maandag 30 juni 2008

"Zo betaalt Nederland in 2008"

“De deurwaardersketen GGN heeft opnieuw het onderzoek “Zo betaalt Nederland” gepubliceerd, het onderzoek kan worden geraadpleegd op: http://www.ggn.nl/GGN/PDF/ggn_bt08_web.pdf

Belangrijke onderzoeksbevindingen zijn:

7% komt maandelijks geld tekort en spaart dus niet. 17% houdt per maand niks over om te sparen, maar komt ook niet tekort.

Evenals vorig jaar is 13% in de problemen gekomen door gebruik te maken van financieringsmogelijkheden (afsluiten van een lening, kopen op afbetaling of geld lenen bij familie of vrienden).
Vergeleken met voorgaande jaren staan steeds minder personen continu of regelmatig rood. In 2006 stond 34% continu of regelmatig rood. Dit percentage is gedaald van 29% in 2007, naar 24% in dit jaar. Nederlanders in de leeftijd van 35 tot 55 jaar staan het vaakst rood.
Personen met een boven modaal inkomen die (wel eens) rood staan wijten dit voornamelijk aan gemakzucht. Voor de overige groepen is geldtekort de belangrijkste reden voor het rood staan.

Het inzicht in de financiële situatie is in het afgelopen jaar verbeterd. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan tot in detail te weten hoe de financiële situatie eruitziet.

3% van de Nederlanders geeft aan ernstige betaalproblemen te hebben en 10% zegt kleine betaalproblemen te hebben.

zaterdag 28 juni 2008

Geen wachtlijst schuldhulpverlening meer voor Stadjers

Bij het voorjaarsdebat heeft de gemeenteraad in Groningen een motie van de SP aangenomen, die ertoe strekt middelen vrij te maken te maken voor schuldhulpverlening zodanig dat er in 2009 geen wachtlijst meer is voor inwoners van Groningen (ook wel genaamd “Stadjers”) met een schuldenproblematiek, die moeten worden geholpen. In Groningen wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd door de GKB, zie http://www.lokaalloket.nl/groningen/aanbieder.php?id=2528

Hoe eerder hulp beschikbaar is, hoe eerder uitbreiding van het probleem kan worden voorkomen. Bij het bestaan van een wachtlijst:
- neemt dikwijls het totaal van de schuldenlast toe;
- neem het risico op afsluiting van energie en ontruiming toe met alle hoge meerkosten daaraan verbonden voor heraansluiting, verhuizing en herinrichting;
- bestaat de kans dat de motivering van de debiteur afneemt, doordat hij inmiddels bereid is te worden geholpen (hetgeen als regel wordt ervaren als een daad van nederigheid) maar de hulp niet kan vinden die hij zoekt (en nodig heeft).

Bij antwoorden op kamervragen is bij herhaling door staatssecretaris Aboutaleb aan de orde gesteld, dat het SZW-onderzoek uitgevoerd door Nadja Jungmann ook bedoeld is om meer inzicht te krijgen in de wachtlijstproblematiek. Veel gemeenten hebben dit jaar mede met gebruikmaking van extra subsidie van SZW extra geld vrijgemaakt om wachtlijsten te verminderen of zelfs te doen verdwijnen. Aangezien gemeenten hierop eigen beleid kunnen ontwikkelen heeft dit tot gevolg, dat in sommige gemeenten wel en in andere gemeenten niet de wachtlijsten worden weggewerkt. Ingezetenen van Nederland hebben hierdoor ongelijke toegang tot hulpverlening in het minnelijk traject.

Voor het wettelijk traject geldt dat trouwens ook, omdat rechtbanken afhankelijk van de personele samenstelling een uiteenlopende visie op toelating tot de WSNP blijken te ontwikkelen, waarbij hoger beroep maar een beperkt corrigerende werking heeft mede doordat de termijn om in beroep te komen zeer kort is (acht dagen).

vrijdag 27 juni 2008

Houdbaarheid resultaat minnelijk traject beperkt!

De Rechtbank Utrecht heeft op 23 juni 2008 een verzoeker toelating tot de WSNP geweigerd, omdat het minnelijk traject langer dan twee jaar voor de behandeling had plaats gevonden en de verzoeker had geweigerd dat te herhalen gedurende de aanhouding van het verzoek na de eerste behandeling.

