donderdag 31 december 2009

ZALIG 2010!'t Is nieuwjaar overal,
't zijn al weer nieuwe dagen,
die rijzen in de oost,
met 't jonge zonnelicht;
al 't oude zij voorbij,
en, vrij van alle plagen,
zo weze uw levensloop
voortaan weer ingericht.
Dus wensen wij, die u
van herten wel beminnen,
dat 't nieuwgeboren jaar,
vandage en elke dag,
die God u leven laat,
van buiten en van binnen,
gelijk een kruidenkoek,
vol zoetheid wezen mag.

Guido Gezelle pr.
(1830-1899)

Don't take a Paybreak

Er is weer een nieuwe product op de markt, waarbij consumenten wordt aangeboden achteraf hun vakantie in termijnen te betalen aan de vakantie financier Corendon. De naam van het product is misleidend en luidt "Paybreak". Misleidend is deze naam omdat daarin niet duidelijk is wat de prijs is " to tale a break, verbonden aan het opschorten van de betalingsverplichting. Wie dat doet, betaalt namelijk effectief 15% rente over zijn vakantiekosten.

Nadja Jungmann haalt vaak het gezegde aan "The poor pay more". Dat kan zeker worden gezegd van dit product waarvan te hopen is dat de consument inmiddels onder meer door overheidsacties verstandig genoeg is geworden dit te beschouwen als "an offer he can refuse".

Met dank aan de lezer die mij op dit nieuwe verschijnsel attendeerde.

Iedere gemeente een formulierenbrigade

Gemeente.nu meldt dat formulierenbrigades noodzakelijk zijn om aanspraken krachtens wettelijke regelingen te laten verzilveren door de mensen voor wie het is bestemd. Er zijn nu 22 gemeenten met een formulierenbrigade; begin 2008 waren dat er nog maar acht.

"Volgens de onderzoekers (van bureau RADAR) snijdt het mes aan 3 kanten. De minima hebben meer te besteden, ze komen minder snel in de schuldhulpverlening en het werk wordt deels gedaan door mensen met een uitkering, die een opleiding krijgen.
 De vereniging van managers van sociale diensten Divosa heeft gemengde gevoelens. Adjunct-hoofd Jan Timmerman vindt het 'heel triest' dat zo'n brigade nodig is. Hij is van mening dat de overheid het geld op een vreselijk ingewikkelde manier naar de mensen brengt".

Het onderzoek kan worden gedownload op de website van de RADAR-groep. De conclusie luidt in de samenvatting van RADAR:

"Uit het onderzoek blijkt de formulierenbrigade enerzijds een doeltreffend, laagdrempelig en succesvol middel te zijn bij het voorkomen van ondergebruik en anderzijds een prima omgeving om mensen uit de doelgroep een werkervaringsplaats te bieden.

Zolang het recht op een bepaalde subsidie of tegemoetkoming afhangt van het inkomen, vermogen en initiatief van de burger zelf is de formulierenbrigade onmisbaar om niet-gebruik tegen te gaan".

De zogenaamde inkomensreparatie is een noodzakelijk onderdeel van schuldhulpverlening. Samenwerking met formulierenbrigades, indien mogelijk, verhoogt de efficientie van de schuldhulp.

woensdag 30 december 2009

Kamervragen over misbruik deurwaarderspapier

De Kamerleden Spekman en Vos hebben de volgende vragen gesteld over het versturen van deurwaardersbrieven door incassobureai Intrum Justitia:

1 Bent u bekend met de berichtgeving over Intrum Justitia dat brieven verstuurt op briefpapier van
deurwaarders om extra druk op mensen te zetten om te betalen?

2 Is het toegestaan dat een incassobureau incasso’s verstuurt zonder dat zij onderzoekt of een claim van een bedrijf dat het incassobureau inschakelt terecht is?

3 Moet een deurwaarder elke aanmaning die hij verstuurt onderzoeken op juistheid van de claim?

4 Is het toegestaan dat een incassobureau op briefpapier van deurwaarders aanmaningsbrieven
verstuurt om extra druk op wanbetalers te zetten door te suggereren dat de deurwaarder met zijn gezag en machtsmiddelen bij de zaak betrokken is? Zo nee, hoe verklaart u dan het feit dat het wel gebeurt?

5 Deelt u de mening dat het versturen van aanmaningen door incassobureaus op briefpapier van
deurwaarders door een incassobureau niet mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om deze praktijk te voorkomen?


Zie ook "Briefpapier met oranje leeuw te koop". Het is voor de integriteit en transparantie in het incassoverkeer heel goed dat deze zaak door de KBvG aan de tuchtrechter zal worden voorgelegd.

dinsdag 29 december 2009

Slogan plus logo "Lenen kost geld" succes


De AFM heeft zojuist een persbericht uitgegeven dat de actie met beeldmerk "Lenen kost geld" een succes is.

Uit het consumentenonderzoek blijkt dat tweederde (65%) van de consumenten de zin spontaan kan noemen en nog eens 22% er wel van heeft gehoord. In totaal kent dus 87% van de Nederlanders de waarschuwingszin. Bijna driekwart van de consumenten geeft aan dat de zin aanzet tot nadenken over de nadelige gevolgen voordat een lening wordt afgesloten. Zo’n 84% van de consumenten staat (zeer) positief tegenover de waarschuwingszin. Het onderzoek toont ook aan dat ruim 95% van de consumenten de boodschap van het symbool begrijpt.

Op 10 februari 2009 schreef ik over deze actie dit bericht, waaruit ik citeer:  "De Rabo-dochter Lage Landen heeft bezwaar tegen het per 1 april 2009 verplichte vignet bij leningen waarbij de debiteur wordt afgebeeld met een blok aan zijn been, geplaatst bij de waarschuwing: “Pas op! Geld lenen kost geld”. De Rabo zegt op te komen voor de debiteur omdat deze wordt afgebeeld als “een ontsnapte boef”. De DSB-bank verklaart geen moeite met het vignet te hebben".

Nog steeds problemen met afsluitbeleid NUON in Almere

"Een vrouw met twee jonge kinderen die vervolgens na de bevalling van een derde kind terug moet naar een koud huis, een vrouw met astma en psychische problemen en een gezin waarvan de moeder kampt met artrose zijn enkele van de gevallen die nul op het rekest kregen bij Nuon. Bemiddeling van Budget Bureau Almere en de Plangroep, de instanties die Almeerders helpen bij het op orde brengen van hun schulden, mag niet baten".

Zie vindplaats.

Het lijkt mij dat de Gemeente Almere een aantal dossiers, waarin NUON zich niet aan de regels houdt, onder de aandacht van de Energiekamer, het ministerie van EZ en de Tweede Kamer zou kunnen brengen met de vraag of dit de wijze is waarop een energiebedrijf verondersteld wordt uitvoering te geven aan regelgeving betreffende afsluiting in de wintertijd. Ook zou de Energiekamer mogelijk kunnen worden verzocht handhavend op te treden gelet op de voorwaarden verbonden aan de vergunning van NUON als netbeheerder en energieleverancier aan kleinverbruikers.

Belgen lenen steeds vaker voor de jacht op koopjes in de uitverkoop

Uit onderzoek van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisatie (OIVO) onder 4000 respondenten blijkt dat in België steeds vaker wordt geleend voor aankopen in de uitverkoop, vooral van kleding.

In 2006 betaalde in de uitverkoop iets meer dan 10% van alle respondenten met vorm van krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet of creditcard), in 2008 was dit 22% en in 2009 27%.

Zie Geld lenen.

maandag 28 december 2009

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?

Deelnemers aan de Linkedin Group die willen meedenken over de te verwachten ontwikkelingen in 2010 worden hierbij nogmaals daartoe van harte uitgenodigd. Misschien hebt U in de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar daartoe wat meer tijd en zin.

Een aantal deelnemers dacht al mee - waarvoor van harte dank.

meedenken over schuldenproblematiek (toelichting)
link om direct mee te doen

meedenken over Sentire cum Ecclesia (toelichting)
link om direct mee te doen

Lenen bij kinderen om schulden te bestrijden

Een onderzoek onder 2000 ouders in Engeland wees uit dat meer dan 20% van hun kinderen lenen om rond te komen. Het geld, wat van de spaarrekening van de kinderen komt, wordt vaak gebruikt voor onverwachte grote(re) uitgaven zoals een kapotte auto of wasmachine.

In 60% van alle gevallen werd 200 tot 5000 Britse ponden opgenomen van de spaarrekening. Als reden werd opgegeven dat de ouders nergens anders zo gemakkelijk en snel geld konden lenen. Incassorisico zal er vermoedelijk ook niet zijn.

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat hun financiële situatie achteruit is gegaan in de afgelopen 18 maanden

Vindplaats: lenen & geld lenen.

donderdag 24 december 2009

Datum actualiteitencongres schuldhulpverlening bekend

Op 22 april 2010 zal het volgende actualiteitencongres schuldhulpverlening worden gehouden. Zie link.

Wie zich meldt voor 13 februari 2010 betaalt EURO 364,-- in plaats van EURO 495,00 ex BTW.

"Schaf de zorgtoeslag af!"

Andre Moerman, voorzitter van de landelijke signaliseringscommissie van de LOSR, heeft een lezenswaardige column geschreven voor sociaaltotaal.nl over het onderzoek "Toeslag of tegenslag".

Zijn conclusie luidt:

"Er is bij de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet vanwege de beoogde marktwerking bewust gekozen voor een hoge basispremie en een lagere inkomensafhankelijke premie. Een hoge basispremie vanwege de marktwerking? Is het echt waar dat de consument gevoeliger is voor een premieverschil tussen € 90 en € 100, dan tussen € 20 en € 30? Gaat men in de eerste situatie wel de overstap maken van de ene naar een andere zorgverzekeraar en in de tweede situatie niet? Ik vind dit zeer twijfelachtig. Afschaffing van de zorgtoeslag: dat zou pas een vereenvoudiging zijn.? De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden komt met 23 aanbevelingen om de (uitvoering van) toeslagen te verbeteren. De overheid is nu aan zet!"

woensdag 23 december 2009

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Schuldenproblematiek

Wat zal 2010 te zien geven aan nieuwe ontwikkelingen? Komt er een breed moratorium? Komt er een in een bijzondere wet geregeld LIS-analoog verschijnsel? Is aan het einde van het nieuwe jaar de wettelijke zorgplicht geregeld? Wordt de kwijnende certificering toch nog een factor van betekenis? Blijft het aantal huishoudens met problematische schulden groeien? Stijgt het beroep op de schuldhulpverlening? Worden er instrumenten ontwikkeld om te komen tot een gedifferentieerd hulpaanbod naargelang de persoonlijke situatie van de debiteur? Hoe ontwikkelt het krachtenspel zich binnen de shv-branche en de in de relatie debiteuren-crediteuren? Deelnemers van de Linkedin Group worden hierbij van harte uitgenodigd daarover mee te denken. Uw gedachten neem ik mee in mijn nieuwjaarsbijdrage. Zie link

Geen verrekening bijstand na toepassing Wsnp

De Rechtbank Zwolle heeft op 4 december een uitspraak gewezen waarbij de grijpgrage Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (IGSD) is verboden na toepassing Wsnp door te gaan met verrekening van een vordering met een bijstandsuitkering.

