld buiten het kader van de wettelijke regeling. De recessie wordt door verlenging van de looptijd versterkt doordat debiteuren een jaar langer worden beperkt in hun bestedingen.

Langzamerhand begint overigens duidelijk te worden dat vele middelgrote en alle grote gemeenten weigeren de NEN-norm te gaan gebruiken onder meer omdat de daarin opgenomen looptijd van de regeling niet juist is. De Gemeente Tietjerkstradeel zal vast wel meedoen (!).

dinsdag 24 februari 2009

Vergadering Vaste Kamercommissie SZW 26 maart 2009

Op 26 maart aanstaande vergadert de Vaste Kamer Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de schuldhulpverlening. Zie link

Op de agenda staan:

1. Aanbieding monitor betalingsachterstanden
24515-143 d.d. 28 november 2008

2. Startnotitie wettelijk kader buitengerechtelijke schuldhulpverlening
24515-146 d.d. 6 februari 2009

De zitting is openbaar. Het debat in november 2008 was ook in de wandelgangen een boeiend gebeuren.

Het is nuttig eventuele aandachtspunten uit het veld ter kennis van de Kamerleden te brengen. Dat doe ik ook!

Minister Bos antwoordt op kamervragen pandhuizen

Minister Bos heeft pijlsnel namelijk op 12 februari 2009 antwoord gegeven op de Kamervragen van het CDA (Mevrouw Blanksma c.s.) over de regulering van pandhuizen die aanvankelijk aan SZW waren gesteld. Hierover schreef ik eerder op 14 januari 2009 in mijn bijdrage “CDA stelt Kamervragen over pandhuizen”, waarvan tevens een prognose van de antwoorden. Die prognose is trouwens aardig uitgekomen met aantekening dat inmiddels wordt aangegeven wat de voortgang is van het wetsontwerp.

Minister Bos geeft aan dat de voorbereidingen van de herziening van de Pandhuiswet 1910 in volle gang zijn. Doel van deze herziening is een betere bescherming van de consument. In het wetsvoorstel, dat zowel regelgeving voor particuliere als voor gemeentelijke pandhuizen zal bevatten, zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de kredietvergoeding die aanbieders van pandkrediet in rekening mogen brengen, de minimale beleentermijn (de termijn waarbinnen een goed moet worden gelost) en de informatie die aan de consument moet worden verstrekt. Voorts zal worden voorzien in een regeling van handhaving en toezicht.

In de afgelopen periode is met betrokken partijen, inclusief een aantal (zowel gemeentelijke als particuliere) pandhuizen en hulpverleningsinstanties, overlegd over de wijze waarop de herziening van de Pandhuiswet 1910 moet plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zullen resulteren in een wetsvoorstel dat gepland is voor indiening ministerraad medio dit jaar waarna het voorstel aan de Raad van State ter advisering kan worden voorgelegd.

Voorafgaand hieraan zal het ontwerp bij relevante (markt-)partijen in consultatie worden gebracht. Zoals aangegeven tijdens het algemeen overleg op 11 november jl. is de oorspronkelijk beoogde publicatie van de geactualiseerde wet in het Staatsblad met zo’n half jaar vertraagd tot medio 2010.

Overigens is het geen absoluut gegeven dat de financiële positie van consumenten door middel van gebruik van pandhuize verslechterd met toenemende armoede tot gevolg. De consument heeft geen terugbetalingsverplichting richting een pandhuis. Indien een consument de beleensom niet aan een pandhuis kan of wil terugbetalen, is hij slechts de beleende of verkochte zaak kwijt. De transactie tast de kredietwaardigheid van de consument niet aan en de consument blijft niet met een restschuld zitten.

Het kenmerk van de antwoorden in het documentatiesysteem van de Tweede Kamer is: AH1539.

In een recent lezenswaardig artikel in het Nederlands Dagblad bleek onder meer dat het particuliere pandhuis Cash Converters voornemens is het aantal vestigingen in Nederland in de komende vijf jaar uit te breiden van zeven naar dertig. Het beroep op pandhuizen neemt toe, hetgeen mede zal samenhangen met de recessie (waarvan het effect pas merkbaar begint te worden) en het aangescherpte beleid bij verstrekking van consumptief krediet zowel in het kader van de regelgeving als door de afnemende bereidheid van banken dergelijke overeenkomsten aan te gaan.

vrijdag 20 februari 2009

Friese week voor de verbetering van de schuldhulpverlening

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) vindt dat er in Friesland veel mis is met de schuldhulpverlening in minnelijk en wettelijk traject, zo meldt de Leeuwarder Courant: “Steeds meer Nederlanders hebben schulden die niet meer af te lossen zijn. Een deel van hen kan terecht bij de reguliere gemeentelijke kredietbanken, maar die kunnen de vraag niet aan. De rest van de groep vormt een dankbare prooi voor malafide of ondeskundige hulpverleners”.

Het FSU en aangesloten regionale organisaties houden daarom van 2 tot en met 6 maart een meldweek voor ervaringen. De verzamelde bevindingen en knelpunten worden in maart 2008 verwerkt in een rapport. Dat rapport wordt, tezamen met voorstellen hoe de praktijk te verbeteren, gestuurd naar instellingen voor schuldhulpverlening en bewindvoerders.

Het is te hopen dat dit evaluatiedocument publiek wordt, opdat ook anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Vorderingen vaker ter incasso uit handen gegeven

De Telegraaf meldt zojuist dat het aantal incasso-opdrachten aan incasso-ondernemingen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVIO) toeneemt.

In 2008 werd er 5,8 miljoen euro geïnd door de Nederlandse incassobureaus. Dat betekent een stijging van 12 procent ten opzichte van 2007. Als gevolg van de recessie hebben bureaus moeite met het innen van de bedragen.

De regelgeving betreffende de buitengerechtelijke incassokosten wordt hierdoor des te nodiger, aangezien juist incasso-onderneming daarmee nogal eens creatief ten laste van de debiteur plegen om te gaan.

Zie ook mijn bijdrage van afgelopen maandag “Incassobureaus plukken u kaal”.

Consumeren om maatschappelijke status te genereren

De economisch antropoloog Dr. Erik Bähre schreef op de website van het NRC-H een interessant artikel over de actuele financiële toestand. Hij signaleert dat mensen zonder geld toch geld kunnen lenen en daardoor middels hun consumptiegedrag status en prestige kunnen suggereren die zij beschouwd naar hun eigen geld niet hebben.