“Niet uitgesloten is dat een schuldeiser die een aanbod verworpen heeft in 2005, toen de schulden bovendien nog vrij recent waren, een paar jaar later wel akkoord kan gaan, of dat de toen bestaande schuldeisers inmiddels (gedeeltelijk) zijn voldaan.Vervolgens is de beslissing op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling twee maanden aangehouden om verzoeker in de gelegenheid te stellen alsnog een minnelijk traject te starten. Dit is niet gebeurd”.

Het blijft toch wat wrang dat een Rechtbank met een lange wachttijd na indiening dit –begrijpelijke- vonnis wijst. De indiening van het verzoek vond plaats op 7 februari 2008. Geconcludeerd kan worden dat de wachttijden in Utrecht korter zijn geworden, mogelijk samenhangend met het dalend aantal ingediende verzoeken (maar dat weten we niet zeker!).

Moraal van het verhaal voor verzoeker is: doe wat de Rechtbank wil, ook al ben je het daar niet mee eens. De Rechtbank namelijk heeft het laatste woord in de beslissing. Uiteraard kan nog wel hoger beroep worden ingesteld, maar dat kost ook weer tijd, terwijl niet zeker is, dat het slaagt.

Wat moet de verzoeker doen? Uithuilen en als een speer het minnelijk traject opstarten. Er is de afgelopen twee jaar het nodige veranderd in crediteurenland en inmiddels wordt vaker meegewerkt in het minnelijk traject dan twee jaar geleden het geval was.

Hoe de 285-verklaring is ingevuld, is ook een interessante vraag; daar had achteraf beschouwd beter direct geconcludeerd kunnen worden, dat het minnelijk traject moest worden geactualiseerd.

De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl onder BD5334.

donderdag 26 juni 2008

Voor wie bij wil blijven!Zesde gewijzigde druk

Schuld of geen schuld - over schuldhulpverlening inclusief de WNSP
Mr. F.L. Martens en Mr. H.D.L.M. Schruer

ISBN 9789035241459

"Dit boek is een praktische handleiding bij het oplossen van problematische schuldsituaties. De redactie en de auteurs zijn vertrouwd met de problematiek en hebben vanuit die ervaring een boek geschreven, bestemd niet alleen voor de beginnende en de ervaren hulpverlener, maar ook voor de beleidsmaker en de al dan niet institutionele schuldeiser. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het beschrijven van de praktijk vanuit de positie van de hulpverlener.

Het boek geeft informatie over:

- aard en omvang van de problematiek

- de praktische lijn van schuldhulpverlening

- organisatorische ontwikkeling van de schuldhulpverlening

- juridische aspecten, waaronder begrepen de Wsnp.

Inzicht in de organisatorische aanpak van schuldsituaties is onontbeerlijk, daarom behandelt dit boek de schulhulpverlening vanuit een integrale gedachte.

In het laatste deel van het boek komt de juridische kant van schuldhulpverlening aan bod. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt u geheel uit de doeken gedaan inclusief de wetswijzigingen per 1 januari 2008. Aangezien de Wsnp is ingebed in de juridische werkelijkheid, worden ook de juridische achtergronden beschreven die onmisbaar zijn bij een goede schuldhulpverlening".

woensdag 25 juni 2008

Salaris WSNP-bewindvoerder financierbaar uit bijzondere bijstand

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld, dat het bedrag, dat een saniet maandelijks zelf dient te voldoen voor het salaris van zijn WSNP-bewindvoerder aangemerkt dienen te worden als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan in de zin van artikel 35, eerste lid van de WWB.

Het enkele feit dat de schuldsaneringsregeling door de rechtbank uitsluitend op verzoek van de betrokkene kan worden uitgesproken, maakt niet dat de aan de saneringsregeling verbonden salariskosten van de door de rechtbank benoemde bewindvoerder niet als noodzakelijke kosten in de zin van de WWB kunnen worden beschouwd.

Of de saniet vervolgens in aanmerking komt voor bijzondere bijstand is afhankelijk van de vraag, of zijn draagkracht zodanig is dat hij niet in staat is deze kosten uit eigen middelen te voldoen. Na toelating tot de WSNP zal dit als regel het geval zijn.

De uitspraak is van groot belang om twee redenen:
1. sanieten krijgen daardoor enige bestedingsverruiming in het voor hun levensonderhoud vrijgelaten bedrag (leefgeld);
2. bewindvoerders krijgen daardoor vaker de door de saniet te betalen salarisbijdrage betaald.

Zodra de aangekondigde wijziging in de salarisregeling van de bewindvoerder plaats vindt, waarbij het tekort subsidieerbaar wordt valt de tweede reden weg. Te verwachten is dat van deze wijziging een positief effect zal uitgaan op het slagingspercentage in de WSNP.

De uitspraak is te raadplegen op rechtspraak.nl onder nummer: BD4040.

Drenthse Jongeren vaker in schulden

De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) heeft bekend gemaakt dat het aantal jongeren met schulden toeneemt. De hoogte van het schuldbedrag stijgt en schuldsituatie wordt complexer. Vorig jaar daalden de aanvragen van schuldhulpverlening nog met zeven procent, maar in 2008 dreigt een toename van tien procent.

Het GKB meent dat moeten worden geholpen om met geld om te gaan. De GKB heeft daarom het project 'de Klasse!Kas' ontwikkeld voor basisscholen. Daarbij leren kinderen met geld omgaan. Zie http://assen.nieuws.nl/846117/Jongeren_diep_in_de_schulden

Het platform Centiq maakte verleden week ook bekend, dat "jong geleerd is oud gedaan" een van de prioriteiten is in de activiteiten, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/06/financieel-inzicht-nederlanders-naadje.html

Modus Vivendi gaf recent een nieuwsbrief uit gewijd aan het thema jongeren en schulden, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/04/thema-nieuwsbrief-jongeren-

In Rotterdam loopt voor jongeren het project "Bedenk goed wat je met je euro doet", zie http://observatrix.blogspot.com/2007/11/scholieren-en-hun-ouders-moeten-leren.html

Kamermoties zijn ingediend om te komen tot onderzoek naar het aantal jongeren met gokschulden, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/02/onderzoek-gokschulden-van-jongeren.html

Met andere woorden: niet kan worden gezegd dat de problematiek van jongeren met schulden aan de aandacht van het maatschappelijke veld ontsnapt. Relevante onderzoeksvragen zijn:
1. om hoeveel jongeren gaat het in Nederland en hoe zie hun schuldenpakket eruit?
2. helpen de toegepaste vormen van preventie (schoolvoorlichting)?
3. hoe kan worden voorkomen, dat jongeren die uit een schuldprobleem zijn geholpen, recidiveren?
4. wat is het uitvalpercentage in de individuele hulpverlening en wat is de oorzaak van die uitval?

vrijdag 20 juni 2008

Financieel inzicht Nederlanders naatje

Het onderzoeksrapport 'Financieel inzicht van Nederlanders' , uitgevoerd door CentiQ is op 19 juni 2008 gepresenteerd. Het platform CentiQ heeft een veertigtal partners die het partnerconvenant hebben ondertekend. Het platform CentiQ wil fungeren als een wegwijzer in geldzaken. Door het geven van informatie en het uitvoeren van projecten die gericht zijn op het versterken van de positie van de consument op financieel gebied, wil CentiQ eraan bijdragen dat de consument op korte en ook op langere termijn ‘wijzer in geldzaken’ wordt. Het platform heeft het Actieplan CentiQ: Wijzer in Geldzaken’ opgesteld. Daarbij zijn strategische keuzes gemaakt. Voorspellers voor sterk financieel gedrag, zoals ‘financieel beheer’ en ‘jong geleerd is oud gedaan’, zijn samen met ‘zorg voor de toekomst’prioritair. Daarnaast worden actuele thema’s belicht als sparen en lenen. Het platform heeft een eigen website http://www.wijzeringeldzaken.nl/centiq_nl/centiq_nl_homepage.php.

De bevindingen van het onderzoek “Financieel inzicht van Nederlanders” zijn zorgwekkend. Meer dan meer dan 5 miljoen Nederlanders (41 procent van de bevolking) is niet goed voorbereid op een forse inkomensdaling of uitgave als gevolg van echtscheiding, beëindiging van baan of langdurige ziekte. Opvallend is verder dat bijna 10 procent (circa 1,2 miljoen personen) van de Nederlanders zegt aan het eind van de maand geen geld meer te hebben.

De komende jaren hebben de Centiq-partners als doel het financiële inzicht en de financiële vaardigheden van de consument te vergroten. Er wordt een aantal nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld zoals een helpdesk voor risicogroepen en een risicometer voor schulden. Speciale aandacht zal er zijn voor jongeren middels ondersteuning van ouders bij de financiële opvoeding van hun kinderen. Het platform gaat verder in samenwerking met (onder meer) werkgevers- en werknemersorganisaties informatie en cursussen voor werknemers over pensioenopbouw en risicomanagement ontwikkelen. Over enkele jaren wordt gekeken of het financieel inzicht van consumenten is toegenomen. Hier is werk aan de winkel.

maandag 16 juni 2008

CBS publiceert cijfers WSNP eerste kwartaal 2008

Voor de inmiddels zeer vele trouwe lezers, die regelmatig even dit weblog bezoeken, is het geen nieuws, dat het aantal personen, dat in het eerste kwartaal 2008 tot de WSNP is toegelaten, sterk is gedaald. Het CBS heeft daaraan vandaag een persbericht gewijd, zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2491-wm.htm

Interessant zijn de beschouwingen die het CBS wijdt aan het verklaren van de daling, te weten:
"Het is aannemelijk dat deze daling samenhangt met wijzigingen in de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen per 1 januari 2008. Door deze wijzigingen is het vrijwillige schuldhulpverleningstraject versterkt. Er is nog niet te zeggen of de wetswijzigingen leiden tot een structurele daling in het aantal schuldsaneringen of dat er sprake is van een tijdelijke afname. Andere mogelijke oorzaken voor de daling zijn de verbeterde effectiviteit van de schuldhulpverlening en de verbeterde economische situatie van huishoudens in 2007".

Het bureau WSNP heeft inmiddels reeds de cijfers tot en met 20 mei 2008 gepubliceerd op de website http://www.wsnp.rvr.org/ .

Geluiden uit de praktijk lijken te bevestigen, dat schuldeisers eerder een aanbod in het minnelijk traject aanvaarden onder dreiging dat hun weigering met toepassing van artikel 287a Fw aan de Rechtbank kan worden voorgelegd.

Het is zeer nodig, dat nader onderzoek plaats vindt om te bepalen, welke oorza(a)k(en) bepalend zijn. Met het CBS ben ik eens dat de tijd nog zal moeten leren of de daling doorzet.

Belangrijkste vraag is en blijft, of er problematische schuldsituaties duurzaam tot een goede oplossing zijn gebracht (en zo mogelijk op voorhand zijn voorkomen). Met spanning zien wij uit naar de uitkomst van het SZW-onderzoek, dat op dit moment door Nadja Jungmann wordt uitgevoerd.

donderdag 12 juni 2008

Doelgroepbeperking Bollenstreek losgelaten

Op advies van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek hebben de gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen besloten de doelgroepbeperking los te laten.

Tot voor kort gold daar de regel dat schuldhulpverlening alleen beschikbaar was voor personen met een inkomen tot 130% van het sociale minimum.

Het is de vraag of het opheffen van deze grens positief moet worden geinterpreteerd, dan wel het bestaan van die grens ten opzichte van de rest van Nederland een achterstandssituatie was.

Mogelijk dat het komend SZW-onderzoek meer inzicht zal bieden in de vraag, hoe vaak deze "doelgroepbeperking" in Nederland gehanteerd wordt. Vast staat in ieder geval, dat dergelijke beperkingen leiden tot een ongelijke toegang tot schuldhulpverlening afhankelijk van de woonplaats van de debiteur en daarmee wat mij betreft in ieder geval zeer ongewenst zijn.

woensdag 11 juni 2008

Gedragscodes consumptief krediet aangescherpt

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben hun gedragscodes aangescherpt teneinde overkreditering bij het verstrekken van consumptief krediet zo veel mogelijk te voorkomen. In het gemeenschappelijk persbericht stellen zij zelf dat overkreditering met deze nieuwe normen niet meer mogelijk is, maar dat lijkt mij wat te optimistisch.

Aanscherping van de normen heeft plaatsgevonden in verband met de toenemende schuldenproblematiek in Nederland. Onderdeel van de aangescherpte norm is een nieuwe berekening van de draagkracht waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat het algemene uitgavenpatroon stijgt naarmate het inkomen toeneemt.

Bij het onderzoek naar de draagkracht speelt ook het LIS - het landelijk informatiesysteem schulden een rol. Aan dit systeem wordt gewerkt in aanvulling op de bestaande BKR-registratie.
Een uitzending van Zembla in februari 2008 gaf aanleiding tot twee reeksen kamervragen (Karabulut SP en Blanksma CDA), omdat daarbij de indruk ontstond dat schuldenregistratie geen relevante omstandigheid was voor een kredietverstrekker bij het besluit al dan niet een lening te verstrekken.

Zie http://www.nvb.nl/index.php?p=115738

maandag 9 juni 2008

Landelijke campagne "Blijf positief" revisited

Deze week is de landelijke campagne “Blijf positief” opnieuw van start gegaan, nadat uit onderzoek is gebleken, dat de totale roodstand in Nederland in 2007 met 0,5 miljard is toegenomen tot 8,8 miljard euro. Mensen met een modaal inkomen blijken vaker rood te staan dan mensen met een inkomen op minimum niveau.

Slechts zeven procent van de Nederlanders heeft er voor gekozen niet rood te staan op zijn of haar rekening volgens een onderzoek van TNS Nipo. Acht procent staat vaker wel dan niet rood. De helft van de mensen kiezen er voor maximaal €1000 rood te staan.

Wie rood staat heeft dikwijls geen idee welke (woeker)rente daarvoor in rekening wordt gebracht door de bank (15% is geen uitzondering).

Geconstateerd moet dus worden dat de eerste campagne weinig tot niets heeft uitgehaald en dat alle maatregelen die zijn beschreven in de regie brieven van het kabinet ter preventie van schulden maar het best zo snel mogelijk en tegelijk kunnen worden ingezet.

Het is jammer dat –voorzover mij bekend- nog geen vervolg is gegeven aan het voorgegeven initiatief van mevrouw Blanksma (CDA), waarvoor een kamermeerderheid bestond om televisiereclames voor krediet –in welke vorm dan ook- te verbieden.

zaterdag 7 juni 2008

Meldpunt Schulden geopend in Twenterand

De Gemeente Twenterand heeft op 28 mei 2008 een Meldpunt Schulden geopend om mensen in problematische schuldsituaties sneller te kunnen helpen. Het Meldpunt krijgt bericht, als mensen hun huur of energierekening niet meer betalen.

Kennelijk valt deze gemeente onder het verzorgingsgebied van de Stadsbank Oost Nederland. Daarover zegt wethouder Van Abbema: “Helaas ervaren deze mensen een te grote afstand tot de Stadsbank. Het Meldpunt Schulden is een toegankelijker voorziening waar hulp in een eerder stadium gegeven kan worden. Hiermee kan voorkomen worden dat mensen dieper wegzakken in hun problemen.”

De passage over de “te grote afstand” tot de Stadsbank Oost Nederland roept vragen op. Is hiernaar onderzoek verricht? Gaat het om de fysieke afstand tot de Stadsbank (die meerdere vestigingen heeft)? Is er een relatie tussen het Meldpunt Schulden en de Stadsbank of gaat het Meldpunt van begin tot einde de schuldhulpverlening verzorgen? Dat lijkt bepaald niet efficiënt gegeven de daar verzamelde kennis en ervaring en is ook niet goed voorstelbaar; de gemeente Twenterand is volgens de website van de Stadsbank aangesloten bij de Stadsbank Oost Nederland.

vrijdag 6 juni 2008

Fondazione Centesimus Annus

Op de website van de Britse Guardian van 1 juni 2008 staat een boeiend artikel van de hand van Will Hutton over een bijeenkomst ten Vaticane van de Fondazione Centesimus Annus (genoemd naar de gelijknamige encycliek van paus Johannes Paulus II) met paus Benedictus XVI, die plaats vond mede met het oog op een spoedig te publiceren encycliek (van de hand van de paus) over sociaal kapitaal en menselijke ontwikkeling.

De schrijver gaat in op het “turbo kapitalisme” met machtige en instabiele financiële markten en ondernemingen die minder gericht zijn op het leveren van een maatschappelijke toegevoegde waarde dan op opbrengstmaximalisatie. “When Unilever was founded, I said in my remarks to the conference, it committed itself to make the best 'everyday things for everyday folk', Boeing to build the planes that flew fastest, safest, furthest, Sony to permanent innovation and so on. These great companies sought to make profits as a consequence of delivering a great economic objective; it was that purpose that is the social glue that makes a firm hang together and drives it forwards successfully over time. If capitalism organises itself along the lines of a private equity firm, interested only in financial leverage, avoiding tax and vast personal gain while putting two fingers up to concepts of the common good, it has lost the plot. Sooner or later, there will be a backlash and it is not even good for the business in the long term”.
Yet what worries the church - and the businessmen and women who fund the Fondazione - is that this is where contemporary capitalism is heading.


Deze pervertering van het kapitalisme, waarbij de financiële markt zich ontwikkelt los van de reële markt van goederen en arbeid, zien wij ook terug in de ontwikkeling van de schuldenproblematiek, waarbij mensen worden opgezweept en zich laten opzwepen tot een consumptieniveau dat veel hoger ligt dan hun reële inkomsten (en behoeften), vanuit de onterechte veronderstelling dat die levenswijze leidt tot meer existentieel geluk – terwijl het omgekeerde het geval is, zeker als na verloop van tijd de zaak zodanig uit de hand is gelopen, dat alleen drastische ingrepen, ook op terrein van consumptiebeperking, nog kunnen leiden tot sanering van schulden en een schone lei.

Helaas is op de website van het Vaticaan de toespraak van de paus (nog) alleen in het Italiaans te lezen en heeft ook Zenit Engelse editie (nog) geen vertaling geplaatst.

Zie voor artikel Will Hutton: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/01/catholicism.religion

en voor Italiaanse versie toespraak: http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/22211.php?index=22211&po_date=31.05.2008&lang=en

donderdag 5 juni 2008

Grip op je knip in Alphen aan den Rijn!

Op 17 juli 2008 wordt aan de Gemeenteraad van Alphen aan de Rijn de beleidsnota "Krijg grip op je leven, krijg grip op je knip" aangeboden. Deze nota behelst het vernieuwde schuldhulpverleningsbeleid van gemeente Alphen aan den Rijn.

Het College wil veel aandacht besteden aan preventie door middel van voorlichting en advies. Inwoners die al ernstige financiële problemen hebben krijgen schuldhulp op maat aangeboden. Met het invoeren van het nieuwe beleid en de vernieuwde werkwijze kan iedereen met een vraag over financiële problemen bij het gemeentelijk Wmo-loket terecht.

Er komt een uitgebreide voorlichtingscampagne hoe men schulden kan voorkomen, waarbij bijzondere aandacht zal worden gegeven aan ouderen, jongeren, uitkeringsgerechtigden en alleenstaande ouders.

Bij de ontwikkeling van de campagne wordt ook gekeken naar projecten die elders in het land succesvol zijn gebleken. Tevens wordt samenwerking gezocht met diverse ketenpartners.

Zie http://www.alphenaandenrijn.nl/Smartsite.shtml?id=67714

woensdag 4 juni 2008

Rb Haarlem; ga eerst maar werken!

Bij vonnis van 3 juni 2008 heeft de Rechtbank Haarlem een verzoek tot gedwongen medewerking door mobiele telefoonprovider Orange ex artikel 287a Fw afgewezen, omdat de Rechtbank van mening was dat het bod (dat gebaseerd was op een AWB/WWB-uitkering) lager dan redelijk was, nu er een gerede kans was dat de aanvrager gedurende de regeling werk zou vinden. De aanvrager was verslaafd geweest en werd nu begeleid naar het vinden van werk.

"Er is daarom een reële kans dat [verzoekster] afloscapaciteit zal verwerven, waardoor er, al dan niet in een wettelijke schuldsaneringsregeling, uitzicht is op een hogere aflossing op haar schuld aan Orange dan nu is aangeboden. Onder die omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat Orange in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de vordering van Orange ruim eenderde deel uitmaakt van de totale schuldenlast van [verzoekster]. Het verzoek om Orange te bevelen in te stemmen met de schuldregeling zal daarom worden afgewezen".

Het onderzoek of het bod in redelijkheid het onderste uit de kan is, vind ik begrijpelijk. De overweging dat de crediteur een derde van de schuldenlast vertegenwoordigt, valt mijns inziens buiten de kern van de zaak.

Het is jammer dat in artikel 287a Fw het criterium uit de Pay Roll-jurisprudentie is overgenomen. Beter zou zijn de aanvaardbaarheid van een aanbod te toetsen aan de kwaliteitscriteria voor schuldhulpverlening in het minnelijk traject, waarbij de kans op meeropbrengst in het aanbod had kunnen worden meegenomen door de afdracht aan de boedel aan te passen aan de inkomsten.

De uitspraak staat op rechtspraak.nl onder LJN BD3035.

dinsdag 3 juni 2008

50% minder ontruimingen in Roermond in 2007

Het aantal ontruimingen in Roermond is sinds 2005 met de helft afgenomen. In 2005 werden er 50 woningen wegens huurachterstand ontruimd, in 2007 waren dat er nog 26.

Deze vermindering is het gevolg van nieuw gemeentelijk beleid. In 2005 sprak de gemeente Roermond met woningcorporaties, maatschappelijk werk en de kredietbank af, huurders bij twee maanden huurachterstand al te benaderen en een schuldhulpverlening aan te bieden.

Dit beleid bewijst dat in iedere gemeente samenwerking van ketenpartners zijn vruchten kan afwerpen tot voordeel van alle betrokkenen: minder grote huurachterstanden, minder ingewikkelde schuldhulpverlening en een kleinere (totaal)omvang van de schulden.

Zie http://www.l1.nl//L1NWS/_rp_links4_firstElementId/1_2614313/_rp_links4_hasclickpage/1_1013/_pid/links4

"Rondkomen in Rotterdam"

De Gemeente Rotterdam heeft een nieuwe website gelanceerd http://www.rotterdam.nl/rondkomen . Deze website is bedoeld voor kwetsbare burgers en hulpverleners om informatie uit te wisselen over:
- bijzondere bijstand;
- hulp bij schulden;
- inkomensondersteunende maatregelen;
- interviews;
- regelingen en wijzigingen;
- formulieren;
- nieuwsberichten op dit terrein.

Veel aandacht is er ook voor regelingen betreffende kinderen teneinde te voorkomen, dat zij onvoldoende maatschappelijk participeren door de financiele situatie van hun ouders.

Aan de orde komt ook dat met een uitkering uit hoofde van bijzondere bijstand de kosten van een boek 1 (beschermings-)bewindvoerder kunnen worden gefinancierd tot de normbedragen die hiervoor door Kantonrechters worden aangehouden.

Het is zeer prijzenswaardig, dat de gemeente Rotterdam met dit initiatief weer laat zien open oog te hebben voor personen en huishoudens in moeilijke financiele omstandigheden en problematische schuldsituaties.

maandag 2 juni 2008

"Weg met hap-snap-hulpverlening"

In de altijd lezenswaardige nieuwsbrief van Modus Vivendi gaat PvdA Tweede Kamerlid Spekman in op de kwaliteit van hulpverlening en het belang van landelijke registratie van schulden.

Verder is aandacht voor een zogenaamde quick scan om vast te stellen of sprake is van een problematische schuldsituatie en de inzetbaarheid van vakantiegeld voor het regelen van schulden.

Zie http://minnelijk.modusvivendi.nl/component/option,com_sm2emailmarketing/task,showarchivemessage/id,30/Itemid,37/

zondag 1 juni 2008

De man (met een schuld) van één miljoen

In Rotterdam is een onderzoek uitgevoerd onder verslaafden waaruit blijkt dat deze veelvuldig te maken hebben met schulden en daaronder zeer gebukt gaan.

De gemiddelde schuld onder verslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam ligt zo rond de 7.000 euro.

Onderzoeker Barendregt geeft aan een verslaafde te hebben gesproken die aangaf EURO 1 miljoen schulden te hebben en 300 auto’s op zijn naam te hebben gehad. Het verschijnsel “katvangers” is in de verslaafdenwereld niet onbekend; de verslaafde leent zijn naam voor tenaamstelling van kentekens van auto’s die vervolgens niet worden verzekerd en waarmee niet zelden vele overtredingen worden begaan.

Schuldhulpverlening aan verslaafden vraagt om maatwerk en integraliteit, waarbij verschillende disciplines gestructureerd samenwerken en goed is afgesproken, welk hulpverlener een en ander coordineert en de voortgang en de integraliteit bewaakt.

Zie http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2335039/Junks_diep_in_de_schulden.html