donderdag 31 januari 2008

Minnelijk traject wordt al effectiever

De nieuwe aanpak van de NVVK begint al te werken. De stijging van het aantal problematische schuldsituaties vlakt af. Het aantal huoshoudens dat zich heeft gemeld bij hulpverlening, verleend door NVVK-leden is als volgt:
2003 + 21 %
2004 + 13 %
2005 + 10 %
2006 + 7 %
2007 + 3 % (47.500)

De NVVK vermoedt dat een half miljoen gezinnen geldproblemen heeft. Toenemend komen zij bij instanties voor schuldhulpverlening terecht, zowel door de campagnes hierover als doordat bijvoorbeeld nutsbedrijven naar hulpverlening moet verwijzen alvorens tot afsluiting te kunnen overgaan.

Het gemiddelde schuldbedrag was in 2007 26.000 euro (22.000 euro in 2006). Daarvan wordt gemiddeld 20 tot 30 procent binnen drie jaar terug betaald. Gemiddeld hebben personen die zich melden met een problematische schuldsituatie, te maken met twaalf schuldeisers. Het slagingspercentage van het minnelijk traject steeg van 18 naar 22% - en dat is nog maar het begin!

Omgaan met geld in Capelle aan den IJssel

Ook de Gemeente Capelle aan den IJssel begint met een gratis budget cursus om ingezetenen te leren om te gaan met hun geld.

De cursus start acht keer per jaar. Iedere cursus telt zes bijeenkomsten van drie uur. Deelnemers krijgen een cursusmap en worden zo nodig doorgeleid naar schuldhulpverlening.

De folder is digitaal te vinden op de volgende locatie:
http://www.capelleaandenijssel.nl/internet/documenten/Budgetflyer2008.pdf

De cursus is een activiteit van de zogenaamde "Inkomensbrigade" van de gemeente Capelle aan den IJssel. De Inkomensbrigade richt zich op inwoners met een laag inkomen en onder meer voorlichting geeft over voorliggende voorzieningen. Huisbezoeken worden regelmatig ingezet bij de hulpverlening.

In 2007 werd door de gemeentelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht over het armoedebeleid, waarbij er voor werd gepleit meer samenhang in de voorzieningen te brengen. Zie http://www.delokalerekenkamer.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1!dpD8XL5WfcxG1jmb5WBNDecGa19fs1WDcV!js7tW8nhb9oWMdxXGwqyxTagM31&objectid=8172&!dsname=LRekenkamer&highlights=

woensdag 30 januari 2008

Budget-buddies in Breda

De Gemeente Breda is in het kader van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling een project begonnen om vrijwilligers in te zetten als budgetcoaches. Zo worden mensen in een problematische schuldsituatie geholpen om de financien in balans te houden met langdurige begeleiding.

De vrijwilligers krijgen eerst een opleiding. Inmiddels zijn zeven personen opgeleid en hebben zich meer vrijwilligers aangemeld om te worden opgeleid.

zie http://www.bndestem.nl/breda/2549372/Mensen-met-schulden-helpen-tot-aan-de-keukentafel.ece

Schuldenproblematiek Belgie toegenomen in 2007

De Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank in Belgie heeft gisteren een persbericht uitgegeven waarin wordt vermeld, dat het aantal personen in een collectieve schuldenregeling is gestegen. Op 31 december 2007 bevat de Centrale de gegevens van 64 493 personen die een beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling, hetgeen een stijging is met 12,5 % in vergelijking met 2006.

Drie op de tien personen met een collectieve schuldenregeling zijn echter met geen enkele achterstallige kredietovereenkomst in de Centrale geregistreerd. De oorzaken van overmatige schuldenlast zijn niet beperkt tot het krediet: consumenten kampen immers vaak ook met andere betalingsmoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot energie- en telefoonfacturen, huur of fiscale schulden.

Het consumptief krediet nam toe. Op 31 december 2007 waren er in de Centrale voor kredieten aan particulieren 7 512 130 kredietovereenkomsten en 4 684 232 personen geregistreerd. Dit is een toename met respectievelijk 4,6 % en 2,4 % in vergelijking met het jaar voordien.

zie http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/Press/2008/cp20080116_N.pdf

dinsdag 29 januari 2008

Carnevale di Venezia

En wie de Nederlandse benepenheid even te veel wordt, treft via onderstaande link van de Corriere della Serra een fotoreportage van het Carnaval in Venetie, dat eerder begint dan in de rest van de wereld (maar tegelijk ophoudt):
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_27/carnevale_venezia_e1a10b9e-ccd7-11dc-bed8-0003ba99c667.shtml

zie ook: http://www.carnevalevenezia.com/index.htm

en de vidoeclip http://www.youtube.com/watch?v=SbhJc579BvA

Oom deurwaarder vertelt verder

Het lijkt wel alsof deurwaarders hebben besloten in een publicitair offensief uit te leggen, hoe zinvol hun beroep is.

In Tubantia staat een interview met deurwaarders van het kantoor Wigger Gerechtsdeurwaarders in Almelo, waarin onder meer de volgende passages:

“Gerechtsdeurwaarders zijn vooral 'menselijk en tactvol'”

"We hebben ook veel contact met sociale instanties en de gemeente", vertelt Wigger. "Vaak weten mensen niet eens dat ze bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen van de sociale dienst. 'Dat is niet voor mij', zeggen ze dan. We proberen vaak om geen valse hoop te wekken, maar willen wel alle hulp aanreiken die er is. In sommige gevallen is er niets meer aan te doen. Dan is het jammer, maar helaas."

“Het is volgens Wigger ondanks alle ellende belangrijk om menselijk te blijven. "Een voorbeeld: de rechter heeft bepaald dat iemands auto in beslag moet worden genomen. De betreffende persoon is het echter niet met de rechter eens. Met zo'n situatie moet je menselijk en tactvol omgaan. Je wilt geen scheldpartijen en politie-escortes. Het resultaat staat altijd voorop."

Menselijkheid en tact worden mitsdien instrumenteel ingezet om voor de opdrachtgever een goed resultaat te bereiken. Dit past goed binnen een verzakelijkte utilitaire samenleving. Of het nog raakvlakken vertoont met het nobile officium, dat de grondslag is om de deurwaarder als openbaar ambtenaar verstrekkende bevoegdheden te geven, is de vraag.

Dat deurwaarderskantoren in Almelo niet altijd zo “menselijk en tactvol” optreden, kan door belangstellenden worden nagelezen in het boeiende boek over schuldenproblematiek van Mirjam Pool “Alle dagen schuld”, uitgeverij Augustus, waarin onder meer de gestie van het deurwaarderskantoor Tijhuis wordt besproken.