“Als je bewondering en wat gezonde jalousie wilt afdwingen dan moet dat in toenemende mate door te consumeren. Omdat de mensen om je heen hetzelfde doen ontstaat er als het ware een massale race waarbij iedereen een kleine voorsprong wil hebben op de mensen om hem heen. Dan wordt het lenen van geld wel zeer aantrekkelijk. De last van die schuld draag je dan in stilte. Behalve als het echt niet meer gaat en je in de schuldhulpverlening terecht komt of als er een wereldwijde financiële crisis ontstaat. Deze maatschappelijke veranderingen zouden wel eens veel belangrijker zijn voor de huidige economische crisis dan de fictieve uitgangspunten van rationaliteit en de markt die het economische denken overheersen”.

Europese aanbesteding Schouwen-Duiveland gewonnen door Westerbeek

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een persbericht uitgegeven dat zij na procedure van Europese aanbesteding te hebben gevolgd de schuldhulpverlening heeft gegund aan Westerbeek COD B.V.

Op de organisatie van de schuldhulpverlening in Schouwen-Duiveland schreef ik eerder op 19 januari 2009 in mijn bijdrage “Schuldhulpverlening Schouwen-Duiveland wordt gereorganiseerd”.

NVVK-persbericht over NVVK-schuldhulpverlening 2008

De NVVK heeft gisteren een persbericht uitgegeven over de schuldhulpverlening 2008, verleend door de 75 NVVK-leden.. Het slagingspercentage is volgens dit persbericht gestegen tot 33%, terwijl het in het voorafgaande jaar (2007) 22% was.

Als definitie voor het slagingspercentage wordt de volgende omschrijving gegeven: "schuldregeling middels advisering, herfinancieringen, betalingsregelingen, saneringskredieten en schuldbemiddelingen".

Onduidelijk is of de getroffen betalingsregelingen leiden tot finale kwijting of dat op deze manier besmuikt de stabilisatiefase is meegenomen onder de noemer “slagingspercentage”.

Het zou ook interessant zijn de cijfers per NVVK lid te weten zowel voor de onderlinge vergelijkbaarheid als voor de vergelijking met andere cijfermateriaal van dezelfde instantie.

Lezers van dit weblog die hierover hun licht willen laten schijnen zijn hierbij van harte uitgenodigd.

dinsdag 17 februari 2009

“Goede schuldhulpverlening stimulans voor de economie”

De heer Wim Deen, directeur van de Stadsbank Midden-Nederland heeft onder deze kop een artikel geschreven, dat vandaag is verschenen op gemeente.nu

Hij gaat in op de macro-economische effecten van de schuldenproblematiek en pleit voor schuldhulpverlening nieuwe stijl, waarbij “de politieke wil aanwezig is om de regels zodanig aan te passen dat de tijd die nu verloren gaat om steeds maar weer de tussentijdse brandjes op te lossen kan worden omgezet in resultaat. Des te sneller de problemen zijn opgelost, des te sneller hebben deze mensen weer geleerd om beter met hun geld om te gaan en des te sneller gaan ze weer binnen de grenzen die ze hebben consumeren. Dat is goed voor de economie van de gemeente en het land”.

Stijging energieschulden te verwachten

De Telegraaf meldt dat energiekosten fors aan het stijgen zijn.

Het CBS heeft gisteren bekend gemaakt dat op basis van de huidige tarieven een gemiddeld gezin dit jaar 1964 euro per jaar zal gaan betalen. Dat is 238 euro meer dan een jaar geleden. Deze stijging van bijna 14 procent is de grootste sinds 2005.

Te verwachten is dat deze kostenstijging zal blijken in het aantal en de omvang van de energieschulden die deel uitmaken van een problematische schuldsituatie. De NVVK heeft met een aantal energiebedrijven convenanten gesloten. Voorzover ik kan nagaan zijn deze convenanten op het internet niet zonder betaling te vinden. Dat is … opmerkelijk en niet in het belang van de debiteuren

“Incassobureaus plukken u kaal”

In het Parool verscheen recent onder deze kop een artikel over de praktijken van incassobureaus die bij incasso niet zelden veel meer incassokosten aan debiteuren in rekening brengen dan redelijk is.

De Amsterdamse interim-manager Oliver Anderson lanceerde onlangs http://www.incassoadviesman.nl/ Op deze website kan gemakkelijk worden nagegaan of ten onrechte incassokosten in rekening worden gebracht. De mogelijkheid bestaat ook om daartegen een protestbrief te downloaden. Volgens Anderson is er veel belangstelling – en die zal vermoedelijk in de komende tijd alleen maar toenemen.

Het (niet digitaal te raadplegen) interview met Anderson in het Parool van 14 februari 2009 met de kop “De incassoterreur en de domme burger” biedt verder interessante inkijkjes in de incassowereld. Zo ontvangt hij een brief van deurwaarderskantoor Van der Hoeden & Mulder met incassokosten waarna vervolgens blijkt dat het telefoonnummer van de crediteur, woningcorporatie IJ-mere wordt vermeld. Anderson constateert dat veelvuldig door incasseerders ondertekende sommaties worden verzonden, waarna bij contact blijkt dat de vordering door de crediteur nog niet uit handen is gegeven. Van der Hoeden & Mulder erkent deze praktijk: “Waarschijnlijk heeft deze huurder van ons een vooraankondiging ontvangen. Na ontvangst van deze brief heeft hij dan nog acht dagen de tijd om de zaken zelf met IJ-mere te regelen".

Op 15 januari 2008 schreef ik over deze kwestie een artikeltje “Waar blijft het wettelijk geregeld uniform tarief buitengerechtelijke kosten”. Het LOSR publiceerde op 10 november 2008 over dit onderwerp een uitvoerig en goed onderbouwd rapport met de titel “Incassokosten, een bron van ergernis”. Eerder publiceerde LOSR het rapport “Mensen met schulden in de knel”, waarin reeds de publicatie van het rapport over buitengerechtelijke incassokosten werd aangekondigd. LOSR concludeert in het rapport over incassokosten onder meer dat de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging van Incasso-onderneming N.V.I.O. op onderdelen in strijd zijn met het rapport Voorwerk II en dat het voorkomt dat crediteuren en incassogemachtigde het incassotarief twee maal (over elkaar) toepassen op een en dezelfde hoofdsom. Bij de NVI aangesloten bedrijven rekenen standaard een bedrag ad EURO 25,-- dossierkosten en nemen daarboven op de staffel buitengerechtelijke incassokosten van de Sector Kanton. De relatie tussen werkelijke incassokosten en in rekening gebracht tarief is vaak onvoldoende aanwezig. “We betalen met z’n allen misschien wel een miljard te veel”, zegt André Moerman, co-auteur van dit rapport in het Parool van 14 februari 2008.

In Nederland verkeren wij nog in afwachting van regelgeving betreffende incassokosten, die door de Minister van Justitie bij het AO van 11 november 2008 vooral op aandrang van het LOSR-rapport is toegezegd. De Minister gaf toen aan voor de wettelijke basis te denken aan twee mogelijkheden:
- een ministeriële regeling bij artikel 6:96 BW;
-plaatsing op de zwarte lijst van niet toegelaten bedingen (artikel 236 boek 6 BW).
Zie ook mijn artikel "Kamerbreed draagvlak voor zorgplicht schuldhulpverlening".