"Het recht van eiseres ontstaat op het moment dat zij voldoet aan de voorwaarden voor bijstandsverlening, als omschreven in artikel 11 van de WWB. In zoverre heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat het recht van eiseres op bijstand is ontstaan ruim voor 29 oktober 2007, op het moment dat zij niet meer beschikte over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien en eerst eindigt als zij niet meer in zodanige omstandigheden verkeert.

Anders dan verweerder is de rechtbank echter van oordeel, dat de vaststelling of het recht op bijstand te gelde kan worden gemaakt iedere maand opnieuw voorwerp van besluitvorming is. Met andere woorden de schuld van de gemeente aan eiseres ontstaat in de termen van artikel 307 Fw iedere maand opnieuw.

De rechtbank verwijst in dit kader naar de tekst van artikel 45, eerste lid van de WWB, waarin is bepaald dat, voor zover van belang in het onderhavige geding, de algemene bijstand per kalendermaand wordt vastgesteld en betaald. De gemeente controleert ook maandelijks of de voorwaarden tot vaststelling van de aanspraak van een bijstandsgerechtigde nog steeds vervuld worden en of derhalve tot uitbetaling van de aan de gerechtigde toekomende gelden wordt overgegaan. Bijvoorbeeld het verkrijgen van neveninkomsten of een verandering in de woonsituatie kan leiden tot opschorting of onder omstandigheden beëindiging van de bijstandsverlening op een tijdstip in de bewuste maand"."

Zie link

Beroep op schuldhulpverlening in Gelderland stijgt met 20%

Omroep Gelderland heeft een reportage waarin onder meer aan de orde komt dat in tien grote gemeenten in Gelderland dit jaar het beroep op schuldhulpverlening met 20% is gestegen. Zie link

dinsdag 22 december 2009

Weblog Nibud: schulden zijn hot

Op de website van het NIBUD is een weblog met interessante berichtgeving over huishoudfinancien. De bijdragen zijn geschreven door medewerkers van het NIBUD.

Enkele interessante bijdragen:
- Meer grip op geld maakt gelukkig;
- NIBUD en televisie;
- Schulden zijn een hot item (over actualiteitencongres SHV op 19 november 2009);

Ik citeer uit laatstgenoemde bijdrage:
"Schuldhulpverlening is hot, het vuur is heet, de overheid is er klaar voor, commerciële partijen volgen. En de consument? De consument heeft onze hulp hard nodig. En dat kwam juist ook naar voren in die uitspraak van mij in de krant:

De meest voorkomende vraag die binnenkomt bij het Nibud is op dit moment: Ik heb schulden, waar kan ik terecht?"En nu ik hier de ruimte heb voor nuancering: als je alle vormen waarin hij gesteld wordt meerekent, dan is dit inderdaad de nummer 1 vraag. Het is wel zo dat de consument deze vraag ook vaak in bedekte termen stelt. Of komt de consument (gelukkig) in een heel vroeg stadium: "ik voorzie problemen, heb kleine schulden, wat kan ik er nu aan doen." Maar in essentie gaan deze vragen allemaal over hetzelfde probleem.In elk geval is, naast alle instanties, de consument er ook klaar voor. Dus laten we ten strijde trekken, het Nibud als preventieclub zij aan zij met schuldhulpverleners en elke commerciële partij die de consument centraal stelt. Bent u er ook klaar voor?"

maandag 21 december 2009

Brief Minister Bos over LIS: lange weg te gaan.

Op de website van het Ministerie van Financien is de brief te lezen die de Minister heeft geschreven aan de Tweede Kamer over het (tweede) negatieve advies van het CBP over het LIS.

De Minister tendeert naar de volgende optie:

"Optie 2 betekent het opstellen van wetgeving waarbij het bestaansrecht en/ of de taak van het LIS wordt geformaliseerd. Daarbij kan gedacht worden aan het vastleggen van een publieke taak voor Stichting LIS in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wft. Een aanpassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ligt niet voor de hand, want de Wbp is niet bedoeld om problemen in specifieke sectoren op te lossen. Bij een dergelijk wetgevingstraject zal door het CBP mogelijk een andere (proportionaliteits)toets van het LIS plaatsvinden aan de Wbp omdat dan duidelijk wordt dat de overheid de keuze maakt voor uitbreiding van schuldenregistratie. Mogelijk vallen daarmee een aantal van de bezwaren van het CBP weg. Bovendien kan op deze manier de wetgever, mede op grond van het CBP advies, een afweging maken tussen het belang van het tegengaan van overkreditering versus privacybelangen. De uitkomst van dit traject is overigens niet met zekerheid te voorspellen. De wettelijke verankering van het LIS is uiteraard een traject dat meer tijd vergt. Inwerkingtreding zal in ieder geval niet eerder lukken dan per 1 juli 2011".

Berichtgeving SZW-debat SHV 17 december 2009

De aandacht die in de media is besteed aan het SZW-debat van afgelopen donderdag is tamelijk beperkt.

Minister Bos heeft nader onderzoek toegezegd naar het LIS (erg baanbrekend en verrassend!).

In het Reformatorisch Dagblad verscheen een bericht waarin werd verwezen naar:

1. het feit dat niet alle gemeente aandacht besteden aan de problematiek van kinderen die leven in armoede, terwijl zij daarvoor extra geld hebben gekregen.

2. de mogelijkheid dat mensen dichter bij huis in de vorm, van een budget loket of budgetwinkel een mogelijkheid van financieel advies wordt geboden.

De Telegraaf besteedde aandacht aan het problemen van studenten die stoppen met hun studie om hun schulden af te betalen.

Het AD schreef over een idee van CDA Twwede Kamerlid Blanksma om een postbus 51 campagne te houden om mensen over een emotionele drempel heen te helpen om een beroep io schuldhulpverlening te doen.

Zie ook Binnenlands Bestuur

Vaker beroep op schuldhulpverlening

Het Parool schrijft over de toename van het aantal mensen in problematische schuldsituaties. Geschat wordt dat dit jaar 60.000 mensen zich zal melden.

In 2010 en 2011 neemt het aantal huishoudens als gevolg van de recessie verder toe. NVVK-voorzitter Ger Jaarsma ziet daarbij een verschuiving van mensen met lagere inkomens naar de middenklasse. ''Mensen met een eigen huis die na vijftien jaar overconsumptie nu de hypotheek niet meer kunnen betalen. Vroeger zei je: verkoop je huis en los de schuld af. In de huidige woningmarkt kan dat niet meer. Wij zoeken nu met banken en makelaars uit of deze problemen eerder kunnen worden gesignaleerd".

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de wachtlijst van de Kredietbank Noord Oost met 35% is gegroeid en dat maatregelen worden genomen die te bekorten.

Almere roept NUON op het matje

Wethouder Haanstra van de gemeente Almere roept NUON op het matje over een recent -in de wintertijd- ingezet incasso offensief om mensen af te sluiten waarbij zodanige aantallen mensen tegelijk naar de gemeentelijke schuldhulpverlening worden verwezen dat de hulpverlening die niet binnen korte termijn kan verwerken. Zie Almere vandaag.

Volgens de gemeente heeft NUON niet de geldende procedure gevolgd door de debiteuren direct bij de gemeente aan te melden in plaats van de debiteuren zelf aan te schrijven.

De SP in Almere had om een spoeddebat over deze kwestie gevraagd.

Eigen bijdrage schuldhulpverlening in gemeenten Bollenstreek

De raad van de Gemeente Teylingen heeft besloten dat burgers die een beroep doen op schuldhulpverlening nieuwe stijl daarvoor een eigen bijdrage van maximaal EURO 18,00 per maand moeten betalen, zijnde 9% van het VTLB. Zie bericht

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek heeft het idee ontwikkeld dat ook zal worden voorgelegd aan onder meer de gemeente Lisse en de gemeente Hillegom. Het beleidsdocument, dat hierop betrekking heeft vindt u onder deze link.

Kredietbanken rekenen ook een dergelijke bijdrage. In het kader van schuldregeling komt deze ten laste van de crediteuren. Het is van belang dat hierover van meet af aan duidelijkheid wordt gegeven aan alle betrokkenen.

Zie ook weblog Martijn Schut.

vrijdag 18 december 2009

"Slimme" pre paid energie in Almere

De gemeente Almere is in overleg met NUON om contractanten voorafgaand te laten betalen voor te leveren energie, zo wordt het ontstaan van schulden vermeden, zie link.

Eneco biedt al langer de mogelijkheid van pre paid energiemeters, zie link. Een gebruiker hield van zijn ervaringen een logboek bij.

Overigens wordt over het gebruik van deze zogenaamde slimme meters een levendig debat gevoerd uit privacy oogpunt, zie deze link.

donderdag 17 december 2009

Rijksambtenaren met schulden eerder geholpen

Het Ad meldt dat de 80.000 rijksambtenaren met schulden door het recente gestichte Financieel Loket direct een beroep kunnen doen op schuldhulp, terwijl de gemiddelde wachttijd in Nederland acht weken is.

Reden voor deze snelle schuldhulp is beperking ziekteverzuim en bevordering van het functioneren.

Het wetsontwerp zorgplicht schuldhulpverlening minnelijk traject stelt de maximum wachttijd op vier weken volgens eerdere mededelingen van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. Het wetsontwerp is nog niet ingediend. Het is de bedoeling de wet per 1 juli 2010 in te voeren maar de vraag rijst of die streefdatum haalbaar is.

Sociale alliantie vraagt aandacht voor schuldenproblematiek alleenstaande moeders

"De Sociale Alliantie – waar Cordaid onderdeel van uitmaakt – heeft vandaag aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het onderzoeksrapport “Het kind van de rekening” aangeboden. Dit rapport geeft inzicht in de positie van alleenstaande moeders met problematische schulden, die vaak te maken hebben met een stapeling van problemen op zowel financieel, psychisch, opvoedkundig en gezondheidsgebied. De staatssecretaris is gevraagd extra aandacht aan deze kwetsbare groep te besteden in haar beleid, bijvoorbeeld morgen tijdens de Vaste Tweede Kamer Commissie van SZW, die zal gaan over schuldhulpverlening".

Zie link Het is positief dat Cordaid ook nog andere dingen doet dan handelen in strijd met de leer van de Kerk. De taalvaardigheid van de afdeling PR laat schrijnend te wensen over. Wie zou daar aan een baantje zijn geholpen

SZW-debat vandaag

Vandaag vergadert de Vaste Kamer Commissie SZW over de schuldhulpverlening.

Punten die aan de orde zullen komen zijn:
- breed moratorium minnelijk traject;
- LIS;
- Pandhuiswet;
- certificering;
- wetgeving zorgplicht minnelijk traject.

De Staatssecretaris gaf al een schot voor de boeg in de vorm van de brief die gisteren aan de Kamer werd gestuurd, zie link. Onderzoek naar het breed moratorium wordt toegezegd dat uiterlijk 1 juli 2010 moet zijn afgerond. Hiermee lijkt enigszins de angel uit het debat maar gelet op de brede formulering van de onderzoeksvraag lijkt de negatieve uitkomst van het onderzoek voorspelbaar.