Zie http://www.tctubantia.nl/regio/almelo/2548600/Het-is-altijd-afwachten-wie-de-deur-open-doet.ece

Schuldhulpverlening- nieuwe stijl werkt (in Goirle)

De schuldhulpverlening nieuwe stijl is in Goirle ingevoerd in oktober 2007. Goirle meldde toen in een persbericht, dat dit de eerste gemeente was waar de schuldhulpverlening nieuwe stijl werd ingevoerd.

In Goirle wordt niet meer om de week maar wekelijks het spreekuur voor schuldhulpverlening gehouden. Het spreekuur duurt vier uur. Er zijn geen wachtlijsten.

Soms gaat het om een eenmalig advies, maar meestal zijn de problemen ingewikkelder. Veel bezoekers van het spreekuur vrezen voor ontruiming uit hun woning of de afsluiting van energie of water. Medewerkers van de Stadsbank Midden Nederland verzorgen het spreekuur, dat plaatsvindt in het gemeentehuis.

Momenteel zitten al 43 Goirlenaren in een schuldhulpverleningstraject. Voor ongeveer 17 anderen wordt binnenkort ook een traject opgestart. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om slagingspercentages te melden.

In samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum bestaat voor bewoners van Goirle ook de mogelijkheid om de cursus “Grip op de knip” te volgen, waarbij in een periode van zes maanden een dagdeel per week wordt geleerd de financiën op orde te houden. De kosten van de cursus bedragen EURO 600,00 die door de gemeente worden gedragen.

In ieder geval kan alvast worden geconstateerd, dat de schuldhulpverlening de doelgroep bereikt zonder wachttijd, waardoor escalatie en verergering van problemen kan worden beperkt. Wie de moed heeft verzameld een beroep op schuldhulpverlening te doen, moet snel worden geholpen om orde op zaken te stellen en te ervaren, dat een in eigen beleving onoplosbaar probleem oplosbaar kan worden gemaakt.

Zie http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/article2548816.ece
en http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/2548393/Goirlenaren-kunnen-weer-Grip-op-de-Knip-krijgen.ece

woensdag 23 januari 2008

Bonusregeling Amersfoort (voorlopig?) van tafel

De motie van de VVD om de bonusregeling in te trekken, is in de vergadering van de gemeenteraad niet behandeld, aangezien “De gemeenteraad bedenktijd wil over het premiestelsel, dat trouwe aflossers beloont met 1200 euro”.
Zie http://www.ad.nl/utrecht/amersfoort/article1992470.ece

Zonder de motie van de VVD echter was vermoedelijk de trein doorgereden naar het eindstation.

Met genoegen constateer ik deze keer mitsdien ietwat te pessimistisch te zijn geweest,
Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/01/beloning-medewerking-schuldsanering.html

dinsdag 22 januari 2008

Uit het bestuurlijk accoord SZW-VNG

Als bijlage bij de maandelijkse verzamel-brief van SZW aan de gemeenten 21 januari 2008 is het bestuurlijk accoord van het ministerie van SZW en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gepubliceerd.

Daarin zijn de volgende maatregelen opgenomen om schulden terug te dringen:
· Het streven is niet-gebruik voor alle gemeentelijke regelingen tegen te gaan. SZW en VNG spannen zich in om de bekendheid van deze voorzieningen te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht hoe het niet-gebruik via bestandskoppelingen teruggebracht kan worden.
· VNG en SZW bouwen voort op de recente intentieverklaring door de samenwerking tussen partners op lokaal en regionaal niveau te bevorderen en goede praktijkvoorbeelden actief onder de gemeenten te verspreiden. Zo zal de samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken verbeterd worden met het doel bezoekers van voedselbanken gebruik te laten maken van gemeentelijke voorzieningen.
· VNG stimuleert gemeenten grote terughoudendheid te betrachten bij het verlenen van leenbijstand. Gemeenten worden hierbij gestimuleerd op inventieve wijze om te gaan met de mogelijkheid om de verplichting tot betaling van deze schuld kwijt te schelden, gekoppeld aan de inspanning van de cliënt op het terrein van reintegratie.
· VNG en SZW brengen in kaart op welke wijze de effectiviteit en de kwaliteit van de minnelijke schuldhulpverlening versterkt kan worden.
· SZW stelt de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening in de periode 2007-2009 beschikbaar via een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.
Te vinden via documentatie Tweede Kamer http://parlando.sdu.nl onder nummer szw0800004.

Door het ter beschikking stellen van geld voor schuldhulpverlening via een toevoeging aan de algemene middelen bestaat de kans, dat een gemeente dit geld voor een ander doel gebruikt. Dat dit geen theoretische mogelijkheid is en dat gemeenten een afweging maken, wordt geïllustreerd in een artikel over de Gemeente Olst-Wijhe van 18 januari 2008, waarin de volgende passage: “Ten slotte heeft het ministerie van Sociale Zaken geld gestort in het Gemeentefonds voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het betreft een algemene uitkering, zodat de gemeente niet verplicht zijn het bedrag aan de genoemde doelen te besteden”.

Het liep in Olst-Wijhe niettemin goed af voor personen in problematische schuldsituaties: De gemeente besloot het bedrag wel te besteden aan schuldhulpverlening: “De 14.000 euro voor 2007 is overgeheveld naar 2008. Tijdens de evaluatie van het Minimabeleid, later dit jaar, worden voorstellen gedaan voor besteding. Wethouder Ans Otterloo denkt daarbij aan onder meer schuldhulpverlening, waar relatief veel mensen mee te maken krijgen. Volgens haar is met name op het gebied van preventie en voorlichting nog altijd winst te halen.”.
Zie http://www.destentor.nl/salland/2493763/Financiele-meevallers-OlstWijhe.ece

Vraag blijft wat er moet gebeuren met gemeenten die de middelen bestemd voor schuldhulpverlening voor andere doelen gebruiken. Gevolg daarvan is dat de bewoners minder hulp krijgen dan in gemeenten waar de middelen wel overeenkomstig de bestemming worden besteed (of sommigen in het geheel niet, wanneer voor toelating tot de hulp inkomensgrenzen worden gesteld, zoals hier onlangs besproken voor de gemeente Maarssen, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/01/aanbesteding-schuldhulpverlening.html

maandag 21 januari 2008

Aanbesteding schuldhulpverlening gemeente Maarssen

De gemeente Maarssen heeft op 17 januari 2008 een persbericht uitgegeven naar aanleiding van besluitvorming betreffende de aanbesteding van schuldhulpverlening, die (bijna) het gehele traject bestrijkt van preventie tot afgifte van de artikel 285 Fw-verklaring. Zie http://www.maarssen.nl/content.jsp?objectid=10977

Nieuw voor de gemeente is, dat er geen inkomensgrenzen meer worden aangehouden voor hulpverlening. Tot nu toe gold een grens van 150% van het minimumloon. Deze grens wordt losgelaten, omdat “mensen met hogere inkomens evengoed in de schulden kunnen raken en niet meer in staat blijken om zonder hulpverlening uit de schulden te komen”.