Met veel dank aan de lezer die mij op deze publicaties attendeerde en de niet digitaal gepubliceerde artikelen ter hand stelde!

maandag 16 februari 2009

Schuldpreventie bij jongeren en “Flatscreen-behang”

Aardig blijft het filmpje “flatscreen-behang” over schuldenproblematiek bij jongeren, ook voor de maandagmorgen, zeker wanneer er aan het schuldenfront niet zoveel nieuws te melden lijkt te zijn.

In Arnhem is nu ieder geval de campagne “jouw schuld = jouw schuld” gaande.

Centiq onderzocht eerder dat kinderen van 8 jaar al risico-kenmerken kunnen vertonen.

In Rotterdam gaan we gewoon door met de actie op scholen “Bedenk goed, wat je met je euro doet”.

In Oostenrijk werd onderzocht dat 10% van de personen in problematische schulden jongeren dan 25 jaar is. Hé, nu zijn we toch weer terug bij het vorige bericht!

zaterdag 14 februari 2009

Carnevale di Venezia

Vandaag begint in Venetië de viering van Carnaval. Venetië is de mooiste stad ter wereld. Zie bijvoorbeeld deze mini-documentaire BBC en een unieke gondeltocht met het befaamde lied "Santa Lucia", gezongen door Enrico Caruso.
Vanaf de twaalfde eeuw is bekend dat in Venetië carnaval uitbundig werd gevierd. Het dragen van maskers werd beperkt tot bepaalde tijden van het jaar, verbonden met het kerkelijk jaar. Maskers werden gedragen om anoniem te zijn. Het dragen van maskers kwam ook wel voor als middel om schuldeisers op afstand te houden –en zo zijn we weer terug bij de schuldenproblematiek die nog veel ouder is dan de twaalfde eeuw. Trouwens, maskers dragen om jezelf te kunnen zijn is interessante denkmaterie - voor wie niet anders te doen heeft.

Het officiële programma 2009 telt 26 pagina’s. Er zijn vele optochten, niet zelden over het water. Op youtube zijn diverse filmpjes te vinden van de viering van carnaval in 2008:
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3
Het programma loopt tot en met dinsdag 25 februari 2009. Dan is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd, de voorbereiding op het Paasfeest, het belangrijkste feest van het liturgisch jaar.

Dagelijks is er in Venetië de mogelijkheid de (Tridentijnse) H. Mis in het Latijn mee te maken in de prachtig gerestaureerde San Simeone Piccolo aan het Canal Grande vlak bij de Ponte Scalzi, tegenover Ferrovia (station), die wordt bediend door de FSSP, zie link

vrijdag 13 februari 2009

Daling verkoop woningen januari 2009

De Telegraaf meldt zojuist dat het aantal verkochte woningen in januari 2009 is gedaald met 48% ten opzichte van december 2008 en 28% ten opzichte van januari 2008.

Er moet rekening mee worden gehouden dat in januari 2009 nog woningen zijn geleverd, die werden aangekocht in de periode voordat de recessie zich ging aftekenen.

Afgaand op geluiden uit de markt, die de indruk wekken dat de handel inmiddels praktisch is stil gevallen, is de vraag zeer relevant waar de komende maanden op uit zullen komen

Verkopers tussen twee huizen moeten beslissen al dan niet de vraagprijs substantieel te laten zakken. Doen zij dat wel, dan ontstaat mogelijk een rest-schuld (ook wel genaamd excedent-schuld). Doen zij dat niet, dan lopen de lasten dubbel door.

In beide gevallen leidt dit tot spanning op de financiën van de huishouding en kan het bevorderen dat problematische schuldsituaties ontstaan of verergeren.

Ik ging op deze verschijnselen onder meer in in mijn artikel “Enkele gedachten over de trends schuldenproblematiek 2009”.

Aandacht voor mogelijkheden bijstand kleine zelfstandigen in financiële problemen

Uit de SZW-verzamelbrief d.d. 9 februari 2009 van staatssecretaris Klijnsma, te raadplegen op parlando, bijlage bij onderdeel 2009D05420:

"Tijdens het Algemeen Overleg van 21 januari 2009 met de Tweede Kamer over de WWB heeft de Kamer nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de financiële positie van (kleine) zelfstandigen die getroffen zijn of dreigen te worden door de gevolgen van de kredietcrisis. De leden dringen erop aan dat bijstandsaanvragen van zelfstandigen die in de problemen zijn geraakt met zoveel mogelijk spoed worden afgehandeld en dat de gemeenten zo breed mogelijke bekendheid geven aan de mogelijkheden die het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) biedt voor zelfstandigen in financiële problemen.

Ik onderschrijf de inbreng van de leden van de Tweede Kamer volledig. Bij deze wil ik u dan ook verzoeken om maximaal de mogelijkheden te benutten die het Bbz 2004 u biedt om inkomensondersteuning te verlenen aan zelfstandigen, die als gevolg van een (tijdelijke) terugval in inkomsten niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Ik ben voornemens om in overleg met de verschillende organisaties van zelfstandigen de mogelijkheden van het Bbz 2004 breed onder de aandacht te brengen. In dat kader verzoek ik u om binnen uw gemeente eveneens brede bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het Bbz 2004.

Gezien de huidige situatie doe ik een beroep op u om aanvragen van zelfstandigen met spoed en dienstvaardigheid in behandeling te nemen en u bij de beoordeling van een bijstandsaanvraag in het kader van het Bbz 2004 in eerste instantie zoveel mogelijk te richten op het lenigen van de directe financiële problematiek. Hierbij vraag ik nadrukkelijk uw aandacht voor het belang van tijdige bevoorschotting ten einde te voorkomen dat de zelfstandige in liquiditeitsproblemen geraakt. Bevoorschotting van de algemene bijstand dient uiterlijk binnen vier weken na indiening van de aanvraag plaats te vinden (artikel 14, tweede lid, Bbz 2004 juncto artikel 52 WWB).

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat het recht op bijstand niet alleen bestaat als de zelfstandige in bijstandsbehoeftige omstandigheden verkeert, maar ook als deze in dergelijke omstandigheden dreigt te geraken (artikel 11 WWB)".


Bureau Zuidweg & Partners is gespecialiseerd in hulpverlening aan ondernemers in problematische schuldsituaties. (Dit is geen verzoeknummer maar eigen initiatief als onderdeel van objectieve informatievoorziening).

donderdag 12 februari 2009

Landelijk Informatiesysteem Schulden minimaal zes maanden vertraagd

Persbericht Leger des Heils:

De invoering van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) loopt vertraging op. Het systeem, dat een belangrijke doorbraak betekent in de aanpak van de schuldenproblematiek zou in de loop van 2009 operationeel zijn. De bouw van het systeem is echter voorlopig stopgezet vanwege overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens.