Voor wat betreft het brede moratorium liggen de opvattingen verdeeld in de achterlanden:
- de KBvG is geen voorstander maar ziet wel beperkte mogelijkheden;
- de VNG en de G4 wel (met dank aan de lezer die mij een copie van de brief zond);
- de NVVK is voor een beperkte inzet van het brede moratorium - zie link naar position paper. (met compliment voor deze vorm van communicatie!).

De Tweede Kamer was bij een eerdere gelegenheid ondubbelzinnig voor.

Ger Jaarsma legt het nog eens uit in Binnenlands Bestuur en Trouw. "In tachtig tot negentig procent van de gevallen kunnen we het ook zonder moratorium wel af’, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren". Zou hiernaar onderzoek zijn verricht?

Wethouder Saskia Bolten (Delft) legt op de website van Groen Links uit waarom zij voorstander is, zie link: "Gemeenten zijn toe aan het brede moratorium voor schuldeisers. Wij hebben jaren minnelijk gepraat en dat helpt vaak even weinig als minnelijk schikken. Wij willen die wet graag. Dan kunnen wij verder met wat we moeten: schuldhulpverlenen!".

In mijn visie is niet alleen het brede moratorium een Kamerbrede en kabinetsbrede discussie waard maar ook de beteugeling van de schuldeisers die krachtens wetsduiding voordringen zoals de belastingdienst (bankbeslag) en de zorgverzekeraar.

Ik ben benieuwd wat het debat vandaag gaat brengen. Ik kan er zelf niet naar toe. Voor verslagen van waarnemers uit de eerste hand heet van de naald houd ik mij graag aanbevolen via schruer@schruer.nl

dinsdag 15 december 2009

LOSR-rapport "Toeslag of tegenslag" on line beschikbaar

De MO Groep heeft een persbericht uitgegeven over het rapport Toeslag of tegenslag.

"Miljoenendans onder sociaal minimum
440.000 huishoudens worstelden in 2007 met 313 miljoen euro aan te weinig uitgekeerde huurtoeslag of een terugvordering wegens teveel ontvangen huurtoeslag;
Er werd 262 miljoen euro teruggevorderd, en 51 miljoen nabetaald (bedragen onder de 100 euro zijn niet meegerekend);
40% van de 1,2 miljoen mensen die recht hadden op huurtoeslag, kregen veel te weinig voorschot of moesten achteraf veel terugbetalen.
In 120.000 huishoudens ontstond een schuld van 1000 euro of meer.
In 72.000 huishoudens kreeg men tussen de 500-1000 euro te weinig; Forse bedragen als je van een minimuminkomen leeft. Hetzelfde doet zich voor bij de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.
Uit cijfers over 2007 blijkt dat van de 5,3 miljoen mensen die zorgtoeslag ontvingen 31% minimaal 100 euro te veel of te weinig heeft ontvangen;
Van de 0,3 miljoen huishoudens die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontving 48% minimaal 100 euro te veel of te weinig. De helft kreeg te weinig en de andere helft te veel.
De nu bekende gegevens over 2008 wijzen in een zelfde richting.

Aanbevelingen
LOSR/MOgroep W&MD wil dat:
het kabinet nu de belofte nakomt die in 2006 aan de Kamer is gedaan, en er eindelijk voor zorgt dat de Belastingdienst/Toeslagen burgers helpt, door inkomensgegevens zelf al actief in vooringevulde formulieren te verwerken; dat voorkomt veel ellende met invullen en foute gegevens;
er gegarandeerd wordt dat mensen met een minimuminkomen altijd de maximale toeslagen krijgen, ook als de huishoudsituatie wijzigt. Nu raken deze mensen geregeld in de problemen als ze trouwen, scheiden, gaan samenwonen of kinderen krijgen. Door wijzigingen in de huishoudsituatie verliezen ze het recht op de maximale huur- en zorgtoeslag, terwijl hun inkomen nog steeds op bijstandsniveau ligt. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau minder dan de maximale huur- of zorgtoeslag krijgen;
er een beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand als mensen door toeslagproblemen onder het sociaal minimum terecht komen;
de hardheidsclausules juist wordt uitgebreid, in plaats van afgeschaft zoals het kabinet wil;
MOgroep W&MD/LOSR pleit er ook voor de zorgtoeslag af te schaffen; dat is rondpompen van geld. Verlaag de basispremie in ruil voor een inkomensafhankelijk ZVW-premie. Nu verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen aan meer dan 5 miljoen huishoudens één of meerdere zorgtoeslagen. Dat aantal stijgt steeds verder".


Zie deze link met download-optie en het bericht van gisteren.

maandag 14 december 2009

Nieuw LOSR-rapport over problematiek toeslagen: "Toeslag of tegenslag"

Als het LOSR een rapport uitgeeft dan weet je eerstens dat het hout snijdt en tweedens dat het zich (daarom) zal vertalen in beleid.

LOSR heeft nu de aandacht gericht op de problematiek van de toeslagen waaraan Trouw direct twee artikelen wijdt:

1. Toeslagen geven naast gemak ook veel last:
2. Regeling toeslagen veel te ingewikkeld.

In de praktijk van de schuldhulpverlening spelen toeslagen niet zelden een rol zowel in het kader van de inkomensreparatie als in het kader van de schulden, wanneer deze ten onrechte zijn genoten.

Naar aanleiding van een vraag die mij verleden week werd gesteld op het symposium van de NVVK wijs ik er ook op deze plaats op, dat de belastingdienst in het kader van de Wsnp onterecht genoten toeslagen niet mag verrekenen met nieuwe aanspraken, zie onder meer de brief van 26 juni 2008 van de staatsecretaris van Financien aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007/08, 31 066, nr. 54), en de antwoorden op vragen van de Kamerleden Spekman en Depla 2008/2009 Aanhangsel Handelingen nummer 19, te raadplegen via parlando.

Het rapport zal volgende week door mevrouw Saskia Noorman-Den Uijl, voorzitter LOSR and still going strong, aan het kabinet worden aangeboden. Ik hoop dat het rapport snel op internet komt en zal het dan graag bespreken.

Als ik nu al een suggestie mag doen aan LOSR voor een volgende rapport: het voorpiepen van crediteuren waardoor schulden veel moeilijker oplosbaar worden. Ik bereid hierover in de laatste week van 2009 een artikel voor.

VNG over wetsvoorstel zorgplicht shv: liever goed dan te snel

De VNG heeft met het oog op de bijeenkomst van de vaste kamercommissie SZW een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin de VNG zich uitspreekt voor het LIS, structurele financiering van schuldhulpverlening en het brede moratorium, waarin schuldeisers wordt belet om voor te dringen.

Mij spreekt bijzonder ook de slotpassage van de brief aan: "Ons motto is: liever goed dan (te) sner. Wanneer bovenstaande instrumenten niet gerealiseerd zijn wanneer de wet in werking treedt, vragen wij ons ernstig af of gemeenten aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Het is U ongetwijfeld bekend dat bij een zich herstellende conjunctuur de arbeidsmarkt altijd later volgt en daarmee de verbetering van de financiele positie van een groot aantal burgers dat problematische schulden heeft of risico loopt ze te ontwikkelen, Kortom: er komt nog een aantal zware jaren aan voar schuldhulpverlenend Nederland. Nu liever enige tijd investeren in een deugdelijke wettelijke regeling, dan snel invoeren ten koste van goede uitvoering van de regeling in deze komende jaren".

Zie vindplaats

De VNG verwijst ook naar een brief van de G4 over schuldhulpverlening. Kan een van de lezers mij daaraan helpen?

vrijdag 11 december 2009

1000 bijdragen gepubliceerd in 2009

Met de onderstaande bijdrage zijn er in 2009 1000 bijdragen gepubliceerd.

Dit is een goed moment om alle lezers te bedanken voor hun belangstelling en alle medewerkers te bedanken voor hun inbreng.

Al eerder schreef ik U dat ik alles lees, maar niet op alles persoonlijk kan antwoorden gegeven mijn andere activiteiten.

Met de linkedin Group Obervatrix wordt beoogd interactief te komen tot enige verdieping van onderwerpen die ook op het weblog aan de orde komen. Zie link (tekst inmiddels iets aangepast op geleide van ontwikkelingen van de afgelopen week).

Meer uitgeven na lezen over sparen?

Een onderzoek van de universiteit van Miami, uitgevoerd door hoogleraar marketing prof Laran leidde tot de slotsom dat lezen over sparen op termijn zou leiden tot meer geld uitgeven.

"Honderden studenten kregen de opdracht om zinnen te vormen uit losse woorden. Bij sommige studenten hadden deze woorden te maken met sparen, zoals ‘cheap’, ’save’ en ‘economical’. Deze studenten vormden de ’saving’-groep. Andere studenten, die zinnen maakten uit woorden die betrekking hadden op een luxe levensstijl, zoals ‘quality’, ‘luxurious’ en ‘wealth’, waren de ’spending’-groep.

Laran vroeg beide groepen te bedenken wat en hoeveel zij zouden kopen als zij over een maand inkopen zouden doen. Zouden de mensen die over sparen hadden gelezen zuiniger zijn dan de mensen die zinnen hadden gevormd met woorden die over luxe gingen?
Verrassend genoeg bleek dit niet het geval. Deelnemers in de ’saving’-groep bleken juist meer geld uit te willen geven dan de mensen in de ’spending’-groep".


"Volgens Laran komt dit doordat de beslissing gaat over de toekomst. Als er een beslissing gemaakt moet worden in het hier-en-nu, dan hebben de woorden wel het verwachte effect".

Ik vraag mij af of herhaling van dit onderzoek elders leidt tot dezelfde conclusies. Het a contrario principe als leidraad voor preventie-campagnes gericht tegen verschulding lijkt mij niet raadzaam.

On line handtekeningen-actie tegen LIS

Op de website webwereld wordt critiek geleverd op het voornemen te komen tot een landelijk informatiesysteem schulden (LIS).

"Privacyvoorvechters, belangenverenigingen en zelfs handelsinformatiebureaus komen in verzet tegen het 'DSB-brandmerk' dat staatssecretaris Klijnsma wil introduceren. Het CBP was al tegen. De partijen protesteren tegen het oprichten van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), waarin veronderstelde wanbetalers worden geregistreerd. Het plan moet voorkomen dat mensen teveel schulden aangaan.

Het idee voor de landelijke schuldendatabase is afkomstig van het Leger des Heils, de gemeente Tilburg en DSB-oprichter Dirk Scheringa. Die topman van de gevallen bank heeft hard gewerkt voor invoering van het systeem. Tegenstanders wijzen erop dat de negatieve registratie mensen onnodig brandmerkt. Bovendien zou de database overbodig zijn. Zij zijn een
online handtekeningenactie begonnen in de hoop het tij te keren".

In de toelichting op de petitie staat: "Ook wij zijn voorstander van een preventieve aanpak. Maar dan wel zonder aantasting van de privacy. Daarom roepen we de Tweede Kamer op om een onafhankelijk onderzoek te doen naar bestaande en door het CBP goedgekeurde systemen voor schuldenregistratie".

donderdag 10 december 2009

Deelnemer Linkedin Groep uitgesloten

Gisteren heeft een toegelaten deelnemer tot de Linkedin Group een critische bijdrage geplaatst over een bijdrage op mijn weblog. Inhoud en toon nog daar latend, die beneden aanvaardbaar peil waren, constateer ik dat de Linked Group daar niet voor bedoeld is. Over zaken kan (uiteraard beschaafd) worden gediscussieerd.