Er zijn meer gemeenten, die inkomensgrenzen stellen voor toelating tot schuldhlpverlening. Dikwijls wordt deze keuze ingegeven door budgettaire overwegingen. Naarmate er meer geld specifiek voor schuldhulpverlening door de centrale overheid beschikbaar wordt gesteld, is er minder reden tot het stellen van toelatingsgrenzen.

De offerte aanvraag kan worden geraadpleegd op de website van de Gemeente:
http://www.maarssen.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1p5G7cL9!zmQ!2Az1FIodrhsUhCp3Q4aGBJh@OuKEX@lW9pz8XH1!b8xG1jif1Wx&objectid=10976&!dsname=MaarssenExtern

De aanbesteding sluit op 8 februari 2008. Degenen die dit bericht lezen op een moment, dat de offerte-aanvraag van de website is gehaald kunnen deze opvragen via schruer@schruer.nl

zaterdag 19 januari 2008

Beloning medewerking schuldsanering geen goed idee

De gemoederen in schuldhulpverleningsland zijn de afgelopen weken bezig gehouden met het beleid in de gemeente Amersfoort om bijstandgerechtigden, die met succes verschillende fases van schuldhulpverlening doorlopen te belonen in geld (in de vorm van cadeaubonnen). Een van de redenen om hiertoe te besluiten is het vergroten van de kans dat een schuldhulpverleningstraject slaagt. In Amersfoort mislukt een op de drie trajecten door gebrek aan medewerking van de cliënt.

Voor de mededeling ter kennisgeving van het College van B&W aan de Gemeenteraad, zie
http://www.amersfoort.nl/docs/Raadsinformatiebrief%202007%20nr%20152%2C%20Premies%20en%20maatregelen%20in%20schuldhulpverleningstraject.pd

Ook in de gemeenteraad van Amersfoort zijn –hoe kan het anders- de meningen hierover verdeeld.

Groen Links is voor:
“Een beloning in het vooruitzicht stellen is niet 'voor Sinterklaas spelen' zoals de VVD zegt. Het is juist een stimulans waardoor mensen echt geholpen zijn en niet jarenlang in dezelfde financiële ellende blijven zitten. Zo'n investering in de samenleving verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Wanneer armoede is op te lossen door mensen te belonen voor hun grote inspanning om uit de schulden te komen, dan moeten we dat als samenleving doen”.
zie ook http://www.groenlinks.nl/lokaal/amersfoort/nieuws/Schuldhulp.2008-01-17.1349

De VVD is tegen en heeft een motie ingediend om de maatregelen ongedaan te maken, die in de raadsvergadering van 22 januari 2008 zal worden behandeld:
"De mogelijkheid om uit de schulden te komen voldoende motivatie moet zijn om het schuldhulpverleningstraject af te ronden;
Het uitloven van cadeaubonnen hier het belonen van normaal gedrag betreft en daarvan een verkeerde beeldvorming uitgaat”
http://www.amersfoort.nl/docs/internet/2008/VVD%20%20Motie%20-%20Amersfoort%20Sinterklaas%20in%20schuldhulp.pdf

Op de korte termijn zal het geven van een beloning om mee te werken aan sanering van eigen schulden vermoedelijk wel werken als een positievieve prikkel en daarmee macro bijdragen aan de effectiviteit van schuldhulpverlening. Financieel kan het zo zijn, dat de geraamde kosten ad EURO 77.000,00 worden terugverdiend, dat effectiviteitsverbetering van de plaatselijke schuldhulpverlening.

Op de langere termijn rijst de vraag, of deze positieve beloning geen raakvlakken vertoont met de mentaliteit, die in een aantal gevallen heeft geleid tot het ontstaan van de schuldenproblematiek. Immers, sommige schulden ontstaan, doordat de debiteur niet in staat is tot uitstel van behoeftenbevrediging en wat hij (of zij) in de winkel ziet, ook onmiddellijk wil hebben, waarbij detaillisten niet zelden al te gedienstig zijn bij het invullen van de daarop betrekking hebbende formulieren en soms ook is afgesproken dat het eerste jaar niet behoeft te worden afgelost – overigens net als bij vele subprime hypotheken in de VS. De debiteur krijgt extra geleend geld om te kopen, wat hij vanuit zijn huidige financiële situatie niet uit eigen middelen kan betalen. Als medewerking aan sanering van eigen schulden opnieuw wordt beloond met extra geld –en dus kan worden omgezet in vormen van materiële behoeftenbevrediging, wordt ingespeeld op hetzelfde mechanisme, dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schulden; het streven naar bestedingsverruiming boven de actuele inkomens- en vermogenspositie.

Structurele oplossing van een schuldenprobleem, waaronder begrepen het voorkomen van recidive, veronderstelt een gewijzigd gedrag (of liever nog de innerlijke houding) met betrekking tot de besteding van geld. Wij behoeven niet alles te kopen wat wij denken te willen hebben om teneinde daardoor gelukkig(er) te worden. Het bewerkstelligen van gedragsverandering echter –zoals wij allen weten uit eigen bittere ervaring- geen eenvoudige zaak en dus ook in termen van hulpverlening kostbaar. Het is goedkoper snel de schulden op een rijtje te zetten, de crediteuren aan te schrijven met de mededeling, dat er toch niets te halen is, de debiteuren 36 maanden EURO 50,00 te laten afdragen en weer over te gaan te orde van de dag –met een resultaat dat in de prestatiecijfers wordt aangemerkt als “geslaagd”. De bijdrage van de debiteuren aan de schuldsanering wordt trouwens door de gemeente weer terugbetaald (en overtroffen) in de vorm van cadeaubonnen. Een stapje verder is dat de overheid betaald belastinggeld teruggeeft in de vorm van cadeaubonnen. Ziet Groen Links hierin wellicht een verstolen positieve bijdrage aan de klassenstrijd, mij lijkt het veeleer een omhelzing van het kapitalisme door de maatschappelijke onderklasse en daarmee de ultieme kapitalistische triomf, er is maar een God en dat is de Mammon.

Slotsom is wat mij betreft dat het belonen van meewerking aan schuldhulpverlening loot is van dezelfde stam als de overcreditering van bijstandtrekkers door consumptieve geldverstrekkers. Eigentijds, snel, optisch effectief en volstrekt voorbijgaand aan de kern van de zaak, de debiteur latend in de morele staat, waarin hij verkeert zonder enige intentie hem door de schuldproblemen heen te laten uitgroeien tot een betere versie van zijn eigen persoon. De motie van de VVD om dit plan tegen te houden zal dan ook wel niet worden aangenomen.