De initiatiefnemers van LIS hechten grote waarde aan een goede afstemming met het CBP. Zij hebben besloten de bouw van het systeem tijdelijk stop te zetten omdat nog wordt gesproken met het CBP over de toetredings- en registratiecriteria van LIS. De uitkomst van dit overleg kan gevolgen hebben voor de inrichting van het systeem.

Achterstanden bij de huur- of energiebetaling zijn een belangrijk signaal voor de aanwezigheid, of het ontstaan, van problematische schulden. Vroegtijdige signalering van dergelijke betalingsproblemen is een sleutelbegrip in de aanpak van de schuldenproblematiek. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wordt daarom al jaren gepleit voor het opzetten van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). De ministeries van Sociale Zaken en Financiën waren nauw betrokken bij het initiatief dat uiteindelijk in 2008 leidde tot het startsein voor het bouwen van LIS.

In LIS worden betalingsachterstanden bij huur en energie, en schulden bij de sociale dienst geregistreerd. Dit register wordt door de deelnemende organisaties geraadpleegd voordat een nieuwe financiële verplichting wordt aangegaan. Hiermee wordt voorkomen dat iemand meer financiële verplichtingen op zich neemt dan hij of zij op dat moment aankan. De doelstelling van LIS is het voorkomen van problematische schuldensituaties. Registratie in LIS vindt daarom uitsluitend plaats als daarmee een duidelijke indicatie wordt gegeven voor het ontstaan of het aanwezig zijn van een problematische schuldensituatie. Ter bescherming van de privacy van de consumenten zijn strenge criteria opgesteld over deelname, de wijze van registreren en het opvragen van informatie.

De initiatiefnemers van LIS benadrukken dat een centrale aanpak van de schuldenproblematiek, met in achtneming van alle privacyvoorwaarden, van het grootste belang is. Na afronding van het overleg met het CBP zal de bouw van het systeem worden hervat. De oplevering van LIS is met minimaal zes maanden vertraagd.

Commentaar:
Vraag rijst of interventie van de wetgever niet zou kunnen leiden tot versnelling van de invoering van dit ter bescherming van debiteuren en crediteuren gewenst systeem. Wellicht reden voor de mee-lezende Kamer-leden om vragen te stellen?

Kamervragen over wanbetaling binnen corps diplomatique

SP-Tweede Kamerlid De Wit heeft op 9 februari 2009 een aantal vragen gesteld aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie over wanbetaling door diplomaten:

1. Kent u het bericht «Deurwaarder komt niet binnen in diplomatieke kringen»?
2. Is het waar dat de rechter vorig jaar heeft bepaald dat Saoedi-Arabië de vordering van een schuldeiser moest voldoen, maar dat deze vordering tot dusver niet is voldaan? Kunt u
toelichten waarom u heeft verhinderd dat de deurwaarder beslag zou leggen?
3. Hoe vaak heeft u de afgelopen jaren gebruik gemaakt van uw aanzeggingsbevoegdheid op basis van artikel 3a van de Gerechtsdeurwaarderswet, waarmee beslaglegging kan worden
verhinderd?
4. Is het waar dat wanbetalers in diplomatieke kringen vaker vrijuit gaan omdat het nauwelijks mogelijk is schulden te verhalen? Hoe komt dat?
5. Hoe beoordeelt u het verwijt van de gerechtsdeurwaarder dat u mogelijk te snel beslagleggingen verbiedt wegens strijd met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat, dit tegen de achtergrond van bestaande jurisprudentie waarbij de rechter een andere uitleg aan de geldende bepalingen geeft? In hoeverre zijn diplomaten en vreemde mogendheden immuun
voor het afdwingen van betalingsverplichtingen, zoals het leggen van beslag?
6. Hoe moeten schulden verhaald worden op vreemde mogendheden en diplomaten? Welke mogelijkheden hebben hun schuldeisers?
7. Kunt u uitsluiten dat diplomaten vanwege het immuniteitsbeginsel zich minder verantwoordelijk zullen gedragen, en dat zij schulden kunnen maken in de wetenschap dat het voor de schuldeiser lastig is een schuld te innen?
8. Wat gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat ook diplomaten en vreemde mogendheden, net als ieder ander, hun schulden betalen en dat dit desnoods ook juridisch
afgedwongen kan worden? Bent u bereid hierover zo nodig in internationaal verband te overleggen? Zo nee, waarom niet?


Het nummer van de Kamervragen is: 2080912560

woensdag 11 februari 2009

In België is de digitale deurwaarder in aantocht

De Standaard meldt dat binnenkort alle deurwaarders kantoren in België zullen zijn aangesloten op een nationale databank waarin alle gegevens zitten van mensen die het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen. Het gaat om een elektronisch platform waarop databanken zijn aangesloten als het rijksregister, de kruispuntenbank voor bedrijven, de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en het centraal bestand van beslagberichten.Op termijn zal het systeem ook worden gebruikt om akten elektronisch te betekenen. Dat betekent dat deurwaarders de documenten niet meer op het adres van de ontvanger behoeven af te geven.

In Nederland worden kredietgerelateerde schulden geregistreerd door het BKR in Tiel en is het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) in de maak.

Na de subprime crisis komt de creditcard-crunch

Het Brabants Dagblad wijdt een artikel aan de problematiek van creditcards in Nederland Creditcards kunnen ook in Nederland erg gemakkelijk worden verkregen. De daarvoor berekende rente-vergoeding, in Nederland oplopend tot 18% (en in de VS soms tot 25%), is zeer hoog ten opzichte van consumptief krediet. Daar mag ook wel een waarschuwingscampagne aan worden gewijd. 10% van de huishoudens heeft twee of meer credit cards. Klanten doen er zeer goed aan creditcard schulden te vervangen door veel goedkoper consumptief krediet of nog beter die schulden af te betalen en geen nieuwe te maken.

Internationaal wordt in de brede verwacht dat de creditcard crunch volgt op de sub prime mortgage crisis, waarbij ook zal blijken dat vele banken daarbij zijn betrokken omdat zij in ingewikkelde off balance producten daarvoor garanties hebben afgegeven. Velen hebben zich de afgelopen jaren op dringend aanbod van de banken veel dieper in schulden gestoken dan zij ooit zullen kunnen terugbetalen. Inmiddels loopt het nieuwe kredietvolume sterk terug (uit welbegrepen eigenbelang van de banken die moet kapitaliseren om een eisen van kredietwaardigheid en betrouwbaarheid te voldoen), maar daarmee zijn de problemen uit het verleden nog niet opgelost. Chronische overconsumptie, onvoldoende worldwide bancair toezicht, en gebrek aan ondernemersethiek vooral bij de financials zijn de oorzaken van deze crisis.