Critiek op mijn weblog is uiteraard mogelijk, maar dan moet de criticus wel zijn eigen lezers genereren bijvoorbeeld door een eigen weblog. In het kerkelijk milieu blijkt Rorate een optie voor debat van dit genre, voorzover de censuur daar het toelaat.

Tot contact met lezer per e-mail ben ik binnen de mogelijkheden van mijn agenda ook bereid.

woensdag 9 december 2009

Minder mensen met schulden

"Het aantal mensen met betaalachterstanden is ten opzichte van vorig jaar met 2,2 procent gedaald. Dat blijkt uit de monitor betalingsachterstanden van het ministerie van SZW. Het percentage huishoudens dat moeite heeft om achterstallige betalingen te voldoen daalde van 27 procent in 2008 naar 24,8 procent in 2009.

Het ministerie wijst een aantal mogelijke verklaringen aan voor de afname van de achterstanden. De kredietwaardigheidstoetst in aangescherpt waardoor mensen minder makkelijk een krediet kunnen krijgen, het afsluiten van leningen is lastiger geworden waardoor rood staan een makkelijke manier is om over extra krediet te beschikken. Daarnaast is het consumentenvertrouwen gedaald en zijn mensen meer behoudend. Tot slot wordt het verscherpte incassobeleid van bedrijven als mogelijke verklaring gegeven.

Uit de monitor blijkt dat er in Nederland 1,8 miljoen mensen met een betalingsachterstand zijn. Het aantal huishoudens met problematische schulden bedroeg tussen de periode september 2007 en september 2008 naar schatting 693.000".

Zie deze link

Geen ereloon voor advocaten / (schuld)bemiddelaars

De Standaard meldt dat in Belgie 66 advocaten / bemiddelaars sinds januar 2009 geen betaling ontvangen van door de rechters vastgestelde erelonen in het kader van de collectieve schuldenregeling.

Het Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast is niet in staat om de door de rechter vastgestelde vergoedingen uit te betalen.

In oktober 2009 werd bekend dat een uitvoeringsbesluit is vastgesteld dat de branches, banken, verzekeringen, casino's en telecombedrijven jaarlijks moeten betalen aan dit fonds. "Boven op de 4 miljoen euro die de banksector moet bijdragen, zullen de telecombedrijven 1,2 miljoen euro moeten betalen, de verzekeraars moeten 600.000 euro per jaar in het fonds storten, casino's moeten 200.000 euro bijdragen", zie link.

dinsdag 8 december 2009

Beperk verhaalsrecht bij lichtvaardig krediet

"Banken maar ook telecombedrijven mogen het best financieel voelen al zij al te gemakkelijk zonder controle producten leveren'', aldus Pvda-kamerlid Spekman in een artikel op nu.nl.

Spekman zal vandaag bij de behandeling van de SZW-begroting bepleiten dat er snel een landelijk informatiesysteem schulden moet komen. Spek meent dat er gelet op de hoogte van de schulden concessies moeten worden gedaan aan het privacy-beginsel.

Spekman bepleit voorts het dat banken en telecombedrijven meer onderzoek verrichten naar de kredietwaardigheid van degenen aan wie leningen dan wel telefooncontracten verstrekken. Hij wordt daarin bijgevallen door de Rotterdamse wethouder Kriens die zegt: ''Er lopen hier jongeren rond die bij drie, vier banken zijn langsgeweest en op die manier een schuld van 20.000 euro hebben opgebouwd.'' Zij stelt terecht dat banken daarmee de zorgplicht schenden en dat ook zouden moeten voelen door beperking van hun mogelijkheden van verhaal. "Banken maar ook telecombedrijven mogen het best financieel voelen al zij al te gemakkelijk zonder controle producten leveren'', aldus Spekman.

Ik ben al lang een warm voorstander van het principe crediteuren hun verhaallsrecht te doen verliezen als zij lichtvaardig krediet hebben verstrekt, ook ter bescherming van de andere crediteuren die niet zelden geen keuze hebben al dan niet in natura krediet te verstrekken. Dit principe werd onder meer door Justitie tot heden niet onderschreven onder verwijzing naar de opvattingen van de Commissie Kortmann over het toekomstige insolventierecht. Het voorontwerp Kortmann is, naar ik recent begreep, inmiddels op de lange(re) baan geschoven. Dat lijkt mij geen verlies voor de schuldhulpverlening.

maandag 7 december 2009

Middenklasse heeft het financieel steeds moeilijker

"America today has plenty of rich and super-rich. But it has far more families who did all the right things, but who still have no real security. Going to college and finding a good job no longer guarantee economic safety. Paying for a child's education and setting aside enough for a decent retirement have become distant dreams. Tens of millions of once-secure middle class families now live paycheck to paycheck, watching as their debts pile up and worrying about whether a pink slip or a bad diagnosis will send them hurtling over an economic cliff".

E. Warren in Huffington Post

"Eén op elke vijf Amerikanen is vandaag werkloos of werkt minder dan hij dat zou willen. Eén op elke negen huishoudens heeft schulden bij de grote kredietkaartmaatschappijen en kan die niet aflossen. Eén op elke acht hypotheken vertoont een betalingsachterstand. Eén op elke acht Amerikanen doet een beroep op voedselbanken".

Zie Express.be.

Eenzelfde ontwikkeling wordt volgens dit artikel in De Standaard gesignaleerd in Belgie.

"Steeds meer Belgen hebben schulden. Vooral de gestegen energiefactuur en de oplopende gezondheidskosten zorgen voor problemen. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede van de Universiteit Antwerpen. Opvallend is dat niet alleen de mensen met de laagste inkomens getroffen worden. Armoede begint ook de middenklasse binnen te sluipen. De economische crisis is daar niet vreemd aan. ‘Er zijn veel mensen die zorgvuldig met hun geld zijn omgesprongen en, in de veronderstelling dat ze hun job zouden houden, leningen zijn aangegaan', zegt onderzoeker Jan Vranken. ‘Maar velen van hen zijn plots werkloos geworden en zitten nu met een onoverkoombare schuldenberg.'

Vraag rijst of en in welke mate deze ontwikkeling zich ook in Nederland voordoet. Daar is in ieder geval voor de medische zorgkosten een collectieve verzekering. Recent onderzoek wees uit dt 1 op de tien huishouders financieel niet kan rondkomen.

"Geld hangt niet aan de boom"

ROC Midden Nederland organiseert samen met de gemeente Utrecht en Punt, een stageleerbedrijf van Hogeschool Utrecht, een programma om jongeren bewust te maken van hun financiële situatie. Omdat de dure kerstdagen naderen, is het motto dit jaar ‘Geld hangt niet aan de boom’. Jongeren krijgen les over omgaan met geld, bezoeken het Geldmuseum en kunnen op school naar een financieel spreekuur,

Uit onderzoek onder leerlingen van ROC MN is gebleken dat ongeveer een derde van de leerlingen schulden heeft. Dat zijn ruim 8000 leerlingen. Hiervan heeft ongeveer 5 % problematische schulden.

Gebruik wordt gemaakt van lespakketten van het Nibud: auto's kopen, op jezelf wonen en shoppen. Daarnaast houden studenten van de Hogeschool Utrecht vanuit het principe 'door jongeren voor jongeren' sinds een jaar iedere woensdag financieel spreekuur op het ROC. Hier kunnen leerlingen terecht voor hulp of vragen over hun financiën. Bij ernstige problematiek verwijzen de HU-studenten door naar gemeente en welzijnsorganisaties. De Hogeschool onderzoekt het nut van deze hulpverlening.

Zie link

Ook in Vlaanderen ging deze week een campagne van start voor schuldpreventie bij jongeren, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gevaren van consumptief krediet, zie link.

Het gaat volgens een onderzoek van ING pnder 1000 jongeren trouwens beter met het uitgeven van geld. 94% van alle jongeren zou een spaartegoed hebben opgebouwd, soms zelfs in een spaarvarken, zie Telegraaf. Banken zullen bovendien in de huidige tijd minder snel bereid zijn jongeren krediet te verstrekken.

zondag 6 december 2009

Wekt de Stichting "Er is hoop voor morgen" valse hoop met het HKG-plan?

Recent heeft de Stichting "Er is hoop voor morgen" compleet met persbericht het HKG-plan in de markt gezet ter bescherming tegen beslag op roerende zaken en zelfs tegen uithuiszetting.

Ik heb ernstige vragen bij de rechtsgeldigheid van deze constructie die erop is gericht crediteuren in hun verhaalsmogelijkheden te beperken en waarbij er bovendien geen sprake is van reeele overdracht.

Er is geen "hoop voor morgen" als je mensen in problemen valse hoop geeft en hen meetrekt in constructies waarvan het zeer de vraag is of deze het bij toetsing door de rechter houden en waarbij deelname aan die constructie ook nog eens geld kost aan mensen die al niet kunnen rondkomen.

Het HKG-plan kan een belemmering zijn om te worden toegelaten tot de Wsnp en levert mogelijk zelfs het strafbaar feit op van artikel 341 Wr in verband met het oogmerk de rechten van de schuldeisers te bekorten. Een curator zal waarschijnlijk het plan kunnen vernietigen met toepassing van de faillissementspauliana.

De Stichting "Er is hoop voor morgen" bestaat sinds 2002 en heeft slechts twee bestuursleden die beiden op hetzelfde adres wonen als de vestigingsplaats van de stichting en vermoedelijk met elkaar gehuwd zijn. De stichting (H)eden Foundation, aan wie de eigendom van de roerende zaken, wordt overgedragen heeft slechts een bestuurslid. Vraag rijst wat er gebeurt wanneer laatsgenoemde stichting in de problemen komt. Zijn alle debiteuren dan hun inventaris kwijt en veel verder in het schip geholpen dan zonder deze "helpende hand" die in ieder geval ook zichzelf helpt met een betaling van EURO 15,00 per deelnemer per maand?

De stichting Er is hoop voor morgen wordt niet vermeld in het ANBI-register, zodat de vraag rijst of de stichting niet zelf probeert te verdienen aan mensen in problemen. Regelmatige lezers van dit weblog weten trouwens dat ook ANBI-registratie niet belet dat beleidsbepalers niet tot algemeen nut maar voor zichzelf actief zijn.

Cessie van loon als onderdeel van schuldhulpverlening

Martijn Schut heeft op zijn weblog maar aanleiding van een gesprek in Amsterdam de vraag opgeworpen of looncessie in het kader van schuldhulpverlening een optie is.

De eerste gedachte om looncessie in te zetten als instrument van schuldhulpverlening heb ik enkele maanden gedeeld met Nadja Jungmann die op dat moment een onderzoek deed eveneens voor de gemeente Amsterdam. Ik zal nagaan of de bevindingen van dit onderzoek inmiddels al gepubliceerd zijn.

Ik neem graag de gedachte van Martijn Schut over hier in gezamenlijk verder over na te denken. Aangezien de Linkedin Group schuldhulpverlening inmiddels al groot en representatief is geworden is mijn voorstel dat daar te doen, waarbij ik mijn bijdrage(n) ook zal opnemen op dit weblog en ernaar zal verwijzen op mijn linkedin Group Observatrix.

vrijdag 4 december 2009

Linkedin group Observatrix

Op suggestie van een actieve lezer is zojuist de Linkedin Group Observatrix gesticht waarvoor belangstellenden zich kunnen melden en vervolgens individueel wordt beoordeeld of aanvragers worden toegelaten. De contactgroep is uitsluitend bestemd voor lezers van dit weblog die met kennis van zaken wat te melden over aangelegenheden waarover ook op dit weblog wordt geschreven hebben teneinde op het web ook onderling gedachten te kunnen uitwisselen die niet direct voor iedereen zichtbaar zijn.