Naschrift.
Onder een geheel andere hoop zou kunnen worden gesteld, dat het van de Gemeente Amersfoort een providentieel idee is burgers geld te geven om uit te geven. Gisteren besloot president Bush als maatregel tegen recessie alle Amerikaanse burgers USD 800 cadeau te doen met de opdracht dat zo snel mogelijk weer uit te geven, aangezien de terugverdienwaarde voor de economie usd 1,19 per dollar is, zie http://www.nrc.nl/economie/article900413.ece/Bush_geeft_economie_VS_injectie_in_de_arm_ Ik consumeer, dus ik besta.

dinsdag 15 januari 2008

Op zwart zaad

Zondag 20 januari aanstaande zendt de NPS om 16.30 uur op Nederland 1 een herhaling uit van de documentaire "Op zwart zaad", waarin een beeld wordt geschetst van een gezin in financiele problemen.

Zie http://www.documentaire.nl/doc.asp?oId=4574

Uitbreiding dienstverlening pandhuis gemeente Den Haag

Het AD meldt in zijn Haagse katern vandaag, dat wethouder Kool de mogelijkheden onderzoekt de dienstverlening van het gemeentelijk pandhuis uit te breiden van sieraden naar duurzame verbruiksgoederen, mede in verband met de door andere pandhuizen gerekende woekertarieven, zie http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1966078.ece

Inmiddels is ook in de Tweede Kamer gewezen op de noodzaak de commerciële branche van de pandhuizen strakker te reguleren, zie ook
http://observatrix.blogspot.com/2008/01/hulde-aan-pvda-kamerlid-spekman.html

Staatssecretaris Aboutaleb heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2007 reeds daartoe strekkende voornemens aangekondigd, zie http://docs.szw.nl/pdf/34/2007/34_2007_3_11021.pdf

"Read my lips: no recession"!

Terwijl mondiaal wordt gewaarschuwd voor een recessie a la 1929, leggen de premier en de vice-premier (Bos) van de Staat der Nederlanden in eenparige euforie uit, dat er in Nederland geen recessie is te verwachten, omdat onze economie is “ontkoppeld” van die van de VS.

Kennelijk is betrokkenen ontgaan, dat na WOII de economische trend is gericht op globalisering, waarbij bijvoorbeeld banken meer dan ooit aan elkaar gerelateerd zijn door onderlinge leningen met of zonder zekerheid. Hoezeer Nederlandse banken (gaan) delen in de Amerikaanse bankencrisis is bijvoorbeeld nog lang niet bekend. Ook is Nederlandse export naar de VS is door de dure euro zeer onvoordelig.

Wel is bekend, dat de economie van het Verenigd Koninkrijk vergaand wordt geraakt door de recessie in de VS. Daar hebben spaarders al in de rij gestaan bij een bank (Northern Rock) om hun spaargeld op te halen en wist de plaatselijke overheid toen niets beters te bedenken dan een integrale garantie voor de schulden van de bank af te geven. Is de Nederlandse economie soms ook “ontkoppeld” van de Britse? In Duitsland –onze belangrijkste handelspartner- staan de consumenten bol van de schulden. In Nederland (vroeger een spaarzaam volkje) heeft de overcreditering nog nooit de gigantische vormen aangenomen zoals die er nu zijn.

Of zijn de opmerkingen van het kabinets-managementteam (minus Rouvoet) weer typisch vormen van de naïeve politieke marketing van dit kabinet, waarbij als gevolg van interne partijpolitiek omhoog gevallen kandidaten (geselecteerd via mechanismen vergelijkbaar met die van de modale kerkelijke vereniging) een tijd lang de baas over dit land mogen spelen, voornamelijk geleid door hun motief de volgende verkiezingen zodanig te agenderen, dat de uitkomst voor hen voordelig uitvalt – waarbij in de gegeven omstandigheden te verwachten is, dat alle betrokken partijen elkaar de volle periode in een wurggreep blijven houden en er dus belang bij hebben zo min mogelijk te doen en onderlinge ruzie te voorkomen, al dan niet onder instelling van commissies –ondertussen aan de bevolking uitleggend (na eerst twee weken niet te hebben geregeerd wegens eindejaarsvakantie), dat wij rustig kunnen gaan slapen en dat het kabinet over ons waakt?

Kennelijk ging de dwaze euforie van het duo Balkenende-Bos ook Minister Donner te ver, die gisteren wel uitdrukkelijk waarschuwde voor een recessie en zich daarmee (en niet voor het eerst) “ontkoppelde” van de rest van het kabinet. Donner wil vermoedelijk niet de geschiedenis ingaan, als participant in deze kabinetstrouvaille, waarvoor bij de eerstvolgende verkiezingen de prijs zal worden betaald.

Kanttekening:
De kreet "Read my lips: no new taxes" was een fameuze (later geschonden) verkiezingsbelofte van president George H. W. Bush in 1988 bij de presidentsverkiezingen in dat jaar, die zeer bijdroeg aan het verlies van de republikeinen bij de daarop volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1992, zie
http://nl.youtube.com/watch?v=E5DZBFbMdjI&feature=related

Waar blijft het wettelijk geregeld uniform tarief buitengerechtelijke incassokosten?

Hoeveel er fout is in de incassobranche, kan in ieder geval niet worden geconstateerd op basis van een daaraan gewijd onderdeel van het programma RADAR van de TROS van 14 januari 2008. In het programma werd verwezen naar een onderzoek van het Testpanel, waarvan de uitkomst zou zijn, dat 4000 van de 23.000 verklaarden wel eens een aanmaning te hebben ontvangen, waarvan 60% volgens de respondenten onterecht was. 65 procent van deze 60%, dus 40% van de 4000, verklaarde schriftelijk te kunnen bewijzen dat de aanmaning ook daadwerkelijk onterecht is.

Bij dit onderzoek zijn de nodige vragen te stellen en opmerkingen te maken:
- is sprake van een betalingsherinnering of een ter incasso aan een incassobureau uit handen gegeven vordering?
- Welke wetenschappelijke waarborgen gelden bij dit onderzoek?
- Was sprake van betaling na afloop van de betalingstermijn.
- Hoe is getoetst of een aanmaning onterecht was en of daadwerkelijk kon worden aangetoond, dat er was betaald.
In het programma kwam een geval aan de orde waarin verwarring was ontstaan doordat twee personen dezelfde naam en geboortedatum hadden. In een ander geval werd ten onrechte verwezen naar eerdere incasso-activiteit. Consumentenprogramma’s als Kassa en Radar en de Consumentenbond zouden een onderneming vele verwijten maken over consumentenmisleiding, als deze zijn onderzoeken zo opzetten als Radar dat in dit geval heeft gedaan.