De recessie is nog nauwelijks begonnen en zal naar mijn verwachting dieper insnijden dan velen zich nu kunnen voorstellen. Ik breng nog maar eens in herinnering dat ik dat reeds aan kondigde op 17 januari 2008 in mijn bijdrage “Read my lips: no recession”, in een periode dat premier Balkenende en vice-premier Bos hardnekkig volhielden dat er in Nederland geen recessie te verwachten was –terwijl nu de fase van ongestructureerd paniekvoetbal lijkt te zijn aangebroken.

(Geen) officieel nieuws over de NEN-norm SHV

Nieuws dat we missen is een persbericht over de NVVK vergadering van afgelopen maandag waar naar verluidt is duidelijk geworden dat het document genaamd "NEN-norm" (gefinancierd door SZW maar alleen verkrijgbaar voor afgerond EURO 150,00) in de praktijk van de schuldhulpverlening door weinige gemeenten gebruikt zal gaan worden als basis voor hulpverlening in verband met de daaraan verbonden kosten en de evident onjuiste bepaling omtrent de verlenging van de looptijd van het minnelijk traject voor de iets meer-verdieners.

Is het geen tijd voor een onderzoekscommissie in opdracht van SZW om na te gaan hoe dit met overheidsgeld gefinancierde project zo kon worden verknald? Het is beter dat nu zelf te gaan onderzoeken dan te wachten op kamervragen straks hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

dinsdag 10 februari 2009

Onrust over vignet bij leenreclame

De Rabo-dochter Lage Landen heeft bezwaar tegen het per 1 april 2009 verplichte vignet bij leningen waarbij de debiteur wordt afgebeeld met een blok aan zijn been, geplaatst bij de waarschuwing: “Pas op! Geld lenen kost geld”.

De Rabo zegt op te komen voor de debiteur omdat deze wordt afgebeeld als “een ontsnapte boef”.

De DSB-bank verklaart geen moeite met het vignet te hebben.

De kwalificatie boef lijkt nog enigszins voorstelbaar, de kwalificatie “ontsnapt” in geen geval aangezien de debiteur juist gevangen wordt gehouden door de lening en de daaraan verbonden kosten.

De NVVK-voorzitter Jaarsma zou de voorkeur hebben gegeven aan de waarschuwing “Van lenen krijg je schulden”. Die tekst vind ik beter met aantekening dat iedere waarschuwing winst is nu in de reclames wordt gesuggereerd dat levensgeluk wordt bevorderd door het lenen van geld, terwijl schulden in het algemeen een relatie zeer onder druk kunnen zetten.

Weerstand tegen bijdrage kosten Stadsbank Oost-Nederland

De Stentor meldt dat de gemeente Berkelland bezwaar heeft tegen de bijdrage die moet worden geleverd aan de exploitatie van de Stadsbank Oost-Nederland. Als gevolg van een wijziging in het omslagsysteem moet de gemeente meer gaan betalen. Niet duidelijk wordt uit het bericht of ook sprake is van kostenstijging in absolute zin. In discussies over schuldhulpverlening komt het kostenaspect toenemend aan de orde omdat eerstens een toenemend beroep op schuldhulpverlening wordt gedaan en tweedens de kosten toenemen door invoering van de schuldhulpverlening nieuwe stijl.

De kostenproblematiek schuldhulpverlening zal in de toekomst ook in het kader van benchmarking vaker aan de orde komen, waarbij tevens een vergelijking van de effectiviteit per gemeente aan de orde komt.

De noodzaak tot verzameling van meer gegevens uit het minnelijk traject wordt ook aangesneden door Mr. G.J. Lankhorst (Ministerie van Justitie) in het interview met hem dat gisteren verscheen in de altijd lezenswaardige nieuwsbrief van Modus Vivendi: “…vind ik dat in het minnelijk traject toch ook wel veel beleidsinformatie ontbreekt. De WSNP is wat dat betreft met de inmiddels vierde monitor getalsmatig redelijk inzichtelijk. Dat zulke informatie in het minnelijk traject ontbreekt, is een complicerende factor voor het maken van landelijk beleid daarvoor”.

Onontkoombaar is de conclusie dat het wettelijk traject -verwezen naar de prullenbak of niet- (ook) in dit opzicht de zaken beter voor elkaar heeft dan het minnelijk traject. Of zou het zo zijn dat sommige partijen in het minnelijk traject wat huiverig zijn voor (objectieve) meting van effectiviteit en intergemeentelijke vergelijking?

Gevangenisstraf bewindvoerder

Vonnis Rechtbank Almelo 6 februari 2009:

“Verdachte heeft zich - in de hoedanigheid van bewindvoerder - gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan verduistering van grote geldbedragen van vier verstandelijk beperkte personen, die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Daarnaast heeft verdachte zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan mishandeling van twee van de vier voornoemde personen. De rechtbank rekent verdachte deze feiten zwaar aan, maar houdt bij de strafoplegging rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte”.

Zie LJN: BH2176

Uit de overwegingen van het vonnis blijkt dat er wel geld is verduisterd, maar niet tijdens het boek 1(?)-bewind.

Her-evaluatie van de beslissing tot benoeming boek 1(?)-bewindvoerder destijds lijkt op zijn plaats nu de strafrechter oordeelt, dat sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

maandag 9 februari 2009

Samenvatting startnotitie Klijnsma schuldhulpverlening

Martijn Schut heeft pijlsnel een mooie samenvatting van de startnotitie op zijn weblog gezet die ik van harte aanbeveel.

Grootschalige fraude boek 1-bewindvoerder in Limburg

Afgelopen vrijdag 6 februari heeft de Kantonrechter Sittard-Geleen een boek 1-bewindvoerder ontslagen, nadat deze eerder als zodanig was geschorst in 245 dossiers. Het ontslag is verzocht door het OM wegens de verdenking van verduistering.

De bewindvoerder erkent een bedrag ad € 400.000,- van het vermogen van onderbewindgestelden voor eigen belangen uitgegeven.

De kernoverweging luidt:
De kantonrechter oordeelt dat het feitenonderzoek waarop in de voormelde tussenbeschikking is geduid, thans voldoende is afgerond om tot de slotsom te komen dat door toedoen van de bewindvoerder iedere basis voor vertrouwen in een integer en correct beheer van de onder bewind gestelde goederen is weggeslagen. Dit is een gegronde reden voor ontslag van mr. [bewindvoerder], danwel de stichting [naam stichting] te [woonplaats], uit de hoedanigheid van bewindvoerder in alle aan hem of de stichting toevertrouwde bewindszaken, waaronder de onderhavige. De kantonrechter zal het verzoek van de Officier als zijn voldoende gegrond toewijzen en voorzover nodig daarnaast ook ambtshalve tot ontslag overgaan.

De toevoeging dat de Kantonrechter zo nodig ook ambtshalve tot ontslag overgaat, is niet nodig maar onderstreept de ernst van het tekortschieten van de bewindvoerder, dat naar mag worden aangenomen ook strafrechtelijk zal worden aangepakt.

Het LJN-kenmerk van de zaak is: BH2033.

Een analyse lijkt ook op zijn plaats van de wijze waarop door de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording is afgelegd en de manier waarop het Kantongerecht daarmee is omgegaan.

De zaak illustreert opnieuw, dat aanscherping van toezicht noodzakelijk is zowel in de selectie van de professionele bewindvoerders als in de wijze waarop zij hun werk doen na eenmaal te zijn aangesteld. Deze problematiek kwam eerder aan de orde na de uitzending van Zembla met de naam “De bewindvoerdersbende”. In antwoorden op Kamervragen heeft de Minister van Justitie aangegeven dat regelgeving in voorbereiding is.

vrijdag 6 februari 2009

Startnotitie zorgplicht SZW naar Tweede Kamer

Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma de toegezegde startnotitie over de zorgplicht schuldhulpverlening naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er moeten maximale wachttijden komen voor mensen die op de wachtlijst staan voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij ‘bedreigende’ schulden, waarbij bijvoorbeeld energie en water afgesloten kunnen worden of huisuitzetting dreigt, is het uitgangspunt dat er helemaal geen wachttijd is. Op dit moment zijn de wachttijden voor schuldhulpverlening vaak te lang: mensen met schulden raken daardoor gedemotiveerd en haken af.

Bovendien zal worden vastgelegd dat iedereen recht heeft op schuldhulpverlening ongeacht de financiele positie. Nagedacht wordt of ook recidivisten opnieuw geholpen worden.

De mogelijkheid wordt onderzocht debiteuren tot medewerking aan schuldhulpverlening te verplichten. Dit kan nu al in het kader van de WWB. Nagegaan wordt of dit ook kan worden ingevoerd voor UWV-uitkeringen.

Staatssecretaris Klijnsma wil het wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer in de tweede helft van 2009.

Zie ook persbericht SZW

Aanstaande maandag ledenvergadering NVVK

Aanstaande maandag vergadert de NVVK. In deze vergadering zal opnieuw de kwestie van de looptijd van het minnelijk traject aan de orde komen.

De NVVK gaf eerder als deelnemer aan de NEN-normcommissie het groene licht om debiteuren die iets meer verdienen langer te laten betalen in ruil voor beperking van administratieve lasten van de hulpverlening. De NEN-norm werd zo niet de beoogde standaard voor de vorm en kwaliteit van de schuldhulpverlening, maar tevens een besmuikte inhoudelijke verandering ten nadele van de debiteur.

Op vele plaatsen en nu ook weer hier heb ik aangegeven van dit standpunt een tegenstander te zijn, omdat de looptijd vastligt in de wet waarbij hulpverleners en crediteuren onder elkaar niet kunnen bepalen dat een derde partij, zijnde de iets meer verdienende debiteuren, langer moet gaan betalen. Dit hindert onder meer de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden die er op achteruit gaan door te gaan werken. Het zal bovendien de toeloop naar het wettelijk traject vergroten in strijd met de bedoeling van de wetgever.

Het is overigens de vraag of besluitvorming binnen de NVVK de individuele leden bindt. (Ook) hier is enige voorafgaande juridische research geen overbodige luxe.

Martijn Schut beschreef al eerder het standpunt van de G4, dat samengevat inhoudt geen verlenging van de periode van 36 maanden ten voordele van schuldeisers. Verlenging is in de visie van de G4 wel mogelijk in het kader van flexibilisering met medeweten en goedvinden van de debiteur.

Zodra er nieuws is, vernemen lezers nader.

Nieuwe Arnhemse jurisprudentie: 287a niet meer in geval van werkloosheid?

Op 2 februari 2009 heeft de Rechtbank Arnhem drie uitspraken gedwongen medewerking ex 287a Fw gepubliceerd die ieder (en zeker in gezamenlijkheid) het vermelden waard zijn.

LJN BH 1572

De naam van de weigeraar wordt niet genoemd. Schuldhulp is verleend door Zuidweg & Partners. Bevel tot medewerking is verleend, aangezien het aanbod meer oplevert dan in het wettelijk traject beschikbaar komt.

Allereerst is de vraag of het voorstel goed is gedocumenteerd en of voldoende duidelijk is dat het bod het uiterste is waartoe de verzoekers financieel in staat moet worden geacht.De rechtbank stelt vast dat verzoekers door middel van het bbz-krediet een totaalbedrag van EURO 56.820,- aan kunnen bieden aan de gezamenlijke schuldeisers. Gelet op de persoonlijke en de inkomenssituatie van verzoekers is niet te verwachten dat zij binnen een wettelijke schuldsaneringsregeling of daarbuiten een zodanige stijging van het inkomen zullen genereren, dat dit zou leiden tot een duidelijk hogere uitdeling in een wettelijke schuldsaneringsregeling. De schuldeisers zullen bovendien per direct worden betaald en geen drie jaar op een eventuele uitkering hoeven te wachten. Daarmee krijgen de schuldeisers een hogere uitkering en een snellere aflossing dan in het wettelijke traject te verwachten is.

LJN BH1564


Weigeraar was de Postbank. Schuldhulp werd verleend door de Gemeente Nijmegen. Geen bevel tot medewerking, aangezien in WSNP toezicht op sollicitatieplicht beter is dan in minnelijk traject. Daarnaast is er geen huisbezoek en geen postblokkade.

Het voorstel - althans het aanbodpercentage - is onvoldoende gedocumenteerd. Het is onduidelijk hoe het aan de schuldeisers aangeboden percentage is opgebouwd en welke inkomensbestanddelen en vaste lasten zijn meegenomen. Het netto inkomen uit de berekening van de gemeente stemt niet overeen met het in de arbeidsovereenkomst genoemde loon. Dit loon is gebaseerd op een 32-uurscontract. De rechtbank is van oordeel dat het toezicht op de naleving van de sollicitatieplicht met het oog op fulltime werk in een wettelijke schuldsaneringsregeling beter is gewaarborgd dan in de schuldregeling via de gemeente. Daarnaast is er geen huisbezoek en geen postblokkade.Tegen de achtergrond van voorgaande kan niet geoordeeld worden dat Postbank N.V. in redelijkheid niet tot weigering van instemming kon komen. Het verzoek dient daarom te worden afgewezen


LJN BH1567

Weigeraar was een advocatenkantoor in Bleiswijk. Schuldhulp werd verleend door het BAC Arnhem. Geen bevel tot medewerking, aangezien inkomensstijging mogelijk is bij sollicitatie-inspanning. Bij toepassing WSNP is er meer toezicht op sollicitatie-inspanning dan in minnelijk traject.

De schuldregeling is door het BAC van de gemeente Arnhem voorbereid en getoetst, dit betreft derhalve een onafhankelijke en deskundige partij. Het verzoek is verder goed onderbouwd en gedocumenteerd. Daar staat echter tegenover dat de rechtbank van oordeel is dat onvoldoende duidelijk is geworden dat er niet meer kan worden gespaard voor de schuldeisers.
Het BAC verwacht niet dat de komende tijd een inkomensstijging gerealiseerd zal worden. De rechtbank is echter, gelet op het feit dat verzoeker in 2005 nog heeft gewerkt, de toelichting van verzoeker ter zitting en het feit dat er geen medische verklaring is overgelegd waaruit volgt dat verzoeker arbeidsongeschikt is, van oordeel dat niet voldoende vast staat dat de uitvoering van het aanbod leidt tot een uitbetaling aan de schuldeisers die als uiterste moet worden beschouwd waartoe verzoeker in staat is. Een inkomensstijging behoort nog altijd tot de mogelijkheden.
In de wettelijke schuldsaneringsregeling, als alternatief ten opzichte van de dwangregeling, is de controle op de naleving van de sollicitatieplicht streng. Verzoeker zal de bewindvoerder iedere maand vier schriftelijke bewijzen van sollicitatieactiviteiten moeten overleggen. Verzoeker dient te solliciteren op fulltime banen. De bewindvoerder beoordeelt de naleving van de sollicitatieplicht onder toezicht van de rechter-commissaris. Bovendien biedt de wettelijke regeling meer zekerheden door het huisbezoek, het onderzoek naar activa en de postblokkade.

Commentaar:

Indien een debiteur niet voltijds werkt heeft een procedure ex artikel 287a Fw in ieder geval in Arnhem, maar vermoedelijk ook elders, op dit moment weinig zin, omdat de Rechtbank meent dat toezicht op de sollicitatieplicht in het wettelijk traject beter is dan in het minnelijk traject. Deze conclusie van de Rechtbank is juist. Wel zou mijns inziens in de overweging meegenomen moeten worden wat de kans is dat sollicitatie-inspanning leidt tot meer-opbrengst, welke prognose in tijd van recessie er niet beter op wordt. De wetgever heeft in artikel 287a Fw niet gesteld dat toepassing onmogelijk is als de debiteur niet voltijds werkt. Vraag rijst of in het kader van de regulering van het minnelijk traject niet meer aandacht zou moeten worden besteed aan de sollicitatieverplichting. Misschien staat het wel in de NEN-norm maar dat mogen we alleen weten als we eerst afgerond EURO 150,00 betalen om dit met SZW-subsidie gerealiseerde document in te zien.

Ook was de wetgever er bij totstandkoming van artikel 287a Fw mee bekend dat er geen postblokkade en geen huisbezoek zijn. Als opmerking ten overvloede kan ik mij wel vinden in de rechtsoverweging maar niet als dragend. Immers, als postblokkade en huisbezoek doorslaggevend zouden zijn komt de rechter aan toepassing van artikel 287a Fw nooit meer toe.

Schuldhulpverleners moeten in de aanvraag anticiperen op de critische benadering van de Rechtbank en hun vergelijkende sommen van opbrengst in minnelijk en wettelijk traject maken.

Het is bovendien meer dan tijd dat de AMvB wordt ingevoerd, waarbij de kosten van de WSNP-subsidie worden afgewenteld op de crediteuren, aangezien dan extra-druk op notoire weigeraars als de Postbank wordt uitgeoefend om accoord te gaan in het minnelijk traject. Dwarsliggen gaat namelijk dan echt geld kosten in verband met de preferente aftrek van de subsidie van de in de boedel aanwezige middelen.

woensdag 4 februari 2009

"You can't get blood from a stone"

Dit citaat van deurwaarder Toonen komt voor in bijgaand artikel in De Telegraaf.

Deurwaarder hebben nu het drukker en zien dat er niet zelden minder te halen is – dit maakt bij schuldeisers de ontvankelijkheid voor norm-conforme schuldhulpverlening groter, aangezien dan de beschikbare koek met inachtneming van de spelregels wordt verdeeld.

De deurwaarder en de schuldhulpverlener zijn het eens dat je er beter zo snel mogelijk bij kunt zijn om erger te voorkomen. De ervaring dat de crediteur die het hardste schreeuwt het meeste krijgt, is ook herkenbaar. Dat is voordelig voor de desbetreffende individuele schuldeiser en diens deurwaarder, maar over het geheel beschouwd minder goed, omdat de beschikbare middelen niet juist worden verdeeld.

Pas op met lenen!

De Telegraaf meldt dat het Nibud de risicometer lenen heeft geïntroduceerd, waarmee kan worden uitgerekend of de lening in het budget past en of de debiteur to be de maandelijkse aflossing wel wil betalen.

Zo’n 660.000 huishoudens in Nederland (8,8% van alle huishoudens) hebben een persoonlijke lening of een doorlopend krediet van gemiddeld € 12.400. Volgens de monitoring betalingsachterstanden ervaart een kwart van deze huishoudens (165.000) het afbetalen als een zware last. Door de Risicometer Lenen hoopt het Nibud te voorkomen dat consumenten een lening afsluiten die niet binnen hun budget past.

De Telegraaf meldt ook dat de AFM binnenkort de tekst en het symbool zal publiceren die per 1 april 2009 zal moeten worden gebruikt door banken bij reclames om te lenen. Die reclames zullen verder vermoedelijk de teneur houden dat het echte geluk pas komt met een nieuwe keuken en een nieuwe, grotere auto in de favoriete kleur van de vrouw des huizes.

Mijn verwachting is, dat handhaving van de zorgplicht en administratieve boetes evenzeer aandacht moeten blijven houden om de verstrekken van consumptief krediet binnen verantwoorde grenzen te houden. Het meest is momenteel vermoedelijk te verwachten van voorzichtigheid van de banken met hun liquiditeit uit welbegrepen eigenbelang – hetgeen als menselijke drijfveer helaas doorgaans verklaart waarom zaken lopen zoals ze lopen.

dinsdag 3 februari 2009

"Jouw schuld=jouw schuld"

Voor de 11.500 leerlingen van de middelbare beroepsopleiding aan Rijn IJssel Arnhem en omstreken, is gisteren de campagne 'Jouw schuld = jouw schuld: doe er wat mee! ' gestart. Doel is dat leerlingen bewust omgaan met hun geld. De campagne helpt hen te voorkómen dat zij zich in de schulden steken, én helpt hen uit de schulden te komen en te blijven.

Wethouder van Onderwijs Hoeffnagel opent op donderdag 12 februari om 15.00 uur in de Rijn IJssel-locatie Boulevard Heuvelink 48 de actie. Hoge schulden zijn een van de oorzaken, dat jongeren voortijdig de school verlaten. Volgens landelijke cijfers heeft één op de drie jongeren schulden.

Jongeren doen niet snel een beroep op schuldhulp waardoor problemen erger worden. De drempel voor het vragen van hulp wordt in de actie zo laag mogelijk gemaakt. De begeleider brengt een leerling met een schuldensituatie in contact met een medewerker van het Budget Advies Centrum (BAC). Wanneer naast informatie en advies ook daadwerkelijke hulp nodig is, schakelt het BAC de medewerker van de eigen (woon)gemeente van de jongere in. Voor personen uit Arnhem regelt de gemeente de schuldhulpverlening zelf. Het kan dan gaan om een regeling voor het saneren van de schulden en de afsluiting van een lening die de jongere na het vinden van werk gaat afbetalen.

Op de website http://www.helemaalblut.nl/ / kunnen informatie en filmpjes worden geplaatst en gedownload. De toneelgroep Klassekunst brengt het theaterprogramma 'De verleiding', dat samen met het Nibud gemaakt is. Wethouder Hoeffnagel reikt eind juni 2009 een prijs uit aan de leerlingen die de meest inventieve bijdrage hebben geleverd. Na de campagne blijft de opvang voor leerlingen met financiële problemen bestaan.

Zie bericht in Nieuws uit Arnhem

maandag 2 februari 2009

Rekentool beslagvrije voet verschenen

LOSR en Stimulansz hebben met subsidie van SZW voor gemeenten een zogenaamde rekentool ontwikkeld voor berekening van de beslagvrije voet. Natuurlijk kan de rekentool ook door anderen worden gebruikt bijvoorbeeld door schuldhulpverleners en debiteuren.

Hulde aan de LOSR voor het ondernemen van gerichte acties om te komen tot verbetering van de kwaliteit van de verbetering van de beslagvrije voet!

De achtergronden van de totstandkoming van de tool worden toegelicht door Martijn Schut.

Humanitas-project Thuisadministratie ook in Walcheren

PZC meldt, dat Humanitas het project Thuisadministratie dat in Rotterdam al enige tijd loopt, ook in Zeeland gaat invoeren.

Het project is bedoeld om mensen meer inzage te geven in hun huishoudfinanciën. Gebrek aan inzicht in de financiën is vaak zowel oorzaak als gevolg van schuldenproblematiek.

Onderdeel van het project is ook, dat wordt bezien of een cliënt in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen. De administratieve complexiteit van het bestaan wordt steeds groter en niet iedereen weet daar mee om te gaan.

Cliënten worden ook verwezen naar de gemeente, de Voedselbank en schuldhulpverlenende instellingen.

Het project Thuisadministratie voorkomt en beperkt problematische schuldsituaties.

CDA-kamervragen pandhuizen doorgestuurd naar Financiën

Staatssecretaris Klijnsma heeft bij brief van 28 januari 2008 aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de Kamervragen over de pandhuizen ter beantwoording heeft doorgezonden aan de Minister van Financiën.

Mijn voorspelling van de antwoorden beschreef ik in mijn bijdrage “CDA stelt Kamervragen over pandhuizen” van 14 januari 2009.

Insolventiegolf op komst

Incassobureau Graydon en krediet-verzekeraar Euler Hermes voorspellen in een artikel in De Pers dat het aantal faillissementen dit jaar zeer sterk zal toenemen.

Het is de vaag of dat voor de WSNP ook geldt. Na de wetswijziging is het beroep op het wettelijk traject met ongeveer 40% gedaald. Uit contacten met rechtbanken begrijp ik dat er in 2008 veel minder aanvragen zijn gedaan – hetgeen kan zijn omdat:
- het minnelijk traject vaker slaagt;
- veel mensen zijn blijven hangen in het stabilisatietraject;
- capaciteitsproblemen in de hulpverlening maken dat er onvoldoende doorstroming naar afgifte van de verklaring en een verzoekschrift aanvraag WSNP is.

Voor zover mij bekend, is de notitie van staatssecretaris Klijnsma over de zorgplicht nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij wachten vol spanning af.

zondag 1 februari 2009

Amendement SP zorgverzekeringswet: geen bronheffing na start minnelijk traject

SP-Kamerlid Van Gerven heeft op 30 januari 2009 een amendement ingediend bij de zorgverzekeringswet, onderdeel structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering wo. 31.736 van de volgende inhoud:

I In artikel 18c, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. ingeval de verzekeringnemer zich heeft aangemeld bij een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet en aantoont dat hij in het kader daarvan een schriftelijke overeenkomst tot stabilisatie van zijn schulden heeft gesloten.

II In artikel 18d, derde lid, wordt onderdeel c vervangen door:
c. door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet een overeenkomst als bedoeld in artikel 18c, tweede lid, onderdeel d, is gesloten of een schuldregeling tot stand is gekomen waarin, naast de verzekeringnemer, ten minste zijn zorgverzekeraar deelneemt.


Het is goed dat dit amendement is ingediend, omdat daarmee onder de aandacht wordt gebracht dat de komende bronheffing de schuldhulpverlening in het minnelijk traject zal worden doorkruist.

Bij de redactie van het amendement kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst:
- er is geen sprake van een stabilisatie-overeenkomst maar van een stabilisatie fase, waarvan sprake is wanneer lopende lasten worden voldaan uit het inkomen en schuldeisers uit het verleden pas op de plaats maken; een juridische definitie van deze fase is niet vastgelegd in regelgeving;
- het aanhaken bij artikel 48 WCK sluit aan bij de per 1 januari 2009 gewijzigde tekst van de WSNP en heeft ook daar problemen gegeven omdat deze definitie niet geheel aansluit bij de praktijk; beoogd is met deze passage kwaliteitswaarborgen te scheppen voor de hulpverlening zoals die ook worden beoogd met de certificering (waarvan de tekst alleen gezien kan worden door degenen die daarvoor afgerond EURO 150,00 neerlegt);
- de laatste onderstreepte passage is niet duidelijk: van totstandkoming van een schuldregeling wordt als regel gesproken als met alle schuldeisers een regeling is bereikt. Vermoedelijk is bedoeld in het geval met de zorgverzekeraar een minnelijk regeling voor zijn schuld aan de zorgverzekeraar is getroffen.

Wellicht kan het amendement in dit opzicht nog wat worden aangescherpt, voordat het in stemming komt.

Onderzoeksvraag is verder, of de bronheffing ophoudt in WSNP of faillissement. Zo neen, dan wordt daarmee een preferentie gecreëerd