Aanmelding is alleen mogelijk voor degenen die zijn geregistreerd bij Linkedin, hetgeen zonder kosten kan plaatsvinden. Over (niet-)toelating en uitsluiting wordt niet gecorrespondeerd. Het gebruik van schuilnamen is niet toegestaan. Bijdragen van onvoldoende kwaliteit worden verwijderd en de betrokken schrijvers worden uitgesloten, als de inhoud van de bijdrage daartoe aanleiding geeft. Deze Linked in-groep zal niet verworden tot de gebruikelijke bagger die ontstaat bij het plaatsen van reacties onder blogposts en op fora (niet "forums"!).

Na een pilotfase van twee maanden zullen huisregels worden opgesteld na consultatie van de deelnemers.

Zie deze link

De overerfbaarheid van armoede

Het Vlaamse Nieuwsblad heeft een kort interview met een vrouw die leeft in armoede en die beschrijft dat ook haar kinderen in armoede leven.

Zij schetst daarbij de processen die in Nederland bijvoorbeeld aandacht hebben gekregen na publicatie van "Het pauperparadijs" van Suzanna Jansen, welk boek onder de Kerstboom zeker nog eens het herlezen waard is als eigentijdse beschrijving van de problematiek die ook in de zeker met Kerstmis extra geliefde romantische films van Dickens "Oliver Twist" en "A Christmas Carol" aan de orde is gesteld.

Overheidsactiviteit moet zich er specifiek op richten kinderen van ouders die leven in armoede te steunen zo normaal mogelijk maatschappelijk te participeren; geld daaraan besteed betaalt zich niet alleen op termijn terug in de vorm van besparing op toekomstige kosten van hulpverlening, maar maakt ook de kans op enig levensgeluk in latere levensfasen significant hoger.

Pas op voor de cumulatie van nieuwe incasso-instrumenten! Scheidt de bokken van de schapen!

Martijn Schut heeft een bijzonder nuttige blogpost met een modelbrief aan wanbetalers zorgpremie, ontworpen door de gemeente Utrecht, waarin aan wanbetalers wordt uitgelegd hoe zij met deze schuld moeten omgaan en zo nodig een beroep moeten doen op schuldhulp. Ik voorzie dat wij het komende jaar in de praktijk van de schuldhulpverlening veel hinder zullen ervaren van de bronheffing die in zijn effect vergelijkbaar is met de looncessie, omdat de draagkracht wordt weggesneden bij de debiteur en extra inzet nodig is om nog ruimte over te houden teneinde de schuldenproblematiek op te lossen.

Ik maak mij ook zorgen over de grote groepen debiteuren die nu naar de schuldhulpverlening worden toegedreven terwijl die hulpverlening niet in staat is hen voortvarend te helpen. Ik hoor verhalen uit de praktijk waarbij energiebedrijven de kast opruimen en honderden debiteuren tegelijk aanschrijven met copie van de lijst aan de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ook de belastingdienst zal op korte termijn met het zogenaamde bankbeslag drie maanden achter elkaar rekeningen gaan afromen inclusief het scheppen van roodstand in geval van belastingschulden die na incasso-activiteit niet zijn betaald.

De Tweede Kamer heeft deze wetten allemaal kort na elkaar voorbij laten komen zonder er blijk van te geven te beseffen wat de gevolgen zullen zijn voor de schuldhulpverlening wanneer al deze debiteuren krachtens al deze wetten naar de schuldhulpverlening worden verwezen waarbij de schuldhulpverlening ook nog eens wordt geremd door de ingrijpende specifieke incassowapens die crediteuren van de wetgever in handen hebben gesteld gekregen niet zelden geinspireerd door eenzijdige, neo-populistische golven van verontwaardiging over de immorele debiteur die zijn schulden niet wil betalen en zonder oog te hebben voor de debiteur die zijn schulden niet kan betalen en die ook nog eens is verdwaald in een administratief oerwoud van toeslagen en kostenregelingen.

Ik lees ook steeds vaker vonnissen van rechtbanken waarbij partijen vermijdbaar het faillissement in gaan omdat de gemeente niet in staat is voortvarend een minnelijk traject op te zetten en een 285-verklaring af te geven, welke documenten noodzakelijk zijn bij een beslissing over toelating Wsnp. De hulpverlening in het minnelijk traject is met ingang van 2008 er blijkens de monitor Wsnp massaal toe overgegaan minder 285-verklaringen af te geven. Onderzoek is gewenst waarom dat is gebeurd en nog meer of daardoor een groep sanabele debiteuren is afgehouden van de mogelijkheid middels het wettelijk traject een schone lei te krijgen. Onderzoek is ook gewenst naar de vraag wat in werkelijkheid de resultaten van de schuldhulpverlening nieuwe stijl zijn; mensen opsluiten in het stabilisatietraject en dan een poosje niets met hen doen omdat het zo druk is, is begrijpelijk maar geen werkelijke hulpverlening, waarbij mensen licht aan het einde van de tunnel wordt gegeven.

Kortom, vragen te over en zorgen te meer. Oplossingen komen pas in beeld als het probleem is onderkend en onderzocht. Er ligt een taak voor de schuldhulpverlening en de koepelorganisaties om maatschappelijk aandacht voor het cumulatieprobleem van crediteureninstrumenten te vragen waarna regelingen kunnen worden ontworpen om het probleem te bestrijden.

Een bestrijdingsmiddel zou kunnen zijn het brede moratorium minneliok traject maar dat kan alleen als de hulpverlening gedurende dat moratorium dan ook de capaciteit heeft om het schuldenprobleem in kaart te brengen en te bezien of schuldregeling een optie is. Is schuldregeling geen optie door de situatie van het moment, dan moet dat spoedig worden duidelijk gemaakt aan debiteuren en aan crediteuren waarna de crediteuren maar onderling moeten gaan vechten over de verdeling van de draagkracht boven het VTLB.

Tijdige scheiding van saneerbare bokken en niet-saneerbare schapen voorkomt frustratie bij debiteuren en crediteuren en beperkt het beslag op de tijd van de schuldhulpverlening waardoor meer saneerbare mensen sneller kunnen worden geholpen. Voor de (nu nog) niet saneerbaren moet snel verwijzing naar een daarop toegesneden vorm van hulpverlening plaatsvinden en eventueel ook boek 1-bewind worden ingesteld. Op dat gebied zou trouwens ook wetswijziging moeten plaats vinden om de niet saneerbaren ervan af te houden nieuwe schulden te maken en crediteuren ervan af te houden om met hen in zee te gaan teneinde te voorkomen dat nieuwe verplichtingen ontstaan die deze debiteuren zich niet kunnen veroorloven.

donderdag 3 december 2009

"Gemeenten moeten zich op het ergste voorbereiden"

Binnenlands Bestuur schrijft vandaag over de prognose van de gemeentelijke financien en komt daarbij tot een pessimistische beeld.

Wie als hulpverlener afhankelijk is van gemeentelijke financiering doet er goed aan dit artikel alvast te lezen en een reactie daarop te prepareren wanneer de kaasschaaf weer in aantocht is om op het budget te worden toegepast.

Ik geef U uit de losse pols alvast mee dat de maatschappelijke kosten die ontstaan door bezuiniging op schuldhulpverlening vermoedelijk hoger zijn dan de gerealiseerde besparing (aannemend dat er reeds efficient wordt gewerkt). Zie ook deze link

Wsnp-bewindvoerder moet eerst worden gehoord op ontslagvoordracht

De Hoge Raad heeft in een arrest van 27 november 2009 de Rechtbank Utrecht op de vingers getikt na ontslag van een WSNP-bewindvoerder die niet voorafgaand in de gelegenheid was gesteld te worden gehoord op de ontslagvoordracht door de Rechter-Commissaris.

"Onderdeel 1 klaagt dat de rechtbank art. 319 F. heeft geschonden door op het ontslagverzoek te beslissen zonder de bewindvoerder te hebben gehoord. De klacht is terecht voorgesteld. Nu uit de stukken van het geding niet valt op te maken dat de rechtbank de bewindvoerder heeft gehoord, kan de bestreden beschikking niet in stand blijven".

In de conclusie van p.g. Wesseling-van Gent wordt een tipje van de sluier opgelicht:

"Wel blijkt uit het in cassatie overgelegde procesdossier dat er tussen de bewindvoerder en de rechter-commissaris voorafgaand aan het verzoek tot ontslag een geprikkelde briefwisseling is geweest die betrekking had op een verzoek van de bewindvoerder om de afwikkeling van een pauliana aan haar kantoorgenoot uit te besteden en dat de rechter-commissaris de bewindvoerder bij brief van 17 juli 2008 heeft meegedeeld dat bij de rechtbank een voordracht tot ontslag zou worden ingediend, welke voordracht dus daags daarna al tot de bestreden beschikking heeft geleid. De voordracht zelf ontbreekt".

WSNP-bewindvoerders benaderen mij vaker omdat zij het idee hebben dat de Rechtbank hun geen recht doet. Mijn advies is steeds eerste te proberen een gesprek aan te vragen aangezien ingraven in al dan niet geprikkelde correspondenties de zaken veeleer doet escaleren. Kennelijk heeft zich in dit dossier een dergelijke escalatiepad voltrokken waarbij -zoals wel vaker- de lijnen tussen RC en Rb aan de (ietwat te?) korte kant bleken.

woensdag 2 december 2009

Meest gelezen berichten in november 2009 - SHV (schuldenproblematiek)

1. Incassobureau Inspectrum is volle dochter DSB
2. Kredietbank Nederland
3. Schuldhulpverleners gezocht
4. Ex-minister Zalm over looncessie
5. Niet-ontruimen geen gunst maar recht
6. Incassobureaus plukken U kaal
7. Looncessie DSB is nietig
8. 19 november: congres actualiteiten schuldhulpverlening
9. Curatoren DSB moeten "gewoon een beetje fatsoenlijk" incasseren
10. Persbericht NVVK over vertrek voorzitter Jaarsma

Zie ook:
Meest gelezen berichten SHV in oktober 2009
Meest gelezen berichten SHV in september 2009
Meest gelezen berichten SHV in augustus 2009
Meest gelezen berichten SHV in juli 2009
Meest gelezen berichten SHV in juni 2009
Meest gelezen bericht SHV in mei 2009
Meest gelezen berichten SHV in april 2009
Meest gelezen berichten SHV in maart 2009

Uit de najaarsnota 30 november 2009

Najaarsnota Vergaderjaar 2009/2010 nr 32 222.

"SZW

Schuldhulpverlening

Dit budget is erop gericht om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening» de gemeenten te ondersteunen bij het implementeren van onderdelen van het wetsvoorstel. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat nieuwe groepen die als gevolg van werkloosheid te maken krijgen met (potentiële) inkomensachteruitgang in een vroeg stadium voorzien worden van adequate informatie en zo nodig worden doorverwezen naar hulpverlening. Bovendien wordt er als gevolg van de economische crisis extra beroep gedaan op schuldhulpverlening bij de gemeenten. Het beschikbare extra budget is 27,5 mln. in 2009. Deze middelen zijn reeds naar de gemeenten overgemaakt. Het resterende bedrag van 2,5 mln. voor 2009 wordt dit jaar nog overgemaakt naar het UWV. Daarmee lopen de uitgaven voor schuldhulpverlening op schema".

dinsdag 1 december 2009

Consument leent minder en denkt meer na

Positief is dat ook de enquete van "Lening & Geld lenen" bevestigt dat consumenten steeds voorzichtiger worden bij het aangaan van leningen. Zij doen meer onderzoek naar de voorwaarden en vragen zich af of zij de maandelijkse lasten kunnen voldoen.

Wat jaren voorlichting en campagnes als "Blijf positief" niet vermochten wordt nu geruisloos gerealiseerd onder druk van de recessie in het algemeen en de bankencrisis in het bijzonder.

Zie link

maandag 30 november 2009

Persbericht NVVK over vertrek voorzitter Jaarsma

"Na bijna vijf jaar aan het roer, draagt Ger Jaarsma de voorzittershamer van de NVVK over. “De branche van schuldhulpverlening is volop in beweging op dit moment. De NVVK wil haar rol blijven spelen als dé organisatie die schuldhulpverlening vorm geeft. Het is een behoorlijke opgave om die uitdaging aan te kunnen, en daarom is het goed dat er vers bloed komt. Iemand die met een frisse blik tegen schuldhulpverlening en de NVVK aankijkt.”

Ger Jaarsma kondigde zijn vertrek aan op de Algemene Ledenvergadering van de NVVK op 26 november 2009. Tijdens diezelfde vergadering stemden de leden van de NVVK in met het voorstel om de looptijd van een schuldregeling vast te zetten op 36 maanden. ,,Met dit besluit is Schuldhulpverlening nieuwe stijl volledig vorm gegeven. De afronding van deze fase was voor mij een mooie aanleiding, om mijn vertrek aan te kondigen.”

De NVVK gaat op zoek naar een geschikte persoon om Ger Jaarsma op te volgen. Tot die tijd blijft Jaarsma de functie bekleden".


Dit persbericht is niet te raadplegen op de website van de NVVK, zie link (naschrift: inmiddels ontsloten met dank aan NVVK).

Verdubbeling uithuiszettingen in Belgie

In Belgie is het aantal ontruimingen verdubbeld ten opzichte van 2008.

Er worden per dag ongeveer 60 woningen ontruimd.

Het artikel is ook verder interessant voor de beeldvorming over de toestand in Vlaanderen:

‘Als er elk dag veel ontslagen vallen, komen meer gezinnen vanzelf in betalingsmoeilijkheden', zegt minister van Wonen Freya Van den Bossche. ‘De crisis is een te gemakkelijke verklaring', vindt Ludo Serrin van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. ‘Er zijn gewoon te weinig sociale woningen. Zo worden armoedige gezinnen naar de private, duurdere huurmarkt gedreven, waar ze onvoldoende worden beschermd. 'Nathalie Debast (VVSG) beaamt: ‘Een alleenstaande met een leefloon van 726euro per maand –wat onder de Europese armoedegrens van 860 euro zit– slaagt er niet in te voorzien in zijn basisbehoeften. Huur, energie en kledij vreten bij uitkeringtrekkers een te grote hap uit het budget om met het restje nog menswaardig te kunnen leven. Vorig jaar plaatsen we meer dan 38.000 budgetmeters voor elektriciteit, 7 procent méér dan het jaar voordien. Een onmiskenbaar teken van de groeiende armoede. En dan moeten de OCMW's het telkens weer oplossen.'

Zie deze link

woensdag 25 november 2009

Ex-minister Zalm: looncessie DSB "succesvolle" incassotechniek

"In de brief aan DNB schrijft Zalm ook dat DSB Bank een eigen incassobureau heeft opgericht (Inspectrum, red.) om wanbetalers aan te pakken. Klanten die volgens de bank wel kunnen, maar niet willen betalen, werd een looncessie ‘voorgesteld’. De klant staat dan in theorie vrijwillig, maar in de praktijk vaak onder druk, een deel van zijn loon af aan DSB Bank. Deze looncessies van Inspectrum zijn zeer omstreden.

Zalm en zijn medebestuursleden vertellen DNB in de brief dat Inspectrum looncessie gebruikt ‘om een juridisch traject te vermijden’. ‘Deze procedure, die sinds een jaar in werking is, is zeer succesvol’, meldt het DSB-bestuur. "

Vindplaats: Volkskrant en Telegraaf

Vragen:

Ligt in deze citaten niet besloten dat DSB donders goed besefte met de looncessie eigenrichting te plegen, waarbij de gewone rechter werd omzeild?

Had Minister Bos recent in zijn antwoorden aan de Kamer dan niet wat specifieker kunnen/moeten zijn? Zie "Antwoorden Minister Bos op Kamervragen looncessie DSB".

Wat zouden DNB en AFM hebben geantwoord op de mededeling van DSB dat de looncessie zo'n "succesvolle methode" was om de gang naar rechter te voorkomen?

Waarom is DSB door leden van dit kabinet met fluwelen handschoenen aangepakt, zie ook "Staatssecretaris Klijnsma laat zich door DSB in de luren leggen".

dinsdag 24 november 2009

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 3

"Het kabinet vindt het onacceptabel dat er op enig moment in de periode september 2007 – september 2008 naar schatting 693.000 huishoudens zijn met problematische schulden. Het kabinet heeft reeds aangegeven dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal huishoudens met problematische schulden in 2011 met de helft terug te brengen. Het kabinet beseft echter dat de realisatie van deze ambitie door de economische crisis onder druk staat. Uit een persbericht van de NVVK van 3 november jl. blijkt dat de kredietbanken momenteel te maken hebben met een toenemende vraag als gevolg van de crisis. Daar komt bij dat uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaken van problematische schulden niet of nauwelijks op korte termijn door beleid te beïnvloeden zijn. Het is een zaak van lange adem waarbij preventie, dat wil zeggen het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe problematische schuldsituaties, essentieel is.

Vanwege de economische crisis en de oplopende werkloosheid die daarvan het gevolg is, heeft het kabinet een verhoogd risico op problematische schulden voorzien. Het belang om waar mogelijk problematische schulden te voorkomen en zo mogelijk het aantal personen met problematische schulden terug te dringen, is de reden geweest om in het aanvullend beleidsakkoord extra middelen uit te trekken voor schuldhulpverlening. Deze extra middelen van € 130 mln komen bovenop de extra middelen die al eerder in deze kabinetsperiode voor armoede- en schuldenbeleid beschikbaar zijn gekomen (€ 350 mln). Deze middelen geven gemeenten extra ruimte om het aanbod aan schuldhulpverlening uit te breiden. Primair gaat het er hierbij om de extra toeloop op de schuldhulpverlening op te vangen.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten zelf dat ze daarnaast hun gebruikelijke inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening voortzetten en, indien nodig, uitbreiden. De vergrote toeloop op de schuldhulpverlening vanwege de economische crisis vraagt immers dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen en zich zo nodig extra inspanningen getroosten. Burgers moeten waar mogelijk en waar nodig hun bestedingspatroon aanpassen.
Gemeenten en schuldhulporganisaties moeten zich extra inspannen om te zorgen voor een adequaat aanbod aan schuldhulpverlening. De Werkpleinen moeten ervoor zorgen dat nieuwe groepen die vanwege de economische crisis worden geconfronteerd met een inkomensachteruitgang worden voorzien van adequate voorlichting en zo nodig worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties. Het kabinet ondersteunt gemeenten en Werkpleinen daarbij door extra middelen beschikbaar te stellen.

In het onderzoek is op basis van 140 gesprekken een ruwe schatting gemaakt van het aantal huishoudens dat enige vorm van hulp krijgt of heeft gekregen. Van de huishoudens met een risico op problematische schulden ontvangt ruwweg één derde enige vorm van hulp.
Van de huishoudens die reeds problematische schulden hebben ontwikkeld, maar geen gebruik maken van een wettelijk of minnelijk traject, maakt ongeveer één op de drie huishoudens wel gebruik van een andere vorm van (schuld)hulpverlening, bijvoorbeeld een training over budgetbeheer of maatschappelijk werk. Het aantal huishoudens dat om (professionele) hulp vraagt, neemt toe met de ernst van de situatie. De meerderheid van de huishoudens probeert op eigen houtje een oplossing te vinden. Veel huishoudens hebben, in meer of mindere mate, angst voor (al te) professionele organisaties. In het onderzoek is in een aantal gesprekken naar voren gekomen dat huishoudens een minnelijk of wettelijk traject willen vermijden en bang zijn hiertoe gedwongen te worden als zij hulp vragen. Huishoudens zijn bang dat ze waardevolle spullen, zoals de auto, moeten verkopen. Dit is een struikelblok om hulp te zoeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat als mensen hulp zoeken bij professionele organisaties, ze dit doen bij organisaties die dicht bij hun eigen belevingswereld staan. De meest genoemde organisatie is de gemeente of de sociale dienst van de gemeente. Het is heel belangrijk dat de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd. Het kabinet zet hier op in door vrijwilligers te benutten en de rol van gemeenten te versterken door deze in de wet vast te leggen. Activiteiten op dit gebied moeten ertoe leiden dat er permanent goede en betrouwbare informatie breed beschikbaar is die ook anoniem te raadplegen is".

maandag 23 november 2009

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 2

Zie ook deel 1

'Bij schuldsituaties is er vaak sprake van een keten van met elkaar verbonden oorzaken. Uit het onderzoek komen drie hoofdthema’s van oorzaken naar voren;
gebrekkig financieel beheer,
terugval in inkomen en
levensstandaard.

Gebrekkig financieel beheer komt bij de schuldenaren in verschillende vormen tot uiting. Er kan sprake zijn van laconiek omgaan met het inkomen, het hebben van een slecht financieel overzicht en het hebben van weinig financiële kennis.

Een terugval in het inkomen kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte/arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of scheiding.


In de categorie levensstandaard zijn grofweg twee groepen te onderscheiden:
huishoudens die onnodig hoge vaste lasten aangaan
en huishoudens die impulsieve niet-noodzakelijke aankopen doen.


Mensen zijn eerst en vooral zelf verantwoordelijk voor de financiële beslissingen die zij nemen en voor het voorkomen van (het risico op) problematische schulden. Dit laat echter onverlet dat de overheid op zowel landelijk als lokaal niveau er al het mogelijke aan zal doen om het aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden te beperken. De afgelopen jaren heeft het kabinet al een groot aantal belangrijke maatregelen getroffen om het aantal huishoudens met problematische schulden terug te dringen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding om het ingezette en voorgenomen beleid krachtig door te zetten. Het gaat dan om de onverkorte inzet op
- de bevordering van participatie en om:
– het vergroten van de financiële bewustwording (preventie);
– het voorkomen van overkreditering en schulden;
– het versterken van de inkomenspositie van kwetsbare groepen;
– het tegengaan van niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
– het stimuleren van samenwerking en vroegsignalering;
– het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van schuldhulpverlening.


In eerdere brieven aan uw Kamer bent u over het ingezette beleid en de genomen maatregelen geïnformeerd. Voorbeelden zijn de verscherping van de kredietwaardigheidstoets, het verscherpen van het toezicht op kredietverleners, de verhoging van de boetes en de aanpak van flitskredieten. In het voorjaar heeft het kabinet in het kader van de crisismaatregelen € 130 miljoen beschikbaar gesteld om de extra toeloop op schuldhulpverlening op te vangen en de effectiviteit ervan te verbeteren. Tot slot is een belangrijk onderdeel van het beleid het wetsvoorstel voor de gemeentelijke schuldhulpverlening'.

Column "De stand van de schuldhulp"

Onder deze titel zullen met ingang van december regelmatig maar steeds op maandagochtend columns worden gepubliceerd van schrijver dezes en gast-schrijvers. Gastschrijvers gelieve zich voorafgaand melden onder opgave van het onderwerp, waarna ik zal laten weten of plaatsing mogelijk is. Het aantal woorden is 400 tot maximaal 450.

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord - 1

Op de lange reeks vragen over schuldhulpverlening van de Kamerleden Spekman en Blanksma heeft de Staatssecretaris inmiddels uitvoerig antwoord gegeven onder nummer 576. Ik zal in enkele bijdragen een aantal antwoorden overnemen omdat deze inzicht geven in de benadering van het kabinet van de schuldenproblematiek.

Inzicht in betalingsachterstanden:
"Op dit moment wordt door onderzoeksbureau EIM in mijn opdracht de Monitor Betalingsachterstanden uitgevoerd. Dit is een «Eenmeting», in 2008 is de Nulmeting aan uw Kamer aangeboden en in 2010 volgt een «Tweemeting». Deze monitor heeft primair tot doel om aan te geven hoe groot het aantal huishoudens met betalingsachterstanden is. Daarnaast wil ik met dit onderzoek inzicht krijgen in de kenmerken van de betalingsachterstanden alsmede in de achtergrondkenmerken van de huishoudens die betalingsachterstanden hebben. Tot slot is een doel van de vervolgmetingen om ontwikkelingen op deze terreinen te signaleren door de gegevens te vergelijken met voorgaande metingen. De metingen van de «Nulmeting» zijn in oktober 2008 uitgevoerd, van de «Eenmeting» in oktober 2009. Uit deze gegevens zal het eventuele effect van de economische crisis kunnen blijken.

Het kabinet verwacht u de resultaten van het onderzoek eind november 2009 te doen toekomen".

Preventie:
"Het is heel belangrijk dat wordt ingezet op preventief beleid. Het accent van het kabinetsbeleid zal hier dan ook op liggen. Zoals het kabinet in de brief van 5 oktober aan uw Kamer heb aangegeven zijn acties gericht op het wegnemen van financiële ongeletterdheid hierbij van groot belang. Het Nibud is op 2 november gestart met een campagne om de financiële opvoeding van kinderen te verbeteren. Ook het in de wet vastleggen van de rol van de gemeente op het terrein van de gemeentelijke schuldhulpverlening is een belangrijke stap. Op landelijk niveau kan CentiQ, Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, een belangrijke rol spelen als het gaat om preventie en voorlichting. CentiQ ondersteunt burgers in het beter beheren van de financiën middels preventiemiddelen. Om vroegsignalering te bewerkstelligen heeft de NVVK een aantal convenanten afgesloten met onder meer de koepels van woningcorporaties en energiebedrijven. Daarnaast zijn vrijwilligers op het terrein van schuldhulpverlening belangrijk. Zij kunnen informatie verstrekken en de drempel voor veel huishoudens om een beroep te doen op professionele hulpverleners verlagen. De inzet van vrijwilligers wordt in de komende periode gestimuleerd door de uitvoering van de motie Ortega. Het gaat hierbij zowel om de verbetering van de samenwerking met de professionele hulpverlening als om de toerusting van de vrijwilligers.
Preventie gaat twee kanten uit. In mijn brief van 19 oktober 2007 heeft het kabinet reeds maatregelen aangekondigd gericht op het voorkomen van overkreditering".


Opmerking: aan de laatstgenoemde brief van 19 oktober 2009 was de allereerste bijdrage van dit weblog gewijd "Hulde aan staatssecretaris Aboutaleb en Minister Bos". In deze brief werd door een kabinet voor het eerst duidelijk gemaakt dat het kabinet integraal beleid wil gericht op alle facetten van schuldhulpverlening,

Meer geld voor schuldhulp in Zutphen

"Het dagelijks bestuur van Zutphen heeft extra geld uitgetrokken om sneller hulp te kunnen verlenen aan mensen die teveel schulden hebben gemaakt. Het rijk heeft hiervoor extra middelen toegekend, zodat Zutphen 350.000 euro beschikbaar heeft om de wachtlijst aan te pakken. De wachtlijst telt nu 45 personen, die een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. Met extra personeel moet de wachtlijst volgend jaar zijn weggewerkt. De hulp richt zich met name op preventie, budgetbeheer, budgetbegeleiding en integrale dienstverlening".

Zie link

Op het congres schuldhulpverlening klonken afgelopen donderdag veelvuldig bezorgde geluiden over incidentele uitbreiding van budget:

- soms wordt niet-geoormerkt geld weggehaald als er geoormerkt geld is en niet teruggegeven als het incidentele geoormerkte geld verdwijnt;
- het beschikbare budget zal afnemen door de noodzaak voor de overheid ingrijpend te bezuinigen;
- bij een sterk toenemende vraag naar schuldhulp.

In de woorden van Henk Kroon, directeur Stadsring 51 Amersfoort: er moet meer met minder en het moet bovendien beter.

Zie over dit congres ook artikel Spits.

zaterdag 21 november 2009

"Massaal beroep op schuldhulp"

"Tienduizenden Nederlanders zullen in de komende tijd een beroep doen op de schuldhulpverlening. Het sombere beeld wordt geschetst door Erica Schruer, van Schruer Advocaten. De Rotterdamse advocate adviseert gemeenten als schulddeskundige. Schruer wijt de verwachte toename aan de kredietcrisis, en de ruimere mogelijkheden die schuldeisers krijgen om wanbetalers aan te pakken.
,

,Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe zorgverzekeringswet. Daarmee kunnen bijna 280.000 Nederlanders aangepakt worden die hun zorgverzekering niet betalen. Ze krijgen de keus: of naar de schuldhulpverlening, of de private zorgverzekering mag de schuld plus dertig procent boete direct laten invorderen van hun inkomen.” Terwijl dit vaak al een groep met meerdere (financiële) problemen is. Waanzin dus, oordeelt Schruer met andere deskundigen gisteren op het 13e jaarcongres Actualiteiten Schuldhulpverlening in Maarssen.

Ook het aanwezige Nibud constateert dat van de soms honderd telefoontjes per dag, de allerbelangrijkste vraag luidt: Waar kan ik terecht met mijn schulden? Dat is nog maar de vraag. Overal in het land bestaan al wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Volgens Schruer zullen de gemeenten dus een toestroom niet aankunnen.

,,We hebben nu al de handen vol. Vergeleken met voorgaande jaren zagen we dit jaar al een stijging van 21 procent. We hebben net de wachtlijsten teruggedrongen van 11 weken naar 6,5 weken”, bevestigt Joke de Kock, hoofd schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg".

Vindplaats: Spits hard copy versie gisteren, zie ook deze link

donderdag 19 november 2009

50% meer mensen naar shv Drechtsteden

In de Drechtsteden is door de kredietcrisis is het aantal verzoeken om een schuldregeling met 35% toegenomen met als gevolg dat er forse wachtlijsten zijn ontstaan.

In de periode september 2008 tot september 2009 is het aantal meldingen van mensen met schulden opgelopen van gemiddeld 100 naar 150 per maand. Ook het aantal crisissituaties is in deze periode verdubbeld. Hierdoor is de wachttijd opgelopen.

Door extra capaciteit in te zetten verwacht de Sociale Dienst de huidige wachtlijst van twaalf weken terug te kunnen brengen.

Zie vindplaats

De toename van het beroep op schuldhulpverlening blijkt groot. Te verwachten is dat dit beroep verder toeneemt door onder meer recessie en verhoogde incasso-activiteit van crediteuren bijvoorbeeld in het kader van de wet wanbetalers premie zorgverzekering.

woensdag 18 november 2009

"Sociaal aanbesteden"

Op de website inkoperscafe staat onder de kop "Sociaal aanbesteden over de grens" een artikel over reintegratie-bedrijf Calder dat een grote opdracht heeft gekregen in het Verenigd Koninkrijk om langdurige werklozen weer aan het werk te helpen.

In het artikel wordt ook prof. Telgen aangehaald die in de wereld van de schuldhulpverlening geen onbekende is. Prof Telgen verwijst ook naar schuldhulpverlening: "Binnen het sociale veld is re-integratie relatief gemakkelijk te exporteren. Tenminste, als je het vergelijkt met zoiets als schuldhulpverlening met zijn vele gesprekken, mogelijkheden en lokale regels. Dat is veel lastiger. Re-integratie gaat om het bijbrengen van vaardigheden en het in de markt passen van mensen.’

Bij lezing van deze passage kwam bij mij de vraag op of schuldhulpverlening momenteel te ingewikkeld is geworden door een veelheid van regels en plaatselijke gebruiken.

Het polderend sluiten van convenanten met steeds weer een vergelijkbare maar nooit een helemaal gelijke inhoud, terwijl het steeds in essentie gaat om de relatie tussen debiteuren en crediteuren vind ik hiervan een goed voorbeeld. De convenanten waren nuttig in de pioniersfase toen "een man, een man, een woord, een woord" ook het laatste woord was in de wereld van de schuldhulpverlening. Inmiddels is er de WSNP en is duidelijk dat daar waar niets is de keizer zijn recht kan verliezen aangezien een tot levenslang veroordeelde debiteur maatschappelijk een probleem vormt. Het is tijd voor een in een AMvB neergelegde regeling van het aanbod, welk aanbod moet worden aanvaard als het aan de eisen voldoet en alleen gemotiveerd kan worden geweigerd. We weten uit de financiele wereld dat zelfregulering niet steeds leidt tot het beoogde resultaat.

Op deze en andere vragen zal ik morgen samen met de andere sprekers ingaan op het actualiteitencongres schuldhulpverlening.

dinsdag 17 november 2009

SZW: weg met de wachttijden SHV

"Het blijkt dat veel gemeenten voor 2009 hebben ingezet op een maximale wachttijd van 4 weken en ook voor 2010 opnieuw inzetten op het realiseren van een maximale wachttijd van 4 weken. Door de extra toeloop naar de schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis lukt het op dit moment niet alle gemeenten om de wachttijd van maximaal 4 weken in de praktijk te realiseren.

Ik vind het met de Kamer van groot belang dat de gemeenten, met behulp van de extra financiële middelen, nu alles op alles zetten om de wachttijd terug te brengen naar het beoogde niveau van maximaal 4 weken. Ik zal, mede naar aanleiding van de signalen in de afgelopen tijd, op korte termijn overleggen met de VNG over de wijze waarop bereikt kan worden dat de wachttijden niet langer oplopen, maar juist korter worden. Daarnaast streef ik ernaar dat het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening op de kortst mogelijke termijn in werking treedt. Uw Kamer heeft medewerking hieraan toegezegd tijdens het Algemeen Overleg op 10 september 2009. Inwerkingtreding op de kortst mogelijke termijn is in dit kader van belang, omdat in dit wetsvoorstel de wachttijd voor schuldhulpverlening wordt gemaximeerd op 4 weken en op 3 werkdagen ingeval van bedreigende schulden.


Zoals reeds door mij toegezegd zal ik de Kamer in het eerste kwartaal van 2010 informeren over de uitkomsten van een quick scan naar de wachttijden. Eind 2010 en eind 2011 zal ik de Kamer opnieuw informeren over de dan bestaande wachttijden".

Uit de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 5 november 2009, geregistreerd bij de Tweede Kamer op 16 november 2009.

Uit eerder onderzoek bleek dat het niet eenvoudig is tot wachttijdanalyse te komen aangezien soms een client wel wordt gezien maar er daarna nog niet aan het dossier wordt gewerkt. De client gaat dan van de eerste naar de tweede wachtkamer en soms zelfs de derde. Dat is geen hulp. Mij lijkt de enige oplossing controle in een steekproef van de dossiers in een aantal gemeenten.

Schuldhulpverleners moeten niet aarzelen zelf hierover meer inzicht te geven en de knelpunten te schetsen die zich voordoen. Aanstaande donderdag zal hierop onder meer door mij nader worden ingegaan bij het actualiteitencongres schuldhulpverlening.

Bericht voor alle correspondenten

Op dit moment ontvang ik dagelijks tientallen e-mailberichten over op dit weblog aangesneden aangelegenheden. Met name door de kwestie Ariens-gate is de afgelopen week zowel het aantal lezers als het aantal reacties zeer gestegen. Weest U ervan verzekerd dat ik alles goed lees en zo nodig en gewenst anoniem verwerk in mijn berichtgeving. Aangezien ik ook mijn praktijk heb, ontbreekt het aan de tijd U steeds individueel te beantwoorden. Weet in ieder geval dat ik U dankbaar ben voor alle berichten en blijken van meeleven met (de schrijver van) dit weblog. Samen gaan we door met het bevorderen van de goede zaak, of dit nu de R.K. Kerk betreft of de praktijk van de schuldhulpverlening.

Dit bericht blijft enkele dagen bovenaan staan terwijl de tekst eronder ijs en weder dienende regelmatig wordt ververst.

zondag 15 november 2009

Toename beroep op schuldhulpverlening in Nijmegen

"Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in Nijmegen is het laatste jaar flink gestegen. Er komen soms maandelijks 150 mensen bij de schuldhulpverleners. Vorig jaar waren dat er ongeveer 100 per maand die hulp zochten. De economische crisis is een van de belangrijkste verklaringen voor de stijging.

Er staan199 Nijmegenaren op de wachtlijst om geholpen te worden. Dat zijn er 119 meer dan ‘normaal’. Zij moeten ongeveer drie maanden wachten op hulp. Al krijgen ze wel huiswerk mee na het eerste gesprek, zoals het op orde brengen van de rekeningen. Alleen bij een dreigende huisuitzetting wordt directe hulp geboden.

Volgens de officiële cijfers leeft 82 procent van de ‘probleemhuishoudens’ van een uitkering".

Zie link

vrijdag 13 november 2009

19 november 2009: congres actualiteiten schuldhulpverlening

persbericht Elsevier:

"Hoe combineert ú productiviteitsdenken met een integrale, preventieve aanpak?

Wat komt er aan de orde:
De uitvoering van schuldhulpverlening staat onder druk door toename van de hulpvragers in een tijd van recessie. Meer gemeenten doen aan openbare aanbesteding van schuldhulpverlening. Kwaliteitsnormen zijn nodig; snelheid en effectiviteit (voorkomen recidive en preventie) staan meer en meer in de maatschappelijke belangstelling. Politiek en bestuur hebben hiervoor steeds meer aandacht. Registratie van schulden blijkt moeilijk; het CBP gaf een negatief advies op het LIS (Landelijk Informatiesysteem Schulden).

Crediteuren nemen sneller incassomaatregelen. Alimentatie wordt vaker niet betaald. Sinds kort is de wet wanbetalers zorgverzekering in werking getreden en er komt een wet aan over incassokosten. Deurwaarders ontwikkelen nieuwe gedragsnormen waarbij meer rekening wordt gehouden met de debiteur.

Tijdens het congres wordt u niet alleen op de hoogte gesteld van de actualiteiten maar is er ook debat en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Nieuw is dit jaar de informatiemarkt, waaraan o.a. gemeenten, hulpverleningsinstanties en besparingsdeskundigen meedoen.

Sprekers:
Dagvoorzitter Erica Schruer (deskundige en schrijver weblog Observatrix), Nadja Jungmann (onderzoeker en consultant), Henk Kroon (gemeente Amersfoort), Joke de Kock (gemeente Tilburg en bestuur NVVK), Michel van Leeuwen (KBVG), Jeroen Rous (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties), Han von den Hoff (Bureau Wsnp) en Sander Verbaan (ministerie van Financiën en CentiQ).

Datum: 19 november 2009
Locatie: Carlton President Utrecht/Maarssen

Website: http://www.congresschuldhulpverlening.nl
Inlichtingen: Drs. Heleen Blom, 078 – 625 38 49, heleen.blom@reedbusiness.nl"

Het is voor lezers van dit weblog nog steeds mogelijk met Observatrix-korting ad EURO 100,00 deel te nemen aan dit congres, zie link.

Vergadering vaste kamercommissie SZW

Donderdag 17 december
Tijd: 13:00 -16:00 uur
Plaats: Troelstrazaal

Agendapunten:
1. Onderzoek 'Huishoudens in de rode cijfers'
24515-161 d.d. 6 oktober 2009
2. CBP-advies Landelijke Informatiesysteem Schulden
24515-167 d.d. 16 oktober 2009
3. Stand van zaken inzake van het ondertekenen door gemeenten van het convenant ?Kinderen doen mee!? 24515-168 d.d. 20 oktober 2009

Critiek SP op schuldhulpverlening in Zwolle

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft critiek op de schuldhulpverlening in Zwolle:

"De wachttijden bij de schuldhulpverlening zijn opgelopen tot drie á vier maanden. Daarna volgt er nog een traject van minimaal 8 maanden voordat er enige zekerheid is".

"Aan de andere kant is de Zwolse schuldhulpverlening uitsluitend telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 10.00 op werkdagen. Eerdere pleidooien van de SP om de tijden te verruimen en bijvoorbeeld ook contact per email toe te staan hebben tot nu toe geen raadsmeerderheid gekregen. De SP stelt voor om beide zaken te koppelen in een prestatieafspraak. Als de wachttijden nog verder oplopen, moet schuldhulpverlening haar bereikbaarheid vergroten. Voor elke maand wachttijd die erbij komt moet schuldhulpverlening twee uur telefonisch extra bereikbaar zijn. Bij een wachttijd van een halfjaar moet die dienst ook per email bereikbaar worden. Op deze wijze wordt wethouder Knol –die tegenstander is van verruimde openingstijden- gedwongen de wachttijdenproblematiek serieus te nemen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Een schuldhulpverlening die én moeilijk bereikbaar is, én mensen die snel hulp nodig hebben maanden in de kou laat staan is onacceptabel. Door de zaken te koppelen in een prestatieafspraak kunnen we in ieder geval één van beide problemen aanpakken. Wellicht motiveert dit de wethouder ook om wat meer energie in de verbetering van de schuldhulpverlening te steken”. De SP zal het voorstel in een motie bij de begrotingsbehandeling indienen".

Het bericht lezend rijst de vraag of de schoen wringt bij de voor schuldhulpverlening beschikbare middelen in relatie tot de vermoedelijk toenemende hulpvraag. Evaluatie wordt pas mogelijk als alle relevante kengetallen beschikbaar zijn inclusief kosten. Ontwikkeling van een landelijk model voor meting van effectiviteit voor monitoring en benchmarking lijkt ook in dit geval dringend gewenst.

dinsdag 10 november 2009

Wachttijd SH in Deventer kan oplopen tot 16 weken

De Stentor meldt vandaag dat de wachttijd in Deventer kan oplopen tot 16 weken en dat het de bedoeling is de wachtlijst voor 2010 weg te werken.

"Het aantal mensen in de schuldhulpverlening loopt op van 480 tot ongeveer 700 aan het eind van dit jaar.De afgelopen periode heeft de gemeente het BAD versterkt. Inmiddels buigt een afdeling met 24 medewerkers zich over de aanvragen. Door de extra personele inzet is de wachtlijst inmiddels grotendeels weggewerkt en is de termijn waarop een aanvraag wordt behandeld verkort van enkele maanden tot maximaal vier weken".

Antwoorden vragen Karabulut LIS

Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de minister van Financiën (ontvangen 5 november 2009)

1
Bent u betrokken geweest bij het stilleggen van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)? 1) Kunt u dit toelichten?

Antwoord op vraag 1
Nee, dit is een beslissing geweest van de organisaties die bij het opzetten van het LIS betrokken zijn.

2
Deelt u de mening van het College Bescherming Persoonsgegevens dat het ontwerp LIS strijdig is met de wet bescherming persoonsgegevens? 2) Zo ja, wat betekent dit voor het LIS? Zo nee, waarom niet?

3
Is het waar dat het huidige ontwerp van het LIS, het oorspronkelijke doel – het registreren van achterstallige schulden ter voorkoming van problematische schulden - ver te buiten gaat? Zo ja, gaat u bewerkstelligen dat het ontwerp wordt aangepast? Zo nee, waarom niet? 2)

4
Hoe ziet u de toekomst van het LIS? Bent u bereid om regie te nemen opdat het LIS snel gerealiseerd kan worden? Zo ja, hoe en wanneer kunt u de Kamer informeren over de resultaten van dit overleg? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2, 3 en 4
Op 16 oktober heeft de minister van Financiën u de zienswijze van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op het LIS toegestuurd. In zijn brief (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, nr. 24515, nr. 167) heeft hij u meegedeeld dat de zienswijze thans nader door de betrokken ministeries wordt bestudeerd. Hij heeft u toegezegd dat u binnen een termijn van acht weken nader geïnformeerd zult worden over de visie van het kabinet op de zienswijze en welke gevolgen dit heeft voor de continuering van het LIS-initiatief.

1) Aedesnet.nl, 7 oktober 2009: “Landelijk Informatiesysteem Schulden stilgelegd”
2) Persbericht College bescherming persoonsgegevens, 7 oktober 2009: “Ontwerp landelijk informatiesysteem schulden strijdig met wet”

Wachttijden SHV in Brabant lang

Omroep Brabant meldt dat de wachttijden voor schuldhulp- verlening in Noord Brabant lang zijn.

In grote gemeenten in Brabant zou als regel negen tot tien weken moeten worden gewacht met Breda als koploper waar de wachttijd vier maanden.

In Tilburg, Den Bosch en Oss is de wachttijd zeven weken, Eindhoven kiest voor de snelle intake waarna de hulpzoekende wordt overgebracht naar de tweede wachtkamer waar het verblijf twee maanden is.

"Goed personeel is moeilijk te vinden", zie hierover ook "Schuldhulpverleners gezocht".