Afgewogen werd het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen gepresenteerd, zie voor de schriftelijke bevestiging daarvan
http://www.nvio.nl/files/Tros_Radar_januari_2008.doc De beslissing dat externe incasso-activiteit wordt ingezet, berust niet bij het incassobureau maar bij de crediteur die veelal niet kan toetsen, of dit besluit terecht is. De bij het NVIO aangesloten ondernemingen beschikken in ieder geval over een gedragscode, een audit en een klachteninstantie.

In mijn observatie is het onterechte incasso-activiteit niet het grootste probleem, maar de gevorderde buitengerechtelijke kosten die kunnen oplopen tot een extreme hoogte. Dit doen niet alleen incasso-ondernemingen maar evenzeer gerechtsdeurwaarders. Er blijken altijd geïntimideerde debiteuren te zijn die betalen. In de praktijk van de schuldhulpverlening worden bij bepaling van de hoogte van de vordering de incassokosten doorgaans ongetoetst meegenomen bij de bepaling van de hoogte van het bedrag.

Kantonrechters hebben voor dit probleem al lang een oplossing ontwikkeld in de vorm van een tarief buitengerechtelijke kosten, dat landelijk wordt toegepast in de vorm van de staffel Incassokosten en salarissen rolzaken Sector Kanton, zie
http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+kanton/Liquidatietarieven+rechtbank+sector+kanton.htm
Vroeger werd deze staffel wel aangeduid als het tarief van het rapport Voorwerk II. Indien deze regeling algemeen verbindend werd verklaard als maximum met strafbepaling in geval van overtreding, zou snel en effectief kunnen worden opgetreden tegen deze structurele misstand, gepleegd door professionele incasseerders. Actie hierop zou ondernomen kunnen worden door de Minister van Justitie, die dit probleem eerder aan de orde stelde in een brief aan de Tweede Kamer van 4 april 2007, Kamerstukken 2006/2007, 30928, nr. 7 (te raadplegen op de website van de Tweede Kamer via http://www.parlement.nl/ onder parlando).

zondag 13 januari 2008

“Immer mehr junge Frauen machen Schulden”

Het Institut für Sozialdienste in Oostenrijk heeft op 12 januari 2008 een onderzoek gepubliceerd, waaruit naar voren komt, dat steeds meer jonge vrouwen schulden maken uit consumptiedrang en daarbij –net als mannen- een hoger risico aanvaardbaar zijn gaan vinden. Jonge stellen maken steeds meer schulden.

Zie http://vorarlberg.orf.at/stories/249021

Of dit verschijnsel dient te worden aangemerkt, als positief signaal betreffende emancipatie, valt te betwijfelen.

vrijdag 11 januari 2008

Over geldcultuur en matigheid

Nederland kent een Geldmuseum, dat zich niet alleen bezig houdt met munten maar ook met het begrip “geldcultuur”. Er is bij dit museum een onderzoeker werkzaam, de socioloog G. Borst die in de Telegraaf van vandaag zijn eerste maandelijkse column over het onderwerp “geldcultuur” schrijft. Geldcultuur betreft de wijze waarop mensen omgaan met geld.

Met het onderwerp “geld” is nauw verbonden het onderwerp “schulden”, waarover door Borst in zijn eerste column het volgende wordt opgemerkt:

“In Nederland tekent zich een omslag af in de houding tegenover schulden. Intrum Justitia, ons grootste incassobureau, heeft in elk geval gewezen op onze hard achteruithollende betalingsmoraal.' Tja, ik ken het recente onderzoeksrapport van Intrum Justitia ook. Er komt uit naar voren dat vooral de Nederlandse middenklasse de afgelopen vijf jaar aan het wanbetalen is geslagen”.

Zie http://www.overgeld.nl/rubriek/consument/article2981146.ece

Borst bereidt een proefschrift voor over de bevordering en verbreiding van de spaarzin in Nederland (promotor: Prof. Dr. J. Lucassen, VU). Nederlanders waren vroeger zuinig en worden steeds ruimer van uitgeven met alle problemen daaraan verbonden.

Het is goed dat wordt nagegaan welke indicatoren een rol spelen of hebben gespeeld bij veranderingen in de spaarzin teneinde aan de hand daarvan na te gaan of spaarzin weer kan worden bevorderd.

“De matigheid is de morele deugd die de aantrekkingskracht van de genoegens tempert en evenwicht brengt in het gebruik van de geschapen goederen. Ze verzekert de beheersing van de wil over de instincten en houdt de verlangens binnen de grenzen van de betamelijkheid. De matige persoon richt de strevingen van zijn zinnen op het goede, behoudt een gezonde bescheidenheid en "laat zich niet meeslepen door eigen zin en kracht om te wandelen naar de begeerten van zijn hart" (Sir. 5)” (§ 1809 CKK). Zie ook http://www.catechismus.nl/

donderdag 10 januari 2008

EU-regeling consumptief krediet na(der)bij

Na een voorbereidingsperiode van ruim vijf jaar is op 10 december 2007 door het Europese Parlement de tweede versie van een ontwerp richtlijn voor consumptief krediet ingediend. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in januari 2008.

Zie http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/056-14720-344-12-50-909-20071211IPR14719-10-12-2007-2007-false/default_en.htm

Gelet op het feit, dat twee op de drie Europeanen geld lening voor de aankoop van consumptiegoederen en toenemend grensoverschrijdend wonen en werken, is het van belang regelingen te harmoniseren en te coördineren. De richtlijn heeft onder meer betrekking op:
- informatieverstrekking over rente en kosten bij aangaan van de overeenkomst van geldlening tussen EURO 200 en 50.000;
- reclame voor leningen;
- de mogelijkheid tot vervroegde aflossing;
- de mogelijkheid de lening te beëindigen (na een beraadtermijn).
Op deze wijze kunnen EU-ingezetenen internationaal aanbiedingen van geldschieters beter met elkaar vergelijken.

Ook het vermijden van overkreditering is een doelstelling van de richtlijnen. Geldgevers zijn verplicht een onderzoek in te stellen naar de solvabiliteit van de aanvrager van een lening. In Nederland vindt kredietregistratie reeds plaats door het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Lidstaten die nog geen centrale registratie hebben zullen die moeten invoeren. Zie http://www.bkr.nl

In Nederland is in de vorm van vergelijkende reclame momenteel dagelijks te zien, hoe zeer de rentetarieven van de Postbank en ABN AMRO liggen boven die van andere aanbieders. Wie in Nederland op dagbasis wil komen tot vergelijking van rentetarieven vindt bij www.independer.nl veel informatie die bij het nemen van een beslissing over lenen (en sparen!) van belang is. Postbank en ABN AMRO onderscheiden zich door hoge tarieven aan te houden voor lenen en weinig rente te vergoeden bij sparen.

woensdag 9 januari 2008

Hulde aan PvdA-Kamerlid Spekman!

Blijkens bijgaand artikel op de website gemeente.nu is door de PvdA actie ondernomen om te komen tot versnelling van de herziening van de Pandhuiswet, die inmiddels tot een praktische dode letter is geworden, zie http://www.gemeente.nu/sociale_zaken_nieuws/id1213-101209/pvda_pandhuiswet_in_fases_actualiseren.html

Uit mijn ervaring in het Rotterdamse weet ik hoe bedrijven onder meer onder de naam Cash Converters kort lopend krediet verstrekken op zeer ongunstige condities, waarbij er op dit moment op dergelijke praktijken niet of nauwelijks toezicht kan worden uitgeoefend. Zie ook http://www.cashconverters.nl/ Op de website van dit bedrijf valt op, dat de voorwaarden voor zogenaamde koop en terugkoop niet worden gepubliceerd. Onderzoek van Vara-programma Kassa wees uit, dat de rentekosten op jaarbasis op ruim 200% uitkomen.

Het is goed, dat in Den Haag een gemeentelijk pandhuis actief is, waarbij op zorgvuldige wijze overbruggingsfinanciering ad afgerond 12% op jaarbasis zonder vragen kan worden verstrekt. Binnen het gemeentelijk aanbod van schuldhulpverlening is een pandhuis een modaliteit die in Nederland minder wordt benut dan mogelijk en wenselijk is. zie http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=23204 Wellicht een voorbeeld tot navolging voor de Gemeente Rotterdam?

Hof Den Haag zet wanbetalende WSNP-huurder zijn huis uit

Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft in twee arresten van 21 december 2007, gepubliceerd op 3 januari 2008, nog eens de puntjes op de i gezet betreffende de mogelijkheid van verhuurders om over te gaan tot ontbinding van de huur en ontruiming in het geval een huurder na toepassing WSNP niet op tijd de huur betaalt.

Zie Gerechtshof 's-Gravenhage 21 december 2007, LJN BC1146 en BC1148
Beide uitspraken zijn te raadplegen op LJN-nummer via http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

Hulpverleners en bewindvoerders moeten debiteuren/sanieten op het hart drukken op tijd de huur te betalen, aangezien in ieder geval in het Hof-ressort Den Haag ook naar huidig recht -met de wijziging van artikel 305 Fw door toevoeging van lid 2, de verhuurder bij gebreke daarvan alle incassomaatregelen kan nemen, ontruiming daaronder begrepen.

De beide arresten zullen deze maand ook worden gepubliceerd met annotatie door schrijver dezes in de kennisbank schuldhulpverlening: http://www.kennisbankschuldhulpverlening.nl

"A Matter of Life and Debt"

De Anglicaanse Kerk is deze maand een campagne begonnen om aandacht te vragen voor en hulp te bevorderen aan personen in een problematische schuldsituatie. Deze problematiek heeft in het Verenigd Koninkrijk een enorm omvang gekregen, die sprongsgewijze toeneemt met de Christmas-presents, waarbij de laatste ruimte uit de creditcard wordt geperst voor de aanschaf van cadeau’s, die niet zelden daags nadien door de begiftigden op het Brits equivalent van marktplaats.nl weer worden aangeboden om nog wat cash te generen om schulden af te betalen. 18% van de volwassen ingezetenen heeft buiten de hypotheek gemiddeld BP 10.000,00 schuld. Steeds meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening.

Deel van de campagne is de debt check, die gisteren al is aangehaald op dit weblog http://observatrix.blogspot.com/2008/01/anglican-post-christmas-debt-check-to.html Doel van deze check is een waarschuwing te geven, dat een debiteur in de gevarenzone voor overbesteding is of komt. Naast praktische tips wordt ook voorzien in gebedsteksten en verwijzingen naar vindplaatsen in de Bijbel. Kortom, een pastorale benadering met praktische handreikingen, waarbij opvalt dat de debiteur bij herhaling wordt aangespoord niet in paniek te raken maar zijn toestand onder ogen te zien teneinde die vervolgens te gaan oplossen.

PRAYERS FOR THOSE LIVING WITH DEBT

Father, we pray for the many who are trapped by growing burdens of debt,
who see no way out, and who despair for their future:
give them courage to tackle the problems they face,
clarity in taking decisions which will turn their situation around,
and faith that, as they cry to you in their trouble,
you will deliver them from their distress;
through Jesus Christ our Lord. Amen.

God of power,
you are strong to save
and you never fail those who trust in you.
Keep under your protection all who suffer as a result of debt:
help them through their time of darkness,
give wisdom to all who seek to help,
and bring them to know true freedom
in your Son, Jesus Christ our Lord. Amen.

Het zou te overwegen zijn, de Anglicaanse website in vertaling in Nederland, uiteraard aangepast naar de Nederlandse situatie, aan te bieden inclusief debt check, gebeden en Bijbelteksten.

Bisschoppen in Nederland interesseren zich niet voor schuldenproblematiek (het flitsbezoekbezoek van Van Luyn inclusief flauwte aan het NNVK-congres niet meegerekend). De portefeuillehouder Kerk & Samenleving heeft zich er nooit over uit gelaten en is trouwens helemaal tot stilstand gekomen, nadat hij is gepasseerd voor de Utrechtse successie. Zie ook Slepende jacht op Utrechtse successie
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/bericht-van-de-slepende-jacht-op-de.html
en Boulevard of Broken Dreams: http://observatrix.blogspot.com/2007/12/boulevard-of-broken-dreams.html

Het is jammer, dat bisschoppen ervoor kiezen niet te participeren in het maatschappelijk debat over dit onderwerp en dat hulp aan personen in financiële moeilijkheden inclusief de diensten van budget-buddies geen vanzelfsprekend onderdeel is van de diaconale activiteit. Er was geen Tweede Vaticaans Concilie nodig om te weten, dat (sociale) rechtvaardigheid een onderdeel van de opgave van de Kerk is –in woord en gedachten, in doen en laten…

Kanttekening:De in opdracht van de Nederlandse bisschoppen door de KRO beheerde website katholieknederland.nl had wel aandacht voor dit initiatief van de Anglicaanse Kerk
(http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID617341_FJaar2008.html ), maar eerder deze week niet voor de toespraak van (R.K.) kardinaal O’Brien over hetzelfde onderwerp. Had katholieknederland.nl deze website gevolgd, dan had men dat in ieder geval kunnen weten, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/01/kardinaal-obrien-kapittelt-loansharks.html, maar misschien waren er andere “praktische bezwaren”.

dinsdag 8 januari 2008

Congres actualiteiten WSNP 25 maart 2008

Op 25 maart 2008 organiseert Elsevier een studiedag over de WSNP, waarbij de eerste contouren aan de orde komen van de situatie na de wetswijziging per 1 januari 2008:
zie http://www.elseviercongressen.nl/showdocument.asp?DocID=4492&menuid=

Meest gelezen bijdragen tot heden

Nu deze week de honderdste bijdrage is gepubliceerd, een tussenstand van de meest gelezen bijdragen op dit weblog:

1. Grote onduidelijkheid over veranderingen WSNP na 1 januari 2008
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/grote-onduidelijkheid-over.html
2. De steppe zal bloeien en wij zullen lachen en juichen
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/de-steppe-zal-bloeien-en-wij-zullen.html
3. Landelijk onderzoek naar het (maatschappelijk) rendement van integrale schuldhulpverlening dringend gewenst
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/landelijk-onderzoek-naar.html
4. Boulevard of broken dreams
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/boulevard-of-broken-dreams.html
5. Hoed U voor onverstandige erfgenamen
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/hoed-u-voor-onverstandige-erfgenamen.html
6. Schuld zonder boete
http://observatrix.blogspot.com/2007/10/schuld-zonder-boete.html
7. Bericht van de slepende jacht op de Utrechts successie
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/bericht-van-de-slepende-jacht-op-de.html
8. “Raus aus den Schulden!”
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/raus-aus-den-schulden.html
9. Koningin Marie-Antoinette in onze Eerste Kamer
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/koningin-marie-antoinette-in-onze.html
10. Hoe pakt de insolventie-storm in Nederland uit?
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/hoe-pakt-de-insolventie-storm-in.html

Aanbevolen sub-toppers:
- Een lot erger dan de WSNP
http://observatrix.blogspot.com/2007/12/een-lot-erger-dan-de-wsnp.html
- Exit Opperpiet
http://observatrix.blogspot.com/2008/01/exit-opperpiet.html
- In lumine tuo
http://observatrix.blogspot.com/2007/10/in-lumine-tuo-videbimus-lumen.html
- Kroniek van een aangekondigde dood
http://observatrix.blogspot.com/2007/10/kroniek-van-een-aangekondigde-dood.html
- Koninklijke trouvailles: om hier te zijn en overkant
http://observatrix.blogspot.com/2007/10/koninklijke-trouvailles.html

maandag 7 januari 2008

Anglican "Post Christmas debt check" - to be continued

Post Christmas Debt Check - tick as appropriate
1) You need to get an extra credit card or to increase the spending limit on your current credit cards…..
2) You tried to get a higher credit limit on your cards recently, and have had your application turned down…..
3) You will only be able to pay the minimum on your credit cards this month…..
4) This month you will need to use one credit card to pay off another card…
5) You can’t face adding up your total debt, because it scares you…
6) You are keeping the cost of Christmas, or your total debts, hidden from your partner or your family…
7) You often feel anxious about money, in particular, how much you owe…
8) You used to have savings, but they’ve gradually disappeared…
9) This month you’re having to use credit cards for things you normally pay for with cash…
10) You’ve checked your credit card statement from a year ago - and you owe more now than you did then ...

zie ook http://www.cofe.anglican.org/debt

What's in a name?

Op 12 december 2007 verklaarde de Rechtbank Groningen failliet:
de Stichting Betere Tijden.

Hoewel het hopen tegen beter weten in een christelijke opgave is, lijken betere tijden voor een rechtspersoon onder deze omstandigheden toch wat hoog gegrepen.

(met dank aan Dr. I.P. van Rossen (Modus Vivendi) die mij op dit faillissement attendeerde).

vrijdag 4 januari 2008

Alweer een gerechtsdeurwaarder aan het woord

http://www.bndestem.nl/binnenland/article2410199.ece

Alweer een deurwaarder die een visie geeft op de debiteurensituatie in Nederland. Ditmaal Mevrouw M. Langes uit Breda in BN/De Stem.

De deurwaarder wijst terecht op de gevaren van reclame voor consumptief krediet, de schuldenproblematiek van jongeren (mobieltjes) en compensatieschulden bij vereenzaming door aankopen per internet.

De deurwaarder verdedigt en passant ook de uitreiking van een exploit ad ongeveer EURO 90,00 boven de verzending van een brief (port EURO 0,44), omdat debiteuren hun post dikwijls niet open maken en vergeet daarbij te vermelden dat deurwaarders heel vaak -als er niet wordt opengedaan en als zij vergeten om te bellen- het exploit ook gewoon in een envelop doen en die door dezelfde brievenbus naar binnen schuiven, als ook de postbode dat doet.

Mijn ervaring is niet, dat de deurwaarder zoveel aan informatievoorziening aan de debiteur doet, maar misschien zie ik alleen de gevallen, waarin het mis is gegaan. Het wekt verbazing, dat de NVVK voorstander van handhaving van het deurwaardersexploit is gegeven de daarmee gemoeide kosten. Er kan heel wat geld aan objectieve voorlichtingscampagnes over schuldpreventie en schuldhulpverlening worden besteed voor een beudget gelijk aan het saldo van de jaarlijks te besparen exploitkosten. Trouwens, we hebben nu al coach Bud van de overheidscampagne "Blijf positief": http://www.blijf-positief.nl/ en de oliedomme Thijs van Ommeren, die zijn studentenkamer behangt met flatscreentelevisies, http://nl.youtube.com/watch?v=X09oGdIM6FU

Zie voor interviews met gerechtsdeurwaarders ook "a licence to graai" http://observatrix.blogspot.com/2008/01/niet-van-diepzee-duiken-alleen.html

Kardinaal O'Brien kapittelt "loansharks"

Keith Michael Patrick kardinaal O’Brien, aartsbisschop van Saint Andrews and Edinburgh, is in zijn nieuwjaarspreek (op de Dag van de Vrede) ingegaan op de noden van personen in problematische schuldsituaties en de schuldeisers die woekerrentes rekenen (zogenaamde “loan sharks”, die geld lenen aan debiteuren die geen regulier krediet kunnen krijgen en toch willen uitpakken met Kerstmis of het geld nodig hebben voor de noodzakelijke behoeften van het bestaan):

“At this time of year I am acutely aware that many families find themselves in an ever increasing spiral of debt. Families get into debt not just to pay for the luxuries, but often for the necessities of life as well. Many families finds themselves in the grip of loan companies and loan sharks, who demand an extortionate rate of interest, ensuring families remain trapped. I decry such practices and applaud the work done by many in our churches and wider society to help families out of debt, through Credit Unions and debt advice clinics. I encourage those in debt to seek out such help, to see that there is a way out of the crisis”.


Vindplaats: http://www.archdiocese-edinburgh.com/documents/WORLDDAYPEACENYr2008.pdf

Voor schuldhulpverlening wordt waardering uitgesproken en debiteuren worden aangemoedigd een beroep op hulpverlening te doen teneinde een weg uit de crisis te vinden.

Waar vind je zoiets? In ieder geval niet in Nederland, ook al hadden wij recent een bisschop, die zich bij gelegenheid van het NVVK-congres plotsklaps was gaan interesseren voor de noden van debiteuren in moeilijkheden? Of zou na de flauwte amnesie zijn ingetreden en heeft de flauwval-bisschop inmiddels belangrijker zaken aan zijn hoofd, waarvoor vooral veel voor rekening van de diocesanen naar het buitenland kan worden afgereisd? In ieder geval kan worden geconstateerd, dat na een kort bezoek aan schuldhulpverleningsland van de bisschop niet meer is vernomen, de tekst van de toespraak niet is gepubliceerd en het ridicule persbericht van de website van het bisdom is gehaald. Zelfs de productie van beleidsnota's in Rotterdam lijkt inmiddels te zijn silgevallen. Schrijven is eng, want wie schrijft, die blijft en stel je voor dat je wordt gehouden aan wat je hebt (toe)gezegd. Trouwe lezers van dit weblog weten waar zij de tekst van het persbericht nog kunnen vinden: http://observatrix.blogspot.com/2007/11/bericht-van-de-slepende-jacht-op-de.html Wie wat bewaart, die heeft wat, hetgeen niet alleen een goed devies is om debiteuren tot spaarzaamheid aan te moedigen, maar tevens een wijze raad is voor de omgang met bisschoppen.

donderdag 3 januari 2008

Een "licence to graai"

Voor wie denkt, dat deurwaarders alleen maar samen met apothekers op de golfbaan staan, is het nuttig bijgaand interview met deurwaarder Stolker uit Den Haag te lezen:
http://www.nrc.nl/economie/article871644.ece/Van_zorgtoeslag_moet_je_geen_plasma-tv_kopen

Deurwaarder Stolker doet namelijk (ook?) aan diepzeeduiken en poseert met de attributen van deze armeluis-sport als hij in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder een interview geeft aan het NRC-H.

De deurwaarder beschrijft als een vorm van natuurgeweld de praktijk van de buitengerechtelijke incassokosten: "Na een paar aanmaningen is zo’n vordering opgelopen tot honderden euro’s". Deurwaarders rekenen niet zelden een niet op enig redelijk tarief terug te voeren buitengerechtelijke kosten. Recent maakte ik mee dat een deurwaarder op de eerste overigens onterechte incassobrief incassokosten van EURO 6.000,-- opvoerde, zijnde 15% van de hoofdsom. Deurwaarders weten dat geen rechter dergelijke bedragen zal toewijzen, maar gaan er gewoon mee door. Immers, niet geschoten is altijd mis en er zijn altijd sukkels die gewoon betalen, omdat zij schrikken van een brief met het vignet van de in Oranje uitgevoerde Nederlandse leeuw en dan is de kat gewoon in het bakje (hetzij dat van de deurwaarder hetzij dat van de schuldeiser). De meer gehaaide schuldeisers namelijk kleden op hun beurt de deurwaarder uit en eisen zelfs een deel van het op kostenbasis vastgestelde ambtelijk tarief op. De debiteur betaalt dan kosten die door de crediteur niet zijn gemaakt.

Over beroepsethiek en beslag roerend goed als oneigenlijk pressiemiddel lezen wij niets. Wel dat de deurwaarder het niet tot zijn taak rekent BOPZ-instanties te waarschuwen, als iemand aangeeft zelfmoord te zullen plegen, wanneer hij wordt ontruimd: "Wat ik nooit zal vergeten is die vrouw die ik ging vertellen dat ze op een bepaalde datum zou worden ontruimd. ‘Breng dan de lijkwagen maar mee’, zei ze. Voor mij of voor jou, dacht ik nog. Op de bewuste datum deed ze niet open. Zelfmoord. Op tafel lag een briefje. Of haar zus de tv-gids wilde afzeggen, dat had ze vergeten. Die dag heb ik niet zo veel meer gedaan.” Jammer van het verlies van declarabele tijd!

De ontwikkeling van de beroepsethiek van deurwaarders behoeft intensieve aandacht. De benoeming bij Koninklijk Besluit tot gerechtsdeurwaarder, zijnde een openbaar ambtenaar, en de beediging in openbare zitting in handen van de Rechtbank houdt meer een in dan "een licence to graai".

zie ook "De geestelijke zonen van Dreverhaven zijn weer bezig" http://observatrix.blogspot.com/2007/11/de-geestelijke-zonen-van-dreverhaven.html en "Beslag op vitrage en koffiezet-apparaat" http://observatrix.blogspot.com/2007/10/problematische-schuldsituaties-in-het.html

woensdag 2 januari 2008

Nieuwe RECOFA-richtlijnen gepubliceerd door bureau WSNP

Op de website van het bureau WSNP zijn de nieuwe richtlijnen en modellen van Recofa gepubliceerd – onmisbaar voor iedereen die zich met de WSNP bezig houdt!

http://www.wsnp.rvr.org/bewindinfo/Data/Richtlijnen%20voor%20schuldsanering%20per%2001-10-2005/Richtlijnenwsnp%202008%20def.pdf

en

http://www.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv2.62

Duidelijk wordt dat schuldhulpverlenend Nederland in het nieuwe jaar gezwind van start is gegaan – in gespannen afwachting hoe de wetswijziging in de praktijk zal uitwerken!

Artikel insolventierechter Rabbie op website Modus Vivendi

Zojuist verscheen op de website van Modus Vivendi een interessant artikel van Mr. E. Rabbie, vertrekkend rechter van de afdeling Insolventie van de Sector Civiel Rechtbank ’s-Gravenhage, waarin deze ingaat op zijn ervaringen met de WSNP, crediteuren en sanieten in de afgelopen vier jaar.

Enige citaten:
“Ik heb het werken met ‘sanieten’ vaak als zwaar ervaren. Het is naar mijn idee zo dat het vaak gemakkelijker is om iemand een fikse gevangenisstraf op te leggen dan om een schuldenaar de schone lei te weigeren.”
“Weiger je daarentegen een schuldenaar de schone lei, dan zit hij of zij vermoedelijk voor de rest van zijn of haar leven aan die schulden vast. En dat terwijl aan de ene kant in een behoorlijk aantal gevallen de verwijtbaarheid van de schuldenproblematiek niet zo vreselijk groot is, terwijl aan de andere kant er maar weinig schuldenaren zijn die van drie jaar WSNP welbewust een puinhoop maken. Sommigen kunnen gewoon niet beter; anderen zit het zo tegen dat de schuldsanering gedoemd is te mislukken”.

Voor de volledige tekst zie:
http://minnelijk.modusvivendi